Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Skupinová psychoterapie v léčbě insomnie při bolestivé polyneuropatii

Pro pacienta, který pociťuje bolest, je usnutí nebo udržení spánku často obtížnější, ale nevyspalý jedinec je zároveň k bolesti velice vnímavý. Tento začarovaný kruh bychom rádi ovlivnili ve snaze nalézt ideální způsob, jak Vám pomoci. Věříme, že ideálním způsobem je spolupráce různých profesionálů – lékařů a psychoterapeutů. Psychoterapie je běžně užívaná metoda při léčbě nespavosti i chronické bolesti, může být individuální či skupinová, v naší studii využíváme formu skupinové psychoterapie – t.j. opakovaných setkání vedených zkušeným týmem sestávajícím z lékařů i psychologů. Během psychoterapie si skupina jedinců spolu povídá o svých problémech, navzájem si pomáhají a učí se různé techniky – vč. relaxačních, které jim pomáhají, aby je bolest trápila méně a mohli lépe usnout. Snažíme se tak poruchy spánku při chronické bolesti vnímat komplexně. Začarovaný kruh bolesti a nespavosti chceme efektivně řešit kombinací doporučené léčby, léky i psychoterapií. Nabízíme Vám tímto možnost, jak se naučit nové techniky, které Vám mohou pomoci s nespavostí i bolestí bez nutnosti užívání dalších léků.

Jaký je cíl projektu? 

Věříme, že Vám tento projekt může s Vašimi obtížemi (nespavostí a bolestí) alespoň trochu pomoci, a to díky pečlivým klinickým vyšetřením na pracovišti s bohatými zkušenostmi s léčbou a diagnostikou neuropatické bolesti i možností vyzkoušet běžně méně rozšířené léčebné metody. Každý účastník studie je informován o zjištěném nálezu z vyšetření, pokud jsou pro tato vyšetření dostupná normativní data, získává aktivní zpětnou vazbu od lékaře o možnostech další léčby neuropatické bolesti a nespavosti. Účastník však svým zapojením do tohoto projektu získává i možnost podílet se na pomoci dalším pacientům trpícím obdobným onemocněním jako on sám. Účelem studie je optimalizovat léčebný postup a prozkoumat, zda může být pro pacienty trpící poruchou spánku pro bolest přínosné doplnění psychoterapeutické intervence. Testuje předpoklad, zda je pro pacienty přínosnější komplexní léčba multidisciplinárním profesionálním týmem sestávajícím z lékařů i psychoterapeutů, nebo zda tato léčba není v běžné praxi užitečná či realizovatelná, toto umožňuje v bezpečném prostředí renomovaného pracoviště.

Komu je projekt určen? Jaké jsou podmínky účasti?

Projekt je určen pacientům trpícím současně neuropatickou bolestí a nespavostí. Neuropatická bolest je zvláštní typ bolesti způsobené poškozením nervů (např. bolest při cukrovce v rámci tzv. „diabetické polyneuropatie“) či následkem onemocnění mozku a míchy (např. bolest vzniklá po mrtvici). Náš projekt zkoumá možnosti léčby pouze tohoto druhu bolesti, pokud trpíte bolestí z jiných příčin, nemůžeme Vás bohužel do projektu zařadit. Těmito jinými (nezařaditelnými) příčinami bolesti jsou zvláště dlouhodobé bolesti zad, bolesti končetin při onemocnění cév, obecně bolesti kloubů a pohybového aparátu při degenerativních onemocněních. Pokud si nejste jisti, zda se můžete do projektu zapojit, neváhejte se na nás obrátit, případně se s dotazem, zda trpíte neuropatickou bolestí, obraťte na svého praktického lékaře či neurologa. Obecně lze říci, že jsou zásadní čtyři podmínky nutné pro Vaše zapojení do projektu – dlouhodobé obtíže se (1) spánkem a (2) neuropatickou bolestí a ochota zúčastnit se vyšetření (3) v našem Centru pro poruchy spánku a bdění a zájem pravidelně docházet na psychoterapeutická setkání (4). Vyšetření spánku probíhá v naší nemocnici přes noc a je tedy nutné dvakrát v naší nemocnic přespat (viz dále). 

Dostanu za účast v projektu odměnu?

Účast na projektu Vám umožní získat kompletní podrobné vyšetření Vašich obtíží se spánkem i bolestí s maximální snahou průběh vyšetření ideálně načasovat. Získáváte možnost zdarma se účastnit psychoterapeutických sezení (a to v hodnotě 9 000,- Kč). Ze všech vyšetření získáváte kompletní zprávu o zjištěném zdravotním stavu. Studie je koncipována jako projekt nefinancovaný třetími stranami, účast ve studii tedy není finančně honorována.  

Mohu absolvovat jen část sezení, nebo jen vyšetření ve spánkové laboratoři?

Abychom mohli výsledky naší léčby objektivně zhodnotit, je třeba zúčastnit se obou vyšetření ve spánkové laboratoři. Právě zlepšení Vašeho spánku mezi prvním a druhým vyšetřením je stěžejním výstupem naší společné práce, který takto můžeme objektivně potvrdit a doporučit dalším pacientům. Rovněž počet setkání je předem naplánován tak, aby bylo možné výsledky naší společné práce porovnat a zodpovědně posoudit jejich efekt. 

Co obnáší vyšetření ve spánkové laboratoři? 

Polysomnografické vyšetření je zcela standardní vyšetření využívané při poruchách spánku, probíhá v noci během spánku a jeho cílem je zjistit, do jaké míry je spánek narušen. Využívá k tomu řadu parametrů, které jsou kontinuálně snímány během spánku na naší klinice na pokoji, který je pro toto vyšetření speciálně upraven: během vyšetření bude sledována Vaše poloha pomocí kamery s nočním viděním, budeme sledovat aktivitu Vašeho srdce a mozku pomocí EKG a EEG. Budeme sledovat, jak se Vám dýchá, a to pomocí mikrofonu registrujícího chrápání. Pomocí senzorů kolem Vašeho hrudníku a břicha budeme sledovat to, jak se nadechujete, změříme proud a teplotu vydechovaného vzduchu, budeme neinvazivně sledovat míru zásobení organismu kyslíkem (saturace), pohyby očí a dále dolních končetin pomocí EMG. Spánek v laboratoři a vyšetření polysomnografie může být vnímáno nepříjemně a jsme si vědomi, že pro Vás může být spánek v laboratoři ještě o něco obtížnější, což je důvodem, proč toto vyšetření musíme opakovat, abychom získali pravdivější a přesnější informace a z rozdílů mezi vyšetřeními byli schopni určit, zda Vám léčba pomohla. Polysomnografické vyšetření je standardní vyšetření užívané jak v klinické praxi, tak ve výzkumech nespavosti.

Jakým způsobem a kdy probíhají psychoterapeutická setkání?

V bezpečném prostředí Neurologické kliniky proběhne celkem 9 dvouhodinových setkání, tato dvouhodinová setkání se budou opakovat každé 2 týdny, přičemž budete rozlosováni do dvou skupin, na liché a sudé týdny –cílem tohoto rozlosování je vyzkoušet různé protokoly psychoterapie. Tato setkání budou výhledově probíhat každou středu v lednu až březnu dle rozpisu, který Vám bude zaslán. Zahájení studie je vázáno na dostatečný zájem a naplnění skupin. Tyto skupiny budou sestávat ze 7 až 12 účastníků a 2 kvalifikovaných členů řešitelského týmu, setkání se bude vždy účastnit klinický psycholog s odpovídajícím psychoterapeutickým vzděláním, kterému bude pomáhat koterapeut s odbornou způsobilostí. Součástí psychoterapie je lepší poznání sebe sama, často si povídáme i o velmi niterných (intimních) prožitcích, proto psychoterapie klade také vyšší nároky na samotné účastníky: hlavní zásadou je mlčenlivost, která platí pro všechny členy komunity – stejně tak pro pacienty, jako pro realizační tým. Druhá zásada je spolupráce a odpovědnost členů komunity vůči sobě navzájem – setkání komunity jsou opakovaná (celkem 9, dvakrát měsíčně, vždy na 2 hodiny) a probíhají vždy v přibližně stejném složení klientů, pro vytvoření bezpečného prostředí je důležité na tato setkání pravidelně docházet. Tímto není dotčeno nepopiratelné právo jedince kdykoliv v průběhu terapie z projektu odstoupit, je pouze důrazně doporučeno zodpovědně zvážit motivaci v projektu a deklarované nároky.

Je možné některá setkání vynechat?

Možnosti nahrazení případné absence jsou omezené a pouze v odůvodněných případech. Je nutné absolvovat alespoň 8 setkání, pro nahrazení absencí bude zařazeno jedno až dvě setkání.

Proč je nutné během projektu vyplnit dotazníky?

Dotazníky vyplněné během studie využíváme jednak k zhodnocení závažnosti Vašich obtíží, ale jsou nutné i pro posouzení úspěšnosti léčby. Proto Vás důrazně žádáme o jejich kompletní a pravdivé vyplnění. Nekompletní dotazníky bohužel nemůžeme vyhodnotit a celkově tak nemůžeme posoudit, na kolik Vám léčba pomohla, tyto výsledky potom nemůžeme uvádět a Vaše účast tak pozbývá výzkumného účelu. Uvědomujeme si, že je dotazníků mnoho a jejich vyplnění je časově náročné, přesto Vás prosíme o odpovědný a vstřícný přístup.

Nakládání s informacemi a jejich zpracování.

S Vašimi údaji bude nakládáno jako s přísně důvěrnými dle zásad pro ochranu osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy České republiky. K Vašim údajům budou mít přístup pouze pověření vědečtí pracovníci účastnící se této studie a pověřené osoby z řad zaměstnanců pracoviště a členové příslušných kontrolních úřadů. Tyto osoby jsou povinny zajišťovat a zachovávat důvěrnost Vašich údajů. Uvedené osoby Vás budou na Vaši žádost informovat, které údaje o Vás shromažďují a za jakým účelem. Máte právo nahlížet do záznamů vedených o Vaší osobě, zjištěné nedostatky při zpracování záznamů budou odstraněny v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Podpisem informovaného souhlasu (předkládaného při prvním vyšetření, k nahlédnutí zde) udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu 10 let. Po uplynutí této doby budou osobní údaje nenávratně odstraněny a zjištěná data budou zachována jen v anonymizované podobě. Za anonymizovaná data jsou považována taková data, z nichž jsou odstraněny veškeré údaje umožňující přímou identifikaci osoby. Zpracování zjištěných dat je prováděno na pseudoanonymizovaných datech, v nichž jsou identifikační údaje nahrazeny číselným kódem. K převodnímu klíči má přístup pouze řešitel studie a pověřené osoby řešitelského týmu.  

V případě Vašeho souhlasu mohou být získaná data anonymně a se zachováním všech uvedených zásad o ochraně osobních údajů v budoucnu využita pro další výzkumné účely.

Kdo projekt zaštiťuje? Jaké jsou zúčastněné organizace? Kým je projekt financován?

Projekt je prostorově a personálně zajištěn pracovníky (lékaři a psychology) Neurologické kliniky FN Brno a přizvanými spolupracovníky. Výzkumníci jsou zároveň postgraduálními studenty či pracovníky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Projekt je neziskový a pro účastníky ani realizační tým nevzniká nárok na žádnou finanční odměnu. Projekt byl podpořen finančními prostředky FN Brno a byl schválenou etickou komisí FN Brno. Vyjádření etické komise k dispozici zde
 

Náš tým:

Prof. MUDr. Bednařík, CSc.

 • přednosta Neurologické kliniky, vedoucí výzkumný pracovník skupiny Aplikované neurovědy CEITEC, 1. místopředseda ČNS ČLS JEP
 • garant projektu

MUDr. David Kec

 • lékař a postgraduální student oboru neurologie, od září 2016 do února 2017 zapojen do projektů výzkumu polyneuropatie; od ledna 2017 se zabývá problematikou spánkové medicíny. Od roku 2015 frekventant psychoterapeutického výcviku v Integrativní psychoterapii
 • neurologické vyšetření, vyhodnocení QST (kvantitativní hodnocení senzitivity), odběr kožní biopsie a pořízení snímků rohovky pomocí CCM (korneální konfokální mikroskopie), vyhodnocení polysomnografie, koterapeut

MUDr. Eva Vlčková, PhD.

 • odborná asistentka ve výzkumné skupině Aplikované neurovědy CEITEC
 • vyšetření a vyhodnocení EMG, supervizní a konziliární činnost

Jana Novohradská

 • laborantka
 • kontaktní osoba projektu, vyšetření QST (kvantitativní hodnocení senzitivity, , 733 165 191)

MUDr. Jana Raputová

 • lékařka a postgraduální studentka oboru neurologie, zapojena do výzkumných projektů v problematice výzkumu polyneuropatie, vyhodnocení CHEPS (termoalgickým podnětem evokovaných potenciálů)
 • vyhodnocení kožní biopsie a snímků rohovky pomocí CCM (korneální konfokální mikroskopie), nábor 

Mgr. Petr Sojka

 • klinický psycholog se specializací neuropsychologie, psychosomatická péče, absolvent psychoterapeutického výcviku – hypnoterapie, postgraduální student ve skupině Behaviorální a sociální neurovědy CEITEC
 • vedoucí psychoterapeut projektu

Mgr. et Bc. Veronika Hamerníková, Ph.D. 

 • psycholožka, psychologická diagnostika, psychologické poradenství, psychoterapie
 • psychoterapeutka a koterapeutka

Mgr. Petra Strádalová 

 • psycholožka při NK FN Brno, postgraduální studentka LFMU
 • psychoterapeutka a koterapeutka, spoluautorka designu psychoterapeutické části

MUDr. Aneta Rajdová

 • lékařka a postgraduální studentka oboru neurologie, od IX/16 zapojena do výkumných projektů v problematice výzkumu polyneuropatie
 • vyhodnocení úbytku tenkých nemyelinizovaných vláken z kožní biopsie a snímků CCM

Jak se mohu přihlásit či získat další informace?

Před přihlášením doporučujeme prostudování informovaného souhlasu, kde nalezne kompletní informace – Informovaný souhlas s účastí ve výzkumné studii zde

 • Objednání k vyšetření je možné na tel. čísle:  733 165 191 nebo emailem na:
 • Pro bližší informace od lékaře zašlete email s dotazem nebo Vaše jméno a telefonní číslo na uvedenou adresu – budeme Vás kontaktovat

 

Ke stažení
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji