Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Publikace v ČR (články, kapitoly v knihách, knihy) v roce 2005

Adam Z., Krejčí M., Penka M., Pour L., et.al.: Diagnostika a léčba mnohočetného myelomu – Doporučení vypracované Českou myelomovou skupinou, Myelomovou sekcí České hematologické společnosti a experty Slovenské republiky pro diagnostiku a léčbu mnohočetného myelomu. Transfuze a hematologie dnes 11, 2005, suppl. 1: 3-11

1. České publikace – původní práce - 2005

1.      Adam Z., Krejčí M., Penka M., Pour L., et.al.: Diagnostika a léčba mnohočetného myelomu – Doporučení vypracované Českou myelomovou skupinou, Myelomovou sekcí České hematologické společnosti a experty Slovenské republiky pro diagnostiku a léčbu mnohočetného myelomu. Transfuze a hematologie dnes 11, 2005, suppl. 1: 3-11

2.      Adam Z., Krejčí M., Penka M., Pour L., et.al.: Diagnostika a léčba mnohočetného myelomu – zdrojová data použitá pro Doporučení České myelomové skupiny, Myelomové sekce České hematologické společnosti a expertů Slovenské republiky pro diagnostiku a léčbu mnohočetného myelomu. Transfuze a hematologie dnes 11, 2005, suppl. 1: 12-51

3.      Buliková A., Némethová D., Penka M., Dušek L., Šlechtová M.,Meluzínová H.: Ovlivňuje přítomnosti lupus antikoagulans antikoagulanční léčbu u pacientů s antifosfolipidovým syndromem? Transfuze a hemotologie dnes 11, 2005, 4: 148-153

4.      Buliková A., Némethová D., Penka M., Zavřelová J., Dušek L.: ProCglobal u pacientů s antifosfolipidovými protilátkami. Transfuze a hematologie dnes 11, 2005, 4: 154-161

5.      Bulíková A., Zavřelová J., Némethová D., Penka M., Dušek L.: Přínos různé citlivosti aPTT reagencie pro diagnostiku inhibitoru lupus antikoagulans. Transfuze a Hematologie dnes 11, 2005, 3: 98-103

6.      Elbl L, Hrstková H, Tomášková I, Blažek B, Michálek J: Vliv podání dexrazoxanu na výskyt pozdní kardiotoxicity u pacientů léčených antracykliny pro hematologickou malignitu v dětství: Prospektivní echokardiografické sledování. Cor Vasa 47, 2005, 12: 454-461

7.      Elbl L, Chaloupka V, Nehyba S, Tomášková I, Jedlička F, Kala P, Schildberger J: Vliv kombinovaného aerobního tréninku na změny autonomní modulace u nemocných po akutním infarktu myokardu. Vnitřní Lék 51, 2005, 4: 421-429

8.      Elbl L, Chaloupka V, Nehyba S, Tomášková I, Kala P, Schildberger J, Poloczek M, Lábrová R, Šišáková M, Špinar J: Význam kombinovaného rehabilitačního programu u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční. Vnitřní Lék 51, 2005, 9: 957-964

9.      Elbl L, Chaloupka V, Tomášková I, Jedlička F, Nehyba S, Kala P, Schildberger J, Poloczek M, Boček O: Vliv kombinovaného aerobního a silového tréninku na funkci levé komory srdeční u nemocných po akutním infarktu myokardu. Vnitřní Lék 51, 2005, 2: 190-197

10.  Elbl L, Chaloupka V, Tomášková I, Jedlička F, Nehyba S, Kala P, Schildberger J, Poloczek M, Boček O, Špinar J: Remodelace levé komory srdeční u nemocných s akutním infarktem myokardu po absolvování ambulantního řízeného rehabilitačního programu. Cor Vasa 47, 2005, 4: 134-140

11.  Elbl L, Chaloupka V, Tomášková I, Jedlička F, Nehyba S, Schildberger J, Kala P, Poloczek M, Chaloupková Š, Hudcová M:  Silový trénink u nemocných po akutním infarktu myokardu se sníženou ejekční frakcí levé komory. Vnitřní Lék 51, 2005, 1: 41-47

12.  Elbl L., Chaloupka V., Tomášková I., Jedlička F., Nehyba S., Kala P., Schildberger J., Poloczek M., Boček O.:Vliv kombinovaného aerobního a silového tréninku na  funkci levé komory srdeční u nemocných po infarktu myokardu. Vnitř Lék 51, 2005, 2: 190-197

13.  Hájek R., Kunická Z., Skleničková M., Dvořáčková M., Fajkus J., Smejkalová J., Krejčí M., Pour L., Očadlíková D., Weissová D., Vigášová J., Kovářová L., Duduvá S., Heinigová J., Vidláková P., Adam Z., Penka M.: Stanovení aktivity telomerázy u mnohočetného myelomu. Klinická onkologie 18, 2005, 3: 80-83

14.  Hyánek J, Freiberger T, Grombiříková H, Kuhrová V, Martiníková V, Dubská L, et al. Homozygotní forma familiárního defektu apo B-100 u sedmileté dívky. Čes.-slov. Pediat., 60, 2005, 6: 349-353

15.  Chaloupka V, Elbl L, Nehyba S, Tomášková I, Jedlička F: Stanovení intenzity tréninku u nemocných po infarktu myokardu, léčených betablokátory. Cor Vasa 47, 2005, 2: 39-44

16.  Chaloupka V, Elbl L, Nehyba S, Tomášková I. Rehabilitace po infarktu myokardu a revaskularizaci u starších nemocných. Vnitřní Lék 51, 2005, 4: 414-420

17.  Konečná P, Procházková D, Kozák L, Hanáková M, Vinohradská H, Hrstková H: Dědičný deficit alfa-1 antitrypsinu. Česko-Slovenská Pediatrie 60, 2005, 10: 58-563

18.  Králíková E., Býma S., Cífková R., Češka R., Dvořák V., Hamanová J., Horký K., Hradec J., Konštacký S., Kos S., Kostřica R., Kunešová M., Kvapil M., Langrová K., Mayer O., Petrů V., Popov P., Raboch J., Rosolová H., Roztočil K., Sucharda P., Vorlíček J., Widimský J.: Doporučení pro léčbu závislosti na tabáku. Časopis lékařů českých 144, 2005, 5: 327-333

19.  Krejčířová L., Lauschová I., Horký D., Doubek M., Mayer J., Doubek J.: Influence of amphotericin B deoxycholate or amphotericin B colloidal dispersion on renal tubule epithelium in rat. Biomed. Papers 148, 2004, 2,: 221-223

20.  Legnerová M., Volfová P., Lochmanová J., Ráčil Z., Minaříková D., Dvořáková D., Vorlíček J., Mayer J.: Úskalí diagnostiky cytomegaloviru polymerázovou řetězovou reakcí v reálném čase. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 11 2005, 6: 204-210

21.  Očadlíková D., Kovářová L., Hájek R., Michálek J.: Využití katalytické podjednotky telomerázy jako nádorového antigenu u mnohočetného myelomu. Transfuze a Hematologie dnes 11, 2005, 3: 104-109

22.  Očadlíková D., Kovářová L., Penka M., Žaloudík J., Büchler T., Hájek R., Michálek J.: Identifikace nádorově-specifických T lymfocytů na základě produkce interferonu gama u mnohočetného myelomu. Klinická onkologie 18, 2005, 2: 55-58

23.  Penka M., Schwarz J.,Pytlík R:, Doubek M., Brychtová Y., Dulíček P.: Doporučený postup diagnostiky a terapie esenciální trombocytemie a trombocytemie provázející jiné myeloproliferativní choroby. Vnitřní lékařství 51, 2005, 6: 741-751

24.  Procházková D, Konečná P, Kozák L, Hrabincová E, Severová J, Vinohradská H, Hrstková H: Maternální fenylketonurie (PKU) v regionu Moravy. Česko-Slovenská Pediatrie 60, 2005, 5: 251-256

25.  Procházková D, Konečná P, Vrábelová S, Kozák L, Dastych M, Hrstková H: Význam molekulárně-genetického vyšetření pro diagnostiku Wilsonovy choroby. Česko-Slovenská Pediatrie 60, 2005, 4: 188-199

26.  Smejkalová J., Vránová V., Kovářová L., Kuglík H., Heinigová J., Adam Z., Krejčí M., Büchler T., Kalábová V., Oltová A., Vorlíček J., Penka M., Hájek R.: Imunomagnetická separace buněk z kostní dřeně u pacientů s mnohočetným myelomem – stanovení delece 13q14 použitím interfázní fluorescenční in situ hybridizace. Klinická onkologie 18, 2005, 2: 59-63

27.  Smejkalová J., Vránová V., Oltová A., Kuglík P., Filková H., Heinigová J., Kovářová L.,Adam Z., Krejčí M., Pour L., Büchler T., Svobodník A., Vostřejšová S., Kalábová V., Vorlíček J., Penka M., Hájek R.:  Porovnání standardních prognostických faktorů u pacientů s mnohočetným myelomem s delecí 13q14 stanovenou metodou interfázní fluorescenční in situ hybridizace na separovaných a neseparovaných buňkách kostní dřeně. Časopis lékařů českých 144, 2005, 7: 483-488

28.  Špička I., Kleibi Z., Hájek R.: Bortezomibum. Remedia 15, 2005, 3: 193-203

29.  Voháňka S., Bednařík J., Fajkusová L., Sedláčková J.: Myotonická dystrofie typ 2: vzácné nebo časté onemocnění v České republice? Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 68/101, 2005, 6: 390-393

2. České přehledové články - 2005

 1. Adam Z., Pour L., Vorlíček J., Hájek R., Koptíková J., Šmardová J.: Cílená léčba v onkologii. Remedia 15, 2005, 4-5: 390-404
 2. Adam Z., Vorlíček J., Sedláčková Š.: Přehled protinádorové léčby. Praktické lékárenství 2, 2005, 76-80
 3. Adam Z., Vorlíček J., Tomíška M.: Obecné principy léčby nádorové nemoci a problémy rozhodování o léčbě cytostatiky u biologicky starších osob. Česká geriatrická revue 3, 2005, 2: 5-16
 4. Adam Z.: Osteonekróza u pacientů užívajících bisfosfonáty. Postgraduální onkologie 1, 2005,2: 20-22
 5. Adam Z.:Úvaha o studiu lékařské fakultě. Vnitřní lékařství 51, 2005, 3: 359-363
 6. Buliková A., Penka M., Antifosfolipidový syndrom – diagnostika a léčba. Vnitřní lékařství 51, 2005, 7: 809-817
 7. Bulíková A., Zavřelová J., Némethová D., Penka M., Dušek L.: Přínos různé citlivosti aPTT reagencie pro diagnostiku inhibitoru lupus antikoagulans. Transfuze a hematologie dnes. 11, 2005, 3: 98-103
 8. Buliková A.: Pacient s antifosfolipidovými protilátkami – přehled současných diagnostických a léčebných doporučení. In Malý J., Pecka M.: Trombóza a hemostáza 2005. HK Credit 2005
 9. Dlouhý P., Herold I., Kolář M., Beneš J., Tetkovský P., Doležal T., Jahoda D., Kouba M., Novák I., Nyč O., Piláček J., Ráčil Z., et. al.: Postavení linozelidu v léčbě rezistentních grampozitivních infekcích. Anest. Intenziv. Med. 16, 2005, 6: 305-312
 10. Doubek M.: Alemtuzumab v léčbě pacientů s chronickou lymfatickou leukémií. Postgraduální onkologie 1,.2005, 1: 14-15
 11. Dudová S., Michálek J., Hájek R.: RNA nádorové vakcíny na bázi dendritických buněk. Klinická onkologie 18, 2005, 5: 178-183
 12. Gumulec J., Penka M., Richterová R., Brejcha M., Klodová D., Wrobel M., Janotová P., Klaricová K., Kneiflová M., Kučerován M., Radina M.: Glykoproteiny destičkové membrány z hlediska jejich genetických změn. Vnitřní lékařství, 51, 2005, 7: 833 – 839.
 13. Gumulec J., Penka M., Richterová R., Brejcha M., Klodová D., Wrobel M., Janotová P., Klaricová K., Kneiflová M., Kučerován M., Radina M.: Glykoprotein Ia/IIa destičkové membrány z hlediska jeho genetických změn. Vnitřní lékařství, 51, 2005, 7: 840 – 844
 14. Gumulec J., Penka M., Richterová R., Brejcha M., Klodová D., Wrobel M., Janotová P., Klaricová K., Kneiflová M., Kučerován M., Radina M.: Glykoprotein IIb/IIIa destičkové membrány z hlediska jeho genetických změn. Vnitřní lékařství, 51, 2005, 7 : 845 – 853
 15. Hájek R., Maisnar V., Krejčí M.: Thalidomid. Klin Farmakol Farm 19, 2005, 1: 43-46
 16. Hájek R., Pour L.:Bertezomib. Farmakoterapie 2005, suppl. 1: 19-21
 17. Hofírek I., Penka M., Šárník S., Rotnágl J., Blatný J., Zvarová M., Vojtíšek B., Šmídová J.: Invazivní kontrolovaná léčba hluboké žilní trombózy. Vnitřní lékařství, 51, 2005; 7: 795 – 801
 18. Husa P., Adam Z.,  Husová L., Feit J., Penka M., Čermáková Z.: Léčba chronické infekce virem hepatitidy C pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacienta se smíšenou kryoglobulinémií. Vnitřní lékařství, 51, 2005, 2,  238-243
 19. Chaloupka V, Elbl L. Rehabilitace po infarktu myokardu (III). Kardiol Rev 7, 2005, 3: 187-190
 20. Chaloupka V, Elbl L: Rehabilitace po infarktu myokardu (II): způsoby zátěže. Kardiol Rev 3, 2005, 2: 1-4
 21. Chaloupka V, Elbl L: Rehabilitace po infarktu myokardu. Kardiol Rev 7, 2005, 1: 5-9
 22. Chumchalová J., Francová H., Doubek M., Brychtová Y.,Kuhrová V., Mayer J.: Využití real time PCR ve sledování minimální zbytkové choroby (MRD) u leukemických pacientů. Časopis lékařů českých 144, 2005, 5: 341
 23. Klabusay M., Dvořák P., Mayer J.: Kmenové buňky: nový příslib v medicíně. Vnitřní lékařství 51, 2005, 2: 206-215
 24. Kozák L., Hrabincová E., Procházková D., Hejcmanová L., Ploranská L., Šťastná S., Hyánek J.: Báječná léta s fenylketonurií – od fenotypu ke genotypu a zpět k fenotypu. Časopis lékařů českých 144, 2005, 5: 342
 25. Kusenda B., Borská R., Tichý B., Kotašková J, Štruncová S., Pospíšilová Š.: Regulácia exprese antionkogénu p53 pomocou RNA interference. Chemické listy 99, 2005, 5: 369
 26. Kusenda B., Tichý B., Kotašková J., Štruncová S., Borská R., Mayer J., Pospíšilová Š.: Regulácia expresie antiontogenu p53 pomocou syntetických siRNA. Časopis lékařů českých 144, 2005, 5: 344
 27. Lukáš Z, Feit J, Fojtík Z. Dysimunní myopatie (idiopatické inflamatorní myopatie). Čes.Revmatol.,13, 2005, 89-96
 28. Navrátil M.: Fludarabin v léčbě pokročilých indolentních lymfomů. Postgraduální onkologie 1, 2005,2: 24-28
 29. Penka M., Schwarz J., Pytlík R, Doubek M., Brychtová Y., Dulíček J.: Doporučený postup diagnostiky a terapie esenciální trombocytemie a trombocytemie provázející jiné myeloproliferativní choroby. Vnitřní lékařství 51, 2005, 6: 741-751
 30. Penka M..: Anagrelid. Farmakoterapie 2005, suppl. 1: 26-28
 31. Penka M.: Všeobecné principy hemostyptické léčby. Transfuze a hematologie dnes 11, 2005, suppl. 2: 15-17
 32. Pospíšilová J., Berkovcová J., Palásek I., Brychtová Y., Krejčí M., Doubek M., Mentzlová D., Mayer J., Dvořáková D.: Sledování zbytkové choroby u pacientů s akutní myeloidní leukémií. Časopis lékařů českých 144, 2005, 5: 347
 33. Pospíšilová Y.: Steroidní diabetes mellitus (Corticosteroid-induced Diabetes Mellitus). In. Vnitřní lékařství, 51, 2005, 2, S1, S12-S1
 34. Pospíšilová Y., Adam Z., Vorlíček J. Postavení výuky interní propedeutiky (a oboru vnitřního lékařství obecně) v době stále pokračující specializace v oblasti interní medicíny (předneseno na I. celofakultní konferenci o studii na LF MU Brno dne 17. ledna 2005), Vnitřním lékařství, 51, 2005, 4, 479 - 481
 35. Pospíšilová Š., Mayer J.: DNA čipy – moderní metodika analýzy diferenciální genové exprese a její význam pro diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění. Časopis lékařů českých 144, 2005, 1: 11-17
 36. Pour L., Adam Z., Hájek R.: Ibandronat  - přehledový článek. Klinická onkologie 18, 2005, 6: 210-216
 37. Pour L., Hájek R., Adam Z.: Výběr bisfosfonátu k léčbě kostního postižení u pacientů s prokázanou malignitou. Klinická onkologie 18, 2005, 5: 172-177
 38. Schwarz J., Penka M.: Trombocytózy a trombocytémie. Vnitřní lékařství, 51, 2005, 7: 861 – 872
 39. Sláma O.: Perspektivy léčby nádorové bolesti. Sanquis 41, 2005, 10: 31-33
 40. Šmardová L., Huser M., Král Z., Crha I., Vášová I., Wagnerová B., Mayer J., Vorlíček J.: Poškození fertility a možnosti její ochrany u pacientů podstupujících systémovou léčbu chemoterapií pro Hodgkinův lymfom, literární přehled a vlastní zkušenosti. Trans. Hemat. Dnes, 111, 2005, 4: 162-169
 41. Špička I., Klein Z., Hájek R.: Bortezomibum. Remedia 15, 2005, 3: 196-202
 42. Štruncová S., Borská R., Kusenda B., Mejstřík P., Dvořáková D., Mayer J., Pospíšilová Š.: RNA interference – účinný nástroj regulace genové exprese. Biologické listy 70, 2005, 3: 231-247
 43. Štruncová S., Borská R., Kusenda B., Mejstřík P., Dvořáková D., Mayer J., Pospíšilová Š.: RNA interference – účinný nástroj regulace genové exprese. Biologické listy 70, 2005, 3: 231-247
 44. Tichý B., Borská R., Štrunclová S., Mayer J., Pospíšilová Š.: DNA čipy (microcarrays) – Moderní metodika studia genové exprese. Časopis lékařů českých 144, 2005, 5: 349
 45. Tichý B., Borská R., Štruncová S., Mayer J., Pospíšilová Š.: DNA čipy (microarrays) – Moderní metodika studia genové exprese. Časopis lékařů českých 144, 2005, 5: 349
 46. Tomíška M., Vorlíček J., Adam Z.: Přehled metabolických komplikací u maligních chorob. Postgraduální medicína, 7, 2005, 257-268
 47. Trbušek M., Malčíková J., Šmardová J., Bukovská S., Svitáková M., Mentzlová D., Linková V., Kuglík P., Kuhrová V., Francová H., Doubek M., Brychtová Y., Pospíšilová Š., Mayer J.: Starý známý neznámý TP53, tentokráte u B-CLL. Časopis lékařů českých 144, 2005, 5: 350
 48. Volfová P., Lengerová M., Sučiková J., Berkovcová J., Ráčil Z., Dvořáková D., Mayer J.:Detekce respiračních virů u imunokompromitovaných pacientů. Časopis lékařů českých 144, 2005, 5: 352
 49. Vorlíček J., Sláma O.: Paliativní medicína – historie a současnost. Sanquis 41, 2005, 10: 34-35
 50. Vorlíček J.: Editorial. Postgraduální onkologie 1, 2005, 1: 2
 51. Vorlíček J.: Lidé získali pseudopocit nesmrtelnosti. Komfort 2005, 3,
 52. Vrábelová S., Letocha O., Borský M., Kozák L.: Molekulárně genetická analýza genu ATP7B u pacientů s Wilsonovou chorobou. Časopis lékařů českých 144, 2005, 5: 352
 53. Zapletalová E., Fajkusová L.: Pletencová svalová dystrofie typu 2A – srovnání výsledků analýzy DNA a mRNA genu pro kaplain3. Časopis lékařů českých 144, 2005, 5: 354
 54. Zítková M., Štrajtová D.: Dobrovolnická činnost očima sester. Sestra 2005, 11: 48

3. Kapitoly v knihách v roce 2005

1.      Adam Z., Bednařík J., Ševčík P., Kalvodová L.: Léčba bolesti – neurofyziologické základy vjemu bolesti a základní pravidla léčby bolesti. Kostní nádorová choroba. První vydání, vydala Grada Publishing, a.s., 2005, s. 129-147, ISBN 80-247-1357-8

2.      Adam Z., Pour L., Krupa P.: Patofyziologie kostní remodelace a hemeostáze kalcia. Kostní nádorová choroba. První vydání, vydala Grada Publishing, a.s., 2005, s. 23-31, ISBN 80-247-1357-8

3.      Adam Z., Ševčík P., Adamová Z., Bednařík J.: Neopioidní analgetika – farmakologie a léčebné využití. Kostní nádorová choroba. První vydání, vydala Grada Publishing, a.s., 2005, s. 147-165, ISBN 80-247-1357-8

4.      Adam Z., Šmardová J., Táborská E., Pour L., Křivanová A., Koptíková J.: Bisfosfonáty – klasifikace a mechanismus účinku. Kostní nádorová choroba. První vydání, vydala Grada Publishing, a.s., 2005, s. 39-47, ISBN 80-247-1357-8

5.      Adam Z., Vorlíček J., Čermák A., Magnová O.: Indikace a klinická účinnost bisfosfonátů. Kostní nádorová choroba. První vydání, vydala Grada Publishing, a.s., 2005, s. 55-69, ISBN 80-247-1357-8

6.      Adam Z., Vorlíček J., Mistrík M., Čermák A., Zavoral M., Kalábová R., Chovanec J., Crha J., Skřičková ., Dvořák K., Adamová Z., Král Z., Červinek L., Chlupová J., Halámková J., Vokurka J.: Sekundární prevence zhoubných nádorů, aneb jak snížit riziko úmrtí na maligní onemocnění. Kostní nádorová choroba. První vydání, vydala Grada Publishing, a.s., 2005, s. 245-283, ISBN 80-247-1357-8

7.      Adam Z., Vorlíček J., Mistrík M., Krejčí M., Pour L.: Ibandronat. Kostní nádorová choroba. První vydání, vydala Grada Publishing, a.s., 2005, s. 85-91, ISBN 80-247-1357-8

8.      Adam Z., Vorlíček J., Mistrík M., Krejčí M.: Klodronat. Kostní nádorová choroba. První vydání, vydala Grada Publishing, a.s., 2005, s. 69-81, ISBN 80-247-1357-8

9.      Adam Z., Vorlíček J., Mistrík M., Pour L., Hájek R., Novotná H., Čermáková Z.: Zoledronat. Kostní nádorová choroba. První vydání, vydala Grada Publishing, a.s., 2005, s. 91-97, ISBN 80-247-1357-8

10.  Adam Z., Vorlíček J., Mistrík M.: Pamidronat. Kostní nádorová choroba. První vydání, vydala Grada Publishing, a.s., 2005, s. 81-85, ISBN 80-247-1357-8

11.  Adam Z., Vorlíček J., Tomíška M.: Společné farmakologické vlastnosti a nežádoucí účinky bisfosfonátů. Kostní nádorová choroba. První vydání, vydala Grada Publishing, a.s., 2005, s. 47-55, ISBN 80-247-1357-8

12.  Adam Z., Vorlíček J.: Alendronad, risedronat a kalcitonin. Kostní nádorová choroba. První vydání, vydala Grada Publishing, a.s., 2005, s. 97-99, ISBN 80-247-1357-8

13.  Adam Z., Vorlíček J:, Mistrík M., Sedláčková Š., Krejčí M.: Závěrečné hodnocení přínosu bisfosfonátů. Kostní nádorová choroba. První vydání, vydala Grada Publishing, a.s., 2005, s. 99-123, ISBN 80-247-1357-8

14.  Boleloucký Z., Ševčík P., Adam Z., Bednařík J., Sláma O.: Doplňující medikace při nádorových bolestech (adjuvantní analgetika neboli též koanalgetika) a invazivní postupy. Kostní nádorová choroba. První vydání, vydala Grada Publishing, a.s., 2005, s. 189-201, ISBN 80-247-1357-8

15.  Doubek M., Šmardová J.: Další protinádorové léky.  Adam, Z., Vorlíček, J. a kol.: Obecná onkologie. 1. vydání, Masarykova univerzita, Brno 2005, 442 s.

16.  Dvořák K., Lukáš Z., Fabián P., Doubek M., Dvořáková D., Adam Z.: Patomorfologie maligních chorob. Adam, Z., Vorlíček, J. a kol.: Obecná onkologie. 1. vydání, Masarykova univerzita, Brno 2005, 442 s.

17.  Fiala J., Adam Z., Chalupa P., Halámková J., Táborská E., Chlupová G.: Primární prevence nádorů – zevní vlivy podmiňující vznik nádorů nebo ochraňující před jejich vznikem, aneb jak snížit riziko vzniku maligní nemoci. Kostní nádorová choroba. První vydání, vydala Grada Publishing, a.s., 2005, s. 215-245, ISBN 80-247-1357-8

18.  Chaloupka R., Šťourač P., Adam Z.: Ortopedické komplikace maligních chorob. Obecná onkologie, vydala Masarykova universita v Brně, 2004, s. 322-330, ISBN 80-210-3574

19.  Klabusayová M., Peška J., Klabusay M.: Bolest z pohledu psychiatrů. Kostní nádorová choroba. První vydání, vydala Grada Publishing, a.s., 2005, s. 205-215, ISBN 80-247-1357-8

20.  Král Z., Vorlíček J.: Hematologie. Vnitřní lékařství pro stomatology, První vydání, vydala Grada Publishing, a.s., 2005, s. 305-321, ISBN 80-247-1367-5

21.  Ševčík P., Adam Z.: Analgosedace při krátkodobých diagnostických a léčebných výkonech. Kostní nádorová choroba. První vydání, vydala Grada Publishing, a.s., 2005, s. 201-205, ISBN 80-247-1357-8

22.  Ševčík P., Adam Z.: Opioidní analgetika. Kostní nádorová choroba. První vydání, vydala Grada Publishing, a.s., 2005, s. 165-189, ISBN 80-247-1357-8

4. České knihy v roce 2005

Adam Z., Ševčík P., Vorlíček J., Mistrík M. a kolektiv: Kostní nádorová choroba, první vydání, vydala Grada Publishing, a.s., 2005, s. 296, ISBN 80-247-1357-8

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji