Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Články v časopisech a knihách v roce 2001

Adam, Z., Ščudla, V., Tomíška, M.: Léčba AL-amyloidózy a některých dalších typů amyloidóz. Treatment of AL – amyloidosis and Some Other Types of Amyloidosis. Vnitřní lékařství, 47, 2001, č.1, s. 46-52...

České články v časopisech a knihách v roce 2001:

 1. Adam, Z., Ščudla, V., Tomíška, M.: Léčba AL-amyloidózy a některých dalších typů amyloidóz. Treatment of AL – amyloidosis and Some Other Types of Amyloidosis. Vnitřní lékařství, 47, 2001, č.1, s. 46-52.
 2. Adam, Z., Ščudla, V.: Přehledný referát. Klinické projevy a diagnostika AL – amyloidózy a některých dalších typů amyloidóz. Clinical Manifestations of AL-amyloidosis and Some other Types of Amyloidosis. Vnitřní lékařství, 47, 2001, č.1, s.36-45
 3. Adam, Z., Vorlíček, J.: Zásady paliativní chemoterapie. Postgraduální medicína, 3, 2001, 2, s. 221-234.
 4. Adam, Z., Vorlíček, J., Hejlová, A., Krupa, P., Krupová, M., Prášek, J., Tomíška, M.: Diagnostický postup u pacientů s lymfadenopatií nejasné etiologie. Interní medicína pro praxi, 10, 3, 2001,s. 460-465
 5. Adam,Z., Jiří Vorlíček a kolektiv. Hematologie II. Přehled maligních hematologických nemocí. Grada Publishing, Praha, 2001, s. 680+4 str. bar. přílohy.
 6. Buchtová, I., Rakovanová, D., Mikulková, M.: Ošetřovatelská péče u pacienta po transplantaci kostní dřeně., Sestra, 5, 2001, s. 9-11.
 7. Doubek, M.: Z historie medicíny. Příběh objevu krevních buněk v 17. století. Vnitřní lékařství, 47 2001, č 7, s 496-499
 8. Fišerová, A., Hájek, R., Doubek, M. a spol.: Imunomagnetická separace myelomových buněk. Immunomagnetic Separation of Myeloma Cells. Klinická onkologie, 14, 2, 2001, s. 46-50.
 9. Hájek, R., Křivanová, A., Bourková, L….Vorlíček, J.: Biologie dendritických buněk a jejich příprava pro klinické užití (přehled a předběžné výsledky). Dendritic cell biology and preparation for clinical application (review and preliminary results). Klinická onkologie, 14, 3/2001, s.79-84.
 10. Hájek, R., Kořístek, Z., Vinklárková, J.,….Mayer, J., Vorlíček, J.: Aktivace autologního transplantátu hematopoetických kmenových buněk interleukinem 2,Časopis lékařů českých, 140, 2001, č. 14, s. 430-434.
 11. Indrák, K., Hubáček, J., Mayer, J…..: Srovnání účinnosti idarubicinu (Zavedos) a mitoxantronu (Refador) v indukční léčbě akutní myeloidní leukémie nemocných seniorského věku (55 – 75 let) (prospektivní multicentrická randomizovaná studie 1998-2000). Comparsion of the Efficacy of Idarubicine (Zavedos) and Mitoxantrone (Refador) in Induction Treatment of Patients with acute Myelogenous Leukemia at Age 55-75. (A Prospective Multicenter Randomised Study 1998-2000).
 12. Kalous, O., Mayer, J., Malášková, L.: Vysokodávkovaný busulfan – monitorování plazmatických hladin a úprava dávkování u dospělých. High Dose Busulfan – Monitoring of Plasma Levels and Dosage Modifications in Adults. Časopis lékařů českých, 140, 2001, č. 23, s. 724-728.
 13. Kalous, O., Doubek, M., Mayer, J., Malášková, l., Dastych, M., Chládek.: Klinická farmakologie vysokodávkovaného busulfanu u pacientů před transplantacemi krvetvorných buněk-zlepšené klinické výsledky cílenou úpravou dávkování. Československá fyziologie, 50/2001, č. 4.
 14. Kozák, T., Mayer, J., Pytlík, R.: Prognostické faktory u folikulárního lymfomu. Transfúze dnes, 7, 2001, No.3, p. 80 – 87.
 15. Kořístek Z., Štěrba, J., Mayer, J., Navrátil, M.: Odběr periferních kmenových buněk u dětí s hmotností pod 40 kg. Peripheral Blood Stem Cell Collection in Childern with a B-weight under 40 kg. Čes. – slov. Pediat., 56, 2001, No. 10, p. 568-574.
 16. Krejčí, M., Hájek,R., Ščudla,V.,…..Mayer,J., Vorlíček, J.: Autologní transplantace periferních hemopoetických buněk a následná udržovací terapie interferonem alfa nebo interferonem alfa a dexamethasonem u nemocných s mnohočetným myelomem – průběžné výsledky randomizované klinické studie 4W České myelomové skupiny. Vnitřní lékařství, 47, 2001, Supplementum, s. 40-47.
 17. Mayer, J., Vášová, I., Kořístek, Z., …..Vorlíček, J.: Záchranné a periferní buňky mobilizující chemoterapie založená na kombinaci Ifosfamidu a Etoposidu u nemocných lymfomem se špatnou prognozou. Iphosphamide and Etoposide based chemotherapy as salvage and mobilizing regimens for poor prognosis lymphoma. Klinická onkologie, 14, 3, 2001, s. 90-95.
 18. Mayer, J.: Folikulární lymfomy. Masarykova univerzita v Brně, 2001, 86s. ISBN 80-210-2563-8.
 19. Mayer, J.: Co jsou to nemyeloblativní transplantace krvetvorných buněk? Vnitřní lékařství, 47, 2001, Supplementum, s. 29-33.
 20. Mayer, J., Navrátil, M., Vášová, I., Vorlíček, J.: Necytostatická léčba malignit. Anti CD 20 monoklonální protilátka (rituximab, Mabtera) v léčbě ne-Hodgkinových lymfomů. Vnitřní lékařství, 47, 2001, Supplementum, p. S 57-61.
 21. Mayer, J., Kořístek, Z., Krahulová, M., Pospíšil. Z., Doubek, M., Klabusay, M., Brychtová, Z., Hoffová, V…….Vorlíček, J.: Odběr transplantátů periferních kmenových buněk krvetvorby u dobrovolných dárců – sourozenců nemocných. Vnitřní lékařství, 47, 2001, Supplementum, s. 15-28.
 22. Pospíšilová, Y.: Novinky v léčbě perorálními antidiabetiky. Vnitřní lékařství, 47, 2001, č.9, s. 627-633.
 23. Protivánková, M., Vorlíček, J.: Chronická myeloidní leukémie. Informace pro pacienty a jejich blízké. Vydala Masarykova univerzita, 2001, s.25.
 24. Ráčil, Z., Adam, Z., Hájek, R., Tomíška, M., Krejčí, M., Křivanová, A., Höklová, J., Doubek, m., Mayer, J., Vorlíček, J.: Vysokodávkovaná chemoterapie s podporou autologních buněk v terapii mnohočetného myelomu – přehled současných možností. High-dosage Chemotherapy with Support of Autologous Haematopoetic Cells in the Treatment of Multiple Myeloma - Review of Contemporary possibilities. Vnitřní lékařství, 47, 2001, č. 2, s. 92 – 98.
 25. Ráčil, Z.: Prevence septických stavů u dospělých pacientů s funkčním hyposplenismem a po splenektomii. Prevention of Septic Conditions ins Adult Patients with Functional Hyposplenism and after Splenectomy.,Vnitřní lékařství, 47, 2001, No. 11, p. 781-789
 26. Skřičková, J., Vorlíček, J., Špelda, S.: Léčba dušnosti u nemocných s pokročilým nádorovým onemocněním. Postgraduální medicína, 3, 2001, 2, s.206-210.
 27. Skřičková, J., Vorlíček, J., Pálková, I., Špelda, S., Kaplanová, J., Merta, Z.: Některé možnosti paliativní léčby u nemocných s rakovinou plic. Some possibilities of palliative treatment in patients with lung cancer. Klinická onkologie, zvláštní číslo, 1/2001, s. 2-6.
 28. Sláma, O., Vorlíček, J.: Inkurabilní onkologický pacient? Incurable Oncological ,Patient? .Vnitřní lékařství, 47, 2001, č. 8, s. 588 – 590.
 29. Ščudla, V., Adam, Z., Ščudlová,M.: Současné možnosti diagnostiky a léčby anémie chronických chorob. Contemporary Diagnostic and Therapeutic possibiliti-es in Anemia of Chronic Disease. Vnitřní lékařství, 47, 2001, č. 6, s. 400-406.
 30. Ševčík, P., Vorlíček, J.: Bolest u nádorových onemocnění. Postgraduální medicína, 3, 2001, 2, s.235 - 239.
 31. Tomíška, M., Adam, Z., Kalous, O., Mayer, J.: Rozvaha nad dávkováním cytostatik u obézních nemocných. Discretion on cytostatic dosage in obese patients. Klinická onkologie, 14, 1/2001, s 8-13.
 32. Tomíška, M., Vorlíček, J.: Nevolnost a zvracení v paliativní léčbě. Postgraduální medicína, 3, 2001, 2, s.211- 220.
 33. Vorlíček, J.: Editoriál. Postgraduální medicína, ročník 3, 1, 2001, s. 3.
 34. Vorlíček, J.: Úvod do problematiky. Postgraduální medicína, 3, 2001, 2, s.187 – 189.
 35. Vorlíček, J., Sláma, O.: Paliativní medicína a dobrá smrt.Lékařské listy, č. 26/2001, str.6-9.
 36. Vorlíček, J., Sláma, O.: Sdělování onkologické diagnózy. Informing the Patient on Oncological Diagnosis.Vnitřní lékařství, 47, 2001, č. 8, s. 544 – 547.
 37. Vorlíček, J., Sláma O., Kalvodová L.: Jak sdělit onkologickou diagnózu. Problém, číslo 6, ročník IX, str. 11.
 38. Vorlíček, J., Hájek, R., Krejčí, M. et al.:Clinical research of the czech myeloma group (CMG): Therapy of multiple myeloma (MM) with high dose melphalan followed maintenance therapy (MT) with interferon alpha (IFN) or sequential MT IFN/Dexamethasone (DEX). (Interim analysis of the randomized trial “4W” of Czech myeloma Group). Symposium The importance of chronobiology in diagnosing and therapy of internal disease. Brno, IDVZP, 2002, s. 134.

 

Články v zahraničních časopisech v r.2001 :

 1. Dvořáková, D., Krejčí, P., Mayer, J., et al.: Changes in the expresion of fgfr 3 in patients with chronic myeloid leukaemia receiving transplants of allogeneic peripheral blood stem cells. British Journal of Haematology 2001, 113, 832-835.
 2. Krejčí, P., Dvořáková, D., Krahulcová, E., Pacherník, J., Mayer, J., Hampl, A., Dvořák, P.: FGF-2 abnormalities in B cell chronic lymphotic and chronic myeloid leukemias. Leukemia 2001, 15, 228-237
 3. Mayer, J., Vášová, I., Kořístek, Z., ….Vorlíček, J.: Ifosfamide and etoposide-based chemotherapy as salvage and mobilizing regimens for poor prognosis lymphoma. Eur. J. Haematol 2001. 66 (Supp. 64) p. 21-27
 4. Tomíška, M., Adam, Z., Prokeš, B., Dušek, L., Hájek, R., Vorlíček, J.: Bone Mineral Density in Multiple Myeloma Patients after Intravenous Clodronate Therapy. Acta Medica Austriaca, Heft 2, 2001, p. 38-42

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji