Menu
Česky English
532 23 1111

Důležitost zdravého sluchu si většina lidí uvědomí, až v momentě, kdy začnou mít potíže se slyšením

Důležitost zdravého sluchu si většina lidí uvědomí, až v momentě, kdy začnou mít potíže se slyšením oni sami nebo jejich blízcí. Často se setkáváme s přirozenou formou poškození sluchu vlivem stáří, stále častěji se však nedoslýchavost vyskytuje i ve středním věku, například z důvodu používání hlasité audiotechniky nebo nedostatečné ochrany sluchu v pracovním prostředí a sluchové poruchy se bohužel nevyhýbají ani dětem už v raném věku.  

Světová zdravotnická organizace (WHO) stanovila 3. březen jako Mezinárodní den sluchu, zároveň pak na 25. únor připadá Den kochleárních implantátů. Dle WHO bylo v roce 2021 na světě kolem 432 milionů dospělých a 34 milionů dětí s postižením sluchu, v roce 2050 bude celosvětově odhadem až 2,5 miliardy lidí s postižením sluchu.

Postižení sluchu u dětí není zcela výjimečné, dle statistik má 1 z tisíce narozených dětí velmi těžkou vadu sluchu, další 3 pak středně těžkou vadu sluchu. V České republice se tedy ročně narodí až 100 dětí s velmi těžkým postižením sluchu a 600 - 1200 dětí se středně těžkou vadou sluchu. Postižení sluchu představuje všeobecně výrazné snížení kvality života člověka a do značné míry ovlivňuje i jeho zapojení do společnosti. U dětí je navíc ohroženo učení, rozvoj řeči a celkový psychomotorický vývoj. Cílem odborné společnosti je proto včas zachytit sluchovou vadu a tuto co nejdříve řešit všemi dostupnými prostředky moderní medicíny. 

Česká republika patří mezi vyspělé země s kvalitním screeningem sluchu od narození dítěte. První vyšetření sluchu se provádí u každého novorozence již v porodnici. Druhé cílené vyšetření sluchu podstupují předškoláci ve věku 5 let, které odesílá pediatr v rámci této prohlídky na otorinolaryngologické pracoviště k audiometrii. "Díky plošnému screeningu jsme schopni zachytit včas poruchu sluchu včetně poruchy jednostranné, diagnostikovat příčinu a nabídnout adekvátní řešení, ať už formou standardní středoušní operace, naslouchadla nebo kochleárních implantátů a implantátů pro kostní vedení," uvádí doc. MUDr. Milan Urík, Ph.D., přednosta Kliniky dětské otorinolaryngologie Fakultní nemocnice Brno a LF MU.  

Krom screeningu je potřeba sledovat stav sluchu u dětí průběžně, je důležité, aby děti s jakýmikoliv poruchami byly co nejdříve diagnostikovány a zahájila se odpovídající léčba.  

Současné možnosti léčby poruch sluchu jsou poměrně široké, Klinika dětské otorinolaryngologie FN Brno a LF MU v Brně patří mezi audiologická pracoviště nejvyššího typu.  

 Krom veškerých dostupných diagnostických metod k vyšetření sluchu spolupracuje s dalšími odbornostmi jako je neurologie, psychologie, genetika nebo klinická logopedie poskytuje skutečně komplexní péči o děti s postižením sluchu. Klinika je zároveň součástí Komplexního implantačního centra Brno (www.centrumsluchu.cz) a nabízí dětským pacientům nejmodernější možnosti rehabilitace sluchu.  

Řešením nejtěžších vad je Kochleární implantační systém (připomínáme si dne 25. února), který je určen pro pacienty s velmi těžkou ztrátou sluchu, jimž konvenční sluchadla nepomáhají. Kochleární implantát je zdravotnický prostředek, který dokáže zcela obnovit lidský smysl – sluch. Zařízení obchází nefunkční struktury vnitřního ucha a přímo stimuluje zakončení sluchového nervu v hlemýždi pomocí elektrických impulzů. Systém se skládá ze dvou částí: externě nošeného audio procesoru, který se v závislosti na modelu nosí buď za uchem, nebo mimo ucho a vnitřního části implantované během operace.  

Naším cílem je postarat se o to, aby každé dítě slyšelo a prožilo plnohodnotný život. Proto je také důležité připomínat si tyto dva významné dny a nezapomínat tak na roli sluchu v našem životě, myslet na jeho ochranu a nebrat ho jako samozřejmost. 

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji