Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Placené služby - Areál Bohunice, Jihlavská 20

CENÍK č. 23/2019–09.5

Parkovné návštěvníků v areálu FN Brno - PMDV

Poplatek za parkování vozidel v areálu FN Brno – PMDV nad rámec stanovené bezplatné doby, která činí 30 minut. Poplatek se týká zásobování nájemců nebytových prostor ve FN Brno, taxislužby pro dovoz/odvoz pacientů. Dále pak platí pro dovoz/odvoz pacientky z porodnice, při dovozu/odvozu pacienta na vyšetření, u zástupců firem (dealer).
 

  Cena DPH 21% Cena vč. DPH
0–30 min 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
30–60 min (platba za 1. hodinu) 41,32 Kč 8,68 Kč 50,00 Kč
Každá další (i započatá) hodina, max. platba 400,- Kč 41,32 Kč 8,68 Kč 50,00 Kč

Poplatek za parkování vozidel v areálu FN Brno při návštěvě hospitalizovaného pacienta. Návštěvník parkuje na odstavné ploše U, parkovištích C, Z, vždy mimo vyhrazená místa pro zaměstnance. Návštěvní hodiny jsou v době od 14:00 hod. do 18:00 hod.
 

  Cena DPH 21% Cena vč. DPH
Parkovné (14:00–18:00) - jednorázová platba na příjezdu 41,32 Kč 8,68 Kč 50,00 Kč


Poplatek za parkování pacientů za účelem vyšetření, prioritně ve staré zástavbě. Pacient jede sám, případně je pacient řidičem a doprovodná osoba nemá možnost odstavit vozidlo mimo areál. Odstavení vozidla po dobu vyšetření je možné na odstavné ploše U, u pavilonu Q (i pro N a F) na parkovišti pro pacienty, na volné ploše parkoviště C (pro pav. A, B, C, D, E, F).

Poplatek za parkování hospitalizovaného pacienta. Vozidlo pacient odstaví výhradně jen na odstavné ploše U.
 

  Cena DPH 21% Cena vč. DPH
Parkovné - pacient vyšetření, 2 hodiny (i započaté) 41,32 Kč 8,68 Kč 50,00 Kč
Parkovné při hospitalizaci, platba při příjezdu či odjezdu 330,58 Kč 69,42 Kč 400,00 Kč


Poplatek za ztrátu parkovacího (vjezdového) lístku.
 

  Cena DPH 21% Cena vč. DPH
Jednorázová platba za ztrátu parkovacího lístku 82,64 Kč 17,36 Kč 100,00 Kč

 

CENÍK č. 15/2019–09.5

Výkony bez vazby na odbornost

 

Pro FN Brno byla provedena kalkulace na výkony bez vazby na odbornost. Jedná se o výkony prováděné
v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v zájmu a na žádost právnických osob, jejichž cílem není zachovat nebo zlepšit zdravotní stav pojištěnce.

Ceny byly stanoveny dle individuální kalkulace a dle cenového předpisu 11/2018/DZP.
 

Název Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH
1. Vystavení potvrzení (výpis z lékařské dokumentace) 272,73 Kč 57,27 Kč (21%) 330,00 Kč
2. Vypracování lékařské zprávy na základě lékařské dokumentace, vyplnění formuláře pro komerční pojištění (za každou započatou hodinu)         545,45 Kč 114,55 Kč (21%) 660,00 Kč
3. Vystavení potvrzení o hospitalizaci (obsahuje pouze datum hospitalizace) 41,32 Kč 8,68 Kč (21%) 50,00 Kč
U výkonu č. 2 – vypracování lékařské zprávy lze za čas kratší než půl hodiny sazbu zkrátit na polovinu.    
Týká se pouze první hodiny, u práce delší než hodina jsou účtovány násobky celých hodin.       
         
I. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ÚŘAD PRÁCE ČR, ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ, ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A OKRESNÍ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH
A. Oblast důchodového a nemocenského pojištění, státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi a péče o rodinu a dítě, sociálních služeb a poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
1. Vyjádření lékaře na příslušném tiskopise pro účely umístění osoby do zařízení sociálních služeb  275,00 Kč 57,75 Kč (21%) 332,75 Kč
(podrobný výpis z dokumentace)
2. Vyjádření lékaře o zdravotním stavu 365,00 Kč 54,75 Kč (15%) 419,75 Kč
– nezletilého dítěte pro účely umístění do zařízení pro výkon ústavní výchovy a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
– nezletilého dítěte pro účely svěření do náhradní rodinné péče
– dítěte, u něhož je podezření, že došlo k ohrožení nebo poškození jeho zdravotního stavu v souvislosti s trestným činem nebo přestupkem
(cílené vyšetření lékařem)
3. Vyjádření lékaře o zdravotním stavu 457,00 Kč 68,55 Kč (15%) 525,55 Kč
– osoby pro účely posouzení vhodnosti stát se pěstounem nebo osvojitelem
– dítěte, které nemá na území ČR povolen trvalý pobyt, nebo není hlášeno k pobytu na území ČR po dobu nejméně 90 dnů, ani není oprávněno podle zvláštního právního předpisu trvale pobývat na území ČR
(cílené vyšetření lékařem + administrativní úkon)
4. Vyjádření lékaře ke konkrétní otázce zdravotního stavu dítěte, rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte pro účely sociálně právní ochrany dětí 92,00 Kč 19,32 Kč (21%) 111,32 Kč
(administrativní úkon)
5. Vyjádření (potvrzení) lékaře o zdravotním stavu občana pro účely nepojistných sociálních dávek 92,00 Kč 19,32 Kč (21%) 111,32 Kč
(administrativní úkon)
I. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ÚŘAD PRÁCE ČR, ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ, ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A OKRESNÍ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH
B1. Oblast zaměstnanosti         
1. Vyjádření registrujícího poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství o zdravotním stavu osoby před nástupem do určeného rekvalifikačního kurzu pro potřeby úřadu práce 147,00 Kč 22,05 Kč (15%) 169,05 Kč
(kontrolní vyšetření praktickým lékařem)
2. Vyjádření registrujícího poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství k vhodnosti zprostředkovávaného zaměstnání na žádost úřadu práce 147,00 Kč 22,05 Kč (15%) 169,05 Kč
(kontrolní vyšetření praktickým lékařem)
3. Vyjádření poskytovatele pracovnělékařských služeb k vhodnosti rozvázání pracovního poměru osoby se zdravotním postižením 147,00 Kč 22,05 Kč (15%) 169,05 Kč
(kontrolní vyšetření lékařem)
4. Cílené vyšetření neurologem pro účely zaměstnanosti 436,00 Kč 65,40 Kč (15%) 501,40 Kč
(cílené neurologické vyšetření)
5. Standardní vyšetření EEG pro účely zaměstnanosti (jen technické provedení) 730,00 Kč 109,50 Kč (15%) 839,50 Kč
(vyšetření elektroencefalogramem)
6. Vyšetření zdravotního stavu občana, včetně vyplnění příslušného tiskopisu pro účely posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla 578,00 Kč 86,70 Kč (15%) 664,70 Kč
(opakované komplexní vyšetření lékařem)
7. Vydání potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu na žádost uchazeče o zaměstnání 92,00 Kč 19,32 Kč (21%) 111,32 Kč
(administrativní úkon)
8. Vydání potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání poskytovatelem zdravotních služeb na žádost uchazeče o zaměstnání 92,00 Kč 19,32 Kč (21%) 111,32 Kč
(administrativní úkon)
B2. Oblast zaměstnanosti a pracovní rehabilitace - cílená či komplexní ergodiagnostika provedená Ergodiagnostickými centry
1. Komplexní vstupní vyšetření lékařem rehabilitační a fyzikální medicíny 764,00 Kč 114,60 Kč (15%) 878,60 Kč
(ergodiagnostikem)
2. Ergoterapeutické vyšetření základní  459,00 Kč 68,85 Kč (15%) 527,85 Kč
3. AMAS - sebehodnocení  151,00 Kč 22,65 Kč (15%) 173,65 Kč
4. Testy funkční motoriky ruky (Purdue – Pegboard #32020, Jebsen-Taylor)  324,00 Kč 48,60 Kč (15%) 372,60 Kč
5. Vyšetření stisku – dynamometrie Jamar  86,00 Kč 12,90 Kč (15%) 98,90 Kč
6. Sebehodnocení bolesti (projekční sebehodnocení a VAS)  71,00 Kč 10,65 Kč (15%) 81,65 Kč
7. Pracovní křivka podle Emila Kraepelina a Richarda Pauliho  148,00 Kč 22,20 Kč (15%) 170,20 Kč
(pro administrativní činnosti)
8. WHO DAS II  234,00 Kč 35,10 Kč (15%) 269,10 Kč
9. Vyšetření čití  77,00 Kč 11,55 Kč (15%) 88,55 Kč
10. Struktura dne  78,00 Kč 11,70 Kč (15%) 89,70 Kč
11. Dotazník zájmů  78,00 Kč 11,70 Kč (15%) 89,70 Kč
12. Diagnostika soběstačnosti - BI, I ADL  77,00 Kč 11,55 Kč (15%) 88,55 Kč
13. Orientační posouzení kognitivních funkcí - LOTCA 451,00 Kč 67,65 Kč (15%) 518,65 Kč
14. Isernhagen WS - kompletní plné testování dle originální metodiky  4.011,00 Kč 601,65 Kč (15%) 4.612,65 Kč
15. Kineziologický rozbor – držení těla, pohyblivost páteře, stoj, chůze, sed,  366,00 Kč 54,90 Kč (15%) 420,90 Kč
orientačně svalová síla a rozsah pohybu
16. Goniometrie  142,00 Kč 21,30 Kč (15%) 163,30 Kč
I. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ÚŘAD PRÁCE ČR, ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ, ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A OKRESNÍ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH
B2. Oblast zaměstnanosti a pracovní rehabilitace - cílená či komplexní ergodiagnostika provedená Ergodiagnostickými centry
17. Svalový test  142,00 Kč 21,30 Kč (15%) 163,30 Kč
18. Testování stability a rovnováhy  71,00 Kč 10,65 Kč (15%) 81,65 Kč
19. Vyšetření hybnosti u centrálních paréz  142,00 Kč 21,30 Kč (15%) 163,30 Kč
20. Komplex závěrečné konference ergodiagnostiky a vypracování závěrečné  1.750,00 Kč 262,50 Kč (15%) 2.012,50 Kč
zprávy lékařem, seznámení klienta s výsledkem ergodiagnostiky lékařem
II. MINISTERSTVO VNITRA Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH
1. Lékařská zpráva o prvotním výsledku prohlídky zraněné osoby 92,00 Kč 19,32 Kč (21%) 111,32 Kč
(administrativní výkon)
2. Lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby zpracovaná na podkladě zdravotnické dokumentace 275,00 Kč 57,75 Kč (21%) 332,75 Kč
(podrobný výpis z dokumentace)
3. Lékařská zpráva o výsledku prohlídky osoby podezřelé ze spáchání násilného trestného činu 310,00 Kč 46,50 Kč (15%) 356,50 Kč
(cílené vyšetření lékařem + administrativní úkon)
4. Klinické vyšetření osoby podezřelé z požití alkoholu 223,00 Kč 33,45 Kč (15%) 256,45 Kč
(cílené vyšetření lékařem)
5. Klinické vyšetření osoby podezřelé z požití alkoholu spojené s odběrem žilní krve 269,00 Kč 40,35 Kč (15%) 309,35 Kč
(cílené vyšetření lékařem + odběr krve ze žíly u dospělého)
6. Klinické vyšetření osoby při podezření z požití či podání návykových, psychotropních a jiných látek než alkoholu 578,00 Kč 86,70 Kč (15%) 664,70 Kč
(cílené vyšetření lékařem)
7. Odběr žilní krve osoby při podezření z požití nebo podání návykové, psychotropní či jiné látky 46,00 Kč 6,90 Kč (15%) 52,90 Kč
(odběr krve ze žíly u dospělého)
8. Prohlídka osoby před jejím umístěním v policejní cele s vystavením lékařské zprávy 223,00 Kč 33,45 Kč (15%) 256,45 Kč
(cílené vyšetření lékařem)
9. Prohlídka těhotné ženy před jejím umístěním v policejní cele s vystavením lékařské zprávy 310,00 Kč 46,50 Kč (15%) 356,50 Kč
(cílené vyšetření gynekologem)
10. Vystavení lékařské zprávy o možnosti dalšího pobytu osoby v policejní cele v souvislosti s jejím onemocněním 92,00 Kč 19,32 Kč (21%) 111,32 Kč
(administrativní úkon)
11. Vystavení lékařské zprávy o možnosti dalšího pobytu těhotné ženy v policejní cele v souvislosti s jejím onemocněním 92,00 Kč 19,32 Kč (21%) 111,32 Kč
(administrativní úkon)
12. Vyšetření osoby cizince před vrácením nebo policejním průvozem s vystavením lékařské zprávy 223,00 Kč 33,45 Kč (15%) 256,45 Kč
(cílené vyšetření lékařem)
13. Vyšetření dítěte cizince před vrácením nebo policejním průvozem s vystavením lékařské zprávy 365,00 Kč 54,75 Kč (15%) 419,75 Kč
(cílené vyšetření lékařem)
         
II. MINISTERSTVO VNITRA Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH
14. Vyšetření osoby cizince vráceného orgány cizího státu orgánům České republiky s vystavením lékařské zprávy 223,00 Kč 33,45 Kč (15%) 256,45 Kč
(cílené vyšetření lékařem)
15. Vyšetření dítěte cizince vráceného orgány cizího státu orgánům České republiky s vystavením lékařské zprávy 365,00 Kč 54,75 Kč (15%) 419,75 Kč
(cílené vyšetření lékařem)
III. MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH
1. Vyjádření (potvrzení) lékaře o zdravotním stavu osoby dožádané státním zastupitelstvím nebo soudem nebo týkající se pacienta v ochranném léčení nařízeném soudem 92,00 Kč 19,32 Kč (21%) 111,32 Kč
(administrativní úkon)
2. Podrobná lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby dožádaná státním zastupitelstvím nebo soudem zpracovaná na základě zdravotnické dokumentace 275,00 Kč 57,75 Kč (21%) 332,75 Kč
(podrobný výpis z dokumentace)
3. Lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby dožádaná státním zastupitelstvím nebo soudem nebo týkající se pacienta v ochranném léčení nařízeném soudem zpracovaná na základě zdravotnické dokumentace obsahující celkové hodnocení zdravotního stavu 560,00 Kč 117,60 Kč (21%) 677,60 Kč
(podrobný výpis z dokumentace + posouzení zdravotního stavu z hlediska rizika profesionálního poškození nebo posouzení změny formy ochranného léčení a schopnosti dodržovat léčebný režim)
4. Lékařská zpráva o lékařském vyšetření osoby dožádaná státním zastupitelstvím nebo soudem nebo týkající se pacienta v ochranném léčení nařízeném soudem  223,00 Kč 33,45 Kč (15%) 256,45 Kč
(cílené vyšetření lékařem)
5. Lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby zjištěném lékařskou prohlídkou obsahující celkové hodnocení zdravotního stavu dožádaná státním zastupitelstvím nebo soudem nebo týkající se pacienta v ochranném léčení nařízeném soudem  863,00 Kč 129,45 Kč (15%) 992,45 Kč
(opakované komplexní vyšetření lékařem + posouzení zdravotního stavu z hlediska rizika profesionálního poškození nebo posouzení změny formy ochranného léčení a schopnosti dodržovat léčebný režim)
6. Vyšetření osoby – cizince před vyhoštěním s vystavením lékařské zprávy 223,00 Kč 33,45 Kč (15%) 256,45 Kč
(cílené vyšetření lékařem)
IV. EVROPSKÁ UNIE    DPH Cena vč. DPH
1. Vyjádření lékaře na tiskopise E 213 1.230,00 Kč 184,50 Kč (15%) 1.414,50 Kč
(komplexní vyšetření lékařem + 4x administrativní úkon)
2. Vyjádření lékaře 275,00 Kč 57,75 Kč (21%) 332,75 Kč
– na tiskopise E 116
– k formuláři E 107, E 112 (S2), E 123 (DA1) a E 202, pokud není požadováno vyšetření pacienta
(podrobný výpis z dokumentace)
IV. EVROPSKÁ UNIE  Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH
3. Vyjádření lékaře (potvrzení) o zdravotním stavu (součást formuláře, popřípadě příloha k formuláři)        
– k formuláři E 404, E 407, E 406F a k formuláři SED F024, F025, F026, F027        
– pokud je požadováno vyšetření pacienta k        
– formuláři E 107 – bod 8 - Lékařská zpráva přiložena        
– formuláři E 112, (S2) – bod 4 - Zpráva našeho ošetřujícího lékaře        
– formuláři E 123 (DA1) – bod 4 – Zpráva našeho ošetřujícího lékaře        
– formuláři E 202 – bod 10.1 a 10.2 - Viz přiložená lékařská zpráva        
a) dospělí a děti nad 6 let 407,00 Kč 61,05 Kč (15%) 468,05 Kč
b) děti do 6 let 548,00 Kč 82,20 Kč (15%) 630,20 Kč
(cílené vyšetření lékařem + 2x administrativní úkon)        
4. Podrobná lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby zpracovaná na základě zdravotnické dokumentace 275,00 Kč 57,75 Kč (21%) 332,75 Kč
– vyplnění dodatečné stránky č. 1, 2, 4, 5 nebo 3 formuláře E 213, je-li požadováno
(podrobný výpis z dokumentace)
5. Vyjádření lékaře (potvrzení) ke konkrétní otázce o zdravotním stavu osoby pro potřeby formulářů 92,00 Kč 19,32 Kč (21%) 111,32 Kč
– E 202 – dodatečná stránka č. 1 – bod 4 (není-li vyplňován celý tiskopis E 404)
– E 203 – dodatečná stránka č. 2 – bod 4 (není-li vyplňován celý tiskopis E 404)
– E 204 – dodatečná stránka č. 1 – bod 4 (není-li vyplňován celý tiskopis E 404)
– dodatečná stránka č. 3 – bod 4 (4.3 a 4.5 je-li požadováno vyjádření lékaře)
– E 302 bod 4.1
(administrativní úkon)
6. Nezbytná administrativní činnost lékaře související se zapůjčením zdravotnické dokumentace pro účely vyplnění evropských formulářů 92,00 Kč 19,32 Kč (21%) 111,32 Kč
(administrativní úkon + prokazatelně vynaložené náklady na doporučené poštovné)        + doporučené poštovné

 

CENÍK č. 34/2018–09.5

Kalkulace za vystavení hospitalizačního účtu

 

Pro FN Brno byla provedena kalkulace za vystavení hospitalizačního účtu. Hospitalizační účet je vystaven na základě žádosti pacienta (zákonného zástupce) o poskytnutí této služby. Tato služba je poskytována za úplatu. O možnosti získat tento účet je pacient informován prostřednictvím tiskopisu „Souhlas pacienta se zdravotnickými výkony“. Výpočet je stanoven ze mzdy SZP včetně odvodů a správní režie a nákladů spojených s tiskem a odesláním.

 

Název Cena bez DPH DPH 21% Cena vč. DPH
Vystavení hospitalizačního účtu 285,95 Kč 60,05 Kč 346,00 Kč

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji