Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Nový patent pomůže v boji proti bakteriální rezistenci

Vědci z Fakultní nemocnice Brno získali nový patent, který znamená další posun v boji proti bakteriální rezistenci. Novou metodu lze využít v oblasti epidemiologie bakteriálních infekcí spojených s nemocniční péčí. Patent bude mít svoji funkci také v komunitních zařízeních.

Oficiální název patentu je „Způsob typizace bakteriálních kmenů Escherichia coli a oligonukleotidy pro použití při tomto způsobu“. Na vývoji metody se podílel tým šesti úzce spolupracujících odborníků. Návrh samotné metody vznikl za spolupráce Mgr. Matěje Bezdíčka a doc. Mgr. Martiny Lengerové, Ph.D., z Centra molekulární biologie a genové terapie Interní hematologické a onkologické kliniky FN Brno a LF MU.

 

 

Laboratorní testování proběhlo za spolupráce Mgr. Matěje Bezdíčka a Mgr. Ivy Kocmanové. Algoritmus softwaru pro hodnocení získaných výsledků, tzv. převodní klíč vytvořil Ing. Karel Sedlář, Ph.D. Celý tým pracoval pod záštitou prof. MUDr. Jiřího Mayera, CSc. a prof. MUDr. Zdeňka Ráčila, Ph.D. Vznik unikátní, úzké a dlouhodobé spolupráce specializovaných pracovišť Centra molekulární biologie a genové terapie, Oddělení klinické mikrobiologie, Oddělení kontroly infekcí a nemocniční hygieny a Interní hematologické a onkologické kliniky byl a dodnes je zcela klíčovým bodem pro tento, ale i budoucí projekty.

 

Co je to E. coli?

E. coli je fakultativně anaerobní gramnegativní tyčinkovitá bakterie patřící do čeledi Enterobacteriaceae. Je běžnou součástí střevní mikroflóry zdravých lidí. Ve střevě je patogenní pouze v případě, že je vybavena specifickými faktory virulence, mimo střevo je patogenní téměř vždy. Je jedním z nejčastějších původců řady komunitních infekcí i infekcí spojených se zdravotní péčí zahrnující např. záněty močových cest, bakteriémie, sepse, infekce zažívacího 20 traktu, meningitidy atd. V prostředí nemocnice může být původcem závažných epidemií. Většina kmenů vykultivovaných z klinických vzorků je rezistentní k několika skupinám antibiotik. Vzhledem ke stále se rozšiřující populaci multirezistentních bakterií je třeba sledovat jejich epidemiologii v rámci jednotlivých nemocnic i větších územních celků a umožnit tak kontrolu nad vznikem a šíření takovýchto kmenů. Typizace bakterií je také klíčovým nástrojem pro odhalení zdrojů lokálních epidemií a jejich eliminaci.

 

 

Mgr. Bezdíček

Na vývoji patentu se podílel zejména Mgr. Matěj Bezdíček z Centra molekulární biologie a genové terapie Interní hematologické a onkologické kliniky FN Brno a LF MU. A právě on přibližuje patent a jeho novou metodu v krátkém rozhovoru.

 

Jak dlouho a v jakém týmu jste na patentu pracovali?

Na metodě jsme pracovali zhruba rok. Tato nezvykle krátká doba byla výsledkem úzké spolupráce a plného nasazení několika specializovaných odborníků spolu s využitím našich zkušeností s typizací jiných bakteriálních druhů, kterým se věnujeme již od roku 2014. Poté trvalo dalších 18 měsíců od podání přihlášky, než nám byl patent udělen. Metodu jsme vyvíjeli pod záštitou projektu „Centrum kompetence pro molekulární diagnostiku a personalizovanou medicínu“ poskytnutým Technologickou agenturou České republiky.

 

Jak se patent jmenuje a jakou oblast lidského zdraví postihuje?

Oficiální název patentu je „Způsob typizace bakteriálních kmenů Escherichia coli a oligonukleotidy pro použití při tomto způsobu“. Metodu jsme navrhovali s cílem jejího využití v oblasti epidemiologie bakteriálních infekcí spojených s nemocniční péčí. Využít ji však lze nejen při epidemiologických šetřeních v nemocnicích, ale také v komunitě.

 

V čem spočívá podstata nového objevu?

Naše metoda využívá 6 konkrétních úseků v DNA E. coli k popisu příbuznosti jednotlivých kmenů. Metoda využívá vysokorozlišovací analýzu křivek tání daných úseků DNA, díky čemuž jsme se mohli obejít bez laboratorně, finančně i časové náročné sekvenace. To nám umožňuje rychle a levně typizovat velké množství bakteriálních kmenů. V případě potřeby jsme schopní výsledky ještě zpřesnit provedením celogenomového sekvenování, které má samozřejmě vyšší rozlišovací schopnost, ale pro potřeby rutinního testování zatím není dostupné. Důvodem je zejména vysoká cena a poměrně náročné zpracování získaných dat.

 

Jaké jsou konkrétní závěry pro další výzkum?

Naším dlouhodobým cílem je umožnit epidemiologům a lékařům náhled nejen na vybrané kmeny „podezřelé“ z účasti na lokálních epidemiích, tzv. outbreacích, ale také na celé nemocniční bakteriální populace a jejich dynamiku. Jedná se tedy o jeden z nástrojů, který lze účinně využívat při boji s šířením bakteriální rezistence. Do budoucna bychom chtěli vytvořit metody pro všechny významné bakteriální patogeny tak, abychom byli schopni pokrýt potřeby rutinní nemocniční epidemiologie. Jelikož jsou metody založené na vysokorozlišovací analýze tání DNA velmi robustní a snadno přenositelné, je tu velký předpoklad pro využití na dalších pracovištích, nejen v České republice.

 

Co patent přinese pro medicínskou léčbu pacientů? Jak pomůže lékařům?

Jedná se o metodu, díky které určujeme příbuznost bakteriálních kmenů izolovaných u pacientů, případně v nemocničním prostředí. Díky tomu jsme schopni určit, zda se například při zvýšeném záchytu izolátů E. coli na konkrétním oddělení v určitém časovém období jedná o outbreak, tedy šíření jednoho kmene mezi pacienty, nebo zda se jedná např. o důsledek selekce v důsledku léčby antibiotiky. V případě outbreaku se přistupuje k protiepidemickým opatřením a hledání zdroje. V případě selekce léčbou mohou lékaři reagovat např. úpravou spektra podávaných léků. Naše metoda nám také dává možnost účinně sledovat dynamiku a vývoj bakteriální populace v nemocnici, díky čemuž jsme schopni rychle reagovat na přítomnost hypervirulentních a multirezistentních klonů, které jsou často do nemocnice importovány (z komunity nebo jiného zdravotnického zařízení) a zamezit tak jejich šíření.

 

Jak budete dále postupovat, aby se nový patent ujal?

Naši práci prezentujeme na největších českých i zahraničních epidemiologických a mikrobiologických konferencích (Pečenkovi epidemiologické dny, Kongres klinické mikrobiologie a infekčních nemocí, European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases). Účastnili jsme se také prvního ročníku University Angelini Award, kde jsme s naším projektem „Rychlá typizace multirezistentních bakterií jako nástroj prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí“ získali první místo. Dále se chceme zaměřit na vytvoření softwaru pro zjednodušení a automatizaci hodnocení získaných výsledků. Také chystáme publikace, které se více či méně zaměří možnosti využití různých metod molekulární epidemiologie v nemocnicích.

 

 

Rozšířené informace

Tým z Interní hematologické a onkologické kliniky FN Brno a LF MU zvítězil na sklonku roku 2018/2019 v prvním ročníku soutěže Angelini University Award! vyhlášené firmou Angelini Pharma ČR pro studenty vysokých škol v České republice. Soutěž měla podtitulek „Možnosti boje proti antibiotické rezistenci“. Vítězem se stal Mgr. Matěj Bezdíček s projektem Rychlá typizace multirezistentních bakterií jako nástroj prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí. Rozhovor nám poskytl Mgr. Matěj Bezdíček.

 

Celý text zde: https://www.fnbrno.cz/projekt-ma-dopady-do-praxe-rika-vitez-souteze-aua-mgr-matej-bezdicek/t6455

 

 

Mgr. Pavel Žára, M. A.

Centrum komunikace

Fakultní nemocnice Brno

tel. +420 532 232 193

e-mail:

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji