Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Články v časopisech a knihách v roce 2000

Adam, Z., Doubek, M., Tomíška, M., Vorlíček, J., Penka, M.: Myelodysplastický syndrom. Interní medicína pro praxi., 2/2000, 7, s.318-323...

České články v časopisech a knihách v roce 2000:

 1. Adam, Z., Doubek, M., Tomíška, M., Vorlíček, J., Penka, M.: Myelodysplastický syndrom. Interní medicína pro praxi., 2/2000, 7, s.318-323
 2. Adam, Z., Doubek, M.: Chronické lymfatické leukémie. Postgraduální medicína, 2, 2000, 2, s. 165-179.
 3. Ädam, Z., Ševčík, P., Tomíška, M., Vorlíček, J. a kol.: Farmakologická léčba chronické bolesti a patologických osteolytických procesů. ISBN 80-210-2424-0, vydala MU v Brně, 2000, str. 50.
 4. Adam, Z., Tomíška, M., Králová, E., Hájek, R. et al: Diagnóza mnohočetného myelomu. Postgraduální
 5. Adam, Z., Vorlíček, J., Táborská, E., Sedláčková, Š., Tomíška, M., Mayer, J., Šmardová, J.: Farmakologie nejčastěji používaných cytostatik. In: Vorlíček, J., Vyzula, R., Adam., (eds) Praktická onkologie – vybrané kapitoly. Praha, Grada 2000, s. 77-167.
 6. Adam,Z., Tomíška, M., Hájek, R., Vorlíček, J: Monoklonální gamatie nejasného významu (benigní monoklonální gamapatie). Monoclonal Gammapathy of Undetermined Significance. Vnitřní lékařství, 46, 2000, č. 5, s. 286-296.
 7. Adam,Z: Editorial. Onkologická péče, 2000, 4, s.1-2.
 8. Brychtová, Z., Doubek, M., Mayer, M., Bulíková, A., Krahulová, M.: Lymfocytóza z velkých granulárních lymfocytů: popis případu. Vnitřní lékařství, 46, 2000, č.5, s. 301-304
 9. Buchtová, I., Rakovanová D., Mikulková, M.: Ošetřovatelská péče u pacienta po transplantaci kostní dřeně. Onkologická péče, 3/00, s. 10-12.
 10. Coufal, O., Žaloudík, J., Maláska, J., Vyzula, R.: Tymidylát syntáza a její význam v prediktivní onkologii. Klin. Onkol., 13 (4), 2000, 116-121.
 11. Doubek, M., Kalous, O., Obořilová, A.: Kdo byl pan McBean a co následovalo po jeho smrti. Vnitřní lékařství, Who Was Mr. McBean and What Happened After His Death.,46, 2000, č. 10, 732-735.
 12. Doubek, M., Klabusay, M., Navrátil, M.: Možnosti průtokové cytometrie v diagnostice postižení kostní dřeně u pacientů s nehodgkinskými lymfomy. The Role of flow Cytometry in Detection of Bone Marrow Infiltration in Patients with Non-Hodgkin´s Lymphomas. Klinická onkologie, 13, 2000, 1, s. 27-30.
 13. Doubek, M., Tomíška, M., Adam, Z.: Akutní lymfatická leukemie dospělých. Interní medicína pro praxi, 9,2000, str. 438-443
 14. Elbl, L., Chaloupka, V., Vášová, I., Nehyba, S., Vorlíček, J., a kol.: Poškození funkce levé komory srdeční po léčbě doxorubicinem u nemocných s maligními lymfomy. Damage of Left Ventricular Function after Treatment with Doxorubicin in patients with Malignant Limphomas. Vnitřní lékařství, 46, 2000, č. 11, s. 768-775.
 15. Elbl, L., Vášová, I., Kiss, I., Chaloupka, V., Kubešová, H., Vorlíček, J.: Kardiotoxicita protinádorové léčby. Vnitřní lékařství, 46, 2000, č.3, s. 178-183.
 16. Fojtík, Z.: Selektivní modulátory estrogenových receptorů – mechanismus působení a použití v léčbě.Čes. revmatologie, 8, 2000, 3, s. 95-99.
 17. Hájek, R., Krahulcová E., Penka M., Mayer, J.: Autologní transplantace kostní dřeně u nemocných s chronickou myeloidní leukémií. Autologous transplantation of Bone Marrow in Patients With Chronic Myeloid Leukemia. Klinická onkologie, 13, 2, 2000, s. 42-47.
 18. Hájek, R., Žáčková, D., Penka, M.,…..Mayer, J.: Autologní transplantace s podáním interleukinem 2 aktivovaného štěpu periferních kmenových buněk nemocným s chronickou myeloidní leukemií. Klinická onkologie, 13, 5/2000, s.159-166.
 19. J. Vorlíček, J., Vyzula, R., Adam, Z: Praktická onkologie. Vybrané kapitoly. Grada Publishing s.r.o., 2000, s. 344, ISBN 80-7169-974-8
 20. Kiss, I., Žaloudík, J., Vyzula, R. et al.: Hlavní klinické indikace pro testování chemorezistence nádorů in vitro. Klin. Onkol. 13 (zvl.číslo), 2000, 62-64.
 21. Klabusay, M., Doubek,M., Adam, Z., Hájek, R., Křivanová, A.: Detekce myelomových buněk v periferní krvi vícerozměrnou průtokovou cytometrií: Monitorování zbytkové nemoci. Detection of Myeloma Cells in Peripheral Blood with Triple-Color Flow Cytometrie: Evaluation of Minimal Residual Disease. ˇasopis lékařů českých, 139,2000, č14. s.432-436.
 22. Kovařík, A., Mayer, J.: Využití rRNA genů pro detekci cizorodé DNA ve vzorku. Biologické listy, č.3-4,65/2000.
 23. Král. Z., Mayer, J., Navrátil, M., Vášová I., Kořístek, Z., Tomíška, M., Vorlíček, J., Adler, J., Vinklárková, J., Petráková, K., Vodvářka, P.: Efekt vysokodávkované chemoterapie u nemocných s relabující nebo rezistentní Hodgkinovou chorobou. Efect of Large –dose Chemotherapy in Patients with Relapsing or Resistant Hodgkin´s Disease. Vnitřní lékařství, 46,2000, č. 5, s.268-271.
 24. Krejčí, M., Hájek, R., Kořístek, Z., Křivanová, A., Navrátil, M., Adam, Z.: Mobilizace kmenových krvetvorných buněk u pacientů s mnohočetným myelomem – srovnání tří variant stimulačních režimů. Vnitřní lékařství 46, 2000,8, s. 439-443.
 25. Linhartová, V., Vorlíček, ., Mechl, Z.: O dějinách brněnské onkologie a česko-slovenské spolupráci. História medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny v kontexte vývoja europskej vedy 20. storočia. Sborník, Bratislava, 2000, s. 47-50 ISBN 85506-99-8
 26. Linhartová, V., Vorlíček, J., Mechl. Z.: O dějinách brněnské onkologie a česko-slovenské spolupráci. História medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny v kontexte vývoja europskej vedy 20. storočia. Sborní, Bratislava, 2000, s. 47-50. ISBN 80-85506-99-8.
 27. Marková, J., Vyzula, R.: Co víme o výživě u pacientů s onkologickým onemocněním? Prak. Lék., 80, 2000, 3, 149-152.
 28. Mayer, J., Kiss, I.: Minialogenní transplantace krvetvorných buněk u nemocných s adenokarcinomem ledvin.In Abrahámová, J.: Vybrané otázky – Onkologie IV., Galén, Praha, s. 20-21
 29. Mayer, J.: Léčba akutní myeloidní leukémie. Postgraduální medicína, 2, 2000, 2, s. 213-221.
 30. Mayer, J.: Nahradí transplantace periferních kmenových buněk krvetvorby definitivně transplantace kostní dřeně? Vnitřní lékařství, 46, 2000, č. 11, s.785 – 793
 31. Mayer, J.: Transplantace krvetvorných buněk. Onkologická péče, 3/00, s.1-6.
 32. medicína, 2, 2000, 2, s. 180-192.
 33. Penka M., Buliková A., Vášová I., Penka I: Možnosti zajištění nemocných s poruchou krevního srážení k chirurgickým výkonům. Possibilities of preparation of anticoagulanted patients to surgical operations. R. Zazula: Intenzivní perioperační péče. Galén, Praha 2000, 50 – 58
 34. Penka M., Matýšková M., Buliková A., Zavřelová J., Penka I.: Příprava nemocného s dlouhodobou antikoagulační léčbou v ambulantní praxi k chirurgickému výkonu. Preparation of patients on anticoagulant therapy in ambolatory practice to surgical intervention. Přehledný článek. Interní medicina pro praxi, 2, 2000, 5, 29 – 33
 35. Pospíšilová Y., Brychtová Y.: Angiotenzin I konvertující enzym: co vyplývá z nových poznatků? Angiotensin I Converting Enzyme: What Ensues from Recent Findings? Vnitřní lékařství, 46,2000, č.3, s. 166-169.
 36. Pospíšilová Y.: Studie United Kingdom Prospective Diabetes Study a co z ní vyplývá, Vnitřní lékařství, 46, 2 000, č. 10, s. 709 – 714.
 37. Skřičková, J., Vorlíček, J., Pálková, I., Špelda, S., Kaplanová, J., Merta Z.: Paliativní léčba respiračních obtíží u onkologických nemocných. Pneumologie 2000, Aktuality oboru TRN, 2000, s. 142-150.
 38. Ševčík, P., Vorlíček, J.: Ovlivnění bolesti u onkologických pacientů. Zdravotnické noviny, Lékařské listy, 30. 6. 2000, s. 4-5.
 39. Válek, V., Boudný, J., Benda, K., Kala, Z., Ostřížek, T., Hanke, I., Vyzula, R., Kiss, I., Zbořil, V., Penka, M., Růžička, M., Skřička, T.: Intervenční Bulletin. Cordis, Johnson & Johnson, 2000.
 40. Vašků, V., Adam, Z., Král, Z.: Kožní lymfomy a současné léčebné postupy. Cutaneous-Lymphomas – Therapeutical Approaches. Klinická onkologie, 13, 2, 2000, s35-41.
 41. Vorlíček, J., Adam, Z.: Možnosti a meze protinádorové chemoterapie – solidní tumory. Farmakoterapeutické informace, 10, 2000, s. 1-4.
 42. Vorlíček, J., Adam, Z.: Možnosti a meze protinádorové chemoterapie – solidníá tumory –II. část. Farmakoterapeutické informace, 11, 2000, s.3-4.
 43. Vorlíček, J., Skřičková, J.: Paliativní péče a hospice. Bolest, Suplementum 1, 2000, s. 130-131.
 44. Vorlíček, J., Ševčík, P., Sláma, O.: Chronická bolest onkologicky nemocných. VII. kongres interní medicíny pro lékaře v praxi, Zlín, 6-9 září 2000, Kompendium přednášek s. 23-27.
 45. Vorlíček, J., Ševčík, P., Sláma, O.: Chronická bolest onkologicky nemocných. IV. gerontologické dny, Ostrava, 18.-19. 10. 2000, Sborník s. 74 82.
 46. Vorlíček, J., Ševčík, P.: Léčenínádorové bolesti. Medicína po promoci, 1,4,2000,s. 65-73
 47. Vorlíček, J., Tomíška, M.: Akutní problematika v Onkologii. In.: Ševčík, P., Černý, V., Vítovec, J. et al.: Intenzivní medicína, Galén, praha, 2000, s. 393( s. 304- 311)
 48. Vorlíček, J.: Předmluva. In.: Haškovcová , H., Thanatologie, Galén, Praha, 2000, s. 11-13.
 49. Vorlíček,J.: Je v našem zdravotnictví opravdu nedostatek peněz? Univerzitní noviny, 2, 2000, s. 62-63.
 50. Vyzula, R.: Letrozol v léčbě pokročilého karcinomu prsu. Klin. Onkol., 13(3), 2000, 71-73.
 51. Vyzula, R.: Nežádoucí účinky monoklonálních protilátek. In: Žaloudík, J.(Ed.): Monoklonální protilátky v onkologii, s 95 - 97, Mediforum, 1.vydání, Praha, 2000, 109
 52. Vyzula, R.: Trastuzumab v léčbě karcinomu prsu. In: Žaloudík, J.(Ed.): Monoklonální protilátky v onkologii, s 59 -67, Mediforum, 1.vydání, Praha, 2000, 109.
 53. Vyzula, R: Existuje prevence maligního nádorového onemocnění? Forum medicinae, 2000, 1, 8-11.
 54. Žaloudík, J., Hajdúch, M., Vyzula, R. et al.: Výsledky MTT testů chemorezistence u karcinomů plic, kolorekta a sarkomů měkkých tkání. Klin. Onkol. 13 (zvl.číslo), 2000, 37-38.
 55. Žaloudík, J., Petruželka,L., Vorlíček, J., Klener, P.: Internetové stránky České onkologické společnosti a možnosti využití v praxi. Klinická onkologie, 2, 2000, s. 65-66.

 

Články v zahraničních časopisech:

 1. Fajkusová, l., Fajkus, J., Poláčková, K., Fulneček, J., Dvořáková, D., Krahulcová, E.: Detailed Mapping of Methylcytosine Positions at the CpG Island Surrounding the Pa Promoter at the bcr-abl Locus in CML Patients and in Two Cell Lines, K562 and BV 173. Blood Cells Molecules, and Diseases, 2000, 26, 3, 193-204.
 2. Hájek R., Butch A. W.: Dendritic Cell Biology and the Application of Dendritic Cells to Immunotherapy of Multiple Myeloma. Medical Oncology, 17, 2000, 2-15
 3. Vorlíček, J., Sláma, O.: 5th Interdisciplinary Conference on Paliative Medicine in the Czech Rebublic. European Journal of Palliative Care, 2000, 7.2., s.4.

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji