Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Mgr. Gabriela Pavlasová z IHOK získala prestižní ocenění za výzkum leukemických buněk

Tým vědců pod vedením doc. MUDr. Marka Mráze, PhD., z Interní hematologické a onkologické kliniky FN Brno a LF MU získal v krátké době další prestižní ocenění. Cenu Novartis Discovery Award  obdržela Mgr. Gabriela Pavlasová za výzkum regulace molekuly CD20 ve vztahu k podávání BCR inhibitorů. Jedná se o  prestižní ocenění, jehož nositelem byl před několika lety také doc. MUDr. Marek Mráz, PhD. V této souvislosti jsme položili několik otázek studentce doktorského studia Mgr. Gabriele Pavlasové.

 

V čem spočívá podstata Vašeho objevu?

V našem výzkumu studujeme regulaci a funkci molekuly CD20, která je exprimovaná na povrchu maligních B buněk leukémií a lymfomů, a slouží proto jako cíl monoklonálních protilátek využívaných v terapii těchto B-buněčných malignit. Přestože první anti-CD20 monoklonální protilátka (rituximab) byla schválena k terapii B-buněčných malignit již před více jak 20 lety, stále se příliš neví, jaká je funkce CD20 a ani jaké jsou mechanismy regulace této molekuly.

Jak dlouho jste na tomto výzkumu pracovala, případně jaké měl mezifáze?

Výzkum trval téměř celé mé dosavadní doktorské studium, tj. více jak čtyři roky, během nichž nám byly vydány dva články v prestižních zahraničních časopisech BloodLeukemia. V prvním článku, který publikoval časopis Blood v roce 2016, jsme popsali signální dráhu podílející se na regulaci CD20 a popsali jsme, že CLL buňky mají na svém povrchu větší množství CD20 ve chvíli, kdy z lymfatických uzlin migrují do krevního řečiště. Na základě toho jsme následně dva roky zkoumali biologickou funkci, jakou by CD20 v prostředí lymfatických uzlin mohla mít a podařilo se nám popsat její roli v signalizaci přes B-buněčný receptor (BCR). Stimulace BCR u zdravých B buněk je nezbytná pro jejich množení v případě infekce. U nádorových B buněk je však BCR signální dráha nadměrně aktivní, a to především v prostředí lymfatických uzlin. Nadměrná aktivace BCR je jedna z příčin agresivity maligních B buněk a terapeutická protilátka rituximab zaměřená na molekulu CD20 tak likviduje především ty nejagresivnější buňky, což je možná jedním z důvodů, proč je tato protilátka tak účinná. Tyto výsledky jsme publikovali v časopisu Leukemia letos v létě.

Bude mít Váš výzkum ať přímý či nepřímý vliv na léčbu onkologických pacientů? V jaké oblasti či odbornosti?

V naší výzkumné skupině se zaměřujeme na studium CD20 u chronické lymfocytární leukémie (CLL). Jedná se o onemocnění, které se vyskytuje zejména u starších pacientů, je velmi heterogenní, a i když se stále přichází s novými možnostmi léčby, stále není možné toto onemocnění definitivně vyléčit. Pochopení funkce a mechanismu regulace CD20 je klíčové zejména pro vývoj dalších nových a účinnějších anti-CD20 monoklonálních protilátek, popř. pro jejich kombinaci s jinými účinnými léčivy, jako jsou inhibitory BCR nebo inhibitory anti-apoptotických proteinů rodiny BCL2.  

Jste součástí výzkumného týmu. V čem jsou jeho přednosti?

Na výzkumu CD20 molekuly u CLL pracuji pod vedením doc. MUDr. Marka Mráze, PhD., jehož tým získal ocenění Discovery Award již podruhé (poprvé v roce 2014). Výzkum probíhá jednak v Centru molekulární biologie a genové terapie IHOK FN Brno, ale také v laboratořích Středoevropského technologického institutu Masarykovy univerzity (CEITEC MU). Nejedná se tedy o úspěch jednotlivce, ale velkého počtu vědeckých pracovníků z různých pracovišť a také lékařů z FN Brno. Jmenovitě bych chtěla vyzdvihnout zejména přispění Mgr. Marka Borského, Mgr. Veroniky Šandové, prof. MUDr. Michaela Doubka, PhD., MUDr. Yvony Brychtové, PhD., a prof. MUDr. Jiřího Mayera, CSc. Na našem výzkumném týmu si cením zejména přátelské atmosféry a vzájemné spolupráce, komunikace a pomoci, bez kterých by nebylo možné dosáhnout těchto objevů a publikovat je v prestižních zahraničních časopisech.

Vy sama, když jste šla studovat, tušila jste, že Vás to dovede do laboratoří a že budete směřovat do výzkumu?

Práce ve výzkumném týmu pro mě byla cílem od začátku mého vysokoškolského studia na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, kde jsem vystudovala molekulární biologii a genetiku. Také jsem již od počátku cílila svou vědeckou kariéru na studium biologické podstaty nádorových onemocnění. Nejprve jsem se zaměřila na solidní nádory dětského věku a při nástupu na doktorské studium na Lékařské fakultě MU jsem se začala zabývat hematologickými malignitami dospělé populace a vlivem mikroprostředí na jejich rezistenci k terapii. V současnosti se stále zabývám tímto tématem, kdy s kolegy zkoumáme, která nová léčiva by bylo nejlepší kombinovat s anti-CD20 monoklonálními protilátkami.

 

Fotogalerie
Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon L, patro: 14. a 17.

Bohunice, pavilon X, patro: 5.

Bohunice, pavilon Z, patro: 8.

Kontakty:

Sekretariát:
telefon: 532 233 642

Evidence specializovaných hematoonkologických ambulancí IHOK (pavilon X, Diagnosticko-terapeutické centrum, 5. patro): 532 232 216

Objednání na vyšetření – onkologické ambulance solidních tumorů (pavilon Z, 8. patro): 53223 3976

Ambulantní doba:

po-pá 07:00-15:30
tabulka ambulantních hodin

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji