Menu
Česky English
532 23 1111

Fakultní nemocnice Brno otevírá nové oddělení JIP na Všeobecné interní klinice

Brno, 8. 1. 2024

Interní medicína hraje zásadní roli v diagnostice a léčbě široké škály onemocnění, zejména těch, která vyžadují komplexní a multidisciplinární přístup. Všeobecná interní klinika FN Brno zajišťuje lůžkovou péči pro přibližně 130 000 obyvatel města Brna. Nyní má vlastní jednotku intenzivní péče, včetně vybavení, za téměř 78,6 milionů Kč. Tento projekt je téměř 60 miliony Kč spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu v rámci reakce Unie na pandemii s onemocněním covid-19, a to prostřednictvím investičního nástroje REACT-EU. Zbylé prostředky jsou hrazeny vlastními zdroji FN Brno. Jde o klíčový projekt ve zlepšování zdravotnických služeb v jednom z největších spádových území v zemi, přičemž právě i pandemie covidu-19 ukázala nedostatek intenzivních lůžek.

„Díky nové JIP je nyní možné poskytovat vysoce specializovanou péči o pacienty s vážnými a život ohrožujícími stavy přímo v rámci interní kliniky. Toto umožňuje efektivnější léčbu a sledování pacientů, minimalizuje potřebu transportu a snižuje rizika spojená s přesuny mezi odděleními, která mohou znamenat pro starší pacienty i ztrátu soběstačnosti,“ říká přednosta Všeobecné interní kliniky, prof. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D., FESC. Před realizací projektu byli pacienti s kritickými zdravotními stavy hospitalizováni na lůžkách JIP jiných interních klinik ve FN Brno. Tento systém často vedl k přetěžování a nedostatku intenzivních lůžek, zvlášť během covidové pandemie, kdy některé současné JIP stále využívají otevřený systém, který nevyhovuje současným hygienickým standardům.

„Objekt, ve kterém jsou prostory JIP umístěny, byl dříve využíván pro administrativní účely a technické zázemí. Spolu s dalšími pavilony patří do tzv. staré zástavby nemocničního komplexu a jsou v provozu od roku 1936. Stavba jednotky intenzivní péče VIK byla rozsáhlá a složitá, protože byl nezbytný i zásah do provozu jiných útvarů z důvodu napojování rozvodů vody a odpadů. Složitost stavby se také potvrdila při nutnosti statického zajištění stropů a sloupů, které byly v havarijním stavu vzhledem ke stáří komplexu.

Díky přestavbě je vybudované oddělení JIP nezávislým pracovištěm a nabídne tak 6 nových intenzivních lůžek, která jsou situována ve čtyřech boxech. Ty jsou odděleny montovanými příčkami s prosklenou částí,“ uvádí referent oddělení rozvojových investic, Ing. Leo Valenta.

Nově vybudovaná JIP s šesti intenzivními lůžky, vybavená nejmodernější zdravotnickou technikou, nabízí boxový systém, který umožňuje efektivní izolaci pacientů a snížení rizika přenosu infekcí. Tato jednotka bude sloužit u kriticky nemocných k monitoraci a zajištění jejich vitálních funkcí, včetně umělé plicní ventilace nebo náhrady funkce ledvin. Jde tak o zásadní zlepšení péče o pacienty s akutními onemocněními v celém regionu.

Kromě zvýšení kapacity intenzivní péče, poskytuje nová JIP také lepší pracovní podmínky pro zdravotnický personál. Je vybavena veškerými potřebnými prostory pro akutní příjem pacientů, včetně observační místnosti a centralizovaného pracoviště sester.

Realizací tohoto projektu FN Brno výrazně posiluje svoji kapacitu pro poskytování intenzivní zdravotní péče a zvyšuje odolnost vůči budoucím zdravotnickým výzvám, včetně pandemií a hromadných událostí. „Právě průběh jednotlivých vln pandemie ukázal, jak nám chybí potřebná intenzivní péče lokálně navazující přímo na oddělení, která byla vyčleněna pro poskytování péče pacientům s nákazou covid-19,“ doplnil prof. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D., FESC.

„Fakultní nemocnice Brno patří k nejúspěšnějším žadatelům o dotace z IROP v Jihomoravském kraji. O zkušenostech a profesionalitě jejich projektového týmu svědčí 16 úspěšně realizovaných projektů v posledním programovém období, které EU podpořila bezmála 2 miliardami korun,“ říká Ljubomír Džingozov, ředitel jihomoravské pobočky Centra pro regionální rozvoj, které projekty IROP zastřešuje.

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji