Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Ročenka Interní hematoonkologické kliniky 2000

Interní hematoonkologická klinika FN Brno a LF MU vstoupila v jubilejním roce 2000 do jedenáctého roku od svého založení. První rok svého druhého desetiletí klinika prožila jako stabilizované vyzrálé pracoviště, které je pozitivně vnímáno v českém, slovenském a do jisté míry i evropském kontextu.

Profil kliniky zůstal zachován, věnujeme se především nemocným s hematoonkologickými nemocemi. Po domluvě s ředitelem naší nemocnice a novým ředitelem Masarykova onkologického ústavu v Brně jsou hematoonkologičtí nemocní z jihomoravského regionu vyšetřovaní a léčení na naší klinice, Masarykův onkologický ústav se těmto nemocným již systematicky nevěnuje. Toto organizační opatření zlepšuje odborně i ekonomicky péči o onkologicky nemocné a je součástí přetrvávající úzké kooperace všech brněnských onkologických pracovišť v rámci Univerzitního onkologického centra.

Pokračovala úzká spolupráce s dalšími našimi a zahraničními pracovišti stejného zaměření, často i formou společných studií, aktivně jsme se zúčastnili řady našich i zahraničních sjezdů, doma i v zahraničí jsme publikovali práce původní, přehledové a pedagogické, včetně monografii. Pokračovalo postgraduální vzdělávání našich lékařů i sester, včetně postgraduálního vědeckého studia. Jeden kolega byl jmenován profesorem vnitřního lékařství. Čtyři lékaři absolvovali dlouhodobé stáže v zahraničí, dva v Německu, jeden ve Velké Britanii a jeden v Austrálii.

Pokračoval program autologních i alogenních transplantací krvetvorných buněk, zvýšil se počet transplantací s nemyelablativním režimem. Rozvíjeli jsme naše laboratorní provozy, středisko pro cytoforézy a plasmaferézy, laboratoř průtokové cytometrie a laboratoř molekulární genetiky, úzce jsme spolupracovali s řadou pracovišť naší nemocnice, především s Oddělením klinické hematologie, Tkáňovou bankou a transfúzním pracovištěm.

Nadace "Pomoc lidem s leukémii", která pracuje při naší klinice, nadále rozvíjela svoji činnost. Pomohla klinice například s dalším budováním počítačové sítě, financovala modernizaci sesterského dispečinku oddělení A a B, pokračovala ve spolupráci se sponzory.

Přetrvávaly ekonomické obtíže kliniky, nebylo také možné rozvíjet některé nové programy, na které by klinika měla intelektuální kapacitu, ale neměla dostatek peněz.

Na klinice pokračovala výuka vnitřního lékařství a klinické onkologie v češtině i angličtině pro studenty Lékařské fakulty MU, probíhala postgraduální výchova pro lékaře i sestry.

Přes řadu obtíží se podařilo zachovat léčbu i ošetřovatelskou péči na vysoké úrovni.

U naprosté většiny zaměstnanců přetrvává přesvědčení o smyslu naší práce a snaha o zachování harmonicky pracujícího kolektivu lidí, kteří dělají maximum pro své nemocné a mají radost ze své práce.

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček
přednosta Interní hematoonkologické kliniky FN Brno a LF MU
děkan Lékařské fakulty MU

 

Pracovníci kliniky .

přednosta :

prof. MUDr. J. Vorlíček, CSc

zástupci přednosty :

pro LPP prim. doc. MUDr. J. Mayer, CSc

pro školství prof. MUDr. Z. Adam, CSc.

vrchní sestra :

M. Zítková

 

Personální obsazení kliniky (úvazky)

Počet ambulantních lékařů

6,6

Počet ambulantních pracovníků SZP

10,0

Počet lékařů na lůžkových odděleních

13,2

Počet SZP na lůžkových odděleních

53,7

Počet pracovníků laboratoře ( VŠ)

3,1

Počet pracovníků laboratoře ( SZP)

6,8

Přístrojové vybavení kliniky :

přístrojové vybavení kliniky umožňuje našemu pracovišti poskytovat vysoce specializovanou péči o nemocné s hematoonkologickými, onkologickými, hematologickými a revmatologickými onemocněními včetně transplantace kostní dřeně a periferních kmenových buněk. Přístrojové vybavení bylo zejména pořízeno za vydatné finanční pomoci sponzorů a akcí pořádaných nadací Pomoc lidem s leukémií, která pracuje při naší klinice.

Přístroje :

 • Termocykler Perkin-Elmer 99600 1ks.
 • Termocykler PTC-200 1ks.
 • Laminární box 2ks.
 • Centrifuga Biofuge 22 R 1 ks.
 • Centrifuga MPW-340 2 ks.
 • Inkubátor CO2 IG 150 1 ks.
 • Hlubokomrazící box VX 100 1ks.
 • Elektroforetická zařízení pro agarové a polyakrylamidové elektroforézy včetně zdroje napětí 6 ks.
 • Sušička gelu 1 ks.
 • Transluminátor UVP 1ks.
 • Fotozařízení Polaroid 1 ks.
 • Mrazící box 2 ks.
 • Turbox - analyzátor 1 ks.
 • ELISA - reed. 1ks.
 • ELISA promývací zařízení 1 ks.
 • Viskozimetr 1ks.
 • Kostní denzitometr Lunar DPX-IQ 1 ks.
 • Separátor COBE Spectra SW 5.1 LRS 3 ks.
 • Epics XL flowcytometr 1 ks.
 • Q-Prep 1ks.
 • Ozařovač krevních derivátů Gammacell 100 Elite 1 ks.
 • Bronchoskop OLYMPUS 1 ks.
 • Kontejnery na tekutý dusík 3 ks.
 • Programovatelný zamrazovací přístroj GLACIER, SY-LAB
 • Mikroskop OPTON 2 ks.
 • Úpravna vody IONPURE 1 ks.
 • Hybridizační inkubátor 1 ks

Další přístrojové vybavení JIP je v souladu s požadavky VZP (injektomaty, infuzní pumpy, ekg monitory atd.)

 

Nové přístrojové vybavení v hodnotě nad 100 000 Kč

 • Centrifuga JUAN 1 ks
 • Termocykler MJR 1 ks
 • BioPhotometr EPP 1 ks
 • Gene Amplif. 1 ks
 • Hlubokomrazící box 1 ks

 

1. 1. 2. Ambulance.

Počet ambulantně vyšetřených pacientů

Ambulance

Počet pacientů

Interní

7 969

Hematologická a hematoonkolog. (transplantační)

5 117

Onkologická

7 228

Revmatologická

4 079

Celkem

24 393

 

 

1. 1. 3. Lůžková část .

Nejdůležitější událostí roku 2000 bylo zahájení programu alogenní transplantace krvetvorné tkáně od nepříbuzných dárců.

 

Počet ošetřených pacientů na lůžku :

a/celkový počet ošetřených pac. na lůžku : 2 227

b/počet pacientů s hematologickým nebo s hematoonkologickým onemocněním : 1 534 (68,9%)

c/počet pac. s ostatními (interními) onemocněními : 693 (31,1%)

 

Oddělení A,B,C

V roce 200 byla provedena rekonstrukce dispenčinku sester na odd. A a B, čímž byla zlepšena jeho funkčnost a stal se i vzhlednějším. Součástí rekonstrukce bylo i zahájení prací na výměně signalizace pro pacienty. Oddělení A se sestává z 6 třílůžkových, jednoho jednolůžkového pokoje a tří jednolůžkových aseptických pokojů, které slouží převážně pro autologní transplantace krvetvorných buněk. Oddělení B sestává z 8 třílůžkových a jednoho jednolůžkového pokoje a zákrokového sálku pro nemocné. Na oddělení C byly otevřeny další dva pokoje, takže nyní máme 6 třílůžkových pokojů určené převážně pro nemocné s revmatologickými onemocněními.

V porovnání s rokem 1999 byl zachován vzrůstající trend v počtu hospitalizovaných nemocných s onkologickou nebo hematologickou malignitou, nárůst o 6%. Celkový počet hospitalizovaných nemocných se zvýšil 16%, což bylo zejména způsobeno nárůstem nemocných z Brna.

 

Jednotka intenzivní péče

Vedle obvyklé péče jsou zde hospitalizováni i nemocní s komplikovanou protinádorovou chemoterapií. Jednotka intenzivní péče má 6 lůžek.

 

Aseptická jednotka

Specializované oddělení pro pacienty, kteří jsou léčeni vysokodávkovanou chemoterapií s následnou aplikací krvetvorných buněk - kostní dřeně nebo periferních kmenových buněk. Pacienti jsou hospitalizováni na sterilních pokojích s nadstandardním vybavením. Aseptická jednotka slouží zejména pro alogenní transplantace od příbuzného nebo nepříbuzného dárce. V roce 2000 bylo provedeno celkem 89 transplantací, z toho 68 autologních a 21 alogenních.

 

Technický stav lůžkového oddělení - během desetiletého provozu klinika sama za podpory sponzorů investovala do oprav, nového vybavení, nových přístrojů a zbudování aseptické jednotky mnoho finančních prostředků. Došlo k výraznému zlepšení stavu odd. C a již zmíněného dispečinku sester.

 

Průměrná délka hospitalizace : 10,8 dne

 

Využití kapacity lůžkové části : došlo ke zvýšení využité lůžkové kapacity z 90,3 % na 95,3%

 

Laboratorně - výzkumná část.

 

Laboratoř molekulární genetiky

Laboratoř molekulární genetiky je zařazena do databáze DNA diagnostických laboratoří a účastní se pravidelných celostátních kontrol pomocí srovnávacích DNA testů.

Prováděná rutinní vyšetření

 • detekce kvalitativní bcr/abl fúzního genu (susp. CML, ALL)
 • sledování zbytkové choroby CML pacientů po PBSCT
 • detekce PML/RARa fúzních genů (susp. PML)
 • sledování zbytkové choroby PML pacientů
 • detekce EWS/FLI 1 fúzního genu (susp. Ewingův sarkom/pPNET)
 • sledování zbytkové choroby Ewingův sarkom/pPNET
 • detekce PAX3/FKHR fúzního genu (susp. RMS alveolárního typu)
 • sledování zbytkové choroby aRMS
 • detekce bcl2/IgH fúzního genu (susp. FL)
 • detekce CMV (DNA-PCR)
 • detekce Pneumocystis carinii (DNA-PCR)

 

Vyšetření, která nejsou rutinní

 • sledování metylace Pa promotoru v bcr/abl lokusu
 • detekce HHV 6 metodou PCR
 • detekce Herpes virus simplex metodou PCR
 • detekce rezistentních kmenů CMV
 • detekce EBV metodou PCR
 • kvantitativní stanovení telomerázové katalytické podjednotky (hTERT) v maligních tkáních (grantový projekt)
 • detekce hladiny mRNA receptoru pro FGF-2
 • detekce EWS/ERG fúzního genu (susp. Ewingův sarkom/pPNET)
 • detekce PAX7/FKHR fúzního genu (susp. aRMS)
 • detekce EWS/WT1 fúzního genu (susp. desmoplatický sarkom)

 

Vyšetření připravovaná

 • TaqMan systém pro kvantitativní stanovení zbytkových chorob

 

Laboratoř pro flow cytometrii

Laboratoř provádí vyšetření periferní krve, kostní dřeně, tekutiny získané při bronchoalveolární laváži, míšního moku a punktátu z lymfatické uzliny zejména za účelem stanovení povrchových znaků přítomných buněk. Dále se v laboratoři provádí detekce zbytkové choroby u mnohočetného myelomu z periferní krve a trojbarevná analýzu v diagnostice hematologických malignit, vyšetření fagocytózy, vyšetření tenkojehlových vzorků z biopsií, diagnostika paroxysmální noční hemoglobinurie a v roce 200 bylo zavedeno vyšetření labeling indexu.

 

Imunochemická laboratoř

Laboratoř zajišťuje provedení běžných serologických vyšetření a vyšetření CMV antigenémie.

 

Mimorutinní vyšetření a výkony

Vyšetření, která provádíme na našich laboratořích jsou mimorutinní, neboť se jedná o vyšetření vysoce specializovaná provádějící se pouze na vybraných pracovištích. Výjimku tvoří několik málo vyšetření provedených na naší imunochemické laboratoři.

Mezi další mimorutinní vyšetření patří i biopsie kostní dřeně s následnou aspirací, bronchoalveolární laváž, lumbální punkce, jaterní biopsie, nepřímá kalorimetrie a měření viskozity plazmy.

Mezi mimorutinní výkony zahrnujeme zejména podání stimulační chemoterapie, odběr periferních kmenových buněk a kostní dřeně, následné zpracování krvetvorných buněk, podání vysokodávkované chemoterapie a autologní nebo alogenní transplantace periferních kmenových buněk nebo kostní dřeně.

 

Středisko pro cytoferézy a plazmaferézy

S rozvojem transplantačního programu jsme v roce 2000 provedli celkem 251 odběrů autologních a alogenních periferních kmenových buněk, zpracování kostní dřeně, plazmaferéz a leukaferéz na separátoru krevních elementů COBE Spectra . Ve srovnání s rokem 1999 počet výkonů narostl o 18,4%.

 

Výkony provedené na středisku pro cytoferézy a plazmaferézy.

Separace autologních periferních kmenových buněk

165

Separace aulogenních periferních kmenových buněk od příbuzného dárce

47

Plazmaferéza

9

Zpracování kostní dřeně

20

Separace T-lymfocytů

3

Separace blastů před chemoterapií

5

Separace aulogenních periferních kmenových buněk od nepříbuzného dárce

2

Celkem

251

 

Laboratoř kostní denzitometrie

V roce 1997 jsme uvedli do provozu laboratoř kostní denzitometrie. Vyšetření provádíme u ambulantních a hospitalizovaných nemocných.

 

Ošetřovatelská péče :

od roku 1993 je na naší klinice zaveden ošetřovatelský proces, který zahrnuje :

1/ sbírání informací

2/ analýza a stanovení ošetřovatelské diagnózy

3/ plán ošetřovatelské péče

4/ realizace ošetřovatelské péče

5/ hodnocení ošetřovatelské péče

Informace o ošetřovatelském procesu jsou zahrnuty do sesterské dokumentace.

Ošetřovací jednotka na naší klinice je rozdělena do skupin a zdravotní sestra pečuje o jednu skupinu, přibližně 9-12 nemocných.

 

1. 1. 5. Vědeckovýzkumná a publikační činnost pracoviště

Výzkumná problematika kliniky:

 1. komplexní léčba leukémií (doc. MUDr. J. Mayer, CSc, MUDr. M. Protivánková, MUDr. M. Doubek, MUDr. Y. Brychtová, MUDr. A. Obořilová)
 2. komplexní léčba myelomu (doc. MUDr. Z. Adam, CSc, MUDr. R. Hájek, CSc, doc. MUDr. J.Mayer, CSc, prof. MUDr. J. Vorlíček, CSc , MUDr. M. Krejčí)
 3. podpůrná léčba v onkologii (prof. MUDr. J. Vorlíček, CSc, doc. MUDr. J. Mayer, CSc)
 4. paliativní péče v onkologii (prof. MUDr. J. Vorlíček, CSc, MUDr. O. Sláma)
 5. nutrice u závažných stavů (odb. as. MUDr. M. Tomíška, CSc, MUDr. A. Obořilová)
 6. febrilní neutropenie (doc. MUDr. J.Mayer, CSc, MUDr.Z. Ráčil)
 7. plicní komplikace u neutropenických nemocných (doc. MUDr. J. Mayer, CSc.)
 8. dlouhodobé žilní přístupy ( MUDr. R. Hájek, CSc, MUDr. M. Navrátil )
 9. léčba osteoporózy (MUDr. Z. Fojtík)
 10. léčba nehodgkinských lymfomů ( MUDr. I. Vášová, doc. MUDr. J. Mayer, Csc, MUDr. Z. Král, MUDr. M. Navrátil, as. MUDr. M. Tomíška, CSc )
 11. léčba Hodgkinovy choroby (MUDr. Z. Král, MUDr. I. Vášová, doc. MUDr. J. Mayer, Csc, , MUDr. M. Navrátil, MUDr. L. Šmardová)
 12. flow-cytometrická diagnostika v onkologii (MUDr. M. Klabusay, PhD, MUDr. M. Doubek)
 13. exprese bázického fibroblastového růstového faktoru a jeho receptoru na lidských leukemických buňkách (ing. D. Dvořáková, CSc)
 14. detekce "de novo" metylace CpG ostrova v BCR/ABL lokusu v průběhu CML (ing. D. Dvořáková, CSc, RNDr. L. Fajkusová)
 15. terapeutické využití výměnné plazmaferézy (MUDr. Z. Kořístek, doc.MUDr. J. Mayer, CSc)
 16. možnosti detekce a monitorace zbytkové choroby u mnohočetného myelomu (MUDr. R. Hájek, CSc, MUDr. M. Klabusay, PhD)
 17. vysokodávkovaná léčba s podporou autologního štěpu u CML (MUDr. R. Hájek, CSc ,doc. MUDr. J. Mayer, CSc, MUDr. M. Protivánková)
 18. léčba relabujících lymfomů protokoly MINE a VIM (doc. MUDr. J. Mayer, CSc, MUDr. I. Vášová, MUDr. Z. Král, MUDr. M. Navrátil, as. MUDr. M. Tomíška, CSc)
 19. léčba aplastické anémie ( doc. MUDr. J. Mayer, CSc, MUDr. Y. Brychtová)
 20. intravenózní podání nesteroidních antipyretik v léčbě febrilní neutropenie (doc. MUDr. J. Mayer, CSc, MUDr. A. Obořilová)
 21. stanovení infekce cytomegalovirem u nemocných po alogenní transplantaci periferních kmenových buněk a kostní dřeně (doc. MUDr. J. Mayer, CSc, MUDr. M. Protivánková, ing. D. Dvořáková, CSc)
 22. sledování toxicity Amphotericinu B u hematoonkologických nemocných (doc. MUDr. J. Mayer, Csc, MUDr. M. Doubek )
 23. aktivace štěpu u transplantovaných nemocných s mnohočetným myelomem a chronickou myeloidní leukémií ( MUDr. R. Hájek, CSc, doc. MUDr. J. Mayer, Csc, doc. MUDr. Z. Adam, CSc)
 24. nemyeloablativní režim u alogenní transplantace kostní dřeně ( doc.MUDr. J. Mayer, CSc, MUDr. M. Protivánková, MUDr. M. Doubek, MUDr. Y. Brychtová )
 25. kryokonzervace periferních kmenových buněk a kostní dřeně (doc. MUDr. J. Mayer, CSc., MUDr. Z. Kořístek)
 26. stanovení plazmatické koncentrace Busulfanu u nemocných s  hematoonkologickým onemocněním ( MUDr. O. Kalous, doc. MUDr. J. Mayer, Csc )

Ostatní výzkumná problematika je uvedena mezi granty a multicentrickými studiemi.

 

Počet a název grantů

a/ Monitorovámí kardiotoxicity protinádorové léčby.

první odpovědný řešitel : MUDr. L.Elbl, CSc.

spoluřešitelé : prof.MUDr.J.Vorlíček,CSc, MUDr.I.Vášová, MUDr.I.Kiss, MUDr.J.Jančík,

MUDr.V.Chaloupka,CSc, MUDr.M.Číhalová.

pracoviště : oddělení funkčního vyšetřování FNB, Interní hematoonkologická

klinika FNB, II. patologicko-anatomický ústav FNB

 

b/ Dynamika telomer u vybraných typů solidních maligních onemocnění.

první odpovědný řešitel : Dr. Fajkus

spoluřešitel : ing.D.Dvořákovám CSc

pracoviště : BFÚ AVČR, Interní hematoonkologická klinika FNB

 

c/ Hodnocení léčebného efektu dendritických buněk u nemocných s mnohočetným myelomem.

první odpovědný řešitel : MUDr. R. Hájek, CSc

pracoviště : Oddělení klinické hematologie FNB, Interní hematookologická klinika FNB

 

d/ Optimalizace protokolu získání a expanze dendritických buněk s následnou aktivací specifického protinádorového účinku T lymfocytů u mnohočetného myelomu.

první odpovědný řešitel : MUDr. R. Hájek, CSc

pracoviště : Oddělení klinické hematologie FNB, Interní hematookologická klinika FNB

 

e/ Příprava nádorového antigenu u nemocných s mnohočetným myelomem.

první odpovědný řešitel : MUDr. R. Hájek, CSc

pracoviště : Oddělení klinické hematologie FNB, Interní hematookologická klinika FNB

 

Multicentrické studie

 1. Mezinárodní studie řízená odbornou lékařskou společností Süddeutsche Hämoblastosegruppe : CML studie IIIA. Prospective kontrolierte studie zur Therapieoptimierung bei chronischer myeloischer leukämie

  první odpovědný řešitel za Interní hematoonkologickou kliniku FNB: doc. MUDr. J. Mayer, CSc

 2. Mezinárodní studie řízená odbornou lékařskou společností German Hodgkin Study Group: Study protocol for primary treatment of limited, intermediate and advanced stage Hodgkin disease

  první odpovědný řešitel za Interní hematoonkologickou kliniku FNB : MUDr. Z. Král

 3. Mezinádorní studie řízená firmou Searle, USA: Mobilization of PBSC with Cyklophosphamide, Etoposide, and SC – 70935 or G-CSF in Lymphoma Patients.

  první odpovědný řešitel za Interní hematoonkologickou kliniku FNB: doc. MUDr. J. Mayer, CSc

 4. MultizentrischeTherapiestudie der akuten lymphatischem Leukamie des Erwachsenen ALL 06/99 první odpovědný řešitel za Interní hematoonkologickou kliniku FNB: MUDr. M. Doubek
 5. International myeloma trial

  první odpovědný řešitel za Interní hematoonkologickou kliniku FNB: doc.MUDr.Z.Adam, CSc

 6. Studie 4W - vysokodávkovaná léčba u mnohočetného myelomu s transplantací autologními kmenovými buňkami a následující udržovací léčba

  hlavní koordinátor : doc. MUDr. Z. Adam, CSc
  pracoviště : Interní hematoonkologická klinika FNB

 7. Zolendronat P010. A randomised, double-blind multicenter, comparative trial of i.v. zolendronate (4 mg or 8 mg) versus i.v. aredia (90 mg), as an adjunct to standard therapies in the treatment of multiple myeloma and breast cancer patients with cancer related bone lesions první odpovědný řešitel za Interní hematoonkologickou kliniku FNB: MUDr.R. Hájek, CSc
 8. Randomizovaná studie nemocných s pokročilým nádorovým onemocněním, kteří trpí váhovou ztrátou a anorexií a jsou léčeni fixní nebo individualizovanou dávkou medestrolu s cílem zhodnocení kvality života

  první odpovědný řešitel za Interní hematoonkologickou kliniku FNB: as. MUDr. M. Tomíška, CSc

 9. Comparison of a combination of fluoride and raloxifene vs fluoride alone in the treatment of postmenopausal osteoporosis – H3S-MC-GGHU

  první odpovědný řešitel za Interní hematoonkologickou kliniku FNB: MUDr. Z.Fojtík

 10. Successive celecoxib efficacy and safety studies: in osteoarthritis ( SUCCESS-1) první odpovědný řešitel za Interní hematoonkologickou kliniku FNB: MUDr. Z Fojtík
 11. A Double-Blind, Randomized Controlled Study - Methotrexate Plus Sandimun Neoral versus Methotrexate Plus Placebo in Subjects with Early Severe Rheumatoid Arthritis

  první odpovědný řešitel za Interní hematoonkologickou kliniku FNB: MUDr. Z. Fojtík

 12. Vancomycin versus placebo in persistently febrile granulocytopenic patients given piperacillin/tazobactam

  první odpovědný řešitel za Interní hematoonkologickou kliniku FNB: MUDr. A. Obořilová

Monografie

 1. Vorlíček, J., Vyzula, R., Adam, Z. a kol. Praktická onkologie - vybrané kapitoly. Grada Publisching, Praha, 2000, 344 stran.
 2. Adam, Z., Ševčík, P., Tomíška, M., Vorlíček, J. a kol. Farmakologická léčba chronické bolesti a patologických osteolytických procesů. Brno, Masarykova universita , 2000, 50 stran.
 3. Vorlíček, J., Mayer, J., Adam, Z., Král, Z., Vášová, I., Pospíšilová, Y., Krahulcová, E., Kubešová, H.Vyzula, R. In : Jurga L. a kol. Klinická onkológia a rádioterapia. SAP-Slovak Academic Press, Bratislava, 2000, 1030 stran.
 4. Vorlíček, J., Tomíška, M.: Akutní problematika v Onkologii. In.: Ševčík, P., Černý, V., Vítovec, J. et al.: Intenzivní medicína, Galén, Praha, 2000, s. 393

 

Publikace “in extenso”

 1. Fajkusová, l., Fajkus, J., Poláčková, K., Fulneček, J., Dvořáková, D., Krahulcová, E.: Detailed Mapping of Methylcytosine Positions at the CpG Island Surrounding the Pa Promoter at the bcr-abl Locus in CML Patients and in Two Cell Lines, K562 and BV 173. Blood Cells Molecules, and Diseases, 2000, 26, 3, 193-204.
 2. Hájek R., Butch A. W.: Dendritic Cell Biology and the Application of Dendritic Cells to Immunotherapy of Multiple Myeloma. Medical Oncology, 17, 2000, 2-15
 3. Vorlíček, J., Sláma, O.: 5th Interdisciplinary Conference on Paliative Medicine in the Czech Rebublic. European Journal of Palliative Care, 2000, 7.2., s.4.
 4. Adam, Z., Doubek, M., Tomíška, M., Vorlíček, J., Penka, M.: Myelodysplastický syndrom. Interní medicína pro praxi., 2/2000, 7, s.318-323
 5. Adam, Z., Doubek, M.: Chronické lymfatické leukémie. Postgraduální medicína, 2, 2000, 2, s. 165-179.
 6. Adam, Z., Ševčík, P., Tomíška, M., Vorlíček, J. a kol.: Farmakologická léčba chronické bolesti a patologických osteolytických procesů. ISBN 80-210-2424-0, vydala MU v Brně, 2000, str. 50.
 7. Adam, Z., Tomíška, M., Králová, E., Hájek, R. et al: Diagnóza mnohočetného myelomu. Postgraduální
 8. Adam, Z., Tomíška, M., Hájek, R., Vorlíček, J: Monoklonální gamatie nejasného významu (benigní monoklonální gamapatie). Monoclonal Gammapathy of Undetermined Significance. Vnitřní lékařství, 46, 2000, č. 5, s. 286-296.
 9. Adam, Z: Editorial. Onkologická péče, 2000, 4, s.1-2.
 10. Vorlíček, J., Adam, Z.: Možnosti a meze protinádorové chemoterapie – solidní tumory. Farmakoterapeutické informace, 10, 2000, s. 1-4.
 11. Vorlíček, J., Adam, Z.: Možnosti a meze protinádorové chemoterapie – solidní tumory – II. část. Farmakoterapeutické informace, 11, 2000, s.3-4.
 12. Vorlíček, J., Skřičková, J.: Paliativní péče a hospice. Bolest, Suplementum 1, 2000, s. 130-131.
 13. Vorlíček, J., Ševčík, P., Sláma, O.: Chronická bolest onkologicky nemocných. VII. kongres interní medicíny pro lékaře v praxi, Zlín, 6-9 září 2000, Kompendium přednášek s. 23-27.
 14. Vorlíček, J., Ševčík, P., Sláma, O.: Chronická bolest onkologicky nemocných. IV. gerontologické dny, Ostrava, 18.-19. 10. 2000, Sborník s. 74 82.
 15. Vorlíček, J., Vyzula, R., Adam, Z: Praktická onkologie. Vybrané kapitoly. Grada Publishing s.r.o., 2000, s. 344, ISBN 80-7169-974-8
 16. Vorlíček, J., Ševčík, P.: Léčení nádorové bolesti. Medicína po promoci, 1,4,2000,s. 65-73
 17. Vorlíček, J.: Předmluva. In.: Haškovcová , H., Thanatologie, Galén, Praha, 2000, s. 11-13.
 18. Vorlíček,J.: Je v našem zdravotnictví opravdu nedostatek peněz? Univerzitní noviny, 2, 2000, s. 62-63.
 19. Mayer, J., Kiss, I.: Minialogenní transplantace krvetvorných buněk u nemocných s adenokarcinomem ledvin.In Abrahámová, J.: Vybrané otázky – Onkologie IV., Galén, Praha, s. 20-21
 20. Mayer, J.: Léčba akutní myeloidní leukémie. Postgraduální medicína, 2, 2000, 2, s. 213-221.
 21. Mayer, J.: Nahradí transplantace periferních kmenových buněk krvetvorby definitivně transplantace kostní dřeně? Vnitřní lékařství, 46, 2000, č. 11, s.785 – 793
 22. Mayer, J.: Transplantace krvetvorných buněk. Onkologická péče, 3/00, s.1-6.
 23. Brychtová, Z., Doubek, M., Mayer, M., Bulíková, A., Krahulová, M.: Lymfocytóza z velkých granulárních lymfocytů: popis případu. Vnitřní lékařství, 46, 2000, č.5, s. 301-304
 24. Buchtová, I., Rakovanová D., Mikulková, M.: Ošetřovatelská péče u pacienta po transplantaci kostní dřeně. Onkologická péče, 3/00, s. 10-12.
 25. Coufal, O., Žaloudík, J., Maláska, J., Vyzula, R.: Tymidylát syntáza a její význam v prediktivní onkologii. Klin. Onkol., 13 (4), 2000, 116-121.
 26. Doubek, M., Kalous, O., Obořilová, A.: Kdo byl pan McBean a co následovalo po jeho smrti. Vnitřní lékařství, Who Was Mr. McBean and What Happened After His Death.,46, 2000, č. 10, 732-735.
 27. Doubek, M., Klabusay, M., Navrátil, M.: Možnosti průtokové cytometrie v diagnostice postižení kostní dřeně u pacientů s nehodgkinskými lymfomy. The Role of flow Cytometry in Detection of Bone Marrow Infiltration in Patients with Non-Hodgkin´s Lymphomas. Klinická onkologie, 13, 2000, 1, s. 27-30.
 28. Doubek, M., Tomíška, M., Adam, Z.: Akutní lymfatická leukemie dospělých. Interní medicína pro praxi, 9,2000, str. 438-443
 29. Elbl, L., Chaloupka, V., Vášová, I., Nehyba, S., Vorlíček, J., a kol.: Poškození funkce levé komory srdeční po léčbě doxorubicinem u nemocných s maligními lymfomy. Damage of Left Ventricular Function after Treatment with Doxorubicin in patients with Malignant Limphomas. Vnitřní lékařství, 46, 2000, č. 11, s. 768-775.
 30. Elbl, L., Vášová, I., Kiss, I., Chaloupka, V., Kubešová, H., Vorlíček, J.: Kardiotoxicita protinádorové léčby. Vnitřní lékařství, 46, 2000, č.3, s. 178-183.
 31. Fojtík, Z.: Selektivní modulátory estrogenových receptorů – mechanismus působení a použití v léčbě.Čes. revmatologie, 8, 2000, 3, s. 95-99.
 32. Hájek, R., Krahulcová E., Penka M., Mayer, J.: Autologní transplantace kostní dřeně u nemocných s chronickou myeloidní leukémií. Autologous transplantation of Bone Marrow in Patients With Chronic Myeloid Leukemia. Klinická onkologie, 13, 2, 2000, s. 42-47.
 33. Hájek, R., Žáčková, D., Penka, M.: Autologní transplantace s podáním interleukinem 2 aktivovaného štěpu periferních kmenových buněk nemocným s chronickou myeloidní leukemií. Klinická onkologie, 13, 5/2000, s.159-166.
 34. Kiss, I., Žaloudík, J., Vyzula, R. et al.: Hlavní klinické indikace pro testování chemorezistence nádorů in vitro. Klin. Onkol. 13 (zvl.číslo), 2000, 62-64.
 35. Klabusay, M., Doubek,M., Adam, Z., Hájek, R., Křivanová, A.: Detekce myelomových buněk v periferní krvi vícerozměrnou průtokovou cytometrií: Monitorování zbytkové nemoci. Detection of Myeloma Cells in Peripheral Blood with Triple-Color Flow Cytometrie: Evaluation of Minimal Residual Disease. ˇasopis lékařů českých, 139,2000, č14. s.432-436.
 36. Kovařík, A., Mayer, J.: Využití rRNA genů pro detekci cizorodé DNA ve vzorku. Biologické listy, č.3-4, 2000, 65.
 37. Král. Z., Mayer, J., Navrátil, M. a kol. : Efekt vysokodávkované chemoterapie u nemocných s relabující nebo rezistentní Hodgkinovou chorobou. Efect of Large –dose Chemotherapy in Patients with Relapsing or Resistant Hodgkin´s Disease. Vnitřní lékařství, 46,2000, č. 5, s.268-271.
 38. Krejčí, M., Hájek, R., Kořístek, Z., Křivanová, A., Navrátil, M., Adam, Z.: Mobilizace kmenových krvetvorných buněk u pacientů s mnohočetným myelomem – srovnání tří variant stimulačních režimů. Vnitřní lékařství 46, 2000,8, s. 439-443.
 39. Linhartová, V., Vorlíček, ., Mechl, Z.: O dějinách brněnské onkologie a česko-slovenské spolupráci. História medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny v kontexte vývoja europskej vedy 20. storočia. Sborník, Bratislava, 2000, s. 47-50 ISBN 85506-99-8
 40. Linhartová, V., Vorlíček, J., Mechl. Z.: O dějinách brněnské onkologie a česko-slovenské spolupráci. História medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny v kontexte vývoja europskej vedy 20. storočia. Sborní, Bratislava, 2000, s. 47-50. ISBN 80-85506-99-8.
 41. Marková, J., Vyzula, R.: Co víme o výživě u pacientů s onkologickým onemocněním? Prak. Lék., 80, 2000, 3, 149-152.
 42. Penka M., Buliková A., Vášová I., Penka I: Možnosti zajištění nemocných s poruchou krevního srážení k chirurgickým výkonům. Possibilities of preparation of anticoagulanted patients to surgical operations. R. Zazula: Intenzivní perioperační péče. Galén, Praha 2000, 50 – 58
 43. Penka M., Matýšková M., Buliková A., Zavřelová J., Penka I.: Příprava nemocného s dlouhodobou antikoagulační léčbou v ambulantní praxi k chirurgickému výkonu. Preparation of patients on anticoagulant therapy in ambolatory practice to surgical intervention. Přehledný článek. Interní medicina pro praxi, 2, 2000, 5, 29 – 33
 44. Pospíšilová Y., Brychtová Y.: Angiotenzin I konvertující enzym: co vyplývá z nových poznatků? Angiotensin I Converting Enzyme: What Ensues from Recent Findings? Vnitřní lékařství, 46,2000, č.3, s. 166-169.
 45. Pospíšilová Y.: Studie United Kingdom Prospective Diabetes Study a co z ní vyplývá, Vnitřní lékařství, 46, 2 000, č. 10, s. 709 – 714.
 46. Skřičková, J., Vorlíček, J., Pálková, I., Špelda, S., Kaplanová, J., Merta Z.: Paliativní léčba respiračních obtíží u onkologických nemocných. Pneumologie 2000, Aktuality oboru TRN, 2000, s. 142-150.
 47. Ševčík, P., Vorlíček, J.: Ovlivnění bolesti u onkologických pacientů. Zdravotnické noviny, Lékařské listy, 30. 6. 2000, s. 4-5.
 48. Válek, V., Boudný, J., Benda, K. a kol.: Intervenční Bulletin. Cordis, Johnson & Johnson, 2000.
 49. Vašků, V., Adam, Z., Král, Z.: Kožní lymfomy a současné léčebné postupy. Cutaneous-Lymphomas – Therapeutical Approaches. Klinická onkologie, 13, 2, 2000, s35-41.
 50. Vyzula, R.: Letrozol v léčbě pokročilého karcinomu prsu. Klin. Onkol., 13(3), 2000, 71-73.
 51. Vyzula, R.: Nežádoucí účinky monoklonálních protilátek. In: Žaloudík, J.(Ed.): Monoklonální protilátky v onkologii, s 95 - 97, Mediforum, 1.vydání, Praha, 2000, 109
 52. Vyzula, R.: Trastuzumab v léčbě karcinomu prsu. In: Žaloudík, J.(Ed.): Monoklonální protilátky v onkologii, s 59 -67, Mediforum, 1.vydání, Praha, 2000, 109.
 53. Vyzula, R: Existuje prevence maligního nádorového onemocnění? Forum medicinae, 2000, 1, 8-11.
 54. Žaloudík, J., Hajdúch, M., Vyzula, R. et al.: Výsledky MTT testů chemorezistence u karcinomů plic, kolorekta a sarkomů měkkých tkání. Klin. Onkol. 13 (zvl.číslo), 2000, 37-38.
 55. Žaloudík, J., Petruželka,L., Vorlíček, J., Klener, P.: Internetové stránky České onkologické společnosti a možnosti využití v praxi. Klinická onkologie, 2, 2000, s. 65-66.

 

Přednášková činnost

 1. Mayer, J., Doubek, M., Horký, D., Doubek, J., Scheer P.: Markedly reduced nrphrotoxicity of conventional amphotericin B therapy after minimal nephroprotective measures – animal model and clinical study. Blood 96, 2000, No 11, abstract No 5223
 2. Mayer, J., Indrák, K., Koza, V., Lazarus, H., Shea, T. et al: Leridistim vs. G-CSF mobilization of peripheral blood stem cells when used with cyclophosphamide and etoposide in patients with lymphoma. Blood 96, 2000, No 11, abstract No 776.
 3. Mayer, J., Kiss, I.: Minialogenní transplantace krvetvorných buněk u nemocných s adenokarcinomem ledvin. 8. onkologicko-urologické sympozium, Praha, 23. 11. 2000
 4. Mayer, J., Kořístek, Z., Doubek, M. et al.: Alogenní transplantace periferních kmenových buněk po nemyeloblativním režimu. XIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 8.-10.6.2000, abstrakt č. 79.
 5. Mayer, J., Krahulová, M., Kořístek, Z., Dvořáková, D., Freiberger, J., Vorlíček, J.: Allogeneic peripheral blood stem cell transplantation after non-myeloblative regimen containing busulfan, fludarabine, and ATG. Bone Marrow Transplantation 2000, 26th Annual Meeting European Group for Blood and Marrow Transpl.and 16th Meeting of the Nurses Group. Innsbruck, Austria, March 5-8.3. 2000, abstrkt v Bone Marrow Transplantation 2000, vol. 25, Suppl.1, s. 129, abstrakt P 376.
 6. Mayer, J., Vášová, I., Kořístek, Z., Navrátil, M.: Ifo and eto-based chemotherapy as salvage and mobilizing regimens for poor prognosis lymphoma. Workshop on cytoreduction, stem cell mobilization, and high-dose therapy in relapsed/refeactory malignant lymphomas. Ahrenburg (Germany), 12 October, abstact s.7, invited lecture.
 7. Mayer, J.: Alogeneic transplantation of hematopoetic stem cells after a non-myeloblative conditioning. 2 konference s mezinárodní účastí na téma Pokroky v transplantaci kostní dřeně, Praha, 27.1. 2000, Univerzita Karlova, invited lecture.
 8. Mayer, J.: Alogenní transplantace krvetvorných buněk s nemyeloablativním režimem v léčbě leukemií. Allogeneic Hematopoietic Progenitor Cell Transplantation in Leukemia Patients after Non-Myeloablative Regimens. Pokroky v transplantaci kostní dřeně II, Praha, 27. ledna, 2000. Abstrakt nečíslován.
 9. Adam, Z., Tomíška, M., Prokeš, B., Hájek, R., Krejčí, M.:Léčba osteolytických projevů mnohočetného myelomu. Therapy of osteolytic distruction in multiple myeloma. 4. ostravské dny podpůrné léčby v onkologii, Ostrava, 28.4.-29.4.2000, abstrakt L 12, s. 17-18.
 10. Bačovský J.,Hájek, R., Adam, Z., a spol. The Vth Mitteleurope- Countries Meeting of Internal medicine, Bratislava, 29.-30.6.2000
 11. Buliková A, Matýšková M, Dušek V, Zavřelová J, Fojtík Z.  and all. Antiphospholipid antibodies and thromboses in patrients with rheumatologic diseases and tumors. 16 th International Congress on Thrombosis, May 5-8,Porto, Portugal, abstrakt.
 12. Doubek, M., Brychtová, Y.: Paroxyzmální noční hemoglobinurie: popis případu. XIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 8.-10.6.2000, abstrakt č. 51.
 13. Doubek, M., Mayer, J., Horký, D. a kol.: Zvířecí model nefrotoxicity konvenčního amfotericinu B. XIV. Olomoucké dny s mezinárodní účastí. Olomouc, 8-10.6. 2000, Abstact 40, sborník abstrakt s. 54.
 14. Doubek, M., Mayer, J.: Prevence nefrotoxicity konvenčního Amfotericinu B. Prophylaxis of conventional amphotericin B – induced nephrotoxicity. 4. ostravské dny podpůrné léčby v onkologii, Ostrava, 28.4.-29.4.2000, abstrakt L 17, s. 26.
 15. Doubek, M., Mayer, J.: Prevence nefrotoxicity konvenčního amfotericinu B. XIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 8.-10.6.2000, abstrakt č. 39, sborník abstrakt s. 53, Oceněno jako nejlepší přednáška mladého hematologa.
 16. Dvořáková, D., Mayer, J., Zemánková, J., Sučíková J.: Detekce zbytkové choroby u pacientů s chronickou myeloidní leukemií (CML) po transplantaci hematopoetických kmenových buněk. Kongres Pokroky v lékařství a farmacii, BVV Brno, 8. – 11. 11. 2000.
 17. Elbl, L., Chaloupka, V., Nehyba, S., Navrátil, M., Vášová, I., Vorlíček, J.: Chronická kardiotoxicita chemoterapie u nemocných s maligním lymfomem a Hodgkinovou nemocí. Cor et Vasa, Supplementum, 2000, s. 10-11. Abstracts.
 18. Elbl, L., Chaloupka, V., Nehyba, S., Navrátil, M., Vášová, I., Vorlíček, J.: Doxorubicin – induced cardiotoxicity in adults with lymphomas and Hodgkin disease. The Journal of Heart Failure, Abstracts 539.
 19. Fišerová, A., Hájek, R., Bourková, L., Doubek, M., Klabusay, M., Vidláková, P., Tůzová, E., Banovská, A., Vorlíček, J., Penka, M.: Magnetická separace myelomových buněk. XIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 8.-10.6.2000, abstrakt č. 35, sborník s. 48.
 20. Fojtík Z, Buliková A, Matýšková M. and all. Presence of antiphospholipid antibodies in patients with rheumatic diseases. Annual European Congress of Rheumatology, June 21-24, Nice, France, abstrakt č 507.
 21. Fojtík Z, Obrovská M. Selektivní modulátory estrogenových receptorů v léčbě osteoporózy. Česká Revmatologie IV/2000, abstrakt.
 22. Fojtík Z, Obrovská M. Selektivní modulátory estrogenových receptorů v léčbě osteoporózy. 44. výroční sjezd českých a slovenských revmatologů, 27.-30.9.2000, Hradec Králové, přednáška
 23. Fojtík, Z., Bulíková,A., Tobolíková, V., Zavřelová, J.: Laboratory Findings in the “Thrombembolic” and “Non-Thrombembolic” subgroups of patients with antiphospholipid antibodies. 3rd Central European Congress of Rheumatology. Bratislava, Slovakia, May 10-13, 2000, abstrakt, str. 92.
 24. Freiberger T., Mayer, J.: Detekce chimerismu u pacientů po alogenní transplantaci periferních kmenových buněk po nemyeloblativním režimu. . Kongres Pokroky v lékařství a farmacii, BVV Brno, 8. – 11. 11. 2000.
 25. Hájek R., Krejčí M., Ščudla,V. , Bačovský J. et al.: Report from the Trial “4w” of Czech Myeloma Group: Therapy of Multiple Myeloma with high Dose Melphalan and Peripheral Blood Stem Cell (PBSC) Support, Followed Maintenance Therapy With Interferon Alpha –2b (IFN) Monotherapy or Sequential, Maintenance Therapy IFN and Dexamethasone (DEX). Bone Marrow Transplantation 2000, 26th Annual Meeting European Group for Blood and Marrow Transpl.and 16th Meeting of the Nurses Group. Innsbruck, Austria, March 5-8.3. 2000, abstrkt v Bone Marrow Transplantation 2000, vol. 25, Suppl.1, s. 223, abstrakt P 714.
 26. Hájek, R., Adam, Z., Ščudla, V. a kol.: Průběh studie 4W u nemocných s mnohočetným myelomem: druhá analýza dlouhodobých výsledků. XIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 8.-10.6.2000, abstrakt č. 31.
 27. Hájek, R., Žáčková,D., Penka, M., Krahulcová et al: Autologous Transplantation in CML Patients using Interleukin 2 Activated Graft Followed With Il-2 and GM-CSF Immunotherapy. Bone Marrow Transplantation 2000, 26th Annual Meeting European Group for Blood and Marrow Transpl.and 16th Meeting of the Nurses Group. Innsbruck, Austria, March 5-8.3. 2000, abstrkt v Bone Marrow Transplantation 2000, vol. 25, Suppl.1, s. 100, abstrakt P 278.
 28. Hubáček, J., Malý, J., Mayer, J., a kol.: Léčba AML seniorského věku – výsledky studie tří hematologických center. . XIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 8.-10.6.2000, abstrakt č. 9.
 29. Indrák, K., Mayer, J., Sajdová, J., Malý J. a kol.: Výsledky léčby akutních leukémií v pěti hematologických centrech ČR v letech 1996 – 1999, XIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 8.-10.6.2000, abstrakt č. 11.
 30. Kadlčíková, H., Bombíková, H.: Postižení GIT po vysokodávkované chemoterapii a při transplantaci kostní dřeně. XIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 8.-10.6.2000, abstrakt č. 75.
 31. Kadlčíková, H.: Kvalita života pacientky během léčby transplantace kostní dřeně. Quality of life of patients treated with bonne marrow transplantation. 4. ostravské dny podpůrné léčby v onkologii, Ostrava, 28.4.-29.4.2000, abstrakt O13, s. 69.
 32. Kalous, O, Mayer,J., Doubek, M. et al: Vysokodávkovaný perorální busulfan- monitorace plazmatických hladin a následná úprava jeho dávkování zlepšující průběh a výsledky transplantací periferních krvetvorných buněk. XIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 8.-10.6.2000, abstrakt č. 84
 33. Kalous, O., Mayer, J., Doubek, M., Malášková, L., Dastych, M: Úprava dávkování cytostatika busulfanu na základě monitorace jeho plazmatických hladin před transplantací periferních krvetvorných buněk vede k významnému zlepšení průběhu a výsledku transplantací. Dosage Modific of Busulfan Based on the Results od its Plasma Contrentrations Monnitoring Prior to Peripheral Stem Cell Transplantations Leads to a Significant Improvement of the Course and Results of Transplantation. VII konference mladých lékařů, Brno, červen 2000
 34. Kiss, J., Žaloudík, J., Vyzula, R.: Hlavní klinické indikace pro in vitro testování chemorezistence nádorů. Sborník abstraktů, BOD 2000, Brno, abstr. 61.
 35. Klabusay, M.., Doubek, M., Adam, Z.: Peripheral blood plasma cells correlate with the disease activity in patients with multiple myeloma after PBSC transplantation. Acta Haematologica 103 (suppl. 1), 53, 2000
 36. Klabusay, M.., Doubek, M., Adam, Z: Can peripheral blood plasma cells predict a relapse of multiple myeloma in patients after PBSC transplantation? Bone Marrow Transplantation 2000, 26th Annual Meeting European Group for Blood and Marrow Transpl.and 16th Meeting of the Nurses Group. Innsbruck, Austria, March 5-8.3. 2000, abstrkt v Bone Marrow Transplantation 2000, vol. 25, Suppl.1, s. 219, abstrakt P 697.
 37. Klabusay, M.: Peropheral blood plasma cells correspond to the disease activity in patients with multiple myeloma after PBSC transplantation. 13th Symposium on Molecular Biology of Hematopoesis – Treatment of Leukemia, Lymphoma & Cancer, New York, USA, 2000, lecture
 38. Kolářová, M., Kalous, O.: Scabies u imunokompromitovaných pacientů. Scabies in immunocompromised patients-world centers experience. – zkušenosti ze světových center. Seminář společnosti pro nemocniční hygienu, Praha, únor, 2000.
 39. Komárková, P.: Problematika ošetřovatelské péče u pacientů s febrilní neutropenií. Problems of nursing care in patients with febrile neutropenia. 4. ostravské dny podpůrné léčby v onkologii, Ostrava, 28.4.-29.4.2000, abstrakt č.O26, s. 84.
 40. Kořístek, Z., Mayer, J., Navrátil, M: Fine needle bone marrow aspiration for prediction of harvest yield. Bone Marrow Transplantation 2000, 26th Annual Meeting European Group for Blood and Marrow Transpl.and 16th Meeting of the Nurses Group. Innsbruck, Austria, March 5-8.3. 2000, abstrakt v Bone Marrow Transplantation 2000, vol. 25, Suppl.1, s. 257, abstrakt P 822.
 41. Kořístek, Z., Štěrba, J., Mayer, J et al: Separace PBSC u dětí s hmotností pod 20 kg – naše zkušenosti. XIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 8.-10.6.2000, abstrakt č. 10.
 42. Král, Z., Vášová, I., Navrátil, M., Mayer, J. et al.: Účinek vysokodávkované chemoterapie u nemocných s hodgkinovou chorobou. XIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 8.-10.6.2000, abstrakt č. 26.
 43. Krejčí, P., Dvořáková, D., Krahulcová, E., Hampl, A., Dvořák, P.: Fibroblast growth factor 2 (FGF2) and leukemia. What might be significance of the increased FGF2 synthesis for feukemia cells? Scripta Medica,2,tomus 73, 2000, p.142
 44. Křivanová, A., Fojtík, Z., Adam, Z. and all. Influence of clodronate on the bone density of patients with multiple myeloma- three year follow up of the therapeutic effect. World Congress on Osteoporosis 2000,June 15-18, Chicago, Illinois, abstrakt č.536.
 45. Křivanová A., Hájek, R., Adam, Z., et al.: T2 MODEL – A clinical experimentalmodel for evaluation of the effect of the new experimental perspective approaches in multiple myeloma patients (the results of pilot studies Bone Marrow Transplantation 2000, 26th Annual Meeting European Group for Blood and Marrow Transpl.and 16th Meeting of the Nurses Group. Innsbruck, Austria, March 5-8.3. 2000, abstrkt v Bone Marrow Transplantation 2000, vol. 25, Suppl.1, s. 223, abstrakt P 713.
 46. Křivanová, A., Fojtík, Z., Adam, Z. : Influence of clodronate on the bone density of patients with multiple myeloma – Three- year follow-up of the therapeutic effect. Osteoporosis Int 11: S187-S187, Suppl. 2, 2000
 47. Křivanová, A., Hájek, R., Adam, Z. et al: “T2” – Klinický experimentální model hodnocení léčebné účinnosti perspektivních léčebných postupů u nemocných s mnohočetným myelomem (průběžné výsledky pilotních studií). XIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 8.-10.6.2000, abstrakt č. 34
 48. Lalacentte, M., Rezvani, K., Szydlo, R., Mayer, J. et al: Favorable outcome of non-myeloblative stem cell transplant for chronic myeloid leukemia in first chronic phase: a retrospective study of the European Group of Blood and Marrow transplantation. Blood 96, No 11, abstract No 2340.
 49. Maláska, J., Fajkus, J. Bajer, M., Vyzula, R. et al.: Telomerase activity and expression in the course of treatment of acute childhood leukemias. Proceedings of the 2000 Miami Nature Biotechnology Winter Symposium, 2000, 11, S29a, abstr.
 50. Maláska, J., Fajkusová, L., Vyzula, R., Žaloudík, J. et al.: Biologie a klinický význam telomerázy u kolorektálního karcinomu. BOD 2000, Brno, abstr.
 51. Marková, J., Kiss, I., Vyzula, R.: Intraarteriální lokoregionální chemoterapie u pacientů s primárním nebo metastatickým postižením jater. Sborník abstraktů, BOD 2000, Brno, abstr. 109.
 52. Mikulková, M.: Význam dobré připravenosti personálu při ošetřování onkologického pacienta na jednotce intenzivní péče. The significance of the sufficient nursing staff´s knowledges during nursing care in the oncology patients in the intensive care unit. 4. ostravské dny podpůrné léčby v onkologii, Ostrava, 28.4.-29.4.2000, abstrakt O18, s.74.
 53. Navrátil, M., Vášová, I., Mayer, J.: Toxicity of high-dose regiment BEAM and BuCy 2 in patients with lymphoma-single-center experience. Bone Marrow Transplantation 2000, 26th Annual Meeting European Group for Blood and Marrow Transpl.and 16th Meeting of the Nurses Group. Innsbruck, Austria, March 5-8.3. 2000, abstrkt v Bone Marrow Transplantation 2000, vol. 25, Suppl.1, s. 136, abstrakt P 402.
 54. Parkánová, P., Vostrejšová, S., Komárková, P.: Význam skupinové péče v hematoonkologii. XIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 8.-10.6.2000, abstrakt č. 89.
 55. Pospíšilová, Y.: Přednáška: Chronické komplikace diabetes mellitus a role praktického lékaře, Brněnské dny praktického lékařství, 29.-30.9.2 000.
 56. Pospíšilová, Y.: Přednáška: Výhledy v terapii PAD, postgraduální regionální diabetologický seminář v Brně, dne 19. 5. 2000 (19.-20. 5. 2000).
 57. Rakovanová D., Mikulková, M.: Význam dobré připravenosti pacienta před transplantací kostní dřeně. XIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 8.-10.6.2000, abstrakt č. 72.
 58. Skřičková, J., Mayer, J., Vorlíček, J., Merta, Z.: Pulmonary infections in leukemic patients. World Congress on Lung Health and 10th ERS Annual Congress, Florence, Italy, August 30- September 3, 2000, abst. 374.
 59. Skřičková, J., Mayer, J., Vorlíček, J.: Plicní infekce Pneumocystis carinii u HIV negativních nemocných s nádorovým a bez nádorového onemocnění. X. kongres Slovenskej a českej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti, Poprad, Slovensko,7.-10. 10. 2000, abstr. č. 151.
 60. Sláma, O., Navrátil, M., Vášová, I.: Naše zkušenosti s rituximabem v léčbě lymfoproliferativních onemocnění: přehled nežádoucích účinků a jejich léčba. Our Experience with rituximab in the treatment of low grade lymfproliferative disorders. Overview of adverse effects and their management. 4. ostravské dny podpůrné léčby v onkologii, Ostrava, 28.4.-29.4.2000, abstrakt č.L29, s. 39.
 61. Sláma, O., Vorlíček, J., Skřičková, J.: Konsiliární paliativní tým v prostředí univerzitní nemocnice. 6. brněnský den paliativní medicíny, Brno, 29.9.2000.
 62. Smejkal, P., Matýšková, M., Bulíková, A. : Získaný inhibitor koagulačního faktoru VIII v regionu jižní Moravy. XIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 8.-10.6.2000, přednáška 117.
 63. Škapová, D., Dvořáková, D., Kristková, Z..: Využití PCR k včasné detekci patogenů komplikujících léčbu pacientů s hematologickými malignitami Kongres Pokroky v lékařství a farmacii, BVV Brno, , 8.-11.11.2000, Brno, abstrakt Scripta Medica
 64. Špelda, S., Kaplanová, J., Skřičková, J..: Léčba lokoregionálně pokročilého nemalobuněčného bronchogenního karcinomu souběžnou chemoterapií paklitaxel, carboplatina, etoposid a radioterapií. X. kongres Slovenskej a Českej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti, Poprad, Slovensko, P07, 2000 (poster).
 65. Tomíška, M., Hrbková, D., Tomíšková, M.: Prelimitary experience with oral suspension of megestrol acetate (Megace) in advanced cancer patients (abstrakt). Nutrition, 2000, 16 1, p. V
 66. Tomíška, M., Obořilová, A.: Imunomodulační umělá klinická výživa. 5. pracovní odpoledne Nutričního týmu FN Brno-Bohunice, 7. 12.2000.
 67. Válek, V., Boudný, J., Ostřížek, T., Vyzula, R., Kiss, I., Zbořil, V., Itai, Y., Arai, Y.: Angiografické zavedení port-katetru. Sborník abstraktů, BOD 2000, Brno, abstr. 112
 68. Válek, V., Boudný, J., Ostřížek, T., Vyzula, R., Kiss, I., Zbořil, V., Itai, Y.: Angiografické intervenční metody v léčbě primárních a sekundárních tumorů jater. Sborník abstraktů, BOD 2000, Brno, abstr. 178.
 69. Vášová, I.: Sekundární kožní projevy u nemocných s lymfomy. Přednáška, Celostátní symposium dermatologie, Brno, 20.10. 2000.
 70. Vlček, J., Jandová, M., Vorlíček, J., Malý, J.: Management of Neutropenia. J. Oncol. Pharm. Practice, Vol. 6, No.1, 2000. Conference Abstracts 11.
 71. Vorlíček, J., Adam, Z.: Diferenciální diagnostika uzlinového syndromu. VII. kongres interní medicíny pro lékaře v praxi, Zlín 6.-9. září 2000.
 72. Vorlíček, J., Skřičková, J.: Základy paliativní medicíny. 5.th European Congress of Clinical Gerontology, Bratislava, Juna 22-24, 2000. Geriatria, VI., 2, 2000, Abstracts č. 74
 73. Vorlíček, J.: česká paliativní medicína na začátku nového století. 6. brněnský den paliativní medicíny, Brno, 29.9.2000.
 74. Vyzula, R., Kiss, I.: Možnosti chemoterapie primárních a sekundárních nádorů jater. Sympozium o intervenční radiologii u onkologických nemocných. 28.4.2000, Brno, abstr., (invated speaker).
 75. Vyzula, R., Navrátilová, D., Hrbková, D.: Learning to live with cancer – Balance. International Oncological Symposium, květen 5.-6. 2000, Praha, abstr. (invated speaker).
 76. Vyzula, R., Tobolíková, V., Lorenz, I. et al.: Intenzivní léčba pre- a perimenopauzálních pacientek s karcinomem prsu. Sborník, Onkologie v gynekologii a mammologii, Brno, 2000, 5, abstr. 123.
 77. Vyzula, R., Tobolíková, V., Lorenz, I.: Problémy s intenzivní léčbou pre- a perimenopauzálních pacientek s karcinomem prsu. Mezinárodní seminář radiologů, 28.4. 2000, Brno (invated speaker).
 78. Vyzula, R., Tomášek, J., Kiss, I. et al.: Chronopharmacology in daily oncology practice. The seventh international symposium on oncology pharmacy practice. Prague, April 5-8, 2000, abstr. (invated speaker).
 79. Vyzula, R., Tomášek, J., Kiss, I. : Chronoterapie kombinací 5-fluorouracil/cisplatina/leukovorin metastatického karcinomu gastrointestinálního traktu. Sborník abstratků, BOD 2000, Brno, abstr. 73.
 80. Vyzula, R.: Analoga GnRH v léčbě pokročilého karcinomu prsu. Seminář onkologů, Tweng, Rakousko, 7.3.2000, (pozvaný speaker).
 81. Vyzula, R.: Další zdokonalení programu Balance. Seminář onkologů, Plzeň, 5.4.2000, (pozvaný řečník)
 82. Vyzula, R.: Dose density přednosti před HD u pre- a perimenopauzálních pacientek s karcinomem prsu. Seminář gynekologů, Brno, 29.3.2000, (pozvaný řečník)
 83. Vyzula, R.: Hormonoterapie karcinomu prsu. Seminář onkologů, Tweng, Rakousko, 6.3. 2000, (pozvaný speaker).
 84. Vyzula, R.: Chronobiologie v moderní medicíně. Seminář internistů, Brno, 9.2.2000.
 85. Vyzula, R.: Intenzivní léčba karcinomu prsu u pre- a perimenopauzálních žen. XIX. Výroční konference Společnosti všeobecného lékařství, Brno, 18.11.2000. (pozvaný řečník)
 86. Vyzula, R.: Intenzivní léčba pre- a perimenopauzálních pacientek s karcinomem prsu. 2. Celostátní sjezd sdružení soukromých gynekologů České republiky s mezinárodní účastí. Praha 26.5. 2000.
 87. Vyzula, R.: Léčba metastazujícího karcinomu prsu. Kurz České lékařské komory, Praha, 11.11.2000. (pozvaný řečník)
 88. Vyzula, R.: Postavení vysokodávkované chemoterapie v léčbě ca prsu. Kurz České lékařské komory, Praha, 11.11.2000. (pozvaný řečník)
 89. Vyzula, R.: Postoperative follow-up in colorectal cancer. ESO training course, Praha, 14.4. 2000, abstr. (invated speaker).
 90. Vyzula, R.: Programy a klinické studie OKO. Seminář jihomoravských onkologů, Jaroměřice nad Rokytnou, 14.4.2000 (invated speaker).
 91. Vyzula, R.: Úskalí diagnostiky a léčby karcinomu prsu. Seminář farmaceutů, Medlov, 10.11.2000. (pozvaný řečník)
 92. Žaloudík, J., Hajdúch, M., Coufal, O., Kiss, I., Vyzula, R.: Možnosti testování chemorezistence nádorů trávicího traktu. Sborník abstraktů, BOD 2000, Brno, abstr. 60.
 93. Žaloudík, J., Vyzula, R.: Parametrický záznam pro digitalizaci onkologických dat SOR – podmínka hodnocení prediktorů i léčebných výsledků. Sborník, Onkologie v gynekologii a mammologii, Brno, 2000, 5, abstr. 100.
 94. Žaloudík, J., Vyzula, R.: Prediktivní faktory v mammologické praxi. Onkologie v gynekologii a mammologii, satelitní sympozium, Brno, 2000.

Pozvání k přednáškám

 • Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSs: 6 x
 • Doc. MUDr. Jiří Mayer, CSc: 2 x
 • Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc: 8 x
 • Prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc: 1 x
 • Doc.MUDr. Rostislav Vyzula, CSc: 14 x

Výkonné redaktoství a členství v redakcích odborných časopisů

 • Prof. MUDr. Jiří Vorlíček je členem redakční rady časopisu Klinická onkologie.
 • Prof. MUDr. Jiří Vorlíček je členem redakční rady časopisu Postgraduální medicína.
 • Prof. MUDr. Jiří Vorlíček je členem redakční rady časopisu Acta chemotherapeutica.
 • Prof. MUDr. Jiří Vorlíček je členem redakční rady časopisu Antiinfective drugs and chemotherapy.
 • Doc. MUDr. Jiří Mayer, CSc. je členem redakční rady časopisu Klinická onkologie
 • Doc. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. je členem redakční rady časopisu Klinická onkologie
 • Doc. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. je členem redakční rady časopisu Vnitřní lékařství
 • Doc. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. je členem redakční rady časopisu Onkologická péče
 • Doc. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. je členem redakční rady časopisu Scripta medica
 • Doc. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. je členem redakční rady časopisu Klinická onkologie.
 • Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. je členem redakční rady časopisu Hematológia a transfuziológia.

 

Členství v tuzemských a zahraničních výborech odborných společností

 • Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. je členem výboru Onkologické společnosti České lékařské společnosti JEP.
 • Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. je členem výboru Společnosti pro výzkum a léčbu bolesti České lékařské společnosti JEP.
 • Doc. MUDr. Jiří Mayer, CSc. je předsedou transplantační sekce Hematologické společnosti České lékařské společnosti JEP.
 • MUDr.Zdeněk Fojtík, člen výboru Revmatologické společnosti České lékařské společnosti JEP.

 

Členství a funkce v mezinárodních nevládních organizacích

 • Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. je čestným členem ve Slovenské hematologické a transfuziologické společnosti.
 • Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. je čestným členem ve Slovenské chemoterapeutické společnosti.
 • Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. je členem ESMO – European Society of Medical Oncology.
 • Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. je členem European Association for Palliative Care.
 • Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. je členem ESBiC – European Society of Biomodulation and chemotherapy.
 • Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. je členem MASCC – Multinational Association of Supportive Care in Cancer.
 • Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. je členem EBMT – European Group for Blood and Marrow Transplantation.
 • Doc. MUDr. Jiří Mayer, CSc. je členem ASH – American Society of Hematology.
 • Doc. MUDr. Jiří Mayer, CSc. je členem EBMT – European Group for Blood and Marrow Transplantation.
 • Doc. MUDr. Jiří Mayer, CSc. je členem ISEH – International Society of Experimental Hematology.
 • Doc. MUDr. Zdeněk. Adam, CSc. je členem Rakouské společnosti pro hematologii a onkologii.
 • Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc je členem MASCC – Multinational Association of Supportive Care in Cancer.
 • Doc. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc je členem ASCO - American Society of Clinical Oncology.
 • Doc. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc je členem ESMO - European Society of Medical Oncology.
 • Doc. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc je členem International Society of Chronobiology
 • Doc. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc je členem European Society of Mastology
 • MUDr. Zdeněk Kořístek je členem ISHAGE – International Society for Hematotherapy and Graft Engeneering.
 • MUDr. Z. Kořístek je členem EBMT – European Group for Blood and Marrow Transplantation.
 • MUDr. R. Hájek, CSc. je členem ASCO - American Society of Clinical Oncology.
 • MUDr. M. Protivánková je členem členem EBMT – European Group for Blood and Marrow Transplantation.
 • As. MUDr.M.Tomíška, CSc. je členem MASCC – Multinational Association of Supportive Care in Cancer
 • MUDr. Ingrid Vášová je členkou ESMO – European Society of Medical Oncology.

 

Členství ve vědeckých radách a poradních sborech :

 • - vědecká rada MZ ČR
 • -vědecká rada LF MU
 • - vědecká rada Masarykovy university
 • - vědecká rada Masarykova onkologického ústavu
 • - grantová agentůra IGA MZ
 • - poradní sboru odborníků pro klinickou onkologii ČLK v Brně-městě
 • - komise pro obhajobu disertačních prací v oboru vnitřního lékařství LF MU
 • - komise pro obhajobu disertačních prací v oboru klinické onkologie LF MU

 

Ocenění odbornou společností a jiná ocenění

Cena za nejlepší přednášku mladého hematologa : Doubek, M., Mayer, J.: Prevence nefrotoxicity konvenčního amfotericinu B. XIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 8.-10.6.2000.

 

Pregraduální a postgraduální výchova.

Instituce, pro které provádíme výuku :

a/ Lékařská fakulta MU Brno

b/ Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně

c/ Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha

d/ zdravotnické školy v Brně

Na klinice probíhají pro studenty III. ročníku LF MU stáže z interní propedeutiky, pro studenzy V. a VI. ročníku probíhají blokové stáže z vnitřního lékařství. Studentům V. ročníku se přednáší klinická onkologie.

Na klinice se provádějí zkoušky z interní propedeutiky, z vnitřního lékařství včetní státní zkoušky a zkouška z klinické onkologie

 

Studijní pobyty v zahraničí

 

Místo pobytu

Doba pobytu (dny)

Účel pobytu

MUDr. M. Doubek

UK

90

odborná stáž

MUDr. R. Hájek, CSc

Sydney

90

odborná stáž

MUDr. Y. Brychtová

SRN

60

odborná stáž

MUDr. A. Obořilová

SRN

35

odborná stáž

 

Přehled školících akcí

 • 6. brněnský den paliativní medicíny – 29.9.2000
 • Regionální hemnatologický seminář – 22.9. 2000
 • 5. den o akutních leukémiích – 9.11. 2000

 

Semináře pořádané klinikou .

12/1 K. Nevrtal: Nové poznatky o léčbě EPO u anémií u onkologických pacientů

26/1 J.Štěrba: Léčba NHL dětského věku

9/2 J. Němec: Lokální léčba orální mukozitidy GM-CSF

23/2 L. Elbl: Kardiotoxicita protinádorové léčby

8/3 J. Blatný: Trombóza v dětské onkologii

22/3 A. Obořilová: Myelodysplastický syndrom

5/4 J. Žaloudík: Biomarkery pro optimalizaci léčby sarkomů měkkých tkání

19/4 P. Řiháčková: Idiopatická trombocytopenická purpura

3/5 R. Hájek: Buněčná immunoterapie

17/5 A. Křivanová: Teploty neznámého původu

7/6 I. Vášová: Monoklonální protilátky v léčbě maligních lymfomů

21/6 I.Krč: Současná problematika MALTomů

22/9 Regionální hematologický seminář (Čejkovice – koordinátor J. Mayer, M. Penka, J. Vorlíček )

29/9 6. brněnský den paliativní medicíny (Kongresové centrum LF MU – koordinátor J. Vorlíček

11/10 L. Chrobák: Diferenciální diagnostika mikrocytárních a hypochromních

8/11 Poruchy krevního srážení u infekčních onemocnění a sepse – z cyklu
Trombóza a krvácení – mezioborový problém (Kongres MEFA2000, koordinátor M. Penka)

9/11 5. den o akutních leukemiích (Kongres MEFA2000, koordinátor M. Penka, J. Starý)

22/11 K. Indrák: WHO klasifikace myeloproliferativních chorob

20/12 Zprávy z kongresů (koordinátor J. Vorlíček)

 

Stážisté na naší klinice

 • MUDr. I. Tomášková – OFV FNB
 • MUDr. Z. Čermáková – OKB FNB
 • MUDr. E. Kadlčková – NsP Zlín
 • MUDr. B. Slámová – NsP Havlíčkův Brod
 • MUDr. H. Štěpánková – NsP Havlíčkův Brod
 • MUDr. M. Sitarová – FN U sv. Anny Brno
 • MUDr. S. Pulhrábková – MOÚ Brno
 • MUDr. M. Svoboda – NsP Jindřichův Hradec
 • MUDr. S. Pešák – FN U sv. Anny
 • MUDr. O. Pollaková – NsP Nové město na Moravě
 • MUDr. M. Matuška – FN Ostrava
 • MUDr. J. Marková – OKO FNB

 

Nadace " Pomoc lidem s leukémií "

Benefiční koncerty :

14.6.2000 v minoritském kostele sv. Janů. Pěvecký sbor ARS BRUNENSIS CHORUS za doprovodu Brněnského komorního orchestru předvedli před zaplněným hledištěm dvě díla: Mass for Millenium současné americké skladatelky Meierové a Requiem c moll od Cherubiniho, italského autora z 18 století.

Sponzoři - příspěvek nad 10 000 Kč- (bude opraveno podle dr. Slámy)

 • Roche
 • Phramacia & Upjohn
 • Geostar s.r.o.
 • Astra Pharmaceutical
 • Oseva Agro Brno s.r.o.
 • Jihomoravská energetika a.s.
 • Note DO 11 Institut D
 • Astra Zeneca Czech
 • Ing. M. Plachý
 • Shering-Plough Cent
 • Smithkline-Beecham
 • J. Hloušek
 • M. Cillik
 • Envirotrend s.r.o.
 • M. Obrovský
 • Blanzek s.r.o.
 • Oddíl moderní gymnastiky Brno

 

Závěr

Našim cílem bylo v základních rysech představit výsledky práce naší kliniky a poukázat na problematiku, o kterou se zajímáme.

Úspěchy dosažené v roce 2000 jsou výsledkem práce kolektivu pracovníků Interní hematoonkologické kliniky a dobré spolupráce s vedením naší nemocnice a LF MU, za což bychom chtěli všem poděkovat.

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon L, patro: 6., 14. a 17.

Bohunice, pavilon X, patro: 5.

Bohunice, pavilon Z, patro: 8.

Kontakty:

Sekretariát:
telefon: 532 233 642

Evidence specializovaných hematoonkologických ambulancí IHOK (pavilon X, Diagnosticko-terapeutické centrum, 5. patro): 532 232 216

Objednání na vyšetření – onkologické ambulance solidních tumorů (pavilon Z, 8. patro): 53223 3976

Ambulantní doba:

po-pá 07:00-15:30
tabulka ambulantních hodin

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji