Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Dekontaminační a mycí automaty aneb Čistější už to nebude II

Logo IOP EU

 

Díky finančním prostředkům z evropskéhoprogramu s názvem Posílení prevence v oblasti nozokomiálních infekcí ve FN Brno“ se FN Brno podařilo dovybavit svá pracoviště centrální sterilizace. Nákup přístrojů za více než tři milióny korun byly spolufinancovány Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

V průběhu 43. týdne byly na oddělení Centrální sterilizace FN Brno (CS) na stanice na PMDV a PDM nainstalovány a zprovozněny nové dekontaminačnía mycí automaty na chirurgické instrumentárium a jiné zdravotnické prostředky (ZP). Tyto automaty doplní stávající řadu dekontaminačních a mycích přístrojů a s jejich využitím se výrazně sníží manuální rizikové technologie dekomtaminace a mytí na CS.

Přístroje v celkové hodnotě 3.166.920,- Kč včetně DPH byly financovány z mezinárodního operačního programu Evropských fondů (2.691.881,- Kč) a z rozpočtu FN Brno (475.039,- Kč).

Jedním ze stěžejních programů oddělení CS je i minimalizace rizika práce na CS. V případě dekontaminace a mytí ZP je velké riziko např. mechanického poškození (bodnutí, říznutí apod.), značné je i riziko infekční (inhalace infekčního aerosolu, potřísnění apod.). Při dlouhodobém sledování se ukazují právě technologie ruční dekontaminace a mytí ZP jako jedny z nejrizikovějších pro pracovníky centrálních sterilizací. Celosvětově je tedy trend tyto manuální nestandardní technologie minimalizovat. Významně k tomu přispívá mj. zavádění jednorázových ZP nebo využití moderních technologií strojových tak jak je to realizováno i ve FN Brno.

 

Oddělení Centrální sterilizace FN Brno patří počtem a spektrem zpracovaných ZP k největším a nejvýznamnějším svého druhu v ČR, možná i v EU. Na svých stanicích na Pracovištích dospělé, dětské a reprodukční medicíny (v poměru cca 77 – 16 – 7 %) připravuje každý den na 250 různých operačních setů pro 200 středisek z 60-ti oddělení, klinik a operačních sálů FN Brno. V databázi CS je pro potřeby FN Brno zhruba 500 operačních sítí v asi 300 typech, 50 typů souborů operačního prádla a obvazového materiálu. Celková suma zpracovaného zdravotnického materiálu se blíží dle dlouhodobých sledování k jednomu miliónu kusů ročně.

Provoz oddělení je od roku 2006 certifikován dle normy ISO 9001:2009. Proto i modernizace technologií centrální sterilizace spolu se zavedeným Systémem dokumentované kvality je nezbytnou součástí bezpečnosti pacientů a pracovníků FN Brno a významným prvkem v prevenci nozokomiálních nákaz.

Projekt Posílení prevence v oblasti nozokomiálních infekcí ve FN Brno navazuje na Integrovaný operační program EU s názvem Modernizace přístrojového vybavení pro posílení prevence nozokomiálních nákaz, který byl ve FN Brno realizován v roce 2010.

Posílení prevence v oblasti nozokomiálních nákz

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji