Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Od soboty 17. 2. 2018 platí ve FN Brno kvůli chřipkové epidemii zákaz návštěv.

Placené služby - Areál Bohunice, Jihlavská 20

CENÍK č. 10/2018–09.5

Výkony bez vazby na odbornost

Pro FN Brno byla provedena kalkulace na výkony bez vazby na odbornost. Jedná se o výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v zájmu a na žádost právnických osob, jejichž cílem není zachovat nebo zlepšit zdravotní stav pojištěnce.

Ceny byly stanoveny dle individuální kalkulace a dle cenového předpisu 1/2018/DZP.

Název Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH
1. Vystavení potvrzení (výpis z lékařské dokumentace) 272,73 Kč 57,27 Kč (21%) 330,00 Kč
2. Vypracování lékařské zprávy na základě lékařské dokumentace, vyplnění formuláře pro komerční pojištění (za každou započatou hodinu)         545,45 Kč 114,55 Kč (21%) 660,00 Kč
3. Vystavení potvrzení o hospitalizaci (obsahuje pouze datum hospitalizace) 41,32 Kč 8,68 Kč (21%) 50,00 Kč
U výkonu č. 2 – vypracování lékařské zprávy lze za čas kratší než půl hodiny sazbu zkrátit na polovinu.  
Týká se pouze první hodiny, u práce delší než hodina jsou účtovány násobky celých hodin.     
         
I. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ÚŘAD PRÁCE ČR, ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ, ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A OKRESNÍ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH
A. Oblast důchodového a nemocenského pojištění, státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi a péče o rodinu a dítě, sociálních služeb a poskytování dávek osobám se zdravotním postižením        
1. Vyjádření lékaře na příslušném tiskopise pro účely umístění osoby do zařízení sociálních služeb  268,00 Kč 56,28 Kč (21%) 324,28 Kč
(podrobný výpis z dokumentace)
2. Vyjádření lékaře o zdravotním stavu 357,00 Kč 53,55 Kč (15%) 410,55 Kč
– nezletilého dítěte pro účely umístění do zařízení pro výkon ústavní výchovy a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
– nezletilého dítěte pro účely svěření do náhradní rodinné péče
– dítěte, u něhož je podezření, že došlo k ohrožení nebo poškození jeho zdravotního stavu v souvislosti s trestným činem nebo přestupkem
(cílené vyšetření lékařem)
3. Vyjádření lékaře o zdravotním stavu 446,00 Kč 66,90 Kč (15%) 512,90 Kč
– osoby pro účely posouzení vhodnosti stát se pěstounem nebo osvojitelem
– dítěte, které nemá na území ČR povolen trvalý pobyt, nebo není hlášeno k pobytu na území ČR po dobu nejméně 90 dnů, ani není oprávněno podle zvláštního právního předpisu trvale pobývat na území ČR
(cílené vyšetření lékařem + administrativní úkon)
4. Vyjádření lékaře ke konkrétní otázce zdravotního stavu dítěte, rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte pro účely sociálně právní ochrany dětí 89,00 Kč 18,69 Kč (21%) 107,69 Kč
(administrativní úkon)
5. Vyjádření (potvrzení) lékaře o zdravotním stavu občana pro účely nepojistných sociálních dávek 89,00 Kč 18,69 Kč (21%) 107,69 Kč
(administrativní úkon)
I. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ÚŘAD PRÁCE ČR, ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ, ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A OKRESNÍ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH
B. Oblast zaměstnanosti         
1. Vyjádření registrujícího poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství o zdravotním stavu osoby před nástupem do určeného rekvalifikačního kurzu pro potřeby úřadu práce 144,00 Kč 21,60 Kč (15%) 165,60 Kč
(kontrolní vyšetření praktickým lékařem)
2. Vyjádření registrujícího poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství k vhodnosti zprostředkovávaného zaměstnání na žádost úřadu práce 144,00 Kč 21,60 Kč (15%) 165,60 Kč
(kontrolní vyšetření praktickým lékařem)
3. Vyjádření poskytovatele pracovnělékařských služeb k vhodnosti rozvázání pracovního poměru osoby se zdravotním postižením 144,00 Kč 21,60 Kč (15%) 165,60 Kč
(kontrolní vyšetření lékařem)
4. Cílené vyšetření neurologem pro účely zaměstnanosti 427,00 Kč 64,05 Kč (15%) 491,05 Kč
(cílené neurologické vyšetření)
5. Standardní vyšetření EEG pro účely zaměstnanosti (jen technické provedení) 714,00 Kč 107,10 Kč (15%) 821,10 Kč
(vyšetření elektroencefalogramem)
6. Vyšetření zdravotního stavu občana, včetně vyplnění příslušného tiskopisu pro účely posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla 565,00 Kč 84,75 Kč (15%) 649,75 Kč
(opakované komplexní vyšetření lékařem)
7. Vydání potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu na žádost uchazeče o zaměstnání 89,00 Kč 18,69 Kč (21%) 107,69 Kč
(administrativní úkon)
8. Vydání potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání poskytovatelem zdravotních služeb na žádost uchazeče o zaměstnání 89,00 Kč 18,69 Kč (21%) 107,69 Kč
(administrativní úkon)
II. MINISTERSTVO VNITRA Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH
1. Lékařská zpráva o prvotním výsledku prohlídky zraněné osoby 89,00 Kč 18,69 Kč (21%) 107,69 Kč
(administrativní výkon)
2. Lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby zpracovaná na podkladě zdravotnické dokumentace 268,00 Kč 56,28 Kč (21%) 324,28 Kč
(podrobný výpis z dokumentace)
3. Lékařská zpráva o výsledku prohlídky osoby podezřelé ze spáchání násilného trestného činu 302,00 Kč 45,30 Kč (15%) 347,30 Kč
(cílené vyšetření lékařem + administrativní úkon)
4. Klinické vyšetření osoby podezřelé z požití alkoholu 217,00 Kč 32,55 Kč (15%) 249,55 Kč
(cílené vyšetření lékařem)
5. Klinické vyšetření osoby podezřelé z požití alkoholu spojené s odběrem žilní krve 262,00 Kč 39,30 Kč (15%) 301,30 Kč
(cílené vyšetření lékařem + odběr krve ze žíly u dospělého)
6. Klinické vyšetření osoby při podezření z požití či podání návykových, psychotropních a jiných látek než alkoholu 565,00 Kč 84,75 Kč (15%) 649,75 Kč
(cílené vyšetření lékařem)
7. Odběr žilní krve osoby při podezření z požití nebo podání návykové, psychotropní či jiné látky 45,00 Kč 6,75 Kč (15%) 51,75 Kč
(odběr krve ze žíly u dospělého)
         
         
II. MINISTERSTVO VNITRA Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH
8. Prohlídka osoby před jejím umístěním v policejní cele s vystavením lékařské zprávy 217,00 Kč 32,55 Kč (15%) 249,55 Kč
(cílené vyšetření lékařem)
9. Prohlídka těhotné ženy před jejím umístěním v policejní cele s vystavením lékařské zprávy 302,00 Kč 45,30 Kč (15%) 347,30 Kč
(cílené vyšetření gynekologem)
10. Vystavení lékařské zprávy o možnosti dalšího pobytu osoby v policejní cele v souvislosti s jejím onemocněním 89,00 Kč 18,69 Kč (21%) 107,69 Kč
(administrativní úkon)
11. Vystavení lékařské zprávy o možnosti dalšího pobytu těhotné ženy v policejní cele v souvislosti s jejím onemocněním 89,00 Kč 18,69 Kč (21%) 107,69 Kč
(administrativní úkon)
12. Vyšetření osoby cizince před vrácením nebo policejním průvozem s vystavením lékařské zprávy 217,00 Kč 32,55 Kč (15%) 249,55 Kč
(cílené vyšetření lékařem)
13 Vyšetření dítěte cizince před vrácením nebo policejním průvozem s vystavením lékařské zprávy 357,00 Kč 53,55 Kč (15%) 410,55 Kč
(cílené vyšetření lékařem)
14. Vyšetření osoby cizince vráceného orgány cizího státu orgánům České republiky s vystavením lékařské zprávy 217,00 Kč 32,55 Kč (15%) 249,55 Kč
(cílené vyšetření lékařem)
15. Vyšetření dítěte cizince vráceného orgány cizího státu orgánům České republiky s vystavením lékařské zprávy 357,00 Kč 53,55 Kč (15%) 410,55 Kč
(cílené vyšetření lékařem)
III. MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH
1. Vyjádření (potvrzení) lékaře o zdravotním stavu osoby dožádané státním zastupitelstvím nebo soudem nebo týkající se pacienta v ochranném léčení nařízeném soudem 89,00 Kč 18,69 Kč (21%) 107,69 Kč
(administrativní úkon)
2. Podrobná lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby dožádaná státním zastupitelstvím nebo soudem zpracovaná na základě zdravotnické dokumentace 268,00 Kč 56,28 Kč (21%) 324,28 Kč
(podrobný výpis z dokumentace)
3. Lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby dožádaná státním zastupitelstvím nebo soudem nebo týkající se pacienta v ochranném léčení nařízeném soudem zpracovaná na základě zdravotnické dokumentace obsahující celkové hodnocení zdravotního stavu 545,00 Kč 114,45 Kč (21%) 659,45 Kč
(podrobný výpis z dokumentace + posouzení zdravotního stavu z hlediska rizika profesionálního poškození nebo posouzení změny formy ochranného léčení a schopnosti dodržovat léčebný režim)
4. Lékařská zpráva o lékařském vyšetření osoby dožádaná státním zastupitelstvím nebo soudem nebo týkající se pacienta v ochranném léčení nařízeném soudem  217,00 Kč 32,55 Kč (15%) 249,55 Kč
(cílené vyšetření lékařem)
5. Lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby zjištěném lékařskou prohlídkou obsahující celkové hodnocení zdravotního stavu dožádaná státním zastupitelstvím nebo soudem nebo týkající se pacienta v ochranném léčení nařízeném soudem  842,00 Kč 126,30 Kč (15%) 968,30 Kč
(opakované komplexní vyšetření lékařem + posouzení zdravotního stavu z hlediska rizika profesionálního poškození nebo posouzení změny formy ochranného léčení a schopnosti dodržovat léčebný režim)
         
III. MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH
6. Vyšetření osoby – cizince před vyhoštěním s vystavením lékařské zprávy 217,00 Kč 32,55 Kč (15%) 249,55 Kč
(cílené vyšetření lékařem)
IV. EVROPSKÁ UNIE  Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH
1. Vyjádření lékaře na tiskopise E 213 1 199,00 Kč 179,85 Kč (15%) 1 378,85 Kč
(komplexní vyšetření lékařem + 4x administrativní úkon)
2. Vyjádření lékaře 268,00 Kč 56,28 Kč (21%) 324,28 Kč
– na tiskopise E 116
– k formuláři E 107, E 112 (S2), E 123 (DA1) a E 202, pokud není požadováno vyšetření pacienta
(podrobný výpis z dokumentace)
3. Vyjádření lékaře (potvrzení) o zdravotním stavu (součást formuláře, popřípadě příloha k formuláři)        
– k formuláři E 404, E 407, E 406F a k formuláři SED F024, F025, F026, F027  
– pokud je požadováno vyšetření pacienta k        
– formuláři E 107 – bod 8 - Lékařská zpráva přiložena      
– formuláři E 112, (S2) – bod 4 - Zpráva našeho ošetřujícího lékaře    
– formuláři E 123 (DA1) – bod 4 – Zpráva našeho ošetřujícího lékaře    
– formuláři E 202 – bod 10.1 a 10.2 - Viz přiložená lékařská zpráva    
a) dospělí a děti nad 6 let 396,00 Kč 59,40 Kč (15%) 455,40 Kč
b) děti do 6 let 535,00 Kč 80,25 Kč (15%) 615,25 Kč
(cílené vyšetření lékařem + 2x administrativní úkon)      
4. Podrobná lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby zpracovaná na základě zdravotnické dokumentace 268,00 Kč 56,28 Kč (21%) 324,28 Kč
– vyplnění dodatečné stránky č. 1, 2, 4, 5 nebo 3 formuláře E 213, je-li požadováno
(podrobný výpis z dokumentace)
5. Vyjádření lékaře (potvrzení) ke konkrétní otázce o zdravotním stavu osoby pro potřeby formulářů 89,00 Kč 18,69 Kč (21%) 107,69 Kč
– E 202 – dodatečná stránka č. 1 – bod 4 (není-li vyplňován celý tiskopis E 404)
– E 203 – dodatečná stránka č. 2 – bod 4 (není-li vyplňován celý tiskopis E 404)
– E 204 – dodatečná stránka č. 1 – bod 4 (není-li vyplňován celý tiskopis E 404)
– dodatečná stránka č. 3 – bod 4 (4.3 a 4.5 je-li požadováno vyjádření lékaře)
– E 302 bod 4.1
(administrativní úkon)
6. Nezbytná administrativní činnost lékaře související se zapůjčením zdravotnické dokumentace pro účely vyplnění evropských formulářů 89,00 Kč 18,69 Kč (21%) 107,69 Kč
(administrativní úkon + prokazatelně vynaložené náklady na doporučené poštovné)        + doporučené poštovné

 

CENÍK č. 26/2017–09.5

Parkovné návštěvníků v areálu FN Brno - PMDV

Poplatek za parkování vozidel v areálu FN Brno – PMDV nad rámec stanovené bezplatné doby, která činí 30 minut. Poplatek se týká zásobování nájemců nebytových prostor ve FN Brno, taxislužby pro dovoz/odvoz pacientů. Dále pak platí pro dovoz/odvoz pacientky z porodnice, při dovozu/odvozu pacienta na vyšetření, u zástupců firem (dealer).
  Cena DPH 21% Cena vč. DPH
0–30 min 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
30–60 min (platba za 1. hodinu) 41,32 Kč 8,68 Kč 50,00 Kč
Každá další (i započatá) hodina 41,32 Kč 8,68 Kč 50,00 Kč
       
Poplatek za parkování vozidel v areálu FN Brno při návštěvě hospitalizovaného pacienta. Návštěvník parkuje na odstavné ploše U, parkovištích C, Z, vždy mimo vyhrazená místa pro zaměstnance. Návštěvní hodiny jsou v době od 14:00 hod. do 18:00 hod.
  Cena DPH 21% Cena vč. DPH
Parkovné (14:00–18:00) - jednorázová platba na příjezdu 41,32 Kč 8,68 Kč 50,00 Kč
       
Poplatek za parkování pacientů za účelem vyšetření, prioritně ve staré zástavbě. Pacient jede sám, případně je pacient řidičem a doprovodná osoba nemá možnost odstavit vozidlo mimo areál. Odstavení vozidla po dobu vyšetření je možné na odstavné ploše U, u pavilonu Q (i pro N a F) na parkovišti pro pacienty, na volné ploše parkoviště C (pro pav. A, B, C, D, E, F).
Poplatek za parkování hospitalizovaného pacienta. Vozidlo pacient odstaví výhradně jen na odstavné ploše U.
  Cena DPH 21% Cena vč. DPH
Parkovné - pacient vyšetření, 2 hodiny (i započaté) 41,32 Kč 8,68 Kč 50,00 Kč
Parkovné při hospitalizaci, platba při odjezdu 330,58 Kč 69,42 Kč 400,00 Kč
       
Poplatek za ztrátu parkovacího (vjezdového) lístku.      
  Cena DPH 21% Cena vč. DPH
Jednorázová platba za ztrátu parkovacího lístku 82,64 Kč 17,36 Kč 100,00 Kč

 

CENÍK č. 25/2017-09.5

Parkovné Netroufalky

 

Pro FN Brno byl stanoven poplatek za parkování vozidel návštěvníků na parkovišti Netroufalky.
  Cena DPH 21% Cena celkem  
Parkovné za 1 hodinu 16,53 Kč 3,47 Kč 20,00 Kč  
Vícedenní parkovné 330,58 Kč 69,42 Kč 400,00 Kč  
         
Poplatek za ztrátu parkovacího (vjezdového) lístku.      
  Cena DPH 21% Cena celkem  
Jednorázová platba za ztrátu parkovacího lístku 82,64 Kč 17,36 Kč 100,00 Kč  

 

CENÍK č. 29/2016 – 09.5

Poplatek za parkování / vjezd nájemců - areály FN Brno

Za vjezd vozidel / parkování v areálech FN Brno byly stanoveny pro nájemce nebytových prostor následující měsíční poplatky:

  Cena bez DPH DPH 21 % Cena vč. DPH
Vjezd do areálu FN Brno a odstavení vozidla na dobu nezbytně nutnou (tj. dovoz/odvoz zboží, materiálu, apod.). 300,00 Kč 63,00 Kč 363,00 Kč
Parkování na trvale vyhrazeném parkovacím místě v areálu FN Brno. 600,00 Kč 126,00 Kč 726,00 Kč

CENÍK č. 10/2014 – 09.5

Poskytování informací

Pro FN Brno byla provedena kalkulace za poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb. Jedná se výkony provedené na vyžádání. Úhrada bude provedena na pokladnách FN Brno nebo bezhotovostním platebním stykem na účet FN Brno.

U výkonu č. 1 – vyhledávání informací lze za čas kratší než půl hodiny sazbu krátit na polovinu.

 

Poř. č.  Název Cena bez DPH DPH 21% Cena vč. DPH
1. Vyhledávání informací za každou započatou hodinu       355 Kč   75 Kč      430 Kč
2. Technický nosič - CD           8 Kč     2 Kč        10 Kč
3. Pořízení kopie - cena dle platného ceníku "zhotovení kopií"      

 

CENÍK č. 103 / 2013-09.5

Kalkulace vstupních prohlídek pro cizince

Pro FN Brno byl vyhotoven ceník vstupních lékařských prohlídek pro pacienty z řad cizích státních příslušníků za účelem zhodnocení celkového zdravotního stavu. Každý pacient musí být s cenou nejprve seznámen a po té mu musí být vystaven doklad, v němž je uvedeno, jaký výkon bude proveden a jaká je výše finanční úhrady. Úhrada výkonu musí být provedena na pokladnách FN Brno.

 

Poř. č.  Název Cena vč. DPH
1 Ženy 15 let až 25 let (negravidní)     8 686 Kč
2 Ženy 25 let až 40 let (negravidní)     9 057 Kč
3 Ženy nad 40 let (negravidní)     9 778 Kč
4 Ženy 15 let až 25 let (gravidní)     8 412 Kč
5 Ženy 25 let až 40 let (gravidní)     8 795 Kč
6 Ženy nad 40 let (gravidní)     8 904 Kč
7 Muži 15 let až 40 let     7 451 Kč
8 Muži nad 40 let     8 150 Kč
9 Děti do 15 let     1 139 Kč

CENÍK č. 59 / 2013-09.5

Kalkulace za vyhledání času narození

Pro Oddělení spisové služby NS 0047 byla vypracována kalkulace administrativního výkonu - vyhledání času narození, který je prováděn  na základě žádostí klientů. Každý klient musí být s cenou výkonu nejprve seznámen a po té mu bude vystaven doklad, na jehož podkladě je provedena úhrada. Úhrady těchto výkonů lze provést  na pokladně PRM a PMDV. Změna ceny byla provedena z důvodu změny sazby DPH.

 

Administrativní výkon vyhledání času narození 180,00 Kč (cena včetně DPH)

CENÍK  č.  57 / 2013-09.5

Kalkulace za vystavení hospitalizačního účtu

Pro FN Brno byla provedena kalkulace za vystavení hospitalizačního účtu, který je vystaven  na základě žádosti pacienta  (zákonného zástupce) o poskytnutí této služby. Tato služba je poskytována za úplatu. O možnosti získat tento účet je pacient informován prostřednictvím tiskopisu „Souhlas pacienta se zdravotnickými výkony“. Ceník byl upraven z důvodu změny sazby DPH.

Vystavení hospitalizačního účtu 255,00 Kč (cena včetně DPH)

CENÍK č. 45 / 2013-09.5

Kalkulace – poskytnutí informací pro studijní účely

Byla provedena kalkulace na poskytnutí informací pro studijní účely. Jedná se o výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických nebo právnických osob. Cena byla stanovena dle individuální kalkulace. Změna cen byla provedena z důvodu změny sazby DPH.

 

  CENA ZA 1 HODINU
     
1. Lékař 520,00 Kč (cena včetně DPH)
2. NLZP 315,00 Kč (cena včetně DPH)
3. 335,00 Kč (cena včetně DPH)
4. THP 265,00 Kč (cena včetně DPH)
     
  CENA ZA 1/2 HODINY
     
1. Lékař 260,00 Kč (cena včetně DPH)
2. NLZP 160,00 Kč (cena včetně DPH)
3. 170,00 Kč (cena včetně DPH)
4. THP 135,00 Kč (cena včetně DPH)
     
  CENA ZA 1/4 HODINY
     
1. Lékař 130,00 Kč (cena včetně DPH)
2. NLZP 80,00 Kč (cena včetně DPH)
3. 85,00 Kč (cena včetně DPH)
4. THP 70,00 Kč (cena včetně DPH)
     
  NÁKLADY NA 1 CD
   
  CD 12,00 Kč (cena včetně DPH)

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji