Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Článek v časopise – souhrnná práce česky 2008

 1. Adam, Z., Pour, L.  Léčba Waldenströmovy makroglobulinemie. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. suppl. 1, s. 107-107.
 2. Adam, Z., Pour, L., Krejčí, M., Hájek, R.  Histiocytóza z Langerhansových buněk u dospělých osob. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. suppl. 1, s. 110-113.
 3. Adam, Z., Pour, L., Krejčí, M., Hájek, R., Vorlíček, J., Kiss, I., Brančíková, D.  Bisfosfonáty - přehled žádoucích a nežádoucích účinků. Farmakoterapie, 2008, roč. 3, č. , s. 3-105.
 4. Adam, Z., Pour, L., Krejčí, M., Štěpánková, S., Svobodová, I., Veselý, K., Hájek, R.  Poškození ledvin při mnohočetném myelomu a dalších monoklonálních gamapatiích. Vnitřní lékařství, 2008, roč. 54, č. 9, s. 847-861.
 5. Adam, Z., Ščudla, V.  Současné možnosti diagnostiky a léčby AL amyloidózy. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. suppl. 1, s. 108-110.
 6. Adam, Z., Ščudla, V., Krejčí, M., Kořístek, Z.  Léčba Waldenstrőmovy makroglobulinemie a léčba nemocí způsobených monoklonálním IgM gamaglobulinem. Vnitřní lékařství, 2008, roč. 54, č. 1, s. 68-83.
 7. Blatný, M., Adam, Z.  Osobnost typu C (cancer personality): současný stav poznatků a implikace pro další výzkum. Vnitřní lékařství, 2008, roč. 54, č. 6, s. 638-645.
 8. Bulik, O., Buliková, A., Smejkal, P., Penka, M.  Příprava nemocných s poruchami hemostázy ke stomatochirurgickým výkonům. Vnitřní lékařství, 2008, roč. 54, č. , s. 415-420-.
 9. Buliková, A., Matýšková, M., Penka, M.  Léčba krvácení transfuzními přípravky a krevními deriváty. Vnitřní lékařství, 2008, roč. 54, č. 6, s. 623-632.
 10. Buliková, A., Matýšková, M., Penka, M.  Léčba krvácení transfuzními přípravky a krevními deriváty. Vnitřní lékařství, 2008, roč. , č. 54, s. 623-631.
 11. Buliková, A., Smejkal, P., Zavřelová, J., Chlupová, G., Penka, M.  Získané inhibitory krevního srážení. Interní Medicína, 2008, roč. 10, č. , s. 336-339.
 12. Buliková, A., Zavřelová, J., Penka, M.  Antifosfolipidové protilátky - patofyziologie, diagnostika a klinický význam. Trans Hemat. dnes, 2008, roč. 14, č. , s. 19-20.
 13. Chaloupka V, Elbl L, Nehyba S, Tomášková I, Chaloupková Š. Vliv rehabilitace na vrcholovou spotřebu kyslíku u nemocných po infarktu myokardu léčených betablokátory.Vnitřní Lék 2008;54(30):225-229
 14. Doubek, M.  Kměňové buňky a onkologie. Onkologická péče, 2008, roč. , č. 2, s. 18-21.
 15. Doubek, M.  Komentář k účinkům dasatinibu u pacientů v blastické krizi chronické myeloidní leukemie. Farmakoterapie, 2008, roč. , č. 14, s. 7-7.
 16. Doubek, M.  Komentář ke klinickým doporučením ESMO pro diagnózu, léčbu a kontrolní sledování pacientů s chronickou myeloidní leukemií. Farmakoterapie, 2008, roč. , č. 14, s. 17-18.
 17. Doubek, M.  Nelarabin. Remedia, 2008, roč. 18, č. 1, s. 6-12.
 18. Doubek, M.  Trombopoetin a nové trombopoetické látky. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. suppl. 1, s. 102-104.
 19. Doubek, M., Maaloufová, J., Žák, P., Folber, F., Cetkovský, P., Mayer, J.  Pokroky v léčbě Ph pozitivní akutní lymfoblastické leukemie dospělých. Transfuze a Hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. , s. 55-61.
 20. Elbl L: Kardiotoxicita léčby metastatického karcinomu prsu. Farmakoterapie 2008;62-68
 21. Fišárková, H., Hoblová, J., Bourková, L., Buliková, A., Penka, M.  Význam morfologického vyšetření periferní krve pro včasnou diagnostiku PML na rutinní laboratoři. Transfúze a hematologie dnes, 2008, roč. 2, č. 14, s. 17-18.
 22. Folber, F., Doubek, M., Brychtová, Y., Krejčí, M., Kujíčková, J., Palásek, I., Weinbergerová, B., Žáčková, D., Kořístek, Z., Navrátil, M., Ráčil, Z., Kamelander, J., Dvořáková, D., Mayer, J., Vorlíček, J.  Má v léčbě akutní lymfoblastické leukemie dospělých místo i autologní transplantace krvetvorných buněk_. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. supplementum 1, s. 50-52.
 23. Haber, J., Mayer, J., Drgoňa, L.  Léčba invazivních mykotických infekcí u imunoalterovaných nemocných - doporučení odborných společností. Vnitřní lékařství, 2008, roč. 54, č. 12, s. 1171-1173.
 24. Haber, J., Ráčil, Z., Mayer, J., Mallátová, N., Kouba, M., Sedláček, P., Faber, E., Herold, I., Múdry, P., Drgoňa, L., Kocmanová, I., Karas, M., Buchta, V., Vydra, J., Kolář, M., Trupl, J., Marešová, V., Rozsypal, H., Nýč, O., Cwiertka, K.  Léčba invazivní kandidózy - doporučení odborných společností. Vnitřní lékařství, 2008, roč. 54, č. 12, s. 1174-1184.
 25. Halámková, J., Šmardová, J., Pour, L., Tomášek, J., Novotný , J., Demlová, R., Koptíková, J., Kiss, I., Adam, Z.  Nové léky v onkologii. Postgraduální medicína, 2008, roč. 10, č. 3, s. 336-344.
 26. Janíková, A., Mayer, J., Král, Z.  Aktuální pohled na udržovací terapii rituximabem ("rituximab-maintenance") u folikulárního lymfomu. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. 2, s. 79-85.
 27. Janíková, A., Staňo-Kozubík, K., Tichý, B., Mayer, J., Král, Z., Michalka, J., Vášová, I., Pospíšilová, Š.  DNA mikročipy (microarrays) v diagnostice folikulárního lymfomu: cesta k terapii "šité na míru" nebo slepá ulička?. Transfuze a Hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. 4, s. 188-194.
 28. Kiss, I.  Farmakoterapie kolorektálního karcinomu. Referátový výběr onkologie, 2008, roč. 1-2, č. , s. 26-30.
 29. Kiss, I., Tomášek, j., Halámková, J.  Biologická léčba kolorektálního karcinomu.. Remedia, 2008, roč. 18, č. , s. 25-35.
 30. Kořístek, Z.  Akutní promyelocytární leukemie dnes. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. suppl. 1, s. 62-63.
 31. Kořístek, Z.  Oxid arsenitý v léčbě akutní promyelocytární leukemie. Farmakoterapie, 2008, roč. 4, č. 2, s. 145-149.
 32. Kořístek, Z., Mayer, J.  Leukemogeneza a léčba akutní promyelocytární leukemie: cesta od nejhoršího k nejpříznivějšímu typu akutní myeloidní leukemie. Vnitřní lékařství, 2008, roč. 54, č. 7 a 8, s. 701-727.
 33. Kořístek, Z., Schwarz, P., Žák, P., Mayer, J.  Akutní promyelocytární leukemie: cesta k nejlépe léčitelné akutní leukemii dospělých. Vnitřní lékařství, 2008, roč. 54, č. 7a8, s. 685685-.
 34. Kořístek, Z., Swarz, J., Žák, P.  Stručné kazuistiky ilustrující úvodní průběh u akutní promyelocytární leukemie. Vnitřní lékařství, 2008, roč. 54, č. 7&8, s. 771-773.
 35. Kořístek, Z., Žák, P.  Koagulopatie a diferenciační syndrom: hlavní komplikace úvodní léčby akutní promyelocytární leukemie. Vnitřní lékařství, 2008, roč. 54, č. 7 & 8, s. 745-750.
 36. Kovářová, L., Hájek, R.  Flowcytometrická analýza plazmatických buněk u mnohočetného myelomu. Klinická onkologie, 2008, roč. Supplement 2008, č. 21, s. 249-252.
 37. Král, Z., Marková, J., Ballová, V., Móciková, H.  Pozdní následky léčby Hodgkinova lymfonu. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. suppl. 1, s. 150-153.
 38. Krejčí M, Adam Z, Hájek R. Mnohočetný myelom. Klinická onkologie, Suplement 1/2008; 21: 187-189.
 39. Křižalkovičová, V., Maisnar, V., Pour, L., Radocha, J., Hájek, R.  Monoklonálne gamapatie nejasného významu. Klinická onkologie, 2008, roč. 21, č. 4, s. 160-164.
 40. Marková, J., Ballová, V., Král, Z., Móciková, H.  Pozdní následky léčby Hodgkinova lymfomu. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. Supplementum 1, č. 14, s. 150-153.
 41. Mayer, J., Doubek, M., Brychtová, Y., Brejcha, M., Pospíšilová, Š., Trbušek, M., Kuhrová, V., Francová, H.  Tzv. moderní prognostické faktory u chronické lymfatické leukemie. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. Supplementum 1, č. 14, s. 42-45.
 42. Mayer, J., Doubek, M., Palásek, I., Pospíšil, Z., Borský, M., Klabusay, M., Brychtová, Y., Krejčí, M., Dvořáková, D.   Detection and treatment of molecular relapse in acute myeloid leukemia (AML) with frequent quantitative monitoring of molecular markers in different compartments.. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. supplementum 1, s. 126-129.
 43. Mayer, J., Šťastný, M.  Srovnání účinnosti dasatinibu a imatinibu v dávce 800 mg u pacientů s chronickou myeloidní leukémií, kteří jsou rezistentní na léčbu imatinibem. Medicína po promoci, 2008, roč. 9, č. 3, s. 70-75.
 44. Mayer, J., Žáčková, D., Klamová, H., Doubek, M.  Léčba chronické myeloidní leukémie - méně běžný pohled na moderní postupy. Časopis lékařů českých , 2008, roč. 147, č. 4, s. 206-210.
 45. Němec, P., Kuglík, P., Hájek, R.  Úloha chromozomových translokací při vzniku a vývoji mnohočetného myelomu. Klinická onkologie, 2008, roč. 21, č. 2, s. 53-58.
 46. Penka, M.  Bemiparin Update. Farmakoterapie, 2008, roč. , č. 1, s. 503-507.
 47. Penka, M., Buliková, A., Smejkal, P., Kissová, J., Matýšková, M., Gumulec, J., Králová, S., Šlechtová, M., Chlupová, G.  Příprava pacientů s poruchou hemostázy k invazivním lékařským zákrokům. Vnitřní lékařství, 2008, roč. 54, č. 6, s. 632-638.
 48. Penka, M., Schwarz, J., Doubek, M., Kissová, J., Pytlík, R., Dulíček, P., Pavlík, T., Hluší, A., Volková, V., Dušek, L.  Diagnostika esenciální trombocytemie. Definice esenciální trombocytemie (ET) a trombocytemie provázející další Ph negativní myeloproliferativní choroby (MPO).. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. Supplementum 1, s. 13-17.
 49. Pospíšilová, Y.  Diabetes mellitus 2. typu - současný pohled na patogenezi a léčbu. Causa Subita, 2008, roč. 11, č. 1, s. 32-34.
 50. Pospíšilová, Y.  Diabetes mellitus a poruchy koagulace. Diabetes mellitus, endokrinologie a výživa, 2008, roč. 11, č. 4, s. 120-125.
 51. Pour, L., Šváchová, H., Slaný, M., Hájek, R.  Metody používané v hodnocení angiogeneze a jejich význam u mnohočetného myelomu. Klinická onkologie, 2008, roč. 21, č. Suppl. 1, s. -.
 52. Ráčil, Z., Kocmanová, I., Weinbergerová, B., Bohatá, Š., Winterová, J., Mayer, J.  Terapie invazivních mykóz. Interní medicína pro praxi, 2008, roč. 10, č. 4, s. 167-171.
 53. Ráčil, Z., Kocmanová, I., Weinbergerová, B., Winterová, J., Bohatá, Š., Mayer, J.  Léčba invazivních mykotických infekcí u onkologických nemocných. Farmakoterapie, 2008, roč. 4, č. 2, s. 207-217.
 54. Ráčil, Z., Mayer, J., Kocmanová, I., Haber, J., Mallátová, N., Kouba, M., Sedláček, P., Faber, E., Herold, I., Múdry, P., Drgoňa, L., Karas, M., Buchta, V., Vydra, J., Kolář, M., Trupl, J., Marešová, V., Rozsypal, H., Nýč, O., Cwiertka, K.  Léčba invazivní aspergilózy - doporučení odborných společností. Vnitřní lékařství, 2008, roč. 54, č. 12, s. 1187-1194.
 55. Rohoň , P., Žáčková, D.  Chronická myelocytová leukémia - od molekulovej patogenézy k cielenej liečbe. Onkologie, 2008, roč. 2, č. 3, s. 150-155.
 56. Slaný M, Šváchová H, Hájek R. Použití jedno-nukleotidových polymorfizmů u analýzy mnohočetného myelomu. Klinická onkologie, Supplement 1/2008; 21: 237-239.
 57. Šmardová L., Michalka J., Tošková M. 10th International conference on malignant lymphoma, informace. Onkologie 2008;2(3):200.
 58. Šmardová, L., Vášová, I., Navrátil, M., Křenová, Z., Šálek, D., Marečková, A., Křen, L., Bolčák, K., Vorlíček, J., Mayer, J.  Burkittův lymfom: přehled patofyziologie, diagnostiky a terapie. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. 3, s. 131-139.
 59. Smejkal, P., Matýšková, M., Penka, M.  Hemofilie. Vnitřní lékařství, 2008, roč. , č. 54, s. 992-999.
 60. Smejkal, P., Matýšková, M., Penka, M.  von Willebrandova choroba. Vnitřní lékařství, 2008, roč. , č. 54, s. 257-264.
 61. Tomíška, M.  Syndrom nádorové anorexie a kachexie. Onkologie, 2008, roč. 2, č. 3, s. 174-178.
 62. Tomíška, M., Navrátil, M., Kořístek, Z., Mayer, J.  Veno-okluzivní choroba jater (Sinusoidální obstrukční syndrom). Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. 1, s. 34-43.
 63. Tomíška. M Využití enterální výživy u onkologických nemocných. Referátový výběr z onkologie, 2008; 25:83-88.
 64. Tomíška M. Nutriční podpora formou sippingu. Interní medicína pro praxi, 2008; 10:285-290
 65. Vášová, I., Papajík, T.  Mantle cell lymfom. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. suppl. 1, s. 147-148.
 66. Weinbergerová, B., Ráčil, Z., Kocmanová, I., Lengerová, M., Bohatá, Š., Moulis, M., Mayer, J.  Deseminovaná invazivní aspergilóza úspěšně léčená kombinovanou antimykotickou terapií . Postgraduální medicína - Novinky a specifické aspekty v léčbě invazívních mykotických infekcí, 2008, roč. , č. , s. -.
 67. Weinbergerová, B., Winterová, J., Ráčil, Z., Kocmanová, I., Lengerová, M., Moulis, M., Mayer, J.  Význam měření plazmatických koncentrací vorikonazolu pro monitorování jeho léčebného efektu a možných projevů toxicity . Postgraduální medicína - Novinky a specifické aspekty v léčbě invazívních mykotických infekcí, 2008, roč. , č. , s. -.
 68. Žáčková, D.  Komentář ke studii START-R (Src-Abl tyroxine kinase inhibition Aktivity Research Trial-Randomized). Farmakoterapie, 2008, roč. 5, č. , s. 512-513.
 69. Žák, P., Kořístek, Z.  Relaps akutní promyelocytární leukemie a role transplantace krvetvorných kmenových buněk v terapii APL. Vnitřní lékařství, 2008, roč. 54, č. 7&8, s. 751-756.
 70. Zavřelová, J., Matýšková, M., Buliková, A., Smejkal, P., Penka, M.  Inhibitory FVIII a FIX-patofyziologie a možné interace při jejich stanovení. Trans Hemat dnes, 2008, roč. 14, č. , s. 35-37.
 71. Šmardová, Lenka- Křikavová, Lucie- Adam, Zdeněk- Křen, Leoš- Vorlíček, Jiří. Vyšetření mízních uzlin. In Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemoci. Havlíčkův Brod : Grada Publishing, 2008. od s. 137-142, 6 s. neuvedeno. ISBN 978-80-247-1749-4. cze
 72. Šmardová, Lenka- Adam, Zdeněk- Vorlíček, Jiří. Vyšetření sleziny. In Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí. Havlíčkův Brod : Grada Publishing, 2008. od s. 115-117, 3 s. neuveden. ISBN 978-80-247-1749-4. cze
 73. Bothová, Pavla- Elbl, Lubomír- Nováková, Zuzana- Šťastná, Jana- Honzíková, Klára- Vítovec, Jiří. Echokardiografické sledování pacientů po protinádorové léčbě v minulosti. Supplementum Cor Vasa, Praha : Praha Publishing Ltd, 50, 7-8, od s. K129, 1 s. ISSN 0010-8650. 2008. cze
 74. Bothová, Pavla- Elbl, Lubomír- Nováková, Zuzana- Hrstková, Hana- Vítovec, Jiří- Šťastná, Jana- Honzíková, Klára. Hodnocení funkce levé komory srdeční u pacientů léčených v minulosti pro zhoubný nádor. Cor et Vasa, Česká republika : Česká kardiologická společnost, 50, 10, od s. 378-384, 7 s. ISSN 0010-8650. 2008. cze
 75. Polanská, Veronika- Šerý, Omar- Fojtík, Zdeněk- Hlinomazová, Zuzana. Výskyt syndromu suchého oka a rohovkových komplikací u pacientů s revmatoidní artritidou a jeho souvislost s polymorfizmem -174 genu pro interleukin 6. Česká a slovenská oftalmologie, Praha : Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 64, 2, od s. 77-80, 4 s. ISSN 1211-9059. 2008. cze
 76. Haluzová, Adéla- Jura, René- Bednařík, Josef- Skutilová, Světlana - Andrašinová, Tereza- Keřkovský, Miloš- Křivanová, Andrea. Subakutně probíhající reverzibilní hypertenzní leukoencefalopatie - kazuistika. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 71/104 (6). Praha : Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008. od s. 726-731, 6 s. ISSN 1210-7859. cze
 77. Bothová, Pavla- Elbl, Lubomír- Nováková, Zuzana- Hrstková, Hana- Vítovec, Jiří- Šťastná, Jana- Honzíková, Klára. Hodnocení funkce levé komory srdeční u pacientů léčených v minulosti pro zhoubný nádor. Cor et Vasa, Česká republika : Česká kardiologická společnost, 50, 10, od s. 378-384, 7 s. ISSN 0010-8650. 2008. cz 
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji