Menu
Česky English
532 23 1111

Doc. Marek Mráz z IHOK FN Brno a LF MU a CEITEC MU získal Cenu předsedkyně Grantové agentury České republiky 2019 za výzkum léčby leukémie

Doc. MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D., z Interní hematologické a onkologické kliniky FN Brno a LF MU a CEITEC MU obdržel Cenu předsedkyně Grantové agentury České republiky 2019, kterou převzal během slavnostního předávání 1. října 2019 v Praze. Patří mezi pět oceněných řešitelů různých oborů základního výzkumu, kteří byli vybráni ze 448 projektů ukončených v loňském roce. 

Cena předsedkyně Grantové agentury České republiky je udělována za mimořádné výsledky při řešení grantových projektů v oblasti základního výzkumu podporovaných Grantovou agenturou ČR. Jejich předání je spojeno s finanční odměnou pro řešitele projektů a jejich spolupracovníky. 

Tým pod vedením doc. MUDr. Mgr. Marka Mráze, Ph.D., který působí ve FN Brno a ve výzkumném centru CEITEC Masarykovy univerzity, byl oceněn za projekt zaměřený na výzkum chronické lymfatické leukémie, konkrétně se jednalo o studium funkce klíčové molekuly pro její léčbu – tedy regulaci signalizační dráhy B-buněčného receptoru prostřednictvím microRNA. Chronická lymfatická leukémie je nejčastějším leukemickým onemocněním u dospělých, z tohoto důvodu projekt vznikl na Interní hematologické a onkologické klinice FN Brno a LF MU.

Vědci dokázali jako první popsat mechanismus, jímž maligní B lymfocyty utlumí aktivity BCR dráhy v momentě, kdy je poškozena jejich DNA. Jedním z výsledků projektu je patent s potenciálem využití v klinické diagnostice. Bude například možné odhadnout, jak budou pacienti reagovat na chemoterapii. Hledat stále účinnější léčbu je důležité proto, že pacienty s leukémiemi a lymfomy se často nedaří úplně vyléčit, ale přežívají mnoho let a časem začnou být jejich nádorové buňky k terapii rezistentní. Výsledky projektu byly publikovány v prestižních časopisech LeukemiaBlood.

doc. Mráz přebírá cenu od předsedkyně Grantové agentury ČR RNDr. Alice Valkárové, DrSc. Slavnostní předávání Cen Grantové agentury ČR 1. 10. 2019 v Praze

Vlevo: doc. Mráz přebírá cenu od předsedkyně Grantové agentury ČR RNDr. Alice Valkárové, DrSc., vpravo: ocenění vědci během slavnostního předávání cen 1. 10. 2019 v Praze, zdroj: Grantová agentura ČR 

 

Na bližší informace jsme se zeptali přímo oceněného doc. Marka Mráze:

Můžete popsat zaměření Vašeho výzkumného projektu? 

Věnujeme se studiu B buněčných leukémií a lymfomů, což jsou onemocnění, která vznikají z tzv. maturovaných B lymfocytů, které za fyziologických okolností chrání tělo proti patogenům tím, že produkují protilátky. Někdy se ale může stát, že dojde k maligní transformaci B lymfocytů a vznikne chronická lymfocytární leukémie (CLL) nebo B buněčný lymfom. Je zajímavé, že ke vzniku těchto nádorů často vede porušení molekulární dráhy, která právě souvisí s produkcí protilátek tzv. signalizace přes B buněčný receptor (BCR). V zásadě zatím není jasné, jak k němu u CLL přesně dochází. Signalizace přes B-buněčný receptor (BCR) hraje klíčovou roli v přežití normálních i maligně transformovaných B-lymfocytů. Aktivní signalizace přes B-buněčný receptor byla spojena s agresivitou CLL a v nedávné době byly zavedeny terapeutické přístupy založené na inhibici BCR-dráhy pomocí malých molekul cílících kinázy BTK nebo PI3K (lék ibrutinib a idelalisib).

Nás v projektu zajímalo, zda nějakým způsobem klasická chemoterapie také interferuje s BCR signalizací. Přišlo nám totiž překvapivé, že látky poškozující DNA u tohoto onemocnění poměrně dobře fungují terapeuticky, i když se nádorové buňky vlastně dělí poměrně pomalu (chemoterapie funguje obecně nejlépe u rychle se množících buněk). V oceněné práci jsme popsali jako úplně první, že existuje mechanismus, jímž normální ale i maligní B lymfocyty utlumí aktivity BCR dráhy v momentě, kdy je poškozena jejich DNA. Je to de facto logický krok, neboť buňky s poškozenou DNA potřebují „vypnout“ signál nutící je k dělení, tj. BCR signalizaci, a musí poškození DNA napřed opravit anebo raději zemřít, pokud opravu nedokážou. Důsledkem tohoto mechanismu, který zahrnuje protein p53 a tzv. nekódující RNA miR-34a, je to, že podání chemoterapie funguje jako „slabý“ inhibitor BCR signalizace, což částečně vysvětluje její relativně dobrý účinek. Důležitou konsekvencí pro terapii je také to, že pacienti, kteří mají nefunkční protein p53 v důsledku ztráty či mutace genu, který jej kóduje (cca 15 % pacientů), mají nefunkční onen mechanismus, a proto u nich chemoterapie nevede k zástavě BCR signalizace. Právě u takových pacientů je velmi žádoucí použít nově vyvinuté přímé inhibitory BCR signalizace, tj. lék ibrutinib či idelalisib.

Co pro Vás toto ocenění znamená a jaké máte další plány?

Ocenění od Grantové agentury ČR si velmi vážím a myslím, že je signálem, že také v nemocničních zařízeních je možné dělat kvalitní základní výzkum. Doufám, že nám tato grantová agentura zachová přízeň a třeba finančně podpoří další náš projekt. Rádi bychom dále studovali interakce v mikroprostředí leukemických buněk, neboť věříme, že zde leží cesta k jejich cílené léčbě. Nejnovější léky v terapii B buněčných leukémií a lymfomů využívají cílené inhibice BCR signalizace, což je velmi účinné, ale stále to nevede k vyléčení pacientů a mnoho těchto chorob zůstává nevyléčitelných. Rádi bychom pochopili, jak se nádorové buňky adaptují na tato léčiva a stávají se rezistentními, a dále našli vhodný „lék“ do kombinace s již velmi účinnými BCR inhibitory. Tím snad alespoň u části pacientů dokážeme chorobu trvale kontrolovat nebo dokonce vyléčit. Neoddělitelnou součástí naší práce je úzká spolupráce s lékaři na Interní hematologické a onkologické klinice FN Brno a LF MU, kteří mají v péči pacienty a s nimiž se snažíme, aby tito z našeho výzkumu profitovali.

 

Doc. MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D.

  • Vystudoval obor Molekulární biologie a genetika a Všeobecné lékařství na Přírodovědecké respektive Lékařské fakultě MU. Pracoval jako post-doktorský pracovník v USA na Mayo Clinic a University of California – San Diego.
  • V roce 2015 získal prestižní grant Evropské hematologické asociace, která podpořila jeho návrat do Brna, kde působí na Interní hematologické a onkologické klinice Fakultní nemocnice Brno a LF MU a jako vedoucí laboratoře v CEITEC MU (Laboratoř Mikroprostředí imunitních buněk).
  • Doc. Mráz je autorem více než 35 vědeckých sdělení, v loňském roce získal prestižní grant Evropské výzkumné rady (ERC) a za svou práci dostal několik ocenění včetně Ceny Neuron, Ceny České onkologické společnosti a Ceny Discovery Award.
  • V laboratorním výzkumu se věnuje především studiu molekulárních mechanismů patogeneze B buněčných malignit a možnostem cílené léčby u leukémií a lymfomů.
     

 

Kontakt:
Mgr. et Mgr. Beatrix Křížová, tel.: 532 233 878,  
Centrum komunikace Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 340/20, 625 00 Brno 
 
Mgr. MgA. Kamila Pětrašová, tel: 730 591 779,
Grantová agentura České republiky, Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji