Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Centrum komplexní péče o vrozené srdeční vady v dospělosti Brno

Díky spolupráci Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno a Interní kardiologické kliniky FN Brno vzniká v moravské metropoli Centrum komplexní péče o vrozené srdeční vady v dospělosti Brno. Jedná se o jediné pracoviště svého druhu na Moravě a druhé v celé ČR.

Dětská kardiologie a kardiochirurgie zaznamenala v druhé polovině minulého století obrovské úspěchy. Většinu vrozených srdečních vad (VSV), které dříve nebyly slučitelné s dlouhodobým přežíváním, se dnes daří velmi úspěšně řešit. 90% pacientů s VSV se dožívá dospělosti. Ale nejen to. Velmi často žijí normálním životem, pracují, sportují, zakládají rodiny, jejich dlouhodobá prognóza se blíží prognóze lidí bez VSV.

Populace pacientů s VSV se tak oproti letům minulým mění. Především roste. Tito pacienti neumírají v dětském věku. Na začátku třetího tisíciletí je tak v rozvinutých zemích poprvé víc dospělých než dětských pacientů s VSV. Populace pacientů s VSV i stárne, což přináší nové situace, které jsme doposud neznali jako např. nutnost léčby méně obvyklých poruch srdečního rytmu, léčbu srdečního selhání s odlišným průběhem, nutnost reoperace, sledování pacientek s VSV v průběhu těhotenství a porodu apod. Systém péče o děti s VSV je v České republice velmi dobře propracovaný a většina VSV je zpravidla zjištěna již před narozením Výsledky léčby VSV u nás jsou vynikající, dokonce jedny z nejlepších na světě, takže se dá říci, že je tato oblast vyřešena.

Jiná situace však nastává po dosažení dospělosti. Pacient s VSV představuje pro kardiologa, který je zvyklý na péči o získané vady (ICHS, vysoký krevní tlak, chlopenní vady apod.) složitý případ, který se navíc pacient od pacienta liší. A takových pacientů stále přibývá. Odhaduje se, že v Česku dnes žije kolem 25.000 pacientů s VSV, jejich populace dále roste a časem by se měla ustálit kolem 60.000!

V Brně je slavná tradice péče o pacienty s VSV. Dá se říci, že v 60. letech 20. století brněnská kardiochirurgie (prof. MUDr. Jan Navrátil a jeho následovníci na II. a I. Chirurgické klinice Fakultní nemocnice u svaté Anny, CKTCH Brno) byla vlajkovou lodí dětské kardiochirurgie u nás ale i ve světě.

Důležitou roli hrála i Fakultní dětská nemocnice v Brně (FND). V roce 1998 vzniklo druhé brněnské pracoviště při Interní kardiologické klinice FN Brno a to specializovaná ambulance pro VSV v dospělosti. Podkladem kvalitní péče o VSV v dospělosti je multioborová spolupráce. Tato v Brně již dlouho funguje a využívá komplementu brněnských fakultních nemocnic.

Obě uvedená pracoviště (IKK FN Brno a CKTCH Brno) sice dlouhodobě úzce spolupracují, ale tato spolupráce probíhala nahodile. Protože se ukazuje, že nejlepších výsledků lze dosáhnout pouze systemizací péče, vzniká nyní společné centrum, které pokryje veškerou problematiku VSV v dospělosti. Místem prvního kontaktu s pacienty a místem, které má rozpoznat problém a nasměrovat na specializované provozy jsou ambulance VSV v dospělosti na IKK FN Brno a CKTCH Brno. K dispozici je samozřejmě lůžková kapacita obou zařízení. Byly zavedeny společné indikační komise.

(Re)operace, transplantace probíhají na CKTCH, (re)intervence na IKK FN Brno i CKTCH, léčba arytmií na IKK. Důležitou součástí jsou zobrazovací metody (RDK FN Brno, CKTCH), anesteziologie (v rámci řešení VSV na CKTCH, rizikové nekardiální operace VSV na KARIM FN Brno), spolupráce s dětskými kardiology (Pediatrická klinika FN Brno, Dětské kardiocentrum FN Motol, regionální dětští kardiologové). Nedílnou součástí centra je i perinatologická péče: porodnictví matek s VSV (GPK FN Brno), genetika (OLG FN Brno), prenatální kardiologie (PeK FN Brno).

Nezřídka problémy pacientů VSV přesahují do jiných oborů (neurologie, nefrologie, oční apod.), což je další argument pro koncentraci VSV do Center s možnosti využití specializovaných klinik, které se tak v širším slova smyslu stávají také součástí Centra.

Vznikající Centrum navazuje na tradici péče o VSV v Brně, na již existující spolupráci s moravskými dětskými kardiology a multioborovou spolupráci napříč klinikami brněnských pracovišť. Dalším úkolem je zlepšení spolupráce s kardiology dospělého věku a vytvoření sítě spolupracujících regionálních kardiologů. Za tímto účelem proběhl 24. září 2015 v Brně seminář Péče o VSV v dospělosti na Moravě.

 Centrum komplexní péče o vrozené srdeční vady v dospělosti Brno

Centrum komplexní péče o vrozené srdeční vady v dospělosti Brno I

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji