Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Články v časopisech a knihách v roce 2002

Adam, Z., Pour, L., Svobodník, A., Ščudla, V. a kol.: Kvalita života a tolerance udržovací léčby pacientů s mnohočetným myelomem. Vnitřní lékařství, 48, 2002, č. 3, s. 216-219...

 1. Adam, Z., Pour, L., Svobodník, A., Ščudla, V. a kol.: Kvalita života a tolerance udržovací léčby pacientů s mnohočetným myelomem. Vnitřní lékařství, 48, 2002, č. 3, s. 216-219.
 2. Adam, Z., Vorlíček, J., Tomíška, M., Dvořák, K., Hejlová, A., a kol.: Diferenciální diagnóza zvětšených uzlin. Postgraduální medicína,2/2002, ročník 4, s.123-134.
 3. Doubek, M., Mayer, J., Kořístek, Z., Protivánková M., …..Vorlíček,J.: Terapie akutní lymfoblastické leukémie dospělých kombinací sedmi chemoterapeutik v indukční léčbě, intenzivní konzolidací s autologní transplantací kmenových buněk krvetvorby nebo bez ní a s následnou udržovací léčbou. Časopis lékařů českých, 141, 2002, č. 4, s. 122-126.
 4. Doubek, M., Mayer, J., Horký, D.: Bezpečné dlouhodobé podávání konvenčního amfotericinu B u onkologicky nemocných. Časopis lékařů českých, 141, 2002, č. 5, s. 156 – 159.
 5. Doubek, M., Mayer, J., Horký, D., Doubek, J., Ráčil, Z., Vorlíček, J.: Možnosti profylaxe mykotických infekcí u onkologicky nemocných s přihlédnutím k toxicitě antimykotických léků. Vnitřní lékařství, 48, 2002, č. 3, s. 248-254.
 6. Mayer, J.: Chronická myeloidní leukémie jako model moderní cytostaické léčby maligních chorob. Od Virchowa po STI 571. Vnitřní lékařství, 48, 2002, č. 1, s. 45-49.
 7. Mayer, J., Hrubá, M.: Transplantace kostní dřeně a periferních kmenových buněk. Sestra, 3/2002, s. 14-16.
 8. Tomíška, M., Kubešová H., Tomíšková, M., Salajka, F., Vorlíček, J.: Perorální suspenze Megestrol Acetátu v léčbě anorexie u pokročilého nádorového onemocnění. Oral suspenzion of Megestrol Acetate in Therapy of anorexia in advanced cancer patients. Klinická onkologie 15, 2/2002, s. 67 – 71.
 9. Tomíška, M., Vorlíček, J.: Zkušenosti s megestrolacetátem v léčbě syndromu anorexie /kachexie. Literární přehled i vlastní zkušenost. Klinická výživa a intenzivní metabolická péče. Bulletin Společnosti pro klinickou výživu. 1/2002, s. 21-26.
 10. Tomíška, M., Vorlíček, J.: Nutriční podpora onkologických nemocných. Postgraduální medicína, 2/2002, ročník 4, s. 143 – 150.
 11. Tomíška, M., Vášová, I., Adam, Z., Navrátil, M., Král, Z., Vorlíček, J: Primární lymfomy zažívacího traktu: I. Klasifikace, patogeneze a diagnostika. Primary Lymphomas of the Gastrointestinal Tract: I. Clasifikation, Pathogenesis and Diagnostics. Klinická onkologie, 15, 2002,. s. 47 –57
 12. Vorlíček, J., Sláma, O.: Existuje benigní chronická bolest? Medicína po promoci. Ročník 3/č. 2/březen-duben 2002, s. 7.
 13. Mayer J., Doubek M., Ráčil Z., Burgetová D., Buchtová I.: Cefoperazon plus sulbaktam v léčbě febrilní neutropenie a infekcí u onkologických pacientů. Klinická onkologie,. 15, 2002. s. 102-106.
 14. Tomiška M., Vášová I., Adam Z., Navrátil M., Král Z., Vorlíček J. : Primární lymfomy zažívacího traktu II. Léčba a prognóza. Klinická onkologie , 15, 2002 str. 86 – 92.
 15. Adam Z., Vorlíček J., Vaníček J. a kol. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Grada Publishing, s. r. o.,. 2002, s. 612
 16. Lubomír Elbl a kolektiv: Poškození srdce protinádorovou léčbou. Vydala Grada Publishing, s. r.o., 2002, s 154.
 17. Sláma O., Vorlíček J., Symptomy terminální fáze a jejich léčba. Lékařské listy 25/2002, s.23-25
 18. Sláma O., Vorlíček J., Možnosti podkožní aplikace léků a tekutin v paliativní medicíně. Lékařské listy 25/2002. s. 26-27
 19. Mayer J., Šmardová j.,Pavlová S., Nádorový supresor P53 a leukemie. Klinická onkologie, 15, 2002, s.130-133.
 20. Dejmková H.,Fojtík Z., Johanedisová J., Vítek P., Galatíková D. a další.”Charakteristika pacientů s reaktivní artritidou z Národního registru revmatických chorob, Česká revmatologie 2002/červen
 21. Tegzová D., Dostál C., Vítová J., Fojtík Z a další. “Analýza klinických a laboratorních dat u souboru nemocných se systémovým lupus erythematodes v rámci Národního registru nejvýznamnějších revmatických chorob, Česká revmatologie. 2002/červen
 22. Bečvář R., Štork J., Fojtík Z. a další: “Systémová sklerodemie. Klinická a laboratorní charakteristika vstupních dat Národního registru revmatických chorob. Česká revmatologie. 2002/červen
 23. Hájek R., Krejčí M., Ščudla V., Benčíková V., Vostrejšová S., Mayer J., Vorlíček J., Adam Z. a kol.: Léčba mnohočetného myelomu vysokodávkovanou chemoterapií s autologní transplantací periferních kmenových buněk a následující udržovací léčbou interferonem alfa nebo interferonem alfa a dexametazonem - randomizovaná studie “4W” české myelomové skupiny. Klinická onkologie, 15, 2002, Suplement, s. 21 –27.
 24. Křivanová A., Hájek R., Adam Z., Krejčí M., Büchler T., Mayer J., Vorlíček J. a kol. Retransplantace u nemocných s mnohočetným myelomem (MM) relabujícím po první autologní transplantaci (pilotní studie CMG). . Klinická onkologie, 15, 2002, Suplement , s. 31-35.
 25. Krejčí M., Hájek R. Klinická studie CMG 2002 – oznámení zahájení nové mezinárodní randomizované klinické multicentrické studie české myelomové skupiny. Klinická onkologie, 15, 2002, Suplement , s. 36-37.
 26. Hájek R., Büchler T., Musilová R., Křivanová A. Perspektivní léky v léčbě mnohočetného myelomu. Klinická onkologie, 15, 2002, Suplement, s. 38-41.
 27. Büchler T., Musilová R., Kovářová L., Hájek R. Vakcíny v léčbě mnohočetného myelomu. Klinická onkologie, 15, 2002, Suplement, s. 44-47.
 28. Adam Z., Vorlíček J. Doporučení pro diagnostiku a léčbu mnohočetného myelomu vypracované anglickou hematologickou společností v roce 2001 – vzor informace poskytující kompletní obraz současných znalostí a optimálních léčebných postupů. Klinická onkologie, suplement 2002 Mnohočetný myelom – současné léčebné metody. ISSN 0862-495 X.
 29. Mayer J., Vášová I., Navrátil M. Mini dexa beam jako druhý záchranný režim u nemocných s lymfomy po selhání první, na ifosfamidu a etoposidu založené chemoterapii. Klinická onkologie 5/2002, s. 186 – 188
 30. Adam Z., Vorlíček J., a spolupracovníci učebnice Speciální onkologie. 1. vydání 2002 ISBN 80-210-2826-2

 

Články v zahraničních časopisech v r. 2002 :

 1. T.Büchler, D. Gallardo, M. Rodríguez-Luaces, J.M. Pujal, and A. Graňena: Frequency of HLA-DPB1 Disparities Detected by Reference Strand-Mediated Conformation Analysis in HLA-A, -B, and –DRB1 Matched Siblings. Human Immunology 63, 2002, s.139-142
 2. Z.Kořístek, J. Štěrba, D. Havranová and J. Mayer: Technique for PBSC harvesting in children of weight under 10 kg. Technical report, Bone Marrow Transplantation 29, 2002, 57-61.
 3. J. Mayer, M.Doubek.,J. Doubek, D. Horký :Reduced Nephrotoxicity of Conventional Amphotericin B Therapy after Minimal Nephroprotective Measures: Animal Experiments and Clinical Study. The Journal of Infectious Diseases. 186, 2002,s.379-388.
 4. Büchler T. A Relapsed Non-Hodgkin Lymphoma Presenting as Panhypopituitarism Seccessfully Treated by Chemotherapy. Journal of Neuro-Oncology , 59, 2002, s.35-38.

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji