Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Firemní kultura, firemní styl (Corporate Identity)

Firemní kodex (Corporate Codex)

Vnější podoba organizace

Všechny vnější prezentační a informační plochy FN Brno (např. poutače, nápisy, jmenovky, štítky, orientační tabule, „reklama v pohybu“ atd.) se řídí pravidly stanovenými Grafickým manuálem FN Brno a je-li to smysluplné, pak obsahují také Odznaky FN Brno . 

Tiskoviny a e-tiskoviny

Všechny tištěné a elektronické produkty FN Brno nesou Odznaky FN Brno a řídí se požadavky stanovenými Grafickým manuálem FN Brno - např. merkantilní tiskoviny-vizitky, hlavičkový papír, obálky, smlouvy, reklama, katalogy, letáky, inzeráty, ročenky, šablony emailu, PowerPoint prezentace či intranetové a internetové stránky FN Brno.

 

Kultura a pracovní prostředí

Způsob chování zaměstnanců FN Brno

Každý zaměstnanec FN Brno se řídí Etickým kodexem zaměstnance FN Brno, viz níže. 

Pracovní prostředí ve FN Brno

Každý zaměstnanec FN Brno dbá způsobem správy svého pracovního prostředí i sebe samého o dobré jméno FN Brno. Na pracovišti udržuje pořádek a čistotu a pěstuje dobré mezilidské vztahy.

 

Mise a vize společnosti

FN Brno poskytuje lékařskou a ošetřovatelskou péči v celém rozsahu dnešní medicíny. Pro určené strategické období, zpravidla 3 až 5 let, určuje strategii, která vytyčuje základní směr a plány nemocnice. Při zajišťování hlavních úkolů se nemocnice řídí několika základními hodnotami.

 

Základní hodnoty FN Brno

FN Brno ctí následující základní hodnoty:

  • pacient/klient je vždy na prvním místě
  • zaměstnanec FN Brno vykonává veškerou svou činnost s ohledem na zájmy a dobré jméno nemocnice a pacienta
  • zaměstnanec FN Brno jedná ve shodě s obecně uznávanými mravními principy

 

Cíle firemní kultury FN Brno

Stejně jako kulturu člověka, politické scény či dokonce celé společnosti, nelze ani kulturu firmy nebo organizace nařídit či nastolit. Není to akt rozhodnutí, je to proces vývoje, budování a nakonec jednoty. Cílem implementace firemní kultury je komplexní jednota FN Brno a to nejen formální, ale především obsahová.

 

Motto FN Brno

Žijeme pro Vaše zdraví

 

Odpovědnost

Odpovědnost za řízení a šíření firemní kultury nese tiskový mluvčí FN Brno. Za řízení firemní kultury jsou dále odpovědni členové vedení FN Brno, jejími nositeli je však bez výjimky každý zaměstnanec organizace.

 

Etický kodex zaměstnance FN Brno

Účelem kodexu je stanovit standardy chování zaměstnanců FN Brno a informovat o nich veřejnost.

Obecné zásady

Zaměstnanec FN Brno (dále jen „zaměstnanec“) vykonává svoji práci ve shodě s Ústavou České republiky, zákony a dalšími právními předpisy na vysoké odborné úrovni, kterou si studiem průběžně prohlubuje. Ke svému okolí přistupuje s nejvyšší mírou slušnosti, porozumění a ochoty a bez jakýchkoli předsudků.

Zaměstnanec činí rozhodnutí na základě objektivních faktů a řeší záležitosti na základě jejich skutkové podstaty. Přihlíží pouze k právně relevantním skutečnostem, a jedná bez zbytečných průtahů. Prosazuje práva a oprávněné zájmy občanů i organizací, nejedná k újmě jakéhokoli subjektu. Při svém jednání má především na mysli oprávněné zájmy pacientů. Neuvádí vědomě v omyl veřejnost ani ostatní zaměstnance FN Brno.

Zdravotničtí pracovníci jednají dle nejnovějších poznatků lékařské vědy a v souladu se zdravotním stavem pacienta.

Zaměstnanec vynakládá veškeré úsilí, aby při své činnosti zajistil maximálně efektivní a ekonomické spravování a využívání finančních a personálních zdrojů i potřebné infrastruktury. V případě zjištění ztráty nebo újmy na majetku FN Brno, podvodného či korupčního jednání, musí tuto skutečnost oznámit nadřízenému zaměstnanci.

 

Zásady dodržování rovných příležitostí žen a mužů

Vedoucí zaměstnanci uplatňují zásadu rovných příležitostí žen a mužů a nediskriminačních přístupů a vztahů na základě etnického původu zaměstnanců FN Brno.

Při pracovním kontaktu a jednání zaměstnanců FN Brno je povinností každého zaměstnance vytvářet vztahy vzájemné důvěry, respektu, zodpovědnosti a spolehlivosti.

 

Střet zájmů

Zaměstnanec nepřipustí střet jeho soukromého zájmu s postavením jako zaměstnance FN Brno. Soukromý zájem představuje výhodu pro něj, jeho rodinu, blízké a příbuzné osoby a právnické nebo fyzické osoby, se kterými měl nebo má obchodní nebo politické vztahy.

Zaměstnanec se neúčastní žádné činnosti, která se neslučuje s řádným výkonem jeho pracovních povinností nebo tento výkon omezuje.

Povinností zaměstnance je předcházet takovým situacím, které mohou podezření z konfliktu zájmů vyvolat. Při nejistotě zaměstnance, zda jde o činnost slučitelnou s řádným výkonem jeho pracovních povinností, projedná záležitost se svým nadřízeným.

 

Dary a jiné nabídky

Zaměstnanec nevyžaduje ani nepřijímá dary, úsluhy, laskavosti, ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodování, narušit profesionální přístup nebo která by bylo možné považovat za odměnu za práci, která je dána v jeho popisu pracovní činnosti.

Zaměstnanec nesmí připustit, aby se v souvislosti se svým zaměstnáním dostal do postavení, ve kterém je zavázán oplatit prokázanou laskavost nebo se dostal do nepatřičného vlivu jiných osob.

Pokud je zaměstnanci v souvislosti s jeho zaměstnáním nabídnuta jakákoli výhoda, odmítne ji a o nabídnuté výhodě informuje svého přímého nadřízeného.

Zaměstnanec se v soukromém životě vyhýbá takovým činnostem, chování a jednání, které by mohlo zavdat příčinu k jeho vydírání.

 

Zneužití postavení

Zaměstnanec nevyužívá výhody vyplývající z jeho postavení ani informace získané při výkonu práce pro svůj soukromý zájem. Nenabízí ani neposkytuje žádnou výhodu jakýmkoli způsobem spojenou s jeho postavením, pokud to zákon neumožňuje.

S informacemi získanými při výkonu své práce zaměstnanec nakládá se vší důvěrností a věnuje jim potřebnou ochranu dle platné právní úpravy. Přihlíží však přitom k právu veřejnosti na přístup k informacím v rozsahu daném příslušnými zákony.

 

Oznámení nepřípustné činnosti

V případě, že je zaměstnanec požádán, aby jednal v rozporu s právní úpravou, nebo způsobem, který představuje možnost zneužití svého postavení, odmítne takové jednání a oznámí tuto skutečnost svému přímému nadřízenému.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji