Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

NÁJEM POZEMKŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR ZA ÚČELEM PROVOZOVÁNÍ PRODEJEN SUCHÝCH PLODŮ

VÝZVA k PODÁNÍ NABÍDKY

 

POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ

s názvem

NÁJEM POZEMKŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR ZA ÚČELEM PROVOZOVÁNÍ PRODEJEN SUCHÝCH PLODŮ

 

(dále jen „Výzva“)

 

1.             IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Fakultní nemocnice Brno

se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno

IČO: 65269705, DIČ: CZ65269705

zastoupená MUDr. Roman Kraus, MBA

FN Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.

kontaktní osoba ve věcech tohoto poptávkového řízení: Marian Bednařík, oddělení marketingu, tel. 532232895, email:

 

2.             předmět plnění

Předmětem plnění poptávkového řízení je nájem pozemků a nebytových prosto za účelem podnikání, se kterými má zadavatel právo hospodařit, a to na dobu určitou, maximálně 8 let od podpisu nájemní smlouvy.

 

Specifikace nabízeného majetku:

 

Pozemky:

 

parcela 1681/43, výměra 42m2, katastrální území Brno - Starý Lískovec

Pracoviště medicíny dospělého věku, Jihlavská 20 Brno, 625 00


parcela 3206/4, výměra 35m1, katastrální uzemí Černá pole zapsáno na LV č. 1768

Pracoviště Dětské medicíny - Černopolní 9, Brno 614 00, Černá pole

 

Nebytové prostory:

místnost pro sociální zázemi v budově D

č D.D.1.21 o výměře 1,5 m2

číslo parcely 3190, katastrální uzemí Černá pole zapsáno na LV č. 1768

Pracoviště Dětské medicíny - Černopolní 9, Brno 614 00, Černá pole.

vedeno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno – město.

 

Zájemcům bude umožněna prohlídka nabízených pozemků nebytových prostor, a to na základě individuální dohody s výše uvedenou kontaktní osobou.Každý zájemce o prohlídku se prokáže dokladem totožnosti a zmocněním oprávněného zástupce uchazeče nebo dokladem totožnosti a dokladem, že je oprávněným zástupcem zájemce.

 

Minimální požadované nájemné za 1 kalendářní měsíc: 18 000,- Kč bez DPH.

Veškeré další informace v přiložených souborech.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji