Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Placené služby - Areál Bohunice, Jihlavská 20

CENÍK č. 34/2018–09.5

Kalkulace za vystavení hospitalizačního účtu

 

Pro FN Brno byla provedena kalkulace za vystavení hospitalizačního účtu. Hospitalizační účet je vystaven na základě žádosti pacienta (zákonného zástupce) o poskytnutí této služby. Tato služba je poskytována za úplatu. O možnosti získat tento účet je pacient informován prostřednictvím tiskopisu „Souhlas pacienta se zdravotnickými výkony“. Výpočet je stanoven ze mzdy SZP včetně odvodů a správní režie a nákladů spojených s tiskem a odesláním.

 

Název Cena bez DPH DPH 21% Cena vč. DPH
Vystavení hospitalizačního účtu 285,95 Kč 60,05 Kč 346,00 Kč

 

 

CENÍK č. 27/2018–09.5

Výkony bez vazby na odbornost

 

Pro FN Brno byla provedena kalkulace na výkony bez vazby na odbornost. Jedná se o výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v zájmu a na žádost právnických osob, jejichž cílem není zachovat nebo zlepšit zdravotní stav pojištěnce.

Ceny byly stanoveny dle individuální kalkulace a dle cenového předpisu 1/2018/DZP.

 

Název Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH
1. Vystavení potvrzení (výpis z lékařské dokumentace) 272,73 Kč 57,27 Kč (21 %) 330,00 Kč
2. Vypracování lékařské zprávy na základě lékařské dokumentace, vyplnění formuláře pro komerční pojištění (za každou započatou hodinu)         545,45 Kč 114,55 Kč (21 %) 660,00 Kč
3. Vystavení potvrzení o hospitalizaci (obsahuje pouze datum hospitalizace) 41,32 Kč 8,68 Kč (21 %) 50,00 Kč
U výkonu č. 2 – vypracování lékařské zprávy lze za čas kratší než půl hodiny sazbu zkrátit na polovinu.
Týká se pouze první hodiny, u práce delší než hodina jsou účtovány násobky celých hodin.     
         
I. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ÚŘAD PRÁCE ČR, ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ, ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A OKRESNÍ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH
A. Oblast důchodového a nemocenského pojištění, státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi a péče o rodinu a dítě, sociálních služeb a poskytování dávek osobám se zdravotním postižením        
1. Vyjádření lékaře na příslušném tiskopise pro účely umístění osoby do zařízení sociálních služeb  268,00 Kč 56,28 Kč (21 %) 324,28 Kč
(podrobný výpis z dokumentace)
2. Vyjádření lékaře o zdravotním stavu 357,00 Kč 53,55 Kč (15 %) 410,55 Kč
– nezletilého dítěte pro účely umístění do zařízení pro výkon ústavní výchovy a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
– nezletilého dítěte pro účely svěření do náhradní rodinné péče
– dítěte, u něhož je podezření, že došlo k ohrožení nebo poškození jeho zdravotního stavu v souvislosti s trestným činem nebo přestupkem
(cílené vyšetření lékařem)
3. Vyjádření lékaře o zdravotním stavu 446,00 Kč 66,90 Kč (15 %) 512,90 Kč
– osoby pro účely posouzení vhodnosti stát se pěstounem nebo osvojitelem
– dítěte, které nemá na území ČR povolen trvalý pobyt, nebo není hlášeno k pobytu na území ČR po dobu nejméně 90 dnů, ani není oprávněno podle zvláštního právního předpisu trvale pobývat na území ČR
(cílené vyšetření lékařem + administrativní úkon)
4. Vyjádření lékaře ke konkrétní otázce zdravotního stavu dítěte, rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte pro účely sociálně právní ochrany dětí 89,00 Kč 18,69 Kč (21 %) 107,69 Kč
(administrativní úkon)
5. Vyjádření (potvrzení) lékaře o zdravotním stavu občana pro účely nepojistných sociálních dávek 89,00 Kč 18,69 Kč (21 %) 107,69 Kč
(administrativní úkon)
B1. Oblast zaměstnanosti         
1. Vyjádření registrujícího poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství o zdravotním stavu osoby před nástupem do určeného rekvalifikačního kurzu pro potřeby úřadu práce 144,00 Kč 21,60 Kč (15 %) 165,60 Kč
(kontrolní vyšetření praktickým lékařem)
2. Vyjádření registrujícího poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství k vhodnosti zprostředkovávaného zaměstnání na žádost úřadu práce 144,00 Kč 21,60 Kč (15 %) 165,60 Kč
(kontrolní vyšetření praktickým lékařem)
3. Vyjádření poskytovatele pracovnělékařských služeb k vhodnosti rozvázání pracovního poměru osoby se zdravotním postižením 144,00 Kč 21,60 Kč (15 %) 165,60 Kč
(kontrolní vyšetření lékařem)
4. Cílené vyšetření neurologem pro účely zaměstnanosti 427,00 Kč 64,05 Kč (15 %) 491,05 Kč
(cílené neurologické vyšetření)
5. Standardní vyšetření EEG pro účely zaměstnanosti (jen technické provedení) 714,00 Kč 107,10 Kč (15 %) 821,10 Kč
(vyšetření elektroencefalogramem)
6. Vyšetření zdravotního stavu občana, včetně vyplnění příslušného tiskopisu pro účely posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla 565,00 Kč 84,75 Kč (15 %) 649,75 Kč
(opakované komplexní vyšetření lékařem)
7. Vydání potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu na žádost uchazeče o zaměstnání 89,00 Kč 18,69 Kč (21 %) 107,69 Kč
(administrativní úkon)
8. Vydání potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání poskytovatelem zdravotních služeb na žádost uchazeče o zaměstnání 89,00 Kč 18,69 Kč (21 %) 107,69 Kč
(administrativní úkon)
B2. Oblast zaměstnanosti a pracovní rehabilitace - cílená či komplexní ergodiagnostika provedená Ergodiagnostickými centry        
1. Komplexní vstupní vyšetření lékařem rehabilitační a fyzikální medicíny (ergodiagnostikem) 763,00 Kč 114,45 Kč (15 %) 877,45 Kč
2. Ergoterapeutické vyšetření základní  458,00 Kč 68,70 Kč (15 %) 526,70 Kč
3. AMAS - sebehodnocení  151,00 Kč 22,65 Kč (15 %) 173,65 Kč
4. Testy funkční motoriky ruky (Purdue – Pegboard #32020, Jebsen-Taylor)  323,00 Kč 48,45 Kč (15 %) 371,45 Kč
5. Vyšetření stisku – dynamometrie Jamar  86,00 Kč 12,90 Kč (15 %) 98,90 Kč
6. Sebehodnocení bolesti (projekční sebehodnocení a VAS)  71,00 Kč 10,65 Kč (15 %) 81,65 Kč
7. Pracovní křivka podle Emila Kraepelina a Richarda Pauliho  148,00 Kč 22,20 Kč (15 %) 170,20 Kč
(pro administrativní činnosti)
8. WHO DAS II  234,00 Kč 35,10 Kč (15 %) 269,10 Kč
9. Vyšetření čití  77,00 Kč 11,55 Kč (15 %) 88,55 Kč
10. Struktura dne  78,00 Kč 11,70 Kč (15 %) 89,70 Kč
11. Dotazník zájmů  78,00 Kč 11,70 Kč (15 %) 89,70 Kč
12. Diagnostika soběstačnosti - BI, I ADL  77,00 Kč 11,55 Kč (15 %) 88,55 Kč
13. Orientační posouzení kognitivních funkcí - LOTCA 450,00 Kč 67,50 Kč (15 %) 517,50 Kč
14. Isernhagen WS - kompletní plné testování dle originální metodiky  4 005,00 Kč 600,75 Kč (15 %) 4 605,75 Kč
15. Kineziologický rozbor – držení těla, pohyblivost páteře, stoj, chůze, sed, orientačně svalová síla a rozsah pohybu 365,00 Kč 54,75 Kč (15 %) 419,75 Kč
16. Goniometrie  142,00 Kč 21,30 Kč (15 %) 163,30 Kč
17. Svalový test  142,00 Kč 21,30 Kč (15 %) 163,30 Kč
18. Testování stability a rovnováhy  71,00 Kč 10,65 Kč (15 %) 81,65 Kč
19. Vyšetření hybnosti u centrálních paréz  142,00 Kč 21,30 Kč (15 %) 163,30 Kč
20. Komplex závěrečné konference ergodiagnostiky a vypracování závěrečné zprávy lékařem, seznámení klienta s výsledkem ergodiagnostiky lékařem 1 749,00 Kč 262,35 Kč (15 %) 2 011,35 Kč
II. MINISTERSTVO VNITRA Cena
bez DPH
DPH Cena
vč. DPH
1. Lékařská zpráva o prvotním výsledku prohlídky zraněné osoby 89,00 Kč 18,69 Kč (21 %) 107,69 Kč
(administrativní výkon)
2. Lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby zpracovaná na podkladě zdravotnické dokumentace 268,00 Kč 56,28 Kč (21 %) 324,28 Kč
(podrobný výpis z dokumentace)
3. Lékařská zpráva o výsledku prohlídky osoby podezřelé ze spáchání násilného trestného činu 302,00 Kč 45,30 Kč (15 %) 347,30 Kč
(cílené vyšetření lékařem + administrativní úkon)
4. Klinické vyšetření osoby podezřelé z požití alkoholu 217,00 Kč 32,55 Kč (15 %) 249,55 Kč
(cílené vyšetření lékařem)
5. Klinické vyšetření osoby podezřelé z požití alkoholu spojené s odběrem žilní krve 262,00 Kč 39,30 Kč (15 %) 301,30 Kč
(cílené vyšetření lékařem + odběr krve ze žíly u dospělého)
6. Klinické vyšetření osoby při podezření z požití či podání návykových, psychotropních a jiných látek než alkoholu 565,00 Kč 84,75 Kč (15 %) 649,75 Kč
(cílené vyšetření lékařem)
7. Odběr žilní krve osoby při podezření z požití nebo podání návykové, psychotropní či jiné látky 45,00 Kč 6,75 Kč (15 %) 51,75 Kč
(odběr krve ze žíly u dospělého)
8. Prohlídka osoby před jejím umístěním v policejní cele s vystavením lékařské zprávy 217,00 Kč 32,55 Kč (15 %) 249,55 Kč
(cílené vyšetření lékařem)
9. Prohlídka těhotné ženy před jejím umístěním v policejní cele s vystavením lékařské zprávy 302,00 Kč 45,30 Kč (15 %) 347,30 Kč
(cílené vyšetření gynekologem)
10. Vystavení lékařské zprávy o možnosti dalšího pobytu osoby v policejní cele v souvislosti s jejím onemocněním 89,00 Kč 18,69 Kč (21 %) 107,69 Kč
(administrativní úkon)
11. Vystavení lékařské zprávy o možnosti dalšího pobytu těhotné ženy v policejní cele v souvislosti s jejím onemocněním 89,00 Kč 18,69 Kč (21 %) 107,69 Kč
(administrativní úkon)
12. Vyšetření osoby cizince před vrácením nebo policejním průvozem s vystavením lékařské zprávy 217,00 Kč 32,55 Kč (15 %) 249,55 Kč
(cílené vyšetření lékařem)
13. Vyšetření dítěte cizince před vrácením nebo policejním průvozem s vystavením lékařské zprávy 357,00 Kč 53,55 Kč (15 %) 410,55 Kč
(cílené vyšetření lékařem)
14. Vyšetření osoby cizince vráceného orgány cizího státu orgánům České republiky s vystavením lékařské zprávy 217,00 Kč 32,55 Kč (15 %) 249,55 Kč
(cílené vyšetření lékařem)
15. Vyšetření dítěte cizince vráceného orgány cizího státu orgánům České republiky s vystavením lékařské zprávy 357,00 Kč 53,55 Kč (15 %) 410,55 Kč
(cílené vyšetření lékařem)
III. MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI Cena
bez DPH
DPH Cena
vč. DPH
1. Vyjádření (potvrzení) lékaře o zdravotním stavu osoby dožádané státním zastupitelstvím nebo soudem nebo týkající se pacienta v ochranném léčení nařízeném soudem 89,00 Kč 18,69 Kč (21 %) 107,69 Kč
(administrativní úkon)
2. Podrobná lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby dožádaná státním zastupitelstvím nebo soudem zpracovaná na základě zdravotnické dokumentace 268,00 Kč 56,28 Kč (21 %) 324,28 Kč
(podrobný výpis z dokumentace)
3. Lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby dožádaná státním zastupitelstvím nebo soudem nebo týkající se pacienta v ochranném léčení nařízeném soudem zpracovaná na základě zdravotnické dokumentace obsahující celkové hodnocení zdravotního stavu 545,00 Kč 114,45 Kč (21 %) 659,45 Kč
(podrobný výpis z dokumentace + posouzení zdravotního stavu z hlediska rizika profesionálního poškození nebo posouzení změny formy ochranného léčení a schopnosti dodržovat léčebný režim)
4. Lékařská zpráva o lékařském vyšetření osoby dožádaná státním zastupitelstvím nebo soudem nebo týkající se pacienta v ochranném léčení nařízeném soudem  217,00 Kč 32,55 Kč (15 %) 249,55 Kč
(cílené vyšetření lékařem)
5. Lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby zjištěném lékařskou prohlídkou obsahující celkové hodnocení zdravotního stavu dožádaná státním zastupitelstvím nebo soudem nebo týkající se pacienta v ochranném léčení nařízeném soudem  842,00 Kč 126,30 Kč (15 %) 968,30 Kč
(opakované komplexní vyšetření lékařem + posouzení zdravotního stavu z hlediska rizika profesionálního poškození nebo posouzení změny formy ochranného léčení a schopnosti dodržovat léčebný režim)
6. Vyšetření osoby – cizince před vyhoštěním s vystavením lékařské zprávy 217,00 Kč 32,55 Kč (15 %) 249,55 Kč
(cílené vyšetření lékařem)
IV. EVROPSKÁ UNIE  Cena
bez DPH
DPH Cena
vč. DPH
1. Vyjádření lékaře na tiskopise E 213 1 199,00 Kč 179,85 Kč (15 %) 1 378,85 Kč
(komplexní vyšetření lékařem + 4x administrativní úkon)
2. Vyjádření lékaře 268,00 Kč 56,28 Kč (21 %) 324,28 Kč
– na tiskopise E 116
– k formuláři E 107, E 112 (S2), E 123 (DA1) a E 202, pokud není požadováno vyšetření pacienta
(podrobný výpis z dokumentace)
3. Vyjádření lékaře (potvrzení) o zdravotním stavu (součást formuláře, popřípadě příloha k formuláři)        
– k formuláři E 404, E 407, E 406F a k formuláři SED F024, F025, F026, F027        
– pokud je požadováno vyšetření pacienta k        
– formuláři E 107 – bod 8 - Lékařská zpráva přiložena        
– formuláři E 112, (S2) – bod 4 - Zpráva našeho ošetřujícího lékaře        
– formuláři E 123 (DA1) – bod 4 – Zpráva našeho ošetřujícího lékaře        
– formuláři E 202 – bod 10.1 a 10.2 - Viz přiložená lékařská zpráva        
a) dospělí a děti nad 6 let 396,00 Kč 59,40 Kč (15 %) 455,40 Kč
b) děti do 6 let 535,00 Kč 80,25 Kč (15 %) 615,25 Kč
(cílené vyšetření lékařem + 2x administrativní úkon)        
4. Podrobná lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby zpracovaná na základě zdravotnické dokumentace 268,00 Kč 56,28 Kč 21 % 324,28 Kč
– vyplnění dodatečné stránky č. 1, 2, 4, 5 nebo 3 formuláře E 213, je-li požadováno
(podrobný výpis z dokumentace)
5. Vyjádření lékaře (potvrzení) ke konkrétní otázce o zdravotním stavu osoby pro potřeby formulářů 89,00 Kč 18,69 Kč 21% 107,69 Kč
– E 202 – dodatečná stránka č. 1 – bod 4 (není-li vyplňován celý tiskopis E 404)
– E 203 – dodatečná stránka č. 2 – bod 4 (není-li vyplňován celý tiskopis E 404)
– E 204 – dodatečná stránka č. 1 – bod 4 (není-li vyplňován celý tiskopis E 404)
– dodatečná stránka č. 3 – bod 4 (4.3 a 4.5 je-li požadováno vyjádření lékaře)
– E 302 bod 4.1
(administrativní úkon)
6. Nezbytná administrativní činnost lékaře související se zapůjčením zdravotnické dokumentace pro účely vyplnění evropských formulářů 89,00 Kč 18,69 Kč (21 %) 107,69 Kč
(administrativní úkon + prokazatelně vynaložené náklady na doporučené poštovné)        + doporučené poštovné

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji