Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

COVID-19: *** TESTOVÁNÍ COVID *** Informace o NÁVŠTĚVÁCH ve FN Brno *** Očkování ve FN Brno (včetně samoplátců / Self-payers )

MUDr. et Bc. Martin Fiala: Centrum pro léčbu rozštěpů obličeje ve FN Brno (CLRO)

Centrum pro léčbu rozštěpů obličeje (CLRO) ve FN Brno při Oddělení dětské plastické chirurgie v Dětské nemocnici bylo ustanoveno 1. července 2019. Jeho vznik je logickým vyvrcholením mnohaletého směřování, každodenní práce s dětskými pacienty a jejich rodiči, výkonů na operačních sálech, aktivit publikačních, přednáškových a výukových. Základním posláním centra je propojení a koordinace lékařů mnoha odborností a zúčastněných nelékařských specialistů při poskytování komplexní péče na velmi dlouhé časové ose.

 

HISTORIE

Léčba a dispenzarizace rozštěpových vad obličeje a souvisejících vzácných vrozených obličejových vad je ve Fakultní nemocnici Brno systematicky prováděna od roku 2005. Rozsah a kvalita péče je umožněna širokým odborným zázemím FN Brno a zejména Dětské nemocnice, kde je poskytována dětem mimořádně komplexní péče, která je unikátní v rámci celé České republiky. Od začátku rozštěpového programu v Dětské nemocnici je kladen také důraz na komunikaci s rodiči i pacienty a pacientskými sdruženími.

SOUČASNOST

Ročně je v centru provedeno průměrně 150 operací rozštěpů v celkové anestezii (z celkového počtu cca 350 operací ročně uskutečněných na Oddělení dětské plastické chirurgie). Od roku 2005 v Dětské nemocnici podstupuje většina pacientů rekonstrukci rtu a nosu v prvních týdnech po narození – v tzv. neonatálním období. Ročně se uskuteční více než 1000 ambulantních návštěv včetně pravidelné dispenzarizace dětí s rozštěpem. Momentálně má centrum v dispenzarizaci téměř 1000 dětí s různými formami rozštěpu obličeje a jejich počet stále narůstá. Pacienti přicházejí do centra zejména ze spádových oblastí všech moravských a slezských krajů a části východních a jižních Čech.

ROZŠTĚPOVÉ VADY OBLIČEJE, VZNIK A INCIDENCE

Rozštěpové vady obličeje jsou nejčastější vrozené vývojové vady orofaciální oblasti. Incidence výskytu rozštěpů obličeje v České republice je cca 1/650 živě narozených dětí. Největší skupinu z nich tvoří typické rozštěpy rtu, alveolu, patra a izolované rozštěpy patra ve všech svých variantách a tíži exprese vady. Rozštěpy obličeje se však objevují i v rámci obrazu některých syndromových postižení či PRS, atypické formě. Rozštěpové vady obličeje vznikají poruchou vývoje primárního a sekundárního patra v 6-9 týdnu embryogeneze. Nejkritičtější je 8. týden, kdy srůstají mediální nasální výběžky s maxilárními a probíhá horizontalizace laterálních patrových desek sekundárního patra.

rozštěp

CHIRURGICKÁ TERAPIE

Chirurgická terapie má tři základní pilíře, prvním je rekonstrukce rtu s korekcí nosu. Ta je prováděna na našem pracovišti nejčastěji neonatálně, ale operujeme i dle historicky zvyklého načasování ve 3 měsících věku. Druhá nezbytná operace u pacientů s rozštěpy patra je primární palatoplastika, obvyklý věk pacienta při operaci je 7-9 měsíců. Je snaha, aby patro zastihl nástup největšího rozvoje řeči v již restituovaném stavu. A jako třetí, poslední je v cca 8-12 letech věku kostní štěpování alveolu, které je indikováno dle stavu dentice, panorama RTG a dle doporučení rozštěpového ortodonta. Tyto základní chirurgické postupy jsou ještě doplňovány dle potřeb sekundárními korekcemi rtu, nosu, patra a v některých případech ortognátními operacemi čelisti v pozdějším věku. Spektrum operovaných pacientů je tedy od novorozeneckého věku přes dětský do dospělosti.

CÍLE A ČINNOST CENTRA

Centrum zastřešuje a koordinuje činnost a mezioborovou spolupráci různých odborností jako je plastická chirurgie, neonatologie, ARO, ORL, ortodoncie, stomatochirurgie, stomatologie, logopedie, foniatrie, psychologie, genetika a v širším slova smyslu příležitostně mnoha dalších dostupných v zázemí Fakultní nemocnice Brno i mimo ni a chce být i pojítkem na akademickou půdu.

Centrum zajišťuje archivaci dat všech typů a jejich strukturalizaci, školící, publikační a přednáškovou činnost. Centrum spolupracuje na vytváření národních standardů ve spolupráci s ostatními rozštěpovými centry v ČR. Rozsahem poskytované péče, její komplexností, vědeckou, publikační aktivitou a zaváděním moderních světových trendů CLRO sleduje srovnatelnost s významnými rozštěpovými centry ve světě. Velké díky patří MUDr. Vokurkové za podstatný díl mnohoroční práce zejména v prvních létech i za faktické zavedení dětské plastické chirurgie v Dětské nemocnici a samozřejmě celému týmu za obětavou práci ve prospěch našich pacientů a jejich rodin. Velmi si vážím daru pracovat s lidmi schopnými, inteligentními, s obrovskou vnitřní motivací a láskyplným přístupem k našim dětským pacientům. Tým vždy tvoří jednotlivci a já mohu říci, že jsem na všechny velice hrdý. Díky nim je tento projekt dynamický, životaschopný a profitují z něj v první řadě naši malí, milí pacienti.

 

KONTAKTY

Vedoucí centra MUDr. Jitka Vokurková, Ph.D.

Zástupce vedoucího centra MUDr. et Bc. Martin Fiala,

Vedoucí ordinář ODPCH Koordinátor centra MUDr. Olga Košková, Ph.D.

Členové MUDr. Pavel Rotschein, MUDr. Dominika Matysková

CLRO - schéma

 

Tabulky

tabulka

tabulka

tabulka

 

 

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji