Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Od 27. 5. jsou umožněny návštěvy v celé FN Brno (areál Bohunice, Porodnice, Dětská nemocnice) za určitých pravidel, ty naleznete zde. *** Informace o testování na koronavirus zde.

doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D.: Ortopedie je vysoce týmovou záležitostí

Přednosta Ortopedické kliniky FN Brno a LF MU doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D., patří mezi světově uznávané odborníky v oblasti léčby deformit páteře. Přednáší na mezinárodních konferencích, vyučuje v zahraničních nemocnicích, je členem nejprestižnějších odborných společností. V loňském roce si Ortopedická klinika připomněla 40 let od svého založení. Jaká je historie a budoucnost tohoto pracoviště i ortopedie jako oboru? Přečtěte si následující rozhovor.

 

V roce 2018 oslavila klinika 40 let, kam se za tuto dobu Váš obor posunul a kam kráčí, tedy jaké jsou trendy v současné ortopedii?

Problémy s pohybovým aparátem jsou v dnešní moderní době civilizační problematikou danou mimo jiné i nedostatkem pohybu. S nadsázkou se dá říci, že každý člověk za svůj život pomoc ortopeda vyhledá. Ortopedie je širokým oborem, který zahrnuje nejen problematiku končetinového pohybového aparátu včetně úrazů, ale také operace páteře, tedy obor spondylochirurgie. A právě tato problematika zaznamenala v posledních dekádách poměrně bouřlivý vývoj v používaných implantátech a instrumentáriích, ale i v samotných operačních technikách. V současné ortopedii a spondylochirurgii je kladen důraz na méně invazivní operační techniky, nové typy implantátů a obecně na operační techniky umožňující rychlejší návrat pacienta k aktivní činnosti.

Které výkony jsou na Vaší klinice statisticky nejčetnější a na jaké druhy operací se pracoviště specializuje? 

Pokud bychom brali četnost výkonů dle statistiky, tak nejčastějšími jsou především artroskopické výkony a implantace umělých kloubních náhrad. Z hlediska specifičnosti pracoviště se klinika od svého založení zaměřuje především na komplexní páteřní problematiku, tedy na spondylochirurgii. V současné době pokrýváme celé kompletní spektrum výkonů na páteři od jednoduchých výkonů až po nejsložitější operace těžkých deformit páteře nebo rozsáhlých nádorových postižení.

Významným odborným programem je i řešení kloubních defektů chrupavek. Na naší klinice jsme rozvinuli, jako první v naší zemi, techniku kultivace chondrocytů. Z malého kousku odebrané chrupavčité tkáně z postiženého kloubu dokážeme dnes vykultivovat a zacelit poměrně velké defekty v kloubních plochách a zabránit tak předčasným artrotickým změnám.      

Jaké jsou pokroky a trendy v operaci deformit páteře?

Deformity páteře, především skoliózy, jsou prostorovou trojdimenzionální deformitou nejen páteře, ale i celého trupu. Současným trendem moderních operačních technik je právě ovlivnění každé z těch jednotlivých prostorových složek. Základním cílem je poskytnout pacientovi nejen kosmeticky lepší postavení těla, ale především uvolnění prostoru pro vnitřní orgány, které jsou deformitou utlačeny. Takto zlepšujeme funkční kapacitu plic, srdce a dalších životně důležitých orgánů. Včasnou nápravou deformity v dětství předcházíme pozdějším degenerativním změnám páteře, které jinak vedou k bolestivým potížím a neurologickým příznakům v dospělosti. 

Ortopedická klinika FN Brno a LF MU se řadí mezi přední světová pracoviště z hlediska operační léčby deformit páteře dětí i dospělých. Od založení kliniky profesorem MUDr. Otto Vlachem v roce 1977 držíme krok s největšími pracovišti toho typu a v mnoha aspektech jsme průkopníky inovativních technik. Naše klinika zavedla do klinické praxe řadu nových moderních instrumentárií umožňujících kvalitativně lepší možnost trojdimenzionální korekce deformit páteře. Nejdůležitější je ale pro nás bezpečnost samotné operace pro pacienta a jeho dlouhodobá spokojenost s výsledkem.

Jako přední odborník na operace deformit páteře jste zván také na řadu prestižních mezinárodních pracovišť, např. nemocnice v Johannesburgu, New Yorku a další. Můžete srovnat lékařskou péči o ortopedické pacienty v zahraničí a u nás?

Myslím, že by naši pacienti byli velmi překvapeni, jak vysoce kvalitní péči náš zdravotní systém poskytuje, a to i ve srovnání s vyspělými evropskými zeměmi. Je nutno ale také bohužel zmínit, že kvalita naší péče je zajištěna za srovnatelně významně horších finančních podmínek pro její poskytovatele, tedy pro zdravotnická zařízení i samotné lékaře a sestry. 

Samozřejmě jsem se setkal i s podmínkami, které byly ještě mnohem horší. Například operovat v ghettu jihoafrického Sowetu na předměstí Johannesburgu bylo mým celoživotním zážitkem.  

Více než jednotlivé lokální systémy zdravotní péče mě vždy spíše zajímali lidé a osobnosti, kteří zdravotní péči poskytovali. Měl jsem možnost se setkat se skvělými kolegy, kteří pracovali v podmínkách, které by nás významně neuspokojovaly. Například mám kolegu a přítele, šéfa kliniky v Tbilisi, který vybudoval špičkové pracoviště ve velmi složitých podmínkách značně poddimenzovaného gruzínského zdravotnictví. Pravidelně zalétávám operovat dětské deformity na jím vedenou kliniku a uvědomuji si, jak obtížné pro něj bylo toto pracoviště vybudovat. Je to vždy spíše o lidech a jejich snaze poskytovat co nejlepší péči.  

Co považujete za základ úspěchu při léčbě deformit páteře?

Jednoznačně je to sladěný a motivovaný tým. Při pobytech na zahraničních pracovištích si uvědomuji, jaký obrovský unikátní poklad máme v dlouhodobě vybudovaném společném týmu. Kvalitní komplexní tým lékařů a sester je na klinice doplněn péčí psycholožky a rehabilitačních pracovnic. Rád bych vyzdvihl i naprosto skvělou práci našich anesteziologů, bez jejichž osobního přínosu by mnohé výkony byly nerealizovatelné. Díky nim jsme na naší klinice odoperovali i řadu pacientů ze zahraničí, na které si v dané zemi netroufli. Bezpečnost našich operací je podpořena i zajištěním neuromonitoringu za přítomnosti neurologa v průběhu operace. Za velmi důležitou považuji i spolupráci s kolegy z Kliniky radiologie a nukleární medicíny FN Brno a LF MU při realizaci zobrazovacích metod deformit páteře. Tým lidí, kteří se podílejí na realizaci této péče ve FN Brno je opravdovým pokladem, který je potřeba hýčkat a udržovat.

doc. Repko - operace

V prosinci 2017 jste byl zvolen na tříleté období do dvou výkonných výborů odborné společnosti SRS (Scoliosis Research Society) sídlící v USA. Jedná se o nejvýznamnější světovou organizaci zaměřenou na výzkum a léčbu deformit páteře. Co to pro Vás osobně a pro ORTK znamená?

Pro mě osobně vždy bylo důležité být v kontaktu s lidmi, kteří jsou světovými lídry v problematice, která mě vždy nejvíce přitahovala – v deformitách páteře. Držet krok se špičkovými pracovišti a operatéry nemůžete, pokud s nimi nejste v pravidelném kontaktu a pokud se nepodílíte na aktivitách nejvýznamnějších světových odborných společností. Měl jsem to štěstí, že jsem postupnými kroky prošel „testovacím“ obdobím SRS, kdy jste nejprve 5 let čekatelem na řádné členství. V průběhu těchto let referujete vlastní operační výsledky, musíte pravidelně prezentovat na světových konferencích a získat doporučení řádných a vážených členů této odborné společnosti. Po úspěšných dvou celosvětových konferencích v letech 2016 a 2017, které jsem měl tu čest a příležitost hostit v Praze, se naší klinice otevřela cesta přímé komunikace s předními světovými odborníky a možnost zviditelnit naše dlouhodobé léčebné výsledky. 

Máte v rámci kliniky navázanou mezinárodní spolupráci? Na jakých výzkumných projektech se podílíte?

Především je potřeba zmínit, že naše Ortopedická klinika se za posledních pět let stala vyhledávaným místem pro vzdělávání odborníků ze zahraničí. Pravidelně školíme zahraniční lékaře především v nejmodernějších technikách korekce skolióz. Při mých cestách k operacím v zahraničí se snažím nejen edukovat místní kolegy v operačních postupech, ale snažím se inspirovat k týmové spolupráci, která je pro tuto problematiku nezbytná. V poslední době úspěšně rozvíjíme i komplexní postgraduální spondylochirurgické vzdělávání na půdě Lékařské fakulty MU ve formě kadaverózních workshopů pro zahraniční zájemce. Například při letošním dubnovém čtyřdenním kurzu jsme proškolili přes 40 zahraničních odborníků v problematice deformit a degenerativního postižení páteře.

V oblasti výzkumných projektů se zaměřujeme především na vývoj nových instrumentárií a technik, které umožňují lepší a bezpečnější korekci páteřních deformit. Naše spolupráce s kolegy z USA, Izraele, Německa a Francie vedla v uplynulých letech k vývoji instrumentárií, která například zkrátila nutný rozsah samotné instrumentace a umožnují zachovat částečnou pohyblivost páteře i po nutném zpevnění operovaných úseků páteře.         

Co byste popřál Ortopedické klinice do dalších let?

Chtěl bych především moc poděkovat všem svým spolupracovníkům. Ortopedie je vysoce týmovou záležitostí, bez které není možné dosáhnout kvalitních výsledků. Velmi si vážím nasazení sester, lékařů i nezdravotníků kliniky, kteří se spolupodílejí na všech našich společných úspěších. Často je pro ně práce velmi náročná a vysilující. Vážím si toho, že v ní dokážou pokračovat i přes mnohé problémy, se kterými se při ní setkávají.  Popřál bych jim, aby je práce i v budoucnu naplňovala a uspokojovala. S radostí pozoruji i mnohé mimopracovní společné sportovní i kulturní aktivity kolektivu a přeji jim spoustu takových pohodových chvil.

Ortopedické klinice přeji, aby byla i v budoucnu úspěšným a špičkovým pracovištěm se spokojenými pacienty i spokojenými lidmi, kteří jim péči poskytují.

Pracovníci kliniky

 

Z historie Ortopedické kliniky

Ortopedická klinika LF MU a FN Brno vznikla v říjnu roku 1977 nejprve založením samostatného oddělení, které se vyčlenilo z I. ortopedické kliniky sídlící v Brně ve Fakultní nemocnici u Svaté Anny. 1. května roku 1978 vzniká samostatná II. Ortopedická klinika, která se v roce 1982 stěhuje do nových prostor v původní zástavbě nemocnice v Brně-Bohunicích. Od října roku 1992 klinika kompletně přesidluje do nových prostor moderního traktu výškové budovy FN Brno.

Zakladatel Ortopedické kliniky LF MU a FN Brno prof. MUDr. Otto Vlach, DrSc., je iniciátorem moderní české spondylochirugické školy. Pracoviště se již od svého založení zaměřovalo na komplexní aspekty této problematiky. Prof. Vlach založil oddělení a následně kliniku v roce 1978 s jasnou vizí specializace na problematiku deformit dětské páteře. Osobnost pana profesora trvale, zásadně a nesmazatelně ovlivnila mnoho generací pracovníků brněnské kliniky. Jeho neúnavný a systematický zájem o dětské deformity páteře dal základ tzv. „brněnské skoliotické škole“. Zásadními spolupracovníky prof. Vlacha, kteří se významně spolupodíleli na rozvoji kliniky, byli především primář MUDr. Petr Messner, CSc., a doc. MUDr. Ivan Müller, CSc.

V roce 1999 přebírá vedení kliniky tehdejší docent, dnes profesor, MUDr. Martin Krbec, CSc., za jeho desetiletého působení dochází na klinice k významnému rozšíření aplikací aktuálně se rozšiřujících moderních typů instrumentárií. Je také obohacen program předních páteřních korekčních výkonů a klinika zahajuje tradici Skoliotických sympozií. Za působení profesora Krbce se také významně posunuly další odborné programy kliniky, především program endoprotetický, program degenerativního postižení páteře a unikátní pilotní projekt implantace solidních chondrograftů v oblasti nosných kloubů.

Za tříletého následného přednostenského působení docenta MUDr. Richarda Chaloupky, CSc., dále klinika pokračovala v modernizaci jednotlivých instrumentárií a v dalším rozvoji operačních technik. Významným počinem je otevření nové moderní jednotky intenzivní péče, rozvoj septického oddělení a rozšíření operačních sálů na současný počet čtyř.

Od roku 2012 a nástupu doc. MUDr. Martina Repka, Ph. D., na pozici přednosty kliniky dochází k intenzivnímu prohloubení nejmodernějších operačních technik především se zaměřením na spondylochirurgii. Doc. Repko využívá svých zkušeností ze zahraničních studijních pobytů, především ze svého několikatýdenního edukačního programu na klinice prof. Lawrence L. Lenkeho v americkém St. Louis.

 

    

Fotogalerie
Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon L, patro: 5. a 8. NP

Telefon:

Objednání pacientů: 532 232 765

E-mail:

Ambulantní doba:

Objednání je možné 7:30-9:00 hod.a 13:30-15:00 hod.
Vyšetřování pacientů: 9:00-15:00 hod.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji