Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Souhrn přednášek a publikací za rok 1999

Adam, Z., Hájek, R., Mayer, J., Ščudla, V., Vorlíček, J. a kolektiv: Mnohočetný myelom a další monoklonální gamapatie. Brno, Masarykova universita , 1999, 372 s...

Monografie 1999:

 1. Adam, Z., Hájek, R., Mayer, J., Ščudla, V., Vorlíček, J. a kolektiv: Mnohočetný myelom a další monoklonální gamapatie. Brno, Masarykova universita , 1999, 372 s.
 2. Adam, Z., Vorlíček J., Mareschová, I. : Mnohočetný myelom. Informace pro nemocné. Brno, Masarykova universita, 33 s., 2. a 3. dotisk.
 3. Mayer, J., Vorlíček, J. a kol. : Vysokodávkovaná protinádorová chemoterapie s transplantací krvetvorných buněk. Informace pro nemocné. Brno, Masarykova universita , 28 s., 1. dotisk.
 4. Vorlíček, J.: Klinická onkologie I. díl – Obecná část. Brno, Masarykova universita , 231 s., 2. dotisk.
 5. Vorlíček, J. : Klinická onkologie II. díl – Speciální část. Brno, Masarykova universita, 223 s., 2. dotisk.
 6. Vorlíček, J., Ševčík, P. : Bolest a možnosti jejího zmírnění či odstranění. Praha, Liga proti rakovině, 1999, 12 s.
 7. Vyzula, R., Kiss., I.: Selected schedules of cancer chemothertapy (Vybraná chemoterapeutická schémata). Lachema, Brno, 2., 1999, s. 135.
 8. Vyzula, R.: Navelbine - nové cytostatikum, nové možnosti (Navelbine- new anticancer drug and new choice). Monografie, Piere Fabre Médicament, Praha, 1., 1999, s. 30.

  

Publikace “in extenso”:

 1. Mayer J., Doubek M., Vorlíček J., : Must we really fear toxicity of conventional amphotericine B in oncological patients? Support Care Cancer , roč. 7,1999, č.1, s. 51-55
 2. Mayer, J., Dvořáková, D., Krahulová, M., et al: Diagnostika cytomegalovirové infekce pomocí polymerázové řetězové reakce a antigenémie u nemocných po alogenní transplantaci periferních kmenových buněk – srovnání 318 párových vzorků. Diagnosis of Cytomegalovirus Infection by the Polymerase Chain Reaction and Antigenaemia in Patients after Allogenic Transplantation of Peripheral Stem Cells Comparison of 318Paired Samples. Časopis lékařů českých, 138, 1999, s. 436-440.
 3. Mayer, J., Kořístek, J., Pospíšil, Z., et al: Kinetika obnovy krvetvorby po vysokodávkované chemoterapii a autologní transplantaci periferních kmenových buněk. Engraftment Kinetics after High-Dose Chemotherapy and Autologous Peripheral Stem Cell Transplantation. Časopis lékařů českých, 138, 1999, s.170-177.
 4. Mayer, J., Kořístek, Z., Vášová, I., Vorlíček, J., Vodvářka, P.: Ifosfamide and etoposide.based chemotherapy as salvage and mobilizing regemens for poor prognosis lymphoma. Bone Marow Transplantation, roč. 23, 1999, č. 5, s. 413-419.
 5. Mayer, J., Krahulová, M., Kořístek, Z., Adam, Z., Hájek, R., Vášová I., Dvořáková, D., Tomíška, M., Klabusay, M., Doubek, M., Vorlíček, J.: Alogenní transplantace periferních kmenových krvetvorných buněk buněk po nemyeloblativním režimu. Časopis lékařů českých, 138, 1999, č. 20, s. 624-627.
 6. Mayer, J.: Jaká je optimální terapie mladších nemocných s akutní myeloidní leukémií?. What is the Optimal Therapy for Younger Patients with acute Myeloid Leukemia? Klinická onkologie, roč.12, 1999, č. 3, s. 82-90
 7. Mayer,J., Žáčková, D., Krahulová M., Vášová I., Tomíška, M., Král, Z., Krahulcová, E., Kořístek Z., Krejčí, M., Klabusay, M., Doubek, M.: Indukční léčba nemocných s akutní myeloidní leukémií protokolem ICE. ICE Induction Therapy of Patients With Acute Myeloid Leukemia. Klinická onkologie, roč.12, 1999, č. 3, s. 101-106
 8. Adam, Z., Mayer, J., Hájek, R., Vášová V., Vorlíček, J.: Terapie mnohočetného myelomu: zhodnocení přínosu vysokodávkované chemoterapie interferonu ALFA a bisfosfonátů. Therapy of Multiple Myeloma: The Effects of high-dose Chemotherapy, Interferon Alpha and Bisphosphonates. Klinická onkologie, roč.12, 1999, č.2, s. 35-44
 9. Adam, Z., Mayer, J., Vášová, I ., Král, Z., Vorlíček, J.: Přehled zkušeností s vysokodávkovanou chemoterapií následovanou autologní transplantací krvetvorných buněk u pacientů s folikulárními lymfomy a s lymfomem plášťových buněk. High-Dose Chemotherapy and Autologous Hematopoetic Stem Cels Transplantation in Follicular and Mantle Cell Lymphoma. Klinická onkologie, roč. 12, 1999, č.4, s. 113-119
 10. Tomíška M.: Výživa onkologicky nemocných I. dietní úprava a chuťová stimulancia. Nutrition in cancer patients II. Dietary manipulations and appetite stimulants. Onkologická péče 3, 19993, 13-17.
 11. Tomíška, M., Vorlíček, J.: Nevolnost a zvracení u onkologicky léčených v paliativní péči. Nausea and vomiting in cancer patients in palliative care. Bolest, 4, 1999, 2, 171-179.
 12. Tomíška, M.: Výživa onkologicky nemocných I. nádorová kachexie, její příčiny, diagnostika a důsledky. Nutricion in cancer patients I. Cancer cachexia, etiology and and concequencies. Onkologická péče, 3,1999, 2, 9-13.
 13. Vorlíček, J., Skřičková, J.: Moderní paliativní péče přispívá k dobré kvalitě života. Lékařské listy, 37, 1999, s. 4-5.
 14. Vorlíček, J.:Klener, P.: Chemoterapie – minimum pro praxi. Zprávy o knihách, Časopis lékařů českých, 138, č.15, 1999, s. 455
 15. Doubek, M., Křivanová, A., Adam, Z., Niedermayerová, I.: “POEMS” syndrom: popis případu. ”POEMS” syndrome: a case report. Vnitř. lék roč. 45,1999 č. 2, s. 115-117.
 16. Doubek, M., Tomíška, M.: Pacient s Madelungovou nemocí na interním pracovišti. Patient with Madelung disease in department of internal medicine. Vnitř. lék. roč. 45, 1999,č. 7, 414 – 417.
 17. Fojtík, Z.: Osteoporóza – léčebné možnosti. Interní medicína pro praxi, roč. l,1999, č. 2, s. 15-19.
 18. Hájek, D., Kubešová H., Vyzula, R., Mayer, J. et al.: Bone Marrow as Multidimensional orbit Oscillator after Autologous Bone Marrow Transplantation. Stem Cells, roč. 138, 1999, č. 17, s. 25-30
 19. Hájek, R., Křivanová, A., Krejčí, M., Doubek, M., Klabusay, M., Adam, Z., Mayer, J., Vorlíček, J.: Perspektivy imunoterapie v léčbě mnohočetného myelomu. Perspective on Immunotherapy in Multiple Myeloma. Klinická onkologie, 12, 1999, 6, s. 185-190
 20. Kiss I., Tomášek J: Sodium and Potassium Excretion Changes and Bone Marrow Recovery after Chemotherapy (Změny v exkreci natria, kalia a normalizace kostní dřeně po chemoterapii) Stem Cells, vol.17, 1999, number 4, p. 233-234
 21. Vyzula, R., Malaska, J.: Cirkadiánní rytmy leukocytů a chronomodulační účinek růstového faktoru G-CSF (Granulocyte Colony Stimulating Factor) (Circadian rhythm of WBC and chronomodulatory effect of Granulocyte Colony Stimulating Factor). Klin. Onkol., 12, 1999, 1, 3-6.
 22. Kořístek, Z., Mayer, J.: Bone Maroww Processing for Transplantation Using the COBE Spectra Cell Separator. Journal of Hematotherapy & Stem Cell Researcch , roč. 8,1999 , č. 4, s. 443-448.
 23. Kubešová, H., Penka, M., Král, Z., Vášová, I., Hájek, R., Adam, Z., Navrátil, M.: Varovné příz.naky předcházející rozvoj septického šoku u neutropenických nemocných léčených pro hematologické malignity. Warning Symtoms Preceding the Development of Septic Shock in Neutropenic Patients Treated on Acoount of Haematological Malignities. Časopis lékařů českých, roč.138, 1999, č. 5, s. 147-15
 24. Míčová L., Fojtík Z.: Vliv konzumace mléka a mléčných výrobků v dětství na výskyt osteoporózy v dospělosti.The impact of the consumption of milk and dairy products in childhood on the incidence of osteoporosis in adults. Osteologický bull.roč. 4,1999, č. 2, s.44-47.
 25. Navrátil, M.: Nitrožilní přístup. Intravenous Access. Onkologická péče, roč. III, 1999, č. 1, s.1-6, číslo 2, s. 6-8.
 26. Navrátilová D.: Standard postupu v péči o imlantabilní podkožní porty. Standard of procedure in nursing care about Porth-Cath oncology 1999. Onkologická péče 1999, s. 9-11.
 27. Obořilová, A., Mayer, J., Pospíšil, Z., Kořístek, Z., Vorlíček, J., Havranová, D.: Symptomatická parenterální antipyretická léčba u onkologicky nemocných-srovnání Metamizolu, Diclofenacu a Propacetamolu. Symptomatic Intravenous Antipyretic Therapy in Cancer Patients – Comparsion of Metamizol, Diclofenac and Propacetamol. Klinická onkologie, 12, 1999, 6, s. 200-206
 28. Pospíšilová Y: Metabolické a endokrinní komplikace nádorových onemocnění a jejich léčba. Metabolic and Endocrine Comlications in solid and Haematology Malignancies and Their Treatment Vnitřní lékařství, 45, 1999, č. 3, s. 180-185.
 29. Řiháčková, P., Mayer, J.: Tropisetron v profylaxi nevolnosti a zvracení u pacientů s vysokodávkovanou chemoterapií. Prophylafis with tropisetron for nausea and emesis in patients undergoing high dose chemotherapy. Klinická onkologie, roč. 12, 1999, č. 1, s. 27-29.

Přednášková činnost:

 1. Mayer, J., Doubek, M.: Must We Really Fear Toxicity of Conventional Amphotericin B?
  Optimising Management Strategies for Systemic Fungal Infections, Oporto, Portugal, Abstract book, April7. - 9. 1999 (nestránkováno, nečíslováno)
 2. Mayer, J., Kořístek, Z., Pospíšil, Z., Vorlíček, J.: Mononuclear cell Dose is not a Reliable Factor for Prediction of Hematopoietic Recovery After PBSC Autografting. Bone Marrow Transplantation, Volume 23, Supplement 1, 1999, abstrakt 685 (EBMT 25th Annual Meeting European Group for Blood and Marrow Transplantation and 15th Meeting the Nurses Group), Hamburg, SRN, 21.-24.3.1999.
 3. Mayer, J., Kořístek, Z.: RHG-CSF (Filgrastim) Induced Thrombocytopenia: A Case Report. Cytotherapy, Volume 1, Number 3, 1999, abstrakt P005, (The International Society for Hematotherapy and Graft Enginering Fifth Annual Meeting), Oslo, Norsko, 30.5.-1.6.1999.
 4. Mayer, J., Krahulová, M., Kořístek, Z., Adam, Z., Hájek, R., Vášová I., Dvořáková, D., Tomíška, M., Klabusay, M., Doubek, M., Vorlíček, J.: Alogenní transplantace periferních kmenových krvetvorných buněk buněk po nemyeloblativním režimu. XII. český a slovenský hematologický a transfuziologický sjezd s mezinárodní účastí, Olomouc, Česká republika, 1. - 4.9.1999, str. 183, abstr. 89.
 5. Mayer, J., Obořilová, A., Vorlíček, J.: The symptomatic intravenous antipyretic therapy in cancer patients – comparison of metamizol, diclofenac, and propacetamol in 254 patients . (11th MASCC International Symposium), Francie (Nice), Supportive Care in Cancer, February 18.-20.2.1999
 6. Mayer, J., Vášová, I., Tomíška, M. et all: Progressive disease after High-dose Chemotherapy with Autologous Stem Cell Transplantation (ASCT) in Lymphoma Patients. Bone Marrow Transplantation, Volume 23, Supplement 1, 1999, (EBMT 25th Annual Meeting European Group for Blood and Marrow Transplantation and 15th Meeting the Nurses Group), Hamburg, SRN, 21.-24.3.1999, abstrakt 247
 7. Mayer, J., Vorlíček, J. et all: Report from the Trial “4W” of Czech Myeloma Group: Therapy of Multiple Myeloma with High Dose Melphalan and PBSC Support, Followed Maintenance Therapy with Interferon Alpha-2B (IFN) Monotherapy or Sequential Maintenance Therapy IFN and Dexamethasone (DEX). Bone Marrow Transplantation, Volume 23, Supplement 1, 1999, abstrakt 449, (EBMT 25th Annual Meeting European Group for Blood and Marrow Transplantation and 15th Meeting the Nurses Group), Hamburg, SRN, 21.-24.3.1999.
 8. Mayer, J.: Hluboké mykotické infekce u nemocných a význam itrakonazolu v jejich léčbě. 3. ostravské dny podpůrné léčby v onkologii. Ostrava, 9. a 10. dubna 1999.
 9. Mayer,J., Krahulová, M., Kořístek, Z., Vorlíček, J.: Allogeneic PBSC Transplantation after non Myeloablative Regimen Containing Busulfan Fludarabine , and ATG. Bone Marrow Transplantation, Volume 23, Supplement 1, 1999 abstrakt 073 (EBMT 25th Annual Meeting European Group for Blood and Marrow Transplantation and 15th Meeting the Nurses Group), Hamburg, SRN, 21.-24.3.1999.
 10. Hájek, R., Adam, Z., Křivanová, A., Krejčí, M., Mayer, J., Vorlíček, J.: Perspektivní léčebné přístupy v terapii mnohočetného myelomu. Pražský hematologický den, 1.4. 1999.
 11. Hájek, R., Adam,Z., Krejčí, M., et al.: Průběh studie 4W u nemocných s mnohočetným myelomem: První analýza dlouhodobých výsledků. XII. český a slovenský hematologický a transfuziologický sjezd s mezinárodní účastí, Olomouc, Česká republika, 1. - 4.9.1999, přednáška a abstrakt č.112, Sborník abstrakt, s.245
 12. Hájek, R., Adam., Z., Krejčí., M., Mayer, J., et al.: “T2 model” – Klinický experimentální model hodnocení účinnosti perspektivních terapeutických postupů u nemocných s mnohočetným myelomem (průběžné výsledky pilotních studií. XII. český a slovenský hematologický a transfuziologický sjezd s mezinárodní účastí.Olomouc 1.-4. září 1999, str. 252, abstr. P 95
 13. Hájek, R., Bourková, L., Bulíková, A., et al.: Expanze Aaktivacet lymfocytů pomocí interleukinu 2A monoklonální protilátky ANTI – CD3. XII. český a slovenský hematologický a transfúziologický sjezd s mezinárodní účastí, Olomouc, Česká republika, 1. - 4.9.1999, přednáška č.85, Sborník abstrakt, s.178.
 14. Hájek, R., Bourková, L., Bulíková, A., Vidláková, P., Mareschová, I., Klabusay, M., Doubek, M., Mayer, J., Adam, Z., Vorlíček, J., Penka, M.: Kultivace, aktivace a expanze dendritických buněk u mnohočetného myelomu. XII. český a hematologický a transfuziologický sjezd s mezinárodní účastí. Olomouc 1. – 4. září 1999, str. 246, absr. č.113
 15. Hájek, R., Kořístek, Z. et all.: Effect of 24-Hours Cultivation in the Presence of Interleukin-2 (IL-2) on Bone Marrow from Patients with CML. Bone Marrow Transplantation, Volume 23, Supplement 1, 1999, , abstrakt 257, (EBMT 25th Annual Meeting European Group for Blood and Marrow Transplantation and 15th Meeting the Nurses Group), Hamburg, SRN, 21.-24.3.1999.
 16. Hájek, R., Žáčková, D., Kořístek, Z., Krahulcová, E., Indrák, K., Faber, E., Vinklárková, J., Adler, J., Janovská, E., Doubek, M., Klabusay, M., Bourková, L., Penka, M., Mayer, J., Vorlíček, J.: Podání interleukinem 2 aktivovaného autologního štěpu nemocným s chronickou myeloidní leukémií. XII. český a slovenský hematologický a transfuziologický sjezd s mezinárodní účastí. Olomouc 1. – 4. září 1999, str. 218, abstr. č. 105.
 17. Hájek, R., Žák, P., Jelínková, A., Navrátil, M.: Zprůchodnění trombotických uzávěrů a venózních portů.VI. česko-slovenská konference o trombóze a hemostáze, Hradec Králové, 27.-29.5. 1999, abstrakt str. 41
 18. Vyzula R.: Chemoterapie bronchogenního karcinomu z pohledu ASCO 99. Onkologický seminář Bristol Myers Squibb , Lednice, 5.6.99.
 19. Vyzula, R., Tomášek, J., Doubek, M. et al.: Cirkadiánní zákonitosti apoptózy u CML. V. Pařízkův den, Nový Jičín, 19. 2.1999,
 20. Vyzula, R., Tomášek, J., Doubek, M., et al.: Circadian modulation of apoptosis in chronic myeloid leukemia. International Congress on Chronobiology. Program, Washington, D.C., 1999, 88, abstr. 103.
 21. Vyzula, R., Zaloudik, J., Dusek, L., Vermousek, I.: Circannual variability in expression of estrogen and progesterone receptors in breast cancer. Sixth International Congress on Hormones and Cancer. Program and Abstracts, Jerusalem, 1999, 46.
 22. Vyzula, R., Žaloudík, J., Vermousek, I. et al.: Circannual variability of estrogen and progesterone receptors in breast cancer. Brněnské onkologické dny (20th OECI Annual Scientific Meeting), Brno, 7.-9. May 1999.
 23. Vyzula, R., Žaloudík, J.: The role of new endocrine treatment in breast cancer. 2nd CEHTUMA, Karlovy Vary, 1999, abstr.
 24. Vyzula, R.: Vysokodávkovaná chemoterapie karcinomu prsu z pohledu ASCO 99. Onkologický seminář Bristol Myers Squibb, Lednice, 5.6.99.
 25. Vyzula, R.: Why selective aromatase inhibitors should be prescribed? Brněnské onkologické dny (20th OECI Annual Scientific Meeting), satelitní sympozium Zeneca, Brno, 7.-9. May 1999.
 26. Penka M., Buliková A, Zavřelová J., Krahulcová E., Žáčková D., Gumulec J.: Je hyperfibrinogenemie ukazatelem hyperkoagulace ? VI. Česko - slovenská konference o trombóze a hemostáze., Hradec Králové, 27. - 29. 5. 1999
 27. Penka, M., Buliková, A., Zavřelová, J., Krahulcová E., Žáčková, D.: Antitrombotická terapie. Český a slovenský hematologicko transfuziologický sjezd s mezinárodní účastí, 1.-4.9.1999, Sborník postgraduálních přednášek, Olomouc, 1999, 147 – 157
 28. Penka, M., Bulíková, A., Žáčková, D. et al.: Clinical importance of hyperfibrinogenemia in haematologic malignancies. 4th Congres of the EHA (European Hematologic Asociation) Barcelana, Spain, June 1999, Journal of Hematology, vol.84 1999, 186 abstract book( PO-0788)
 29. Penka, M., Buliková, A., Žáčková, D., Krahulcová, E., Zavrelová, J., Vyzula, R.: Clinical Importance of Hyperfibrinogenemia in Hematologic Malignancies. Hematologica. Journal of Hematology. Vol 84, EHA-4 Abstract Book, June 1999, 4th Congress of the EHA, Barcelona, Spain, p. 186 (PO-0788)
 30. Penka, M.: Antitrombotická léčba v onkologii. III. Prešovská hematologická a transfuziologická konferencia so zahraničnou účasťou. 3. - 4. 6. 1999, Prešov. Abstraktum str. 21
 31. Penka,M., Buliková, A., Zavřelová, J., Gumulec, J., Radina, M., Krahulcová, E., Žáčková, D., Kučerová, M.: Fibrinogen a hyperkoagulační syndrom. Český a slovenský hematologicko transfuziologický sjezd s mezinárodní účastí, 1.-4.9.1999, Sborník abstrakt, Olomouc, 1999, str.106, 56
 32. Vorlíček, J., Skřičková J.: Základy paliativní medicíny. Seminář s psychiatrickou a geriatrickou tematikou, Opava, 17. 3. 1999
 33. Vorlíček, J., Skřičková, J., Mayer, J.: Lung infiltrates in febrile neutropenia implications for early antifungal therapy. The Journal of Antimicrobial Chemotherapy Supplement, 44, June 1999, Abstract 24-28
 34. Vorlíček, J., Skřičková, J., Mayer, J.: Lung Infiltrates in Febrile Neutropenia: Implications for Early Antifungal Therapy. JAC The Journal of Antimicrobial Chemotherapy. Supplement A, Volume 44, July 99. abstr. 24-28, 21st International Congress of Chemotherapy, Birmingham, UK, 4-7 July 1999.
 35. Vorlíček, J., Vášová I., Mayer, J., Penka, M., Tomíška, M., Navrátil, M., Kořístek, Z., Sláma, O., Kubešová, H., Král., Z., Žáčková, D.: Vysokodávkovaná chemoterapie s autologní transplantací krvetvorných buněk v léčbě maligních lymfomů – naše zkušenosti. V. Pařízkův den, Nový Jičín 19.2. 1999 Abstrakt s 4-6
 36. Vorlíček, J.: Význam transplantace krvetvorných buněk v léčbě mnohočetného myelomu. Slavnostní večer u příležitosti 80. narozenin doc. MUDr. Dušana Mrkose, CSc. vedoucího redaktora časopisu Vnitřní lékařství, Brno, 18.5. 1999
 37. Vorlíček, J.: Základní principy paliativní medicíny. Konference paliativní medicína, hospicová péče a léčba bolesti nádorových onemocnění. Plzeň, 22.5. 99 – LF UK.
 38. Vyzula R.: Chemoterapie bronchogenního karcinomu z pohledu ASCO 99. Onkologický seminář Bristol Myers Squibb , Lednice, 5.6.99.
 39. Vyzula, R., Tomášek, J., Doubek, M. et al.: Cirkadiánní zákonitosti apoptózy u CML. V. Pařízkův den, Nový Jičín, 19. 2.1999,
 40. Vyzula, R., Tomášek, J., Doubek, M., et al.: Circadian modulation of apoptosis in chronic myeloid leukemia. International Congress on Chronobiology. Program, Washington, D.C., 1999, 88, abstr. 103.
 41. Tomíška M.: Naše zkušenosti s využitím preparátu Megace u pokročilého nádorového onemocnění. X. kongres parenterální a enterální výživy a intenzivní metabolické péče, Hradec Králové, 25. 3. 1999.
 42. Tomíška, M., Hrbková, D., Tomíšková, M.: Naše zkušenosti s orální suspenzí Megace u onkologických pacientů.3. ostravské dny podpůrné léčby v onkologii. Ostrava, 9. a 10. dubna 1999.
 43. Tomíška, M., Kubešová, H., Mayer, J., Vorlíček, J.: Parenterální výživa obohacená glutaminem u nemocných po transplantaci krvetvorných buněk kostní dřeně. XII. český a slovenský hematologický a transfuziologický sjezd, Olomouc, 4. 9. 1999.
 44. Tomíška, M., Hrbkova, D., Tomíškova, D. : Preliminary experience with oral suspension of megestrol acetate (Megace) in advanced cancer patients. Nutrition
 45. Tomíška, M., Vášová, I.: Lymfomy zažívacího traktu. 3. den transplantace krvetvorných buněk. Moderní přístupy k diagnostice a léčbě lymfoproliferativních onemocnění. Brno, 8. 4. 1999.
 46. Tomíška, M.: Nutriční diagnostika. Symposium Výživa v onkologii, Brno, 16.10. 1999.
 47. Brychtová, Y., Doubek, M., Mayer, J., Krahulová, M., Bulíková, A.: “Large granular Lymphocytes Leukémie,Lymfocytoza. XII. Český a slovenský hematologický sjezd s mezinárodní účastí. Olomouc, 1.- 4.září,1999, sborník abstrakt str. 79, P25
 48. Bulíková, A., Matýšková, M., Zavřelová, J., Fojtík, Z., Tobolíková, V.: Laboratory findings in patients with antiphospholipid antibodies. XVII congress international society for thrombosis & haemostasis.14.-21.8.99. Washington.
 49. Doubek, M., Klabusay, M., Navrátil, M.: Možnosti průtokové cytometrie v diagnostice postižení kostní dřeně u pacientů s nehodgkinskými lymfomy. . XII. Český a slovenský hematologický sjezd s mezinárodní účastí. Olomouc, 1.- 4. září 1999, sborník abstrakt str.63, č. 30.
 50. Doubek, M., Klabusay, M., Navrátil, M.: Possibilities of Flow Cytometry for Diagnostics of Bone Marrow Infiltration in Patients with Non-Hodgkin´s Lymphomas. XXXVI. Conference on Oncology, 29th september - 1st october 1999, Abstract No.7, s. 11, Bratislava, Slovak Republic 1999
 51. Dudková, Z., Sučiková, J., Hájek, R., Dvořáková, D.: Molekulární monitorování dynamiky myelomového klonu u pacientů s MM. XII. Český a slovenský hematologický a transfuziologický sjezd s mezinárodní účastí, Olomouc, 1. – 4. září1999, P 115, Sborník abstrakt str.248.
 52. Dvorakova, D., Dudkova, Z., Sucikova, J., Krahulova, M., Mayer, J.: Cytomegalovirus PCR monitoring in hematopoietic stem cell transplant recipients as a basis for pre-emptive therapy of CMV infection. NATO ASI, Targeting of Drugs:Strategies for Gene Constructs and Delivery, 24 June- 5 July 1999, Marathon, Greece
 53. Dvořáková, D., Dudková, Z., Krahulová, M., Sučiková, J., Mayer, J.: Sledování dynamiky minimální zbytkové choroby u CML pacientů po transplantaci kostní dřeně: Výsledky pracoviště II. interní kliniky FN Brno-Bohunice. XII. Český a slovenský hematologický a transfuziologický sjezd s mezinárodní účastí, Olomouc, září1. – 4. září 1999, P 79, Sborník abstrakt str. 220.
 54. Dvořáková, D., Krejčí, P., Ešner, M., Dvořák, P.: Exprese bazického fibroblastového růstového faktoru a jeho receptorů na lidských leukemických buňkách. XII. Český a slovenský hematologický a transfuziologický sjezd s mezinárodní účastí, Olomouc, 1. – 4. září1999, P 61, Sborník abstrakt str. 169
 55. Fajkus, J., Maláska, J., Skleničková, M., Vyzula, R., … Fajkusová, L.: Using detection of telomerase activity and expression in oncology diagnostics. The Wilhelm Bernhard´s – 16th International Workshop on the Cell Nucleus, 1999, Prague, abstr. 27.
 56. Fojtík Z.: Novinky v léčbě osteoporózy. Třeboňské revmatologické dny. 6.-8.1.99.
 57. Hoffová, V., Čerňanská, J.: Odběr a zpracování krvetvorných buněk pro transplantace u onkologicky nemocných.. 7. mezinárodní veletrh zdravotnické techniky a farmacie. Mefa. Brno, 3.-6. 11. 99
 58. Hoffová, V., Čerňanská, J.: Sběr periferních kmenových buněk (PBSC) u dětí do 20 kg. 3. ostravské dny podpůrné léčby v onkologii. Ostrava, 9. a 10. dubna 1999.
 59. Chaloupka, R., Vlach, O., Adam, Z., Hájek, R., Grosman, R.: Komplexná liečba pacientov s mnohočetným myelómom. The comprehensive management of multiple myeloma patients. Congress of the Slovak Spine Society with International Partipation., Piešťany, november 26-27th, 1999.
 60. Kalous, O., Mayer, J,: Monitorování plazmatických hladin busulfanu ve vysokodávkovaných režimech před transplantací kostní dřeně a úprava jeho dávkování na základě sledování farmakokinetických parametrů. 3. Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii, duben 1999 (přednáška č. L33)
 61. Kalous, O., Mayer, J.: Vysokodávkovaný perorální busulfan-výsledky monitorování plazmatických hladin a následné úpravy jeho dávkování. XII. Český a slovenský hematologický sjezd s mezinárodní účastí. Olomouc, září 1999 (poster č. P 73).
 62. Kalous, O., Mayer, J.: Vysokodávkovaný perorální busulfan-výsledky monitorování plazmatických hladin a následné úpravy jeho dávkování. XXXVI. Onkologické dni. Bratislava, říjen 1999 (přednáška 20)
 63. Komárková, P.: Možnosti zprůchodnění portového systému. Seminář ošetřovatelské péče. Hradec Králové, 1.4. 99.
 64. Kořístek, Z., Mayer, J.: G-CSF (Filgrastim) Induced Thrombocytopenia: A Case Report. Bone Marrow Transplantation, Volume 23, Supplement 1, 1999, abstrakt 260, (EBMT 25th Annual Meeting European Group for Blood and Marrow Transplantation and 15th Meeting the Nurses Group), Hamburg, SRN, 21.-24.3.1999.
 65. Král, Z., Navrátil, M., Mayer, J. et al: Účinek vysokodávkované chemoterapie u nemocných s relabující Hodgkinovou chorobou. XII. český a slovenský hematologický a transfuziologický sjezd s mezinárodní účastí.Olomouc 1.-4. září 1999, str. 88, abstrakt P 41.
 66. Krejčí, M. a kolektiv řešitelů studie 4W: Dosavadní průběh a výsledky komplexní léčby nemocných s mnohočetným myelomem - studie 4W. 3. den transplantace krvetvorných buněk. Moderní přístupy k diagnostice a léčbě lymfoproliferativních onemocnění. Brno, 8.4.1999.
 67. Křivanová, A., Fojtík, Z., Adam, Z., et al.: Influence of clodronateon the bone denzity of patients with multiple myeloma –three-year follow-up of the therapeutic effect. The third international conference on osteoporosis. Beijing, poster č. 44, p. 155 abstr. 405
 68. Mikulková, M.: Chemoterapie v životě sestry a pacienta. 3. ostravské dny podpůrné léčby v onkologii. Ostrava, 9. a 10. dubna 1999.
 69. Navrátil, M., Král, Z., Vášová I.: Výsledky terapie Hodgkinovy choroby – zkušenosti jednoho centra, XII. Český a slovenský hematologický sjezd s mezinárodní účastí, Olomouc, 1. - 4.9.1999, poster č. P18. Sborník abstrakt, s.72
 70. Navrátilova, D.: Jak jsou mladé sestry připraveny na nové přístupy k modernímu ošetřovatelství v onkologii? 3. ostravské dny podpůrné léčby v onkologii. Ostrava, 9. a 10. dubna 1999.
 71. Pospíšilová ,Y.: “Léčba DM 2. typu ve světle posledních poznatků”. Odborný seminář v Brně, dne 11.11. 99.
 72. Pospíšilová, Y.: Závěry studie United Kingdom Prospective Diabetes Study. Regionální diabetologický seminář. Brno, 22. 5. 1999 (21.-22.5.99).
 73. Sučiková, J., Dvořáková, D., Dudková, Z. : Metody izolace nukleových kyselin pro diagnostiku a výzkum v molekulární biologii. (Přednáška 146) Český a slovenský hematologický a transfuziologický sjezd s mezinárodní účastí, Olomouc, 1. – 4. září 1999, přednáška 146, Sborníl abstrakt str. 298
 74. Vášová, I., Navrátil, M., Mayer, J., et al.: Mini(Dexa)BEAM jako konvenčně dávkovaná záchranná chemoterapie druhé řady v léčbě relabujících a rezistentních lymfomů. XII. český a slovenský hematologický a transfuziologický sjezd s mezinárodní účastí.Olomouc 1.-4. září 1999, str. 73, abstr. P19.
 75. Zítková, M.: Péče o nemocné.7. mezinárodní veletrh zdravotnické techniky a farmacie. Mefa. Brno, 3.-6. 11. 99
 76. Žáčková D., Mayer J., Penka M., Krahulcová E., Krahulová M., Krejčí M., Vášová I., Král Z., Tomíška M., Řiháčková P., Vorlíček J.: Indukční léčba dle protokolu ICE u nemocných s akutní myeloidní leukémií. XII. český a slovenský hematologický a transfuziologický sjezd s mezinárodní účastí, Olomouc, Česká republika, 1. - 4.9.1999, přednáška a abstrakt č. 76, Sborník abstrakt, s. 157.

 Pozvání k přednáškám

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSs.: 4 x

Doc. MUDr. Jiří Mayer, CSc.: 5x

Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.: 8 x

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji