Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Podmínky pro umožnění návštěv pacientů naleznete zde. *** FN Brno testuje na koronavirus nepřetržitě, od září pak denně. Více zde. ***  Informační linka MZ ČR ke koronaviru 1221

Nový přednosta Urologické kliniky FN Brno a LF MU

V srpnu 2020 nastoupil do funkce přednosty Urologické kliniky FN Brno a LF MU MUDr. Michal Fedorko, Ph.D., FEBU, který na klinice působí od roku 2011. V následujícím rozhovoru představil vize a směřování kliniky: „Půjdeme cestou dostupnosti moderních a dosud méně využívaných metod pro naše pacienty“.

 

Jaké máte priority a na co se jako nový přednosta chcete primárně zaměřit?

Období nejbližších dvou let jsem nazval "UK restart". Po 30 letech působení předchozího přednosty je zcela logická nejenom formální, ale i generační výměna ve vedení UK a s tím související nová koncepce a vize fungování pracoviště. 

Můžu zmínit několik priorit, těmi jsou např. korektní vztahy a spolupráce s urologickými odděleními v rámci Brna (zde je potřeba zmínit, že urologické prostředí v Brně se čtyřmi samostatnými odděleními je silně konkurenční, což však nevylučuje spolupráci v určitých oblastech, kde se spektrum činností zcela nepřekrývá, jako je extrokorporální litotripse, resp. komplexní léčba litiázy, implantace umělých močových svěračů, možnosti komplexního onkocentra, robotická operativa...) a v rámci Jihomoravského kraje. Nezapomeňme, že Urologická klinika jako akreditované pracoviště II. typu by měla respektovat očekávání v rámci postgraduální přípravy lékařů z regionu, klinických stáží či výchovy lékařů pro periferii. V neposlední řadě je to obnovení spolupráce s řadou privátních urologů z Brna a blízkého okolí. 

Další prioritou je stabilizace lékařského týmu a nastavení řádného fungování postgraduálního vzdělávání s cílem dodržování harmonogramu studia a plnění podmínek dle vzdělávacích programů, dále aktivní přístup lékařů k úkolům v rámci rozdělení do jednotlivých sekcí a z toho vyplývající vědecko-výzkumná a publikační činnost. S nově jmenovaným zástupcem pro LPP se snažíme o vytvoření motivujícího pracovní prostředí s otevřenou komunikací, samozřejmě s nároky odpovídajícími postavení klinického pracoviště.

Jako následující prioritu bych uvedl moderní pregraduální výuku na LF MU Brno s praktickým zaměřením. A v neposlední řadě také výraznější zapojení kliniky do aktivit v rámci České urologické společnosti s cílem prezentace pracoviště nejenom na domácím odborném fóru, meziinstitucionální spolupráce s urologickými klinikami v ČR, pokračování a další rozšíření výborné spolupráce s CEITEC MU Brno.       


Jaké typy operací jsou v rámci Urologické kliniky nejčastější?

Je několik skupin operovaných pacientů. Významné je zastoupení pacientů s močovými kameny (prevalence v populaci ČR je přibližně 5 %) a s tím související, v dnešní době téměř výlučně minimálně invazivní operativa (endoskopická/perkutánní léčba, mimotělní drcení), dále pacienti s malignitami (pokud opomeneme kožní nádory, tvoří urologické malignity až čtvrtinu všech nádorů), nejčastějšími jsou nádory prostaty, močového měchýře či ledvin, přičemž operace se týkají jednak primární léčby, ale i sledování (typickým příkladem jsou nádory močového měchýře), a poté muži s benigní hyperplázií prostaty, tedy nezhoubným zbytněním, kde však díky účinné farmakoterapii počet výkonů spíše klesá. Nakonec jsou to různé poruchy močení neboli dysfunkce močových cest a menší výkony na genitálu, které pořád tvoří signifikantní část operací. Obecně s rozvojem urologie v posledních třech dekádách dominují minimálně invazivní postupy napříč celým spektrem diagnóz a tendence aktivního sledování některých nemocí místo primární operace, která by se ve výsledku jevila jako nepřínosná. 


S čím naopak chodí pacienti nejvíce do ambulancí?

Jsou to problémy se zbytnělou prostatou, močové kameny, poruchy močení a urologické nádory – tím, že je naše pracoviště současně centrem vysoce specializované onkourologické péče a je zde podávána léčba ve více liniích a různých způsobech podání, má onkourologie k dispozici až tři ambulantní dny. Ambulantní péče je kromě běžných ambulancí rozdělena do speciálních poraden –  onkourologické, metabolicko-litiatické, urodynamické, rekonstrukční či andrologické. 

 

Připravujete nějaké novinky v rámci léčby urologických pacientů?

V nejbližších dvou letech se reálně nedá očekávat zavedení nějaké nové technologie či převratné novinky. Spíše půjdeme cestou dostupnosti moderních a dosud méně využívaných metod pro naše pacienty. Konkrétně v léčbě močových kamenů chceme více rozvinout kombinovanou endoskopickou léčbu ze dvou přístupů současně a větší využití flexibilních technologií, provádět endoskopické enukleace prostaty a obnovit laserové operace prostaty, začít s tzv. termochemoterapií u nádorů močového měchýře (ohřívání močového měchýře s vyšší účinností podávané chemoterapie přímo do močového měchýře), zvyšování počtu laparoskopií a rozšíření spektra laparoskopických výkonů. Diskutovaným tématem je robotická operativa, zde půjdeme cestou spolupráce s MOU a postupné erudice vlastního operačního týmu. Tato léčba (konkrétně odstranění prostaty pro zhoubný nádor) by měla být v dnešní době pro pacienty klinického pracoviště dostupná.

 

Budete pokračovat v léčbě prostaty horkou párou (Rezum), se kterou poprvé v ČR začala Urologická klinika FN Brno? 

Ne, od 1. 8. 2020 tato léčba již není na Urologické klinice prováděna a bude probíhat v jiném (soukromém) zdravotnickém zařízení v Brně. V rámci strategie distributora této technologie se v rámci jižní Moravy aktuálně počítá pouze s jedním centrem. Aktuální umístění této technologie je výsledkem jednání distributora s předchozím vedením Urologické kliniky. V budoucnu však není změna vyloučena. 

   

Co radíte mužům v rámci prevence?

V první řadě je to u mužů středního věku nevyhýbat se urologovi nebo preventivním urologickým prohlídkám. V rámci časné detekce zhoubného nádoru prostaty (nejčastější mužský nádor) se doporučuje standardně vyšetření v 50 letech života. V případě pozitivní rodinné anamnézy karcinomu prostaty (otec, bratr) a u negroidní rasy ještě dříve, ve 45 letech. Pokud je muž známým nositelem mutace BRCA2 genu, doporučuje se vyšetření dokonce ve 40 letech života. Vyšetření zahrnuje odběr krve na PSA (prostatický specifický antigen) a palpační vyšetření prostaty přes konečník.

V současné době neexistují žádné jiné vědecky podložené preventivní nebo dietní opatření, která by účinně dokázala snížit riziko vzniku karcinomu prostaty.  

Krátký profesní životopis:

1998 - 2004 LF Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Košice

2004 - 2011 Urologické oddělení Nemocnice Kyjov, p.o.

2009 - specializace v oboru Urologie

2010 - FEBU examination (Fellow of European Board of Urology)

2011 - 2020 Urologická klinika LF Brno a LF MU Brno

2013 - 2020 odborný asistent LF MU Brno

2017 - Ph.D. na téma Neinvazivní biomarkery karcinomu ledviny jako možný  nástroj pro skríning a časnou diagnostiku 

 

Mgr. Pavel Žára, M. A.

Centrum komunikace

Fakultní nemocnice Brno

tel. +420 532 232 193

e-mail:

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji