Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

FN Brno připravuje rekonstrukci Psychiatrické kliniky

IROP EU

Fakultní nemocnice Brno postoupila do finální fáze rekonstrukce Psychiatrické kliniky. V polovině května 2018 obdržela stavební povolení a v současnosti probíhá výběr zhotovitele stavebních prací, které by mohly začít v posledním čtvrtletí letošního roku. Je zřejmé, že také kvalita prostředí může mít pro psychiatrické pacienty přímý vliv na úspěšnost léčby.

 

Hlavním důvodem oprav pavilonu je špatný technický stav. V téměř havarijním stavu se nachází 1. PP, kde je nedostatečná hydroizolace spodní stavby a prostory není možno z důvodu vlhkosti takřka vůbec využívat. Výplně otvorů na celém objektu jsou původní, vykazují netěsnost a v mnoha případech nejdou otevírat. U objektu dochází v letních měsících, díky převážně jižní orientaci, ke značnému přehřívání. V důsledku toho vedou tyto stavebně-technické nedostatky k vysokým provozním a energetickým nárokům.

 

Psychiatrická klinika aktuálně poskytuje akutní psychiatrickou péči a komunitní služby a to v souvislosti s reformou psychiatrické péče a vytvořením tzv. Centra duševního zdraví.

Základní myšlenkou návrhu oprav Psychiatrické kliniky bylo ponechat v co nevětší míře stávající pavilon G v jeho původním navržení a rozšířit jej o dvojici nízkopodlažních hmot, která vytvářejí uzavřená atria. Tímto řešením zůstane plně zachováno využití stávajícího objektu, který po komplexní rekonstrukci bude i nadále vyhovovat pro daný provoz a současně dojde k vytvoření nových kapacit pro zkvalitnění poskytované péče. Do návrhu se mimo jiné promítá nutnost etapizace výstavby a řešení dočasného umístění vybraných provozů, ekonomika výstavby a současné požadavky na energetickou úspornost staveb.

 

Přímá vazba na stávající park

Významným požadavkem je umístění lůžkových jednotek tak, aby byla možná jejich přímá vazba na park, který je součástí plánované investice. V případě psychiatrické péče hraje možnost využití exteriéru významnou roli, což se ve značné míře promítá do celkové koncepce uspořádání stavby a jejího provázání s parkovými a terénními úpravami.

 

Finanční náklady:

Předpokládaná částka za realizaci je 577 mil. Kč vč. DPH. Projekt bude spolufinancován z EU (IROP) a MZ ČR v poměru 85/15%.

 

 

Pavel Žára

Centrum komunikace

Fakultní nemocnice Brno

tel. +420 532 232 193

e-mail:

 

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji