Menu
Česky English
532 23 1111

Brněnská delegace na 18th World Congress of Anaesthesiologists v Singapuru

Městský stát Singapur, jedno z nejmodernějších měst na světě, se na několik dní stal místem, kde se setkali odborníci z celého světa v oboru anesteziologie a intenzivní medicína, aby se podělili o nejnovější poznatky, výzkumy a technologické inovace. Konal se tam totiž 18th World Congress of Anaesthesiologists. 

Pětičlenná delegace lékařů z Kliniky dětské anesteziologie a resuscitace FN Brno a LF MU, ve složení prof. Petr Štourač a doktorandky Tamara Skříšovská, Tereza Bönischová, Martina Klincová a Eva Klabusayová, měla jedinečnou příležitost představit výsledky své vědecké práce na mezinárodním vědeckém poli. Zaznělo 5 posterových sdělení, která měla jasně nadprůměrnou odbornou i prezentační úroveň. Umožnila nejen sdílení nejnovějších poznatků v oboru, ale také posílila naši pozici v klinickém výzkumu.

Kongres tradičně zahajovalo generální shromáždění delegátů ze 150 zemí, které WFSA sdružuje, pod vedením prof. Wayne Morrise z Nového Zélandu. Na čtyřhodinovém zasedání, kterého se za ČR zúčastnil prof. Štourač, byla přednesena zpráva o činnosti WFSA za poslední roky. Podpořil ve volbě prezidentky WFSA prof. Danielu Filipescu z Rumunska, která je známa i dobrou a dlouholetou spoluprácí s ČSARIM. Důležitou zprávou ze zasedání je zkrácení periodicity kongresu ze 4 let na 2. Tedy se sejdeme již za 2 roky v marocké Marakéši a za 4 roky, v roce 2028, kanadský Vancouver. Byla stanovena i rotace, tedy po těchto destinacích budou vybíráni kandidáti pro rok 2030 z jihovýchodní a centrální Asie a v roce 2032 se opět dočká Evropa.

Dr. Skříšovská prezentovala srovnávací studii založenou na simulaci, která se věnovala účinnosti ventilace během kardiopulmonální resuscitace dětí, kdy primárním cílem studie bylo zjistit počet efektivních dechů z 5 iniciálních ventilačních pokusů u zdravotnických profesionálů a laiků. Jednalo se o první studii týkající se účinnosti 5 iniciálních vdechů během dětské kardiopulmonální resuscitace.

Dr. Klincová přednesla dvě práce týkající se problematiky maligní hypertermie. V rámci prvního posterového sdělení představila nový šifrovaný elektronický národní registr maligní hypertermie vytvořený pro Akademické centrum pro maligní hypertermii Masarykovy univerzity (ACMH MU) pro zajištění lepšího pracovního postupu a poradenství v ACMH MU. Následující den prezentovala retrospektivní observační národní kohortovou studii o maligní hypertermii v Česku a na Slovensku. Cílem studie bylo popsat největší slovanskou skupinu pacientů vyšetřovaných pro riziko maligní hypertermie a zaplnit tak mezeru ve znalostech týkajících se slovanské populace z pohledu maligní hypertermie. V rámci slovanské populace bylo identifikováno patnáct různých diagnostických patogenních variant genu RYR1, který je zodpovědný za rozvoj tohoto farmakogenetického onemocnění.

Dr. Bönischová představila průběžná data prospektivní observační studie věnující se hloubce celkové anestezie u dětských pacientů měřenou pomocí bispektrálního indexu. Primárním cílem studie bylo zjistit kumulativní dobu strávenou mimo doporučené rozmezí bispektrálního indexu při zaslepeném měření pro anesteziologický tým a zjistit incidenci epizod mimo toto rozmezí. Vzhledem k možným komplikacím plynoucím z neadekvátní hloubky anestezie mohou data této studie být významným krokem k dalšímu zvyšování bezpečnosti v rámci anestezie nejen u dětí.

Dr. Klabusayová vystoupila s kazuistikou 14letého chlapce, u něhož byl diagnostikován, u dětí vzácný, streptokokový syndrom toxického šoku. Toto onemocnění má rychlý nástup s dramatickým průběhem a nese významnou morbiditu a mortalitu. Zásadní úlohou v léčbě je včasné podání antibiotik, která potlačují produkci toxinů a podpůrná péče dle guidelines pro přežití sepse.

Světového kongresu anesteziologů se prezenčně zúčastnilo 4862 účastníků z 142 zemí světa a dalších téměř 1500 bylo připojeno přes online platformu. Kongres nabídl širokou škálu odborných témat prezentovaných formou přednášek, panelových diskuzí či v rámci posterových sekcí. Každý účastník mohl vybírat z rozsáhlé nabídky workshopů, kde se mohl zapojit do diskuzí, které reflektovaly nejnovější trendy.

Během pěti dnů jsme se zůčastnili mnoha přednášek a workshopů, shlédli jsme velice zajímavé panelové diskuze nejen s lékaři, ale také se zástupci technologických firem, kteří představili směr, jakým se bude ubírat přístrojová technika v oboru anesteziologie a intenzivní medicína v následujících letech a navázali jsme nové kontakty s kolegy napříč celým světem. Nově nabyté znalosti a zkušenosti využijeme ke zlepšení péče o naše pacienty.

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji