Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

České články v časopisech a knihách v roce 2003

Navrátil M., :Uzlinový syndrom, praktické poznámky k diferenciální diagnostice a diagnostickému postupu. Interní medicína pro praxi. 5/2003, č.1, s. 27-29.....

 1. Navrátil M., :Uzlinový syndrom, praktické poznámky k diferenciální diagnostice a diagnostickému postupu. Interní medicína pro praxi. 5/2003, č.1, s. 27-29.
 2. Vorlíček J., Sláma O.,: Sdělování onkologické diagnózy. Sestra 2/2003, s.35-36.
 3. Bartoňová P., Zítková M.,: Výživová doporučení u onkologicky nemocných. Sestra 2/2003, s. 38-40
 4. Zítková M., Kadlčíková H.: Potřeby nemocného s mukozitidou. Sestra 4/2003, s. 32-33.
 5. Sláma O., Ševčík P., Vorlíček J. Léčba bolesti u onkologicko nemocných. Postgraduální medicína. 2003, 5, č.1,s.75-84.
 6. Navrátil M.,:Hematologické malignity. Update 3/2003, s.28-32
 7. Obořilová A., Mayer J., Pavlík P., Buliková A., Vorlíček J.: Hemofagocytární syndrom (Kazuistika a review literatury), Vnitřní lékařství, 49, 2003, č.3. s.210-216.
 8. Navrátil M.,: Uzlinový syndrom z pohledu praktického lékaře. Postgraduální Update, 4/2003, s.31.
 9. Pospíšilová Y., Prevence diabetes mellitus 2.typu (výsledky některých dokončených prospektivních studií). Diabetologie l/2003, s.12-17.
 10. Doubek M.: Střípky z historie hematologie, Veterinární hematologie , 2003, s.13.
 11. Doubek J., Bouda J., Doubek M., Vodička R.,: Onemocnění krve a krvetvorných tkání savců, Veterinární hematologie , 2003, s. 177.
 12. Doubek J., Doubek M., Bouda J: Transfuziologie a transplantace krvetvorných buněk ve veterinární medicíně, Veterinární hematologie , 2003, s. 317
 13. Mayer J.: Campath-1H (Alemtuzumab) v léčbě leukemií a v modulaci imunity. Campath-1H (Alemtuzumab) in the Treatment of Leukemias and in Modulation of Immunity. Klinická onkologie 16, 3/2003, s. 138-140
 14. Adam Z., Tomíška M., Kubek J., Elbl L., Bulíková A., Fojtík Z., Brychtová Y., Vorlíček J.: Eozinofilie, idiopatický hypereozinofilní syndrom/chronická eozinofilní leukémie. Postgraduální medicína, 2003, 5, č. 5, s. 471-487.
 15. Žaloudík J., Vorlíček J.: Stanovisko onkologů k systémové enzymoterapii. Zdravotnické noviny 32/2003. s. 18
 16. Mayer J., Doubek M., Brychtová Y., Vorlíček J.,: Využití Rituximabu v léčbě chronické lymfatické leukemie. Rituximab in chronic Lymphocytic leukemia. Klinická onkologie 16, 4/2003, s. 178-183
 17. Doubek M., Mayer J.:Filgrastim a akutní myeloidní leukemie. Filgrastim in Acutive Myeloid Leukemia. Klinická onkologie 16, 4/2003, s. 161-167
 18. Adam Z., Vorlíček J., Koptíková J. a kol.: Obecná onkologie a podpůrná léčba, Vydání 1, Praha , Grada Publishing 2003, počet stran 788.
 19. Haber J., Čermák J., Indrák K., Klener P., Marešová V., Starý J., Ryska M., Švihovec J., Vorlíček J.: Stanovisko odborných společností k inddikaci a použití antimykotik se systémovým účinkem. Transfuze a hematologie dnes č.3/ročník 9, září 2003, s. 103-109.
 20. Mayer J., Doubek M.,: Dnešní možnosti léčby mladších nemocných s akutní myeloidní leukémií. Current treatment options of acute myelognous leukemia in younger patients. Transfuze a hematologie dnes , 9, 2003, No3, p.110-124
 21. Obořilová A., Šálek D., Mayer J.:Fludarabin v léčbě folikulárních lymfomů, Fludarabine in tretment of Follicular lymphoma.Klinická onkologie 5, 2003, ročník 16, s. 203-210.
 22. Doubek M., Smejkal P., Dostálová V., Trnavská I., Buliková A., Brychtová Y., Mayer J.: Dědičné trombocytopenie Diferenciální diagnostika jednoho případu. Časopis lékařů českých, 142, 2003, č. 11, s. 683 – 686.
 23. Obořilová A., Mayer J.: Účinnost monoklonální protilátky anti –CD20-rituximabu v léčbě folikulárního lymfomu. Trans.Hemat,dnes, 9, 2003, No. 4, p.170-177
 24. Foldyna D., Kamelander J., Krejčí M., Hájek R.: Žádoucí a nežádoucí účinky thalidomidu u pacientů s mnohočetným myelomem. Vnitřní lékařství, 49, č.11, s. 859-868.
 25. Sláma O.: Symptomy terminální fáze onkologických onemocnění a jejich léčba. Postgraduální medicína . 2003, 7, s. 23-29.
 26. Adam Z., Gregora, E., Hájek ,R.: Diagnostika a léčba mnohočetného myelomu. Léčebné doporučení. Transfuze a Hematologie, roč. 9, Suppl. 1, 2003, 1-33.
 27. Klabusay M., Suková V., Kořístek Z., Mayer J., Vorlíček J.: Analýza fenotypu a kinetiky subpopulací CD34+buněk a lymfocytů dárců periferních hematologických kmenových buněk pro alogenní transplantace. Časopis lékařů českých, 142 (7), 2003, pp. 410-416.
 28. Klabusay M., Dvořák P., Mayer J: Kmenové buňky: nový příslib v medicíně. Vnitřní lékařství, 2003,
 29. Doubek M., Šmardová J., Adam Z., Vorlíček J.: Další protinádorové léky, Obecná onkologie a podpůrná léčba, 2003 s. 371- 376.
 30. Hájek R., Buchler T., Pour L., Michálek, J., Trbušek, M., Šmarda, J.,: Nové směry vývoje protinádorové léčby, Obecná onkologie a podpůrná léčba, 2003, s. 415 – 432.
 31. Tomíška M., Burgetová, D., Ráčil , Z., Adam, Z.,: Léčba infekcí u pacientů s maligními chorobami. Obecná onkologie a podpůrná léčba, 2003,s. 437-488.
 32. Sláma, O., Vorlíček, J.,Adam Z.: Paliativní péče v onkologii. Obecná onkologie a podpůrná léčba, 2003, s.545 – 552.
 33. Tomíška, M. Vorlíček J.,: Nevolnost a zvracení po protinádorové léčbě. Obecná onkologie a podpůrná léčba, 2003, s. 557 – 558.
 34. Tomíška M., Vorlíček J.:Nutriční podpora onkologicky nemocných. Obecná onkologie a podpůrná léčba, 2003, s. 565 – 577.
 35. Tomíška M.: Metabolické komplikace onkologických nemocných. Obecná onkologie a podpůrná léčba, 2003, s. 579 – 587.
 36. Navrátil, M., Ráčil, Z., Adam, Z.: Žilní přístupy a pravenózní únik cytostatik. Obecná onkologie a podpůrná léčba, 2003, s. 593 – 603.
 37. Fojtík Z., Král, Z.: Symptomatická léčba teploty. Obecná onkologie a podpůrná léčba, 2003, s. 645.
 38. Tomíška M.: Syndrom horní duté žíly. Obecná onkologie a podpůrná léčba, 2003, s. 657 – 659.
 39. Fojtík Z., Beránek M., Kořístek Z., Klabusay M., Buliková A.: Výskyt antifosfolipidových protilátek u nemocných se systémovým lupus erythematodes. Čes. Revmatol.,11,2003,č.4, 174-180.
 40. Fojtík Z., Kořístek Z., Klabusay M., Navrátil M.: Recidivující trombotická trombocytopenická purpura u nemocné se systémovým lupus erythematodes. Čes. Revmatol.,11,2003,č.3,, 157-160.
 41. Elbl L, Hrstková H, Chaloupka V, Novotný J: Dynamická zátěžová echokardiografie u asymptomatických pacientů léčených v dětství pro maligní onemocnění. Vnitřní Lék, 49,4,2003, s.273-279
 42. Elbl L: Kardiotoxicita protinádorové léčby: Příliš vzácná komplikace? Vnitřní Lék, 49, 2003, č.1 s. 21-22
 43. Elbl L, Hrstková H, Chaloupka V, Novotný J: Vliv léčby antracykliny na funkci myokardu levé komory u 155 pacientů léčených v dětství pro maligní onemocnění: Echokardiografická studie. Čs-slov.ped 2003;58(3):121-129
 44. Elbl L: Kombinovaný dopplerovský index systolické a diastolické funcke: sočasné postavení v klinické praxi. Cor Vasa 2003, 45 (9), s. K129
 45. Elbl L, Chaloupka V, Nehyba S, Tomášková I, Kala P, Schildberger J, Semrád B: Vliv časného ambulantního rehabilitačního programu po infarktu myokardu na proces remodelace levé komory srdeční. Cor Vasa 2003, 45 (9), s. K129-130
 46. Elbl L, Král Z, Vášová I, Šmardová L, Navrátil M, Chaloupka V, Vorlíček J: Kardiotoxicita standardního léčebného režimu (ABVD) u Hodgkinovy nemoci: echokardiografické sledování. Cor Vasa 2003, 45 (9), s. K130
 47. Chaloupka V, Elbl L, Nehyba S, Tomášková I: Význam zátěžové echokardiografie v předpovědi kardiovaskulárního úmrtí u nemocných po infarktu myokardu, kteří absolvovali rehabilitační program. Cor Vasa 2003, 45 (9), s. K132
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji