Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Doc. Martin Huser jmenován profesorem 

Fakultní nemocnici Brno se podařilo rozšířit řady profesorů. Špičkových odborníků, kteří se mohou pyšnit tímto nejvyšším akademickým titulem, v naší nemocnici působí již padesát a nově mezi ně patří také dvaačtyřicetiletý docent MUDr. Martin Huser, Ph.D., primář Gynekologicko-porodnické kliniky LF MU a FN Brno. Jeho jmenování proběhlo 23. června 2017 v pražském Klementinu. Profesor Huser má za sebou již řadu významných úspěchů jak na poli české medicíny, tak i v rámci mezinárodní spolupráce a výzkumu. Specializuje se především na oblast onkoferitility, urogynekologie a zajímají jej možnosti využití IT systémů v klinické medicíně. Od roku 2005 se rovněž věnuje pedagogické práci – vzdělává mediky na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. 


Co pro Vás jmenování profesorem znamená? 

Je to pro mě velká čest a zároveň významné ocenění mé činnosti za posledních patnáct let. Není to jenom moje zásluha, ale především zásluha celého pracoviště a týmu kolegů z Gynekologicko-porodnické kliniky LF MU a FN Brno (GPK), kteří mě podporovali a učili, především bych chtěl zmínit pana profesora Ventrubu, řadu dalších kolegů z Centra asistované reprodukce GPK, spolupracovníky z Perinatologického útvaru GPK, zejména pana asistenta Janků, kolegy z Urogynekologického centra GPK, jmenovitě pana asistenta Belkova. Toto ocenění patří všem mým spolupracovníkům stejně jako mně. 

Významně jste se zasadil o vznik Centra ochrany reprodukce při Gynekologicko-porodnické klinice LF MU a FN Brno, v čem je jedinečné? 

Centrum vznikalo postupně zhruba od počátků nového tisíciletí a v té době nemělo v  České republice alternativu. Nejprve jsme tyto služby nabízeli v rámci Centra asistované reprodukce, postupem času jsme je specifikovali a vyvíjeli nové metody, které mohou pomoci ženám, které podstupují náročnou onkologickou léčbu, zachovat jejich reprodukční funkce. V současnosti poskytujeme komplexní péči a patříme ke špičce nejen v České republice, ale i ve střední a východní Evropě. Za dobu existence centra jsme byli schopni nabídnout konzultaci a léčbu nebo prevenci ochrany ovariálních funkcí stovkám pacientek. 

Jakým způsobem pomáháte zajistit ochranu reprodukčních funkcí u onkologicky nemocných pacientů? 

Pacient, který má podstoupit náročnou onkologickou nebo imunologickou léčbu je svým ošetřujícím lékařem odeslán na naše pracoviště, kde mu nabídneme konzultaci s některým ze specialistů z Centra ochrany reprodukce GPK a navrhneme možnosti, jak zachovat reprodukční funkce ještě před zahájením onkologické léčby. Našimi pacienty jsou ženy i muži, dokonce u mužů má tento postup na našem pracovišti ještě delší tradici, v rámci Andrologického centra nabízíme možnost vyšetřování spermiogramu a kryokonzervace spermatu již od 90. let minulého století. V České republice jsme byli první, kteří nabídli pacientkám techniky farmakologické protekce gonád a dále kryokonzervace gamet a ovariální tkáně pro zachování reprodukční funkce u onkologické léčby. Zároveň jsme schopni pomoci také ženám, u nichž už došlo k poškození reprodukční funkce, zde nabízíme program dárcovství embryí, oocytů, ale ideální samozřejmě je, když přijdou ještě před samotnou léčbou. 

V protekci reprodukční schopnosti u žen jste velice úspěšní, spolupracujete s centry v Americe, Izraeli… 

Ano, zde si dovolím vyzdvihnout i naše publikační úspěchy. Tomuto tématu se věnuje jedna z nejdůležitějších studií, které se nám podařily na pracovišti realizovat a publikovat. Tato studie byla publikována v roce 2008 v prestižním časopise Human Reproduction a nám se podařilo na základě souboru pacientek, kterým jsme buď podávali, nebo nepodávali analoga gonadoliberinu, prokázat, že tyto léky mají určitý protektivní vliv na funkci vaječníků a reprodukční funkci u žen obecně. Tato studie byla výsledkem mnohaleté práce týmu našich odborníků a byla financovaná z Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví. Na tuto práci postupně navázaly další publikace v roce 2012 a 2015, kdy vznikla rovněž monografie s názvem Onkofertilita – nová oblast reprodukční medicíny, která vyšla v České republice ve spolupráci s nakladatelstvím Mladá fronta. Tato publikace by měla vyjít letos nebo v příštím roce také v angličtině. 

Za publikaci vycházející z vědecko-výzkumné práce Vašeho týmu odborníků jste obdrželi Cenu děkana LF MU za nejvýznamnější příspěvek k rozvoji klinické medicíny za rok 2016. Můžete téma Vašeho výzkumu přiblížit?

Cílem této klinicky zaměřené vědecko-výzkumné práce byla analýza reprodukčních výsledků u mladých žen léčených chemoterapií pro Hodgkinův lymfom (HL) v komplexním onkologickém centru LF MU a FN Brno, které zároveň dostávaly analoga gonadoliberinu (GnRH-a) jako prevenci poškození vaječníků. Práce má významný klinický potenciál především proto, že prokázala signifikantně lepší reprodukční výsledky včetně počtu dosažených klinických těhotenství u pacientek, které byly léčeny specifických režimem chemoterapie v kombinaci s podáním GnRH-a. Byla také zveřejněna v prestižním časopise Journal of Assisted Reproduction and Genetics – oficiálním časopise Americké společnosti pro reprodukční medicínu. Pro svůj významný klinický přínos byla naše práce rovněž oceněna vědeckým výborem Sekce asistované reprodukce České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP jako nejlepší publikace z oblasti asistované reprodukce za rok 2015.

Na co se specializujete v urogynekologii? 

Urogynekologie jako subspecializace oboru gynekologie a porodnictví byla uznána s novým systémem postgraduálního vzdělávání v roce 2011, ale jde o starší obor, jehož počátky spadají do 16. století a v České republice má významnou tradici. Postupně jsme tento obor na klinice rozvinuli, zde bych chtěl zmínit zejména přínos svého učitele pana asistenta Belkova. Zabýváme se problémy s držením moči u žen a poruchami statiky pánevního dna. Tyto problémy souvisí se sestupem nebo výhřezem pánevních orgánů a většinou postihují starší ženy v období po přechodu, na druhou stranu se dnes s těmito problémy setkáváme i u mladších žen, které vícekrát rodily, měly náročný porod nebo musí významně fyzicky pracovat. V oblasti urogynekologie jsme superspecializovaným centrem pro Jihomoravský region – poskytujeme našim pacientkám péči na nejmodernější světové úrovni.

Jaké jsou trendy v IT využitelné ve Vašem oboru? 

Současným celosvětovým trendem v tzv. bioinformatice je možnost využívat data uložená v nemocničních informačních systémech pro podporu rozhodování lékaře při léčbě pacienta. Naše pracoviště dlouhodobě patří k průkopníkům v oblasti IT, kdy jsme ke každodenní klinické práci využívali počítače již od 90. let minulého století. Nejdříve jsme se zaměřili na problematiku asistované reprodukce, kde tým mých kolegů od počátku vyvinul a uvedl do praxe registr těchto případů a snažili jsme se jej propojit s některými dalšími klinickými informačními systémy (Národní onkologický registr či další registry reprodukční medicíny). Další je např. projekt týkající se tzv. elektronické porodní knihy a elektronických záznamů o průběhu porodu, kde se snažíme zpracovat a zpřístupnit naše elektronická data tak, abychom z nich mohli analyzovat některé údaje, které by nám mohly pomoci lépe tyto pacienty léčit, popř. vytipovat rizikové pacientky. 


 

Kde nás najdete:

Porodnice Obilní trh, pavilon A

Bohunice, pavilon Z

Kontakty:

Ambulance porodního sálu
532 233 962 (Bohunice)
532 238 440 (Obilní trh)

Porodní sál
532 233 961 (Bohunice)
532 238 285 (Obilní trh)

Gynekologická ambulance
532 233 953 (Bohunice)
532 238 373 (Obilní trh)
532 238 285

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji