Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

COVID-19: *** TESTOVÁNÍ COVID *** Informace o NÁVŠTĚVÁCH ve FN Brno *** Očkování ve FN Brno (včetně samoplátců / Self-payers )

Otázky z onkologie a podpůrné léčby

Otázky z onkologie a podpůrné léčby

 

Otázky z obecné onkologie a podpůrné léčby

 

 

1. Organizace a struktura onkologické péče, týmová spolupráce.

2. Zevní a genetické rizikové faktory podmiňující vznik nádorů.

Nejvýznamnější zevní vlivy, familiární a hereditární výskyt, nejčastější hereditální typy nádorů, genetická diagnostika nosičů rizikové informace.

3. Mechanismy  a projevy nádorového růstu, invaze a metastazování.

Základní morfologická charakteristika maligního bujení, metastazování.

4. Patomorfologie maligních chorob. 

Informace, které přináší patomorfologické vyšetření.  Formy odběru vzorků k patomorfologickému vyšetření a jejich zpracování, reprezentativnost odebraného materiálu a možné chyby vzniklé při odběru. Metody patomorfologické diagnostiky. Histologická klasifikace nádorů a její terminologie.

5. Varovné příznaky nádorových onemocnění a onkologická osvěta.

Systémové a paraneoplastické projevy maligních onemocnění: hematologické, neurologické neuromuskuloskeletální paraneoplastické projevy, paraneoplastické endokrinopatie,  kožní a kardiální paraneoplastické projevy.

6. Nádorové markery maligních chorob.

Základní biologická charakteristika, jejich využití,  indikace k vyšetřování markerů, nádorové markery používané pro kolorektální karcinom, karcinom prsu a ovariální karcinom.

7. Časná diagnostika nádorů, onkopreventivní prohlídky a screeningové programy v České republice.

Primární, sekundární a terciální onkologická prevence, nádorová epidemiologie a hodnocení účinnosti onkologické léčby a prevence.

8. Základní principy, možnosti a limitace léčby nádorové nemoci.

Definice pojmů kurativní a nekurativní léčba, adjuvantní, neoadjuvantní a paliativní léčba, kombinovaná onkologické léčba, sekvenční a konkomitantní postupy.
Interdisciplinární léčebné koncepty, sledování po léčbě. Hodnocení léčebné odpovědi u protinádorové léčby. Informace, které jsou zásadní i pro volbu diagnostického a léčebného postupu a princip tvorby léčebných doporučení (guidelines).

9. Základní principy diagnostiky nádorů, verifikace malignity, stanovení rozsahu, staging a klasifikace nádorových onemocnění MKN, TNM systém a další specifické klasifikace.

10. Principy chirurgické léčby zhoubných nádorů, charakteristiky různých typů operací.

Diagnostické chirurgické výkony, profylaktické operace předcházející manifestnímu nádorovému onemocnění,

11. Radioterapie.

Biologické vlastnosti záření, plánování klasické teleradioterapie a brachyradioterapie, radioterapie s pomocí nitrožilní aplikace radionuklidů.

12. Přehled protinádorových cytostatik.

Mechanismus účinku cytostatik,  alkylační cytostatika, antimetabolity, protinádorová antibiotika,  rostlinné alkaloidy. Cytostatika nezařazená do předchozích skupin a další protinádorové léky.

13. Nežádoucí účinky cytostatik.

Myelosuprese, neurotoxicita, nefrotoxicita, gonadální toxicita...

14. Hormonální protinádorová léčba.

Mechanismus účinku a indikace antiestrogenů,  inhibitorů aromatázy, gestagenů (progesterony), agonistů gonadoliberinů, antiandrogenů, estrogenů,  androgenů, glukokortikosteroidů a jejich nežádoucí účinky.

15. Hemopoetické růstové faktory a imunomodulační cytokiny, léčebně používané monoklonální protilátky (biopreparáty) a další možnosti cílené léčby (small drugs).

16.  Nevolnost a zvracení  po protinádorové léčbě a paliativní léčba nádorem podmíněného zvracení.

Anticipační, akutní a oddálené zvracení. Léčba nevolnosti a zvracení po protinádorové terapii. Paliativní léčba nevolnosti a zvracení při poruše poruchy pasáže trávicí trubicí.

17. Metabolické komplikace onkologických nemocí.

Hyperkalcemie a další metabolické komplikace.

18. Maligní výpotky v tělních dutinách.

Pleurální výpotek, maligní ascites, maligní perikardiální výpotek. Diferenciální diagnostika pleurálního výpotku a léčba maligního pleurálního výpotku.

19. Psychologické a psychiatrické problémy onkologických nemocných a ošetřujícího personálu.  Zásady pro sdělování špatné zprávy, onkologické diagnózy a prognózy.

Změny v psychice pod vlivem nemoci, psychiatrické symptomy a syndromy v onkologii, vhodná psychofarmaka a psychoterapie, patologická únava (fatigue), psychologické reakce nemocného a jeho rodiny na závažné onemocnění.

20. Léčba zhoubných nádorů a reprodukční funkce.

Možnosti udržení reprodukční funkce u mladých onkologických nemocných léčených chemoterapií.

21. Nutriční problémy onkologických nemocných a možnosti léčebné intervence.

Nádorová malnutrice, nutriční podpora onkologických nemocných, farmakologická léčba nádorové kachexie, indikace nutriční enterální a parenterální podpory.

22. Změny koagulačních parametrů v průběhu maligního onemocnění.

Laboratorní změny koagulace při nádoru, laboratorní projevy hyperkoagulace. Klinické projevy trombotické diatézy u onkologicky nemocných  prevence a léčba trombembolických komplikací. Krvácivá diatéza, způsobená trombocytopenii nebo trombocytopatií.

23. Základní informace o transfúzních přípravcích a krevních derivátech a jejich indikace.

24. Základní charakteristika chronické nádorové bolesti.

Bolest somatická, viscerální a neuropatická. Obecná pravidla diagnostiky příčin bolesti, komplexní léčba bolesti,  koanalgetika. Možnost neanalgetické léčby bolesti. Vhodné kombinace analgeticky působících léků.

25. Vhodná neopioidní analgetika pro léčbu chronické nádorové bolesti.

Žádoucí a nežádoucí účinky,  dávkování dvou či tří léků z této skupiny, symptomatická léčba nádorem způsobené teploty.

25. Opioidní analgetika pro léčbu nádorové bolesti.

Žádoucí účinky, akutní a dlouhodobé nežádoucí účinky léků ze skupiny opioidů,  dávkování morfinu a dále dávkování dalšího preparátu ze skupiny silných a jed noho preparátu ze skupiny slabých opioidů. Léky vhodné pro kombinaci s opioidy.

26. Základní principy paliativní medicíny.

Principy, historie a organizace paliativní léčby onkologických nemocných v ČR. Paliativní léčba dušnosti a kašle u osob s léčebně neovlivnitelnou maligní infiltrací plicního parenchymu.

27. Obecné informace o infekcích u pacientů s maligními chorobami,  sepse a septický šok.

Patofyziologie septického šoku, sledované parametry a léčebné postupy.

28. Antibiotická léčba febrilní neutropenie a prokázané infekce u pacientů s maligní chorobou.

Bakteriální infekce, katétrové sepse, mykotické infekce, pneumocystis carinii, virové infekce.

29. Žilní přístupy a komplikace periferních a centrálních kanyl a léčba těchto komplikací.

1.      Transplantace krvetvorné tkáně.

Otázky ze speciální onkologie -  solidní nádory a maligní krevní choroby

U všech otázek orientační epidemiologická a patologická charakteristika, možnost časného záchytu, diagnostický algoritmus vedoucí k určení typu a rozsahu onemocnění. Základní léčebné postupy se zohledněním stadia nemoci. Vyšetření při dispenzarizaci po ukončení léčby.

1. Maligní nádory mozku.

Klinické příznaky, diagnostika a léčba.

2.  Maligní nádory hlavy a krku  (ORL oblasti).

Nejčastější typy nádorů a obecné principy léčby nádorů v ORL lokalizaci.

3. Bronchogenní karcinom.

Klinické příznaky, diagnostické postupy.

Diagnostický a léčebný algoritmus jednotlivých stadií malobuněčného a nemalobuněčného karcinomu.

4. Nádory mediastina a retroperitonea (thymom, mezoteliom a další), syndrom horní duté žíly.

Příčiny a klinický obraz, diagnostika, biologické chování  a léčebné možnosti.

5. Karcinom jícnu.

Příznaky, diagnostika a léčebný algoritmus v závislosti na rozsahu nemoci, sledování po léčbě.

6. Karcinom žaludku.

Prekancerózy, příznaky, diagnostika a léčebné alternativy v závislosti na rozsahu nemoci a sledování po léčbě.

7. Kolorektální karcinom a karcinom análního kanálu.

Prekancerózy, klinické příznaky, diagnostika a algoritmus léčby jednotlivých stadií karcinomu kolorekta, sledování po léčbě.

8. Karcinom pankreatu.

Příznaky, diagnostika a léčebné alternativy v závislosti na rozsahu nemoci, sledování po léčbě.

9. Hepatocelulární karcinom.

Příznaky, diagnostika a léčba, sledování po léčbě.

10. Karcinom žlučníku a žlučových cest.

Klinické příznaky, diagnostika a léčebné postupy v závislosti na rozsahu nemoci, sledování po léčbě.

11. Maligní kožní nádory  mimo melanomu.

12. Nádory ledvin.

Klinické a laboratorní příznaky nemocí, diagnostika léčebný algoritmus, sledování po léčbě.

13. Karcinom prostaty.

Klinické a laboratorní příznaky nemocí, diagnostika léčebný algoritmus, sledování po léčbě.

14. Testikulární nádory.

Výskyt, klinické projevy a léčebné postupy, sledování po léčbě.

15. Karcinom močového měchýře.

Diagnostika, léčebný algoritmus dle klinického stadia, sledování po léčbě.

16. Karcinom prsu.

Diagnostika, léčebný algoritmus pro jednotlivá stadia, sledování po léčbě.

17. Zhoubné nádory vaječníků.

Příznaky, diagnostické možnosti, léčebný algoritmus epiteliálního karcinomu.

18. Maligní nádory hrdla a těla děložního.

Prekancerózy, prevence, klinické příznaky, diagnostické postupy, léčba nemoci, sledování po léčbě.

19. Maligní melanom.

Prekancerózy, klinické příznaky, léčebné postupy.

20. Karcinom štítné žlázy.

Klinické a laboratorní příznaky nemoci, diagnostika, léčebný algoritmus.

21. Sarkomy měkkých tkání.

Kaposiho sarkom, Ewingův sarkom.

22.  Primární a sekundární nádorová onemocnění skeletu.

Sarkomy kostí,  jejich diagnostika a léčba.  Algoritmus léčebného postupu při bolestivých kostních metastázách nebo při infiltraci maligním krevním onemocněním, způsobujícím oseolýzu (myelom apod.). Principy ošetření patologických fraktur dlouhých kostí a páteře.

23.  Nejčastější solidní nádory u dětí.

Neuroblastom, nádory CNS, germinální nádory, sarkomy měkkých tkání, nefroblastom.

24.  Myelodysplastický syndrom.

Klinické příznaky, diagnostické postupy, léčebné alternativy, prognóza nemoci.

25. Akutní myeloidní a lymfatická leukemie.

Klinické projevy, diagnostika a léčebné možnosti, prognóza.

26. Chronická myeloidní leukemie a další myeloproliferativní nemoci.

Klinické příznaky chronické myeloidní leukemie, pravé polycytemie, esenciální trombocytemie, primární myelofibrózy a hypereozinofilního syndromu. Stanovení diagnózy a léčebné možnosti.

27. Maligní nehodgkinské lymfomy nízkého stupně agresivity.

Klinické příznaky, diagnostické a léčebné postupy a sledování  po léčbě.
Folikulární lymfom, chronická lymfatická leukemie, vlasatobuněčná leukemie.

28. Maligní nehodgkinské lymfomy střední a vysoké agresivity.

Klinické příznaky, diagnostické a léčebné postupy sledování po léčbě - difúzní velkobuněčný B-lymfom.

29. Hodgkinova choroba.

Klinické příznaky, diagnostika a léčebný algoritmus, sledování po léčbě.

30.  Mnohočetný myelom a monoklonální gamapatie nejistého významu (MGUS) a další nemoci, provázené monoklonálním imunoglobulinem (Waldenströmova makroglobulinemie, AL amyloidóza).

Klinické projevy, diagnostika, komplexní léčba (protinádorová a podpůrná) a sledování po ukončené léčbě.

31. Speciální lokální a systémová léčba nádorových metastáz.

 

 


 

 

Zpět na předchozí stranu

 

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji