Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Antibiotika včera, dnes a zítra

Antibiotika jsou látky užívané k terapii a profylaxi infekčních onemocnění vyvolaných baktériemi. I když jsou v současné době vyráběna synteticky, řada antibiotik je přírodním produktem plísní.

První zmínky o využití antibiotického efektu plísní jsou známy už z Číny 2500 let před naším letopočtem, kde se v léčbě infekcí využívaly obvazy z plesnivého sójového mléka. Baktericidní efekt plísní rodu Penicillium zaznamenal v roce 1896 francouzský lékař Ernest Duchesne, za objevitele antibiotik je však považován Alexander Fleming. Tento skotský lékař během svého výzkumu antibakteriálního účinku lysozymu kultivoval baktérie na agarových plotnách, z nichž jedna byla napadená plísní Penicillium notatum. Fleming pozoroval potlačení růstu baktérie působením plísně a popsal látku vylučovanou plísní, která inhibuje růst baktérií. I když nebyl schopen sloučeninu izolovat, popsal svůj objev v roce 1929 ve vědecké literatuře a sloučeninu nazval penicilin.

Izolovat penicilin se podařilo až v roce 1940 chemikům Chainovi a Floreymu a v průběhu druhé světové války byl pak dodáván armádě pro léčbu raněných vojáků. V poválečném období nastal boom ve vývoji nových antibiotik a do sedmdesátých let dvacátého století byla vyvinuta většina skupin v současnosti známých antibiotik (obrázek č. 1).                                                                                                                          

Řada dříve fatálních infekcí se zařadila mezi choroby, které je možné při včasné diagnostice vyléčit bez následků. Infekční choroby se postupně začaly považovat za vyřešenou záležitost, antibiotik pro klinické využití byl dostatek a rezistence baktérií vůči antibiotikům byla nízká. Vývoj nových skupin antibiotik nebyl potřeba.

Baktérie si však v průběhu let dokázaly vyvinout účinné mechanismy rezistence, k jejímuž rozvoji napomohlo mnohdy neadekvátní užívání antibiotik, ať už to bylo užívání antibiotik v terapii virových onemocnění, užívání antibiotik zbytečně širokého spektra tam, kde by bylo dostačující užití základního antibiotika úzkého spektra, nebo jejich nesprávné dávkování. Na prahu nového století a tisíciletí tedy můžeme pozorovat celosvětový nárůst rezistence bakteriálních kmenů k antibiotikům volby i rezervním a rezistence se stává globální hrozbou pro zdravotní stav populace. Nové skupiny antibiotik na trh uváděny nejsou a nové deriváty starých skupin antibiotik nestačí na dobře vyvinuté mechanismy bakteriální rezistence. O tom, že je rezistence baktérií k antibiotikům vážný problém, svědčí i řada doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) nebo zdravotnických výborů Evropské unie pro uvážené užívání antibiotik nejen v humánní medicíně. Dokladují to i systémy sledování antibiotické rezistence – jedním z nich je evropský systém sledování antibiotické rezistence EARS-Net (European Antimicrobial Resistance Surveillance Network). Je to nezávislý dlouhodobý projekt sledování antibiotické rezistence invazivních izolátů baktérií na národních a evropské úrovni, který shromažďuje validní a srovnatelné údaje o rezistenci pro veřejné zdravotnictví zúčastněných zemí. Situace v jednotlivých zemích je pak přehledně znázorněná ve formě tabulek, grafů a map, které ukazují % rezistence jednotlivých bakteriálních kmenů k daným antibiotikům (obrázek č. 2).

Česká republika má ve srovnání s ostatními zúčastněnými zeměmi nízké rezistence ve skupině grampozitivních baktérií: Streptococcus pneumoniae jako jeden z nejčastějších původců komunitních pneumonií zůstává stále dobře citlivý i k základním penicilinovým antibiotikům. Zásadní problém nemá většina zdravotnických zařízení ČR ani s MRSA –oxacilin (methicilin) rezistentními kmeny Staphylococcus aureus.

Ve skupině gramnegativních baktérií je ale situace horší. Poměrně vysoká je například rezistence E. coli k fluorochinolonům, ještě horší je situace u Klebsiella pneumoniae –  rezistence invazivních izolátů v této skupině baktérií  k některým antibiotikům (např. cefalosporiny) přesahuje 50% (obrázek č. 2). Nejobávanější jsou pak kmeny enterobaktérií s produkcí karbapenemáz – karbapenem degradujících enzymů, které štěpí všechna betalaktamová antibiotika, včetně rezervních karbapenemů. Tyto bakteriální kmeny zůstávají často citlivé pouze vůči kolistinu a některému z aminoglykosidů, popřípadě samotnému kolistinu. Terapie infekcí vyvolaných těmito baktériemi je pak velmi obtížná.

Antibiotika a jejich užití v terapii infekčních onemocnění jsou známa necelých sto let. To je doba, která je v historii lidstva relativně krátkým časem. Za tuto krátkou dobu jsme se ale s antibiotiky vrátili téměř na začátek: díky rezistencím, za kterými často stojí nevhodné zacházení s antibiotiky, se v praxi setkáváme s kmeny baktérií, proti kterým můžeme použít už jen velmi málo antibiotik ze všech dodnes známých. Stojíme tedy na prahu „postantibiotického období“ a mělo by být snahou nás všech, abychom účinnost antibiotik zanechali i pro další generace.

 

MUDr. Markéta Hanslianová

Primářka Oddělení klinické mikrobiologie FN Brno

 

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji