Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

COVID-19: *** TESTOVÁNÍ COVID *** Informace o NÁVŠTĚVÁCH ve FN Brno *** Očkování ve FN Brno (včetně samoplátců / Self-payers )

2. sympozium neintubační hrudní chirurgie (NITS)

Ve dnech 15. a 16. května 2018 se v Univerzitním kampusu Masarykovy univerzity v Brně uskutečnilo 2. sympozium NITS – neintubační hrudní chirurgie.

V České republice unikátní zákrok na plíci bez použití intubace zavedl a na Chirurgické klinice LF MU a FN Brno využívá doc. MUDr. Teodor Horváth, CSc., v součinnosti s Klinikou anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Brno. Lékaři FN Brno se metodu NITS naučili přímo od jejích tvůrců v National Taiwan University Hospital Taipei. Právě odborníci z této nemocnice, která patří ke špičkovým světovým centrům NITS, předložili účastníkům sympozia své výsledky společně s lékaři z FN Brno a dalších nemocnic, celkem se sympozia zúčastnilo třicet odborníků z pěti zemí. Přednášky byly věnovány tématům funkce plic, technickému vybavení, historickému přehledu metody, anestezii, chirurgii a perspektivám spojeným s NITS.

Sympozium organizovala Chirurgická klinika LF MU a FN Brno – přednosta prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc., ve spolupráci s Klinikou anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Brno – přednosta prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.

„Vzájemné sdílení poznatků a zkušeností prohloubí znalost metody, což nabývá na významu zejména v souvislosti s časnou diagnostikou a léčbou rakoviny plic v centrech vysoce specializované pneumoonkochirurgické péče, ale též v léčbě nenádorových onemocnění plic,“ upřesnil doc. Teodor Horváth. Odborné závěry sympozia shrnul doc. Horváth v níže uvedeném textu.

 

Doc. MUDr. Teodor Horváth, CSc.: RAPSODIE FORMOSA Z MORAVSKÝCH LUHŮ – 2. symposium non-intubační hrudní chirurgie (NITS) Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno

Třicet odborníků z pěti zemí (Tchaj-wan, Slovensko, Maďarsko, Německo a Česká republika) diskutovalo ve dnech 15.–16. května 2018 aspekty fyziologické operativy v hrudní topice: počínaje fyziologií a patofyziologií pneumotoraxu přes přístrojové vybavení a historii procedury, zorné úhly pohledu anestezie a chirurgie až k perspektivám metody. To vše v ryzí harmonii vnitrofakultní a mezifakultní spolupráce na interkontinentální spojnici univerzit v Taipei a v Brně. V souznění všech skupin nástrojů.

Všeobjímající fyziologické zázemí procedury nastínila v monumentálním „Largo“ patofyzioložka  Anna Vašků (Brno). Zavdala tak podnět k nesčetnému počtu variací klinických úvah v posloupnosti neurologických, humorálních, cévních, fyzikálních, biochemických, metabolických a farmakologických souvislostí. Její přednáška zůstane nepochybně jak vzorem exaktního přístupu k současnému poznání, tak studnicí invence pro období přinejmenším do následujícího setkání na toto téma. „Andante Andante“ – anestezioložka Yin-Ju Liu (Taipei) se ve svém příspěvku soustředila zejména na extrakci nejdůležitějších klinických informací, a to zejména akcentujíce pro chirurga zásadní profesní otázku non-intubační hrudní chirurgie: co nejužší interdisciplinární spolupráci. To ještě víckrát zasvěceně zaznělo během jednání symposia.

Poté se rozeznělo „Allegretto“ s plejádou technických i medicínských informací. Nejprve zazářila vibrantní znalost problematiky v příspěvku Jen-Hao Chuanga (Taipei), poté odhalil podstatu přínosu sledování bispektrálního indexu ve zhuštěné zkratce Václav Kališ (Brno), o jednotlivých přednostech a charakteristikách svorkovačů jednoho i druhého globálního producenta zasvěceně referovali nejprve Lucie Roiková (Praha), poté Zdeněk Svozil (Brno), následně o harmonickém skalpelu poslední generace Lukáš Škaroupka (Praha), dále pak o technických parametrech vysokoprůtokové nosní kanyly Tomáš Joukl (Hradec Králové), zatímco medicínské přednosti této technologie vyzdvihl Kamil Hudáček (Brno). Kateřina Skřivanová (Brno) podala v utěšené celistvosti informace o indocyaninové zeleni, načež svou pozoruhodnou troškou do mlýna o endoskopii přispěl Petr Štorek (Olomouc) v mohutném záběru sahajícím od Galena až k v medicíně využitelným vlastnostem elektromagnetického vlnění poblíž infračervené oblasti spektra (NIR).

Následovala historická část „Moderato“ reprezentovaná skvělým vstupem Petra Moravčíka (Brno) věnovaným českým zemím a poté, ač pro nás exotické, zde v ryze racionální atmosféře Formosy v pečlivém podání anesteziologa Tsung-An Tsaie (Taipei). Několika globalizujícími sekvencemi startujícími v Mezopotámii tři a půl tisíciletí před Kristem a konče v Taipei začátkem druhé dekády třetího tisíciletí po něm přispěl Teodor Horváth (Brno). Až posud tedy předehra v rozsahu prvního dne symposia.

Na druhý den ráno předstoupil před dychtivé auditorium anesteziolog Robert Vach (Brno) s jádrem anesteziologické zkušenosti non-intubační skupiny Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny LF MU ve FN Brno, jehož dynamika otevřela stavidla kontinuálně gradujícímu „Vivace“. Téma temperamentně rozvinul svým pozoruhodným vstupem anesteziolog Zsolt Szabo (Szeged), který neopomněl upozornit na význam Symposia NITS konaného zde v prosinci 2016 pro Maďarsko. Mladá, ale už velmi zkušená anestezioložka Man-Ling Wang (Taipei) s naprostou virtuozitou kladla vedle sebe podstatná fakta osvětlující celou problematiku v nádheře jednoduchosti. Následovalo chirurgické „Allegro“ v posloupnosti Vladimír Čan, Petr Moravčík, Teodor Horváth, kteří prezentovali byť nepočetné, ale na startu učební křivky podstatné NITS zkušenosti v ČR neokázale průkopnické hrudní skupiny LF MU na Chirurgické klinice v Bohunicích. Ani půvab chirurgie nemohl být opomenut, a to společně s vyjádřením vděčnosti Vlastimilu Švecovi z Pedagogické fakulty MU Brno, který inicioval výzkum profese chirurga s využitím hloubkových rozhovorů a který nadále stimuluje studium této profese a s nepopsatelnou pílí jej prosazuje, o čemž svědčí jeho během symposia distribuovaný dotazník s otázkou doslova na tělo: Co pro Vás znamená chirurgie?  A to prosím ještě zdaleka není vše! Hsien-Chi Liao (Taipei) referoval ve vynikajícím sólovém partu „Ardente“ o klinické studii porovnání plicních resekcí pro časný nádor plic bez pooperační drenáže, tj. o dalším zjednodušení metody, jež je svými výsledky při správných indikacích ekvivalentní skupině drénovaných pacientů! Posléze Markéta Španková (Brno) předložila (téměř) pohádkový referát o svém dotyku s NITS v ovzduší radostného sdílení.

V atmosféře „Teneramente maestoso“ jiskřící hned v úvodu závěrečné části objasňuje Petr Klán z Přírodovědecké fakulty MU (Brno) význam výzkumu barviv a jeho využití v biomedicíně. Jiskření graduje v přehledu výsledků časné diagnostiky plicní rakoviny v podání Stanislava Špeldy z Masarykova onkologického ústavu (Brno) a vrcholí v pozvání Michaly Malát (Praha) k využití elektronického nástroje vyjádření stupně individuální míry nebezpečí (self evaluation) vzniku nádoru plic u osob v riziku s citacemi příznivého dopadu uplatnění metody. Martin Sobotka s Janem Šavoltem (Brno) poskytují vhled do spolupráce na globální databázi Cancer Research and Biostastics CRAB (Seattle, Washington), kterou zavedla Mezinárodní asociace pro studium plicní rakoviny (IASLC). Symposium vrcholilo v chirurgickém „Grandioso“ příspěvkem Ke-Cheng Chena (Taipei), shrnujícím devítileté zkušenosti Department of Surgery NTUH Taipei s non-intubační hrudní chirurgií a s rozborem více než tisíce případů, u nichž byla metoda použita.

Pozoruhodně syté. Hodné následování. V plamenné touze po profesní dokonalosti si na závěr slibujeme, že v nastoupené cestě budeme pokračovat. Spolu... a rozzářeni touto rapsodií stejně jak to činí slunečné paprsky s onyxovou stěnou obývacího pokoje Vily Tugendhat.  

Máte zájem o podrobnosti? Budeme je postupně vkládat na www.cznits.eu.                         

 

 

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji