Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Podmínky pro umožnění návštěv pacientů naleznete zde. *** FN Brno testuje na koronavirus nepřetržitě, od září pak denně. Více zde. ***  Informační linka MZ ČR ke koronaviru 1221

Přednášky a publikace - Neurochirurgická klinika

2014

Článek v časopise

ĎURIŠ, K., NEUMAN, E., MRLIAN, A., VYBÍHAL, V., JURÁŇ, V., KÝR, M., SMRČKA, M. Vztah mezi parametry transkraniální dopplerometrie a tkáňovou oxymetrií u pacientů s těžkým subarachnoidálním krvácením. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2014, 77(2), 196-201. ISSN 1210-7859.

JURÁŇ, V. Komentář k článku autorů Mork et al Raritní použití dekompresivní hemikraniektomie u nemocného s abscesem mozku - kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2014, 77(6), 765-766. ISSN 1210-7859.

KRCIK, T., LIPINA, R., PALECEK, T., HRBAC, T., SMRČKA, M. Fluorescencí navigovaná resekce vysokostupňových gliomů mozku. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2014, 77(3), 308-313. ISSN 1210-7859.

MRLIAN, A., ĎURIŠ, K., NEUMAN, E., VYBÍHAL, V., SMRČKA, M. Možnosti kontinuálního monitoringu průtoku krve mozkem v detekci vazospazmů u pacientů po těžkém subarachnoidálním krvácení. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2014, 77(3), 326-332. ISSN 1210-7859.

SANA, J., RADOVA, L., LAKOMY, R., KREN, L., FADRUS, P., SMRČKA, M., BESSE, A., NEKVINDOVA, J., HERMANOVÁ, M., JANČÁLEK, R., SVOBODA, M., HAJDUCH, M., SLAMPA, P., VYZULA, R., SLABY, O. Risk Score based on microRNA expression signature is independent prognostic classifier of glioblastoma patients. Carcinogenesis. 2014, 35(12), 2756-2762. ISSN 0143-3334.

SMRČKA, M., VYBÍHAL, V. Syndrom karpálního tunelu. Standardy léčebných postupů a kvalita zdravotní péče on-line. 2014, 2014(březen), CHIR/7. ISSN 2336-4580.

VIDLÁK, M., SMRČKA, M., MRLIAN, A., VYBÍHAL, V., SVOBODA, T., PLANKA, B. Střelné poranění hlavy replikou historické zbraně - patofyziologie a popis kazuistiky. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2014, 77(6), 770-774. ISSN 1210-7859.

VYBÍHAL, V. Chirurgická léčba hydrocefalu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2014, 77(1), 7-21. ISSN 1210-7859.

VYBÍHAL, V., GERYCHOVÁ, R., JANKŮ, P., HANOUN, G., SOVA, M., FADRUS, P., SMRČKA, M., KEŘKOVSKÝ, M. Gravidita a porod u pacientek s implantovaným shuntem pro hydrocefalus. Česká gynekologie. 2014, 79(4), 309-313. ISSN 1210-7832.

VYBÍHAL, V., MRLIAN, A., NEUMAN, E., UHMANNOVÁ, R., ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, A., SMRČKA, M. Využití telemetrického monitorování intrakraniálního tlaku v diferenciální diagnostice idiopatické nitrolební hypertenze - kazuistika. Rozhledy v chirurgii. 2014, 93(2), 82-86. ISSN 0035-9351.

VYBÍHAL, V., SMRČKA, M. Syndrom karpálního tunelu. Angis Revue. 2014, 7(4), 50-52.

VYBÍHAL, V., SVOBODA, T., MÁCA, K., SOVA, M., HANOUN, G., SMRČKA, M., NEUŽILOVÁ MICHALČÁKOVÁ, R. Selekce pacientů s normotenzním hydrocefalem k implantaci shuntu. Neurologie pro praxi. 2014, 15(1), 43-46. ISSN 1213-1814.

Kapitola v odborné knize

FADRUS, P., SMRČKA, M., BENEŠ, V. Chirurgická léčba gliomů. In: Doporučené postupy Neuroonkologické sekce České onkologické společnosti ČLS JEP. 1. vyd. Praha: Ambit Media, 2014, s. 7-13. ISBN 978-80-905474-4-5.

HEJČL, A., SMRČKA, M. Kraniocerebrální poranění. In: Neurointenzivní péče. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Mladá fronta, 2014, s. 316-332. ISBN 978-80-204-3359-6.

JURÁŇ, V., SMRČKA, M., SMRČKA, V. Krvácení v neurochirurgii. In: Krvácení. 1 vyd. Praha: Grada, 2014, s. 261-270. ISBN 978-80-247-0689-4.

SMRČKA, M. Intrakraniální tlak a nitrolební hypertenze. In: Intenzivní medicína. 3., přeprac. a rozšíř. vyd. Praha: Galén, 2014, s. 459-463. ISBN 978-80-7492-066-0.

SMRČKA, M. Mozková oxymetrie. In: Intenzivní medicína. 3., přeprac. a rozšíř. vyd. Praha: Galén, 2014, s. 466-468. ISBN 978-80-7492-066-0.

SMRČKA, M. Mozkový perfuzní tlak. In: Intenzivní medicína. 3., přeprac. a rozšíř. vyd. Praha: Galén, 2014, s. 463-464. ISBN 978-80-7492-066-0.

SMRČKA, M., PŘIBÁŇ, V. Kraniocerebrální trauma. In: Intenzivní medicína. 3., přeprac. a rozšíř. vyd. Praha: Galén, 2014, s. 496-502. ISBN 978-80-7492-066-0.

SMRČKA, M., ŠPATENKOVÁ, V. Tělesná teplota. In: Intenzivní medicína. 3., přeprac. a rozšíř. vyd. Praha: Galén, 2014, s. 471. ISBN 978-80-7492-066-0.

2013

Článek v časopise

ADAM, Z., SZTURZ, P., KŘEN, L., KREJČÍ, M., POUR, L., SVOBODA, T., HANKE, I., PENKA, I., KOUKALOVÁ, R., ŘEHÁK, Z., ČERVINKOVÁ, I., ŠTORKOVÁ, T., KRÁL, Z., MAYER, J.  PET-CT dokumentovaný rychlý nástup léčebné odpovědi cyklofosfamidu, thalidomidu a dexametazonu u multicentrické formy Castlemanovy nemoci. Popis případu a přehled informací o léčbě. Vnitřní lékařství, 2013, roč. 59, č. 4, s. 301-312.

BEŠŠE, A., ŠÁNA, J., FADRUS, P., SLABÝ, O.  MicroRNAs involved in chemo- and radioresistance of high-grade gliomas. Tumor Biology, 2013, roč. 34, č. 4, s. 1969-1978.

DOLEŽELOVÁ, H., POSPÍŠIL, P., ŠLAMPA, P., ČOUPKOVÁ, I., GARČIČ, J., FADRUS, P., SVOBODA, T., SELINGEROVÁ, I., HOROVÁ, I.  Stereotaktická radioterapie a radiochirurgie primárních tumorů mozku. Onkologie, 2013, roč. 7, č. 6, s. 281-285.

DUBA, M., MRLIAN, A., SMRČKA, M., MUSIL, J.  Diagnostika, terapie a dispenzarizace meningeomů na NCHK FN Brno v letech 2005-2010. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2013, roč. 76, č. 2, s. 211-216.

JURÁŇ, V., SMRČKA, M.  Novinky v akutní péči o kraniocerebrální poranění. Neurologie pro praxi, 2013, roč. 14, č. 2, s. 67-71.

KEŘKOVSKÝ, M., ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, A., BEDNAŘÍK, J., SMRČKA, M., MECHL, M.  Význam MR zobrazení difuze míchy v diferenciální diagnostice míšních lézí. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2013, roč. 76, č. 4, s. 477-481

MENDELOW, D., GREGSON, B., ROWAN, E., MURRAY, G., GHOLKAR, A., MITCHELL, P., SMRČKA, M.  Early surgery versus initial conservative treatment in patients with spontaneous supratentorial lobar intracerebral haematomas (STICH II): a randomised trial. Lancet, 2013, roč. 382, č. 9890, s. 397-408.

PAVELKA, Z., MAGNOVÁ, O., KŘEN, L., SVOBODA, T., BRICHTOVÁ, E., ŠTĚRBA, J.  Germinom thalamu u dítěte s projevy předčasné pseudopuberty - kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2013, roč. 76, č. 4, s. 497-500.

ŠKORŇA, M., BEDNAŘÍK, J., SMRČKA, M., ŠTOURAČ, P., MACHÁČEK, C., ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, A., KRUPA, P.  Gliom vyššího stupně kaudální oblasti míchy imitující myelitidu – kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2013, roč. 76, č. 1, s. 104-109.

SMRČKA, M., JURÁŇ, V., NAVRÁTIL, O., SEDMÍK, J., ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, A.  Arteriovenózní malformace conus medullaris - kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2013, roč. 76, č. 4, s. 508-511.

SMRČKA, M., ŠVESTKOVÁ, O., NAVRÁTIL, O.  Kraniocerebrální poranění a možnosti následné neurorehabilitace - popis problematiky a přehled literatury. Neurologie pro praxi, 2013, roč. 14, č. 2, s. 80-83.

VYBÍHAL, V., HANOUN, G., SOVA, M., SMRČKA, M., BORTLÍČEK, Z., KEŘKOVSKÝ, M.  Normotenzní hydrocefalus – komplikace z předrénování a jejich závislost na použitém ventilu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2013, roč. 76, č. 2, s. 217-220.

Příspěvek do sborníku

FADRUS, P., SLABÝ, O., LAKOMÝ, R., ŠÁNA, J., HYNKOVÁ, L., ŠLAMPA, P., KŘEN, L., VYBÍHAL, V., NEUMAN, E., SOVA, M., SMRČKA, M.  Nové prediktivní a prognostické faktory u multiformního glioblastomu. In: Výroční kongres České neurochirurgické společnosti - Kniha abstrakt. Brno: Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno, 2013. s. 28-29.

HANOUN, G., VYBÍHAL, V.  Implantace ventilů Monostep a Dualswitch firmy Miethke u pacientů se zvýšenou hladinou erytrocytů a bílkoviny v mozkomíšním moku. In: 6. Brněnské neurochirurgické dny - Abstrakta. Brno: Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno, 2013. s. 14-15.

MACKERLE, Z., BRICHTOVÁ, E., SMRČKA, M.  Kraniofaryngeomy. In: 59. Kongres českých a slovenských dětských chirurgů - Sborník. Brno: Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno, 2013, s. 115-115. ISBN 978-80-85825-73-2.

SMRČKA, M.  Specifika operativy lézí míšního konu. In: Postgraduální kurz v neurochirurgii. Hradec Králové: Neurochirurgická klinika LF UK a FN v Hradci Králové, 2013, s. 40-42.

SMRČKA, M., BRICHTOVÁ, E., JURÁŇ, V.  Chirurgický přístup k tumorům talamu. In: 59. Kongres českých a slovenských dětských chirurgů - Sborník. Brno: Klinika dětské chirurgie, ortopedia a traumatologie FN Brno, 2013. s. 109-109. ISBN 978-80-85825-73-2.

VYBÍHAL, V., SVOBODA, Z., HANOUN, G., FADRUS, P.  Porucha chůze u normotenzního hydrocefalu. In: 6. Brněnské neurochirurgické dny - Abstrakta. Brno: Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno, 2013. s. 12-13.

 

2012

Článek v časopise

Doleželová, H., Hynková, L., Pospíšil, P., Kazda, T., Šlampa, P., Čoupková, I., Šiková, I., Fadrus, P., Svoboda, T., Garčic, J., Vrzal, M., Selingerová, I., Horová, I.  Výsledky léčby mozkových tumorů stereotaktickou radioterapií a radiochirurgií. Klinická onkologie, 2012, roč. 25, č. 6, s. 445-451.

Pavelka, Z., Smrčka, M., Křen, L., Keřkovský, M., Skotáková, J., Šlampa, P., Zitterbart, K., Štěrba, J.  Papilární nádor pineální oblasti u dítěte - kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2012, roč. 75/108, č. 6, s. 754-756.

Stupp, R., Wong, E., Kanner, A., Steinberg, D., Engelhardt, H., Heidecke, V., Kirson, E., Tallibert, S., Leibermann, F., Dbalý, V., Ram, Z., Villano, J., Rainov, N., Weinberg, U., Schiff, D., Kunschner, L., Ralzer, J., Honnorat, J., Sloan, A., Malkin, M., Landolfi, J., Payer, F., Mehdorn, M., Well, R., Smrčka, M.  NovoTTF-100A versus physician’s choice chemotherapy in recurrent glioblastoma: A randomised phase III trial of a novel treatment modality. European Journal of Cancer, 2012, roč. 48, č. 14, s. 2192-2202.

Vybíhal, V., Smrčka, V., Smrčka, M., Keřkovský, M.  Mozkové arachnoidální cysty u dospělých - retrospektivní analýza výsledků chirurgické terapie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2012, roč. 75/108, č. 4, s. 480-484.

Vybíhal, V., Svoboda, T., Procházka, V., Benda, P., Hanoun, G., Smrčka, M., Kala, Z., Budinská, E., Bohatá, Š.  Srovnání laparotomické a laparoskopické techniky při implantaci peritoneální části shuntu v terapii hydrocefalu. Rozhledy v chirurgii, 2012, roč. 91, č. 6, s. 305-310.

Příspěvek do odborné knihy

Hejčl, A., Smrčka, M.  Kraniocerebrální poranění. In Tomek, A., et al. Neurointenzivní péče. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, a.s., 2012. s. 315-331.

 

2011

Abstrakt v časopise

Vybíhal, V., Hlaváčová, P., Svoboda, K., Svoboda, T., Hanoun, G., Šprláková-Puková, A. Lumbo-peritoneální shunty v terapii idiopatické a sekundární intrakraniální hypertenze. Neurologie pro praxi, 2011, roč. 12, č. Suppl. A, s. 13-14.

Vybíhal, V., Sova, M., Navrátil, O., Hanoun, G., Svoboda, T., Musil, J. Implantace ventilů Monostep a Dualswitch firmy Miethke u pacientů se zvýšenou hladinou erytrocytů a bílkoviny v mozkomíšním moku. Neurologie pro praxi, 2011, roč. 12, č. Suppl. A, s. 13-13.

Vybíhal, V., Sova, M., Smrčka, M., Svoboda, K., Máca, K., Keřkovský, M. Hydrocefalus v graviditě - 4 kazuistiky. Neurologie pro praxi, 2011, roč. 12, č. Suppl. A, s. 14-14.

Vybíhal, V., Svoboda, T., Neuman, E., Fadrus, P., Šprláková - Puková, A., Křen, L. Problematika mnohočetných gliomů mozku. Neurologie pro praxi, 2011, roč. 12, č. Suppl. A, s. 12-12.

Abstrakt ve sborníku

Duba, M., Bradávka, M., Mrlian, A., Musil, J., Smrčka, M. Meningeomy 2005 - 2010 NCH FN Brno. Léčba, management, recidivy. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. Sborník abstrakt - lékaři. České Budějovice : Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP ve spolupráci s NCH oddělením Nemocnice České Budějovice a.s., 2011. s. 114-114.

Fadrus, P., Lakomý, R., Slabý, O., Hynková, L., Svoboda, T., Neuman, E., Kryštofová, S., Smrčka, M., Šlampa, P., Vyzula, R. Prediktivní faktory v terapii HGG. In Brněnské neurochirurgické dny - sborník abstrakt. Brno : Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno, 2011. s. 2-3.

Fadrus, P., Lakomý, R., Slabý, O., Šána, J., Hynková, L., Lžičařová, E., Křen, L. Nové prognostické biomarkery v terapii multiformního glioblastomu. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti - Sborník abstrakt - lékaři. České Budějovice : ČNCHS, 2011. s. 110-111.

Fadrus, P., Lakomý, R., Šlampa, P., Smrčka, M., Michálek, J. Nové trendy v terapii HGG. In Sborník - XVIII. postgraduální kurz v neurochirurgii. Hradec Králové : Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP ve spolupráci s NCH klinikou FN Hradec Králové, 2011. s. 19-20.

Fadrus, P., Svoboda, T., Vybíhal, V., Neuman, E., Kryštofová, S., Sova, M., Smrčka, M., Keřkovský, M. Možnosti zlepšení chirurgické resekce u gliomů mozku. In Edukační sborník - XXXV. Brněnské onkologické dny. Brno : Masarykův onkologický ústav, 2011. s. 232-232.

Fadrus, P., Svoboda, T., Vybíhal, V., Sova, M., Juráň, V., Kryštofová, S., Hanoun, G., Smrčka, M., Lakomý, R., Hynková, L., Slabý, O., Šiková, I., Šlampa, P., Vyzula, R. Výsledky chirurgické léčby glioblastoma multiforme ve FN Brno. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. Sborník abstrakt - lékaři. České Budějovice : Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP ve spolupráci s NCH oddělením Nemocnice České Budějovice a.s., 2011. s. 68-68.

Hanoun, G., Polák, P., Boudný, J., Svoboda, T. Absces mozku - první klinická manifestace hereditární hemoragické teleangiektázie (HHT). In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. Sborník abstrakt - lékaři. České Budějovice : Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP ve spolupráci s NCH oddělením Nemocnice České Budějovice a.s., 2011. s. 113-113.

Hynková, L., Šlampa, P., Fadrus, P., Garčic, J., Belanová, R., Čoupková, I., Šiková, I. Stereotaktická radiochirurgie a radioterapie mozkových metastáz. In Brněnské neurochirurgické dny - sborník abstrakt. Brno : Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno, 2011. s. 17-17.

Juráň, V. Dekompresivní kraniektomie u traumat mozku. In Komplexní přednemocniční a nemocniční péče u traumat. III. Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství. Brno : 2011. s. 22-22.

Keřkovský, M., Šprláková-Puková, A., Bednařík, J., Smrčka, M., Mechl, M. Význam MR zobrazení difuze míchy v diferenciální diagnostice míšních lézí. In Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. Sborník abstrakt. Brno : Ambit Media, a.s., 2011. s. 78-78.

Křen, L., Slabý, O., Lakomý, R., Múčková, K., Lžičařová, E., Sova, M., Vybíhal, V., Svoboda, T., Fadrus, P., Smrčka, M., Vaňhara, P., Michálek, J. Exprese imunomodulatorních neklasických molekul HLA-G a HLA-E u glioblastomů: prognostický význam. In Brněnské neurochirurgické dny - sborník abstrakt. Brno : Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno, 2011. s. 8-8.

Lakomý, R., Fadrus, P., Šlampa, P., Svoboda, M., Svoboda, T., Křen, L., Lžičařová, E., Belanová, R., Šiková, I., Schneiderová, M., Procházková, M., Slabý, O., Smrčka, M., Vyzula, R. Výsledky multimodální léčby a zhodnocení prognostických faktorů u 86 pacientů s glioblastoma multiforme léčených v letech 2003 - 2009. In Brněnské neurochirurgické dny - sborník abstrakt. Brno : Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno, 2011. s. 22.

Máca, K., Smrčka, M., Navrátil, O. A report of pituitary stalk hemangioblastoma and review of the literature. In 14th Ingerim Meeting of the World Federation of Neurosurgical Societies. Pernambuco - Brazil : World Federation of Neurosurgical Societies, 2011. s. 197-197.

Navrátil, O., Smrčka, M., Juráň, V., Neuman, E., Mrlian, A., Ďuriš, K. Aneuryzmata ACM s intracerebrálním hematomem - výsledky léčby. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti - Sborník abstrakt - lékaři. České Budějovice : Česká neurochirurgická společnost ve spolupráci s Neurochirurgickým oddělením Nemocnice České Budějovice, 2011. s. 37-37.

Navrátil, O., Smrčka, M., Svoboda, T., Němečková, J., Křen, L. Hemangioblastomy CNS. In Sborník - XVIII. postgraduální kurz v neurochirurgii. Hradec Králové : Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP, 2011. s. 35-35.

Šána, J., Lakomý, R., Hankeová, S., Lžičařová, E., Křen, L., Fadrus, P., Smrčka, M., Vyzula, R., Michálek, J., Slabý, O. Studium metylačního stavu promotoru genu pro MGMT metodou high-resolution melting u pacientů s glioblastomem. In Edukační sborník - XXXV. Brněnské onkologické dny. Brno : Masarykův onkologický ústav, 2011. s. 236-236.

Smrčka, M. Operativa tumorů talamu. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. Sborník abstrakt - lékaři. České Budějovice : Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP ve spolupráci s NCH oddělením Nemocnice České Budějovice a.s., 2011. s. 72-72.

Smrčka, M. Tumory komorového systému. In Sborník - XVIII. postgraduální kurz v neurochirurgii. Hradec Králové : Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP ve spolupráci s NCH klinikou FN Hradec Králové, 2011. s. 22-23.

Smrčka, M., Juráň, V., Navrátil, O. Operace aneuryzmat a AVM. In Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. Praha : ČLS JEP, 2011. s. 72-72.

Smrčka, M., Juráň, V., Navrátil, O., Neuman, E. Is monitoring of tissue oxymetry after SAH beneficial for good HH grade patients? In 14th Interim Meeting of the World Federation of Neurosurgical Societies, 15th Congress of Continuous Education of the Brazilian Society of Neurosurgery. Pernambuco, Brazílie : WFNS, 2011. s. 236-236.

Smrčka, M., Juráň, V., Navrátil, O., Neuman, E., Ďuriš, K. Is monitoring of tissue oxymetry after SAH beneficial for good HH grade patients? In EANS 2011 - Abstracts. Řím, Itálie : EANS, 2011. s. 763-763.

Smrčka, M., Juráň, V., Navrátil, O., Neuman, E., Mrlian, A., Gál, R. Monitoring tkáňového kyslíku a CBF v mozku pro detekci a léčbu mozkové ischemie u pacientů po těžkém subarachnoidálním krvácení.. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti - Sborník abstrakt - lékaři. České Budějovice : Česká neurochirurgická společnost ve spolupráci s Neurochirurgickým odd., Nemocnice České Budějovice, 2011. s. 34-34.

Smrčka, M., Smrčka, V., Baudyšová, O. Foudroyantní průběh spinálního glioblastomu - kazuistika. In Brněnské neurochirurgické dny - sborník abstrakt. Brno : Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno, 2011. s. 13-13.

Smrčka, M., Smrčka, V., Svoboda, T. Tumors of the lateral and third cerebral ventricles. In EANS 2011 – 14th European Congress of Neurosurgery. Řím, Itálie : EANS, 2011. s. 783-783.

Smrčka, V. Lumbální spinální stenóza u seniorů. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti - Sborník abstrakt - lékaři. České Budějovice : ČNCHS, 2011. s. 6-6.

Svoboda, T., Neuman, E., Fadrus, P., Duba, J., Vybíhal, V. "AWAKE resekce" při operacích low-grade gliomů. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. Sborník abstrakt - lékaři. České Budějovice : Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP ve spolupráci s NCH oddělením Nemocnice České Budějovice a.s., 2011. s. 113-113.

Vybíhal, V., Duba, M., Sova, M., Fadrus, P., Mužík, V., Šprláková-Puková, A. Poúrazový hydrocefalus s komplikovaným průběhem - kazuistika. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. Sborník abstrakt - lékaři. České Budějovice : Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP ve spolupráci s NCH oddělením Nemocnice České Budějovice a.s., 2011. s. 109-109.

Vybíhal, V., Fadrus, P., Svoboda, T., Neuman, E., Šprláková-Puková, A., Křen, L. Mnohočetné gliomy mozku. In Brněnské neurochirurgické dny - sborník abstrakt. Brno : Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno, 2011. s. 6-6.

Vybíhal, V., Hanoun, G., Fadrus, P., Svoboda, K., Keřkovský, M. Nazální meningoencefalokéla - kazuistika. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti - Sborník abstrakt - lékaři. České Budějovice : ČNCHS, 2011. s. 108-108.

Vybíhal, V., Hlaváčová, P., Svoboda, K., Svoboda, T., Hanoun, G., Šprláková-Puková, A. Lumbo-peritoneální shunty v terapii idiopatické a sekundární intrakraniální hypertenze. In Neurologie pro praxi. Olomouc : Solen, 2011. s. 13-14.

Vybíhal, V., Michalčíková, R., Svoboda, T., Sova, M., Hanoun, G. The Addenbrooke’s Cognitive Examination in the evaluation of the cognitive impairment in patients with idiopathic normal pressure hydrocephalus. In Hydrocephalus 2011 - Abstracts. Kodaň, Dánsko : 2011. s. 31-31.

Vybíhal, V., Smrčka, M., Fadrus, P., Svoboda, K., Keřkovský, M. Clinical experience with a monostep valve and a dualswitch (Miethke) valve in the case of elevated cerebrospinal fluid levels of red blood cells and proteins. In Hydrocephalus 2011. Abstracts. Copenhagen : International Society for Hydrocephalus and Cerebrospinal Fluid Disorders, 2011. s. 4-4.

Vybíhal, V., Sova, M., Navrátil, O., Hanoun, G., Svoboda, T., Musil, J. Implantace ventilů Monostep a Dualswitch firmy Miethke u pacientů se zvýšenou hladinou erytrocytů a bílkoviny v mozkomíšním moku. In Neurologie pro praxi. Olomouc : Solen, 2011. s. 13-13.

Ženčica, P., Cahloupka, R., Chaloupka, M. Netypické ošetření poranění horní krční páteře se závažným kraniotraumatem. In sborník abstrakt III. Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství Mikulov. Brno : 2011. s. 38-39.

Článek v časopise

Křen , L., Slabý, O., Múčková, K., Lžičařová, E., Sova , M., Vybíhal , V., Svoboda , T., Fadrus, P., Lakomý, R., Vanhara , P., Křenová, Z., Štěrba , J., Smrčka , M., Michálek, J. Expression of immune-modulatory molecules HLA-G and HLA-E by tumor cells in glioblastomas: An unexpected prognostic significance? Neuropathology, 2011, roč. 31, č. 2, s. 129-134.

Lakomý, R., Fadrus, P., Šlampa, P., Svoboda, T., Křen, L., Lžičařová, E., Belanová, R., Šiková, I., Poprach, A., Schneiderová, M., Procházková, M., Šána, J., Slabý, O., Smrčka, M., Vyzula, R., Svoboda, M. Výsledky multimodální léčby glioblastoma multiforme: konsekutivní série 86 pacientů diagnostikovaných v letech 2003–2009. Klinická onkologie, 2011, roč. 24, č. 2, s. 112-120.

Lakomý, R., Šána, J., Hankeová, S., Fadrus, P., Křen, L., Lžičařová, E., Svoboda, M., Doleželová, H., Smrčka, M., Vyzula, R., Michálek, J., Hajdúch, M., Slabý, O. MiR-195, miR-196b, miR-181c, miR-21 expression levels and O-6-methylguanine-DNA methyltransferase methylation status are associated with clinical outcome in glioblastoma patients. Cancer Science, 2011, roč. 102, č. 12, s. 2186-2190.

Musil, J., Mrlian, A., Duba, M., Křen, L., Smrčka, M. Probably the oldest patient with the diagnosis of medullar conus teratoma. Bratislavské Lekárske Listy, 2011, roč. 112, č. 6, s. 357-359.

Navrátil, O., Lehecka, M., Juráň, V., Mrlian, A., Boudný, J., Smrčka, M. Giant intranidal aneurysm associated with the arteriovenous malformation. Clinical Neurology and Neurosurgery , 2011, roč. 113, č. 9, s. 813-815.

Neuman, E., Svoboda, T., Fadrus, P., Keřkovský, M., Šprláková Puková, A. Využití traktografie začleněné do neuronavigace při operacích intraaxiálních tumorů mozku uložených v těsné blízkosti kortikospinální dráhy. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie, 2011, roč. 74, č. 6, s. 675-680.

Pajtlová, M., Borýsková, H. Péče o operační ránu v neurochirurgii. Sestra, 2011, roč. 21, č. 7, s. 46-48.

Smrčka, M. Monitoring pacientů s těžkým poraněním mozku. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2011, roč. 74/107, č. 1, s. 9-21.

Šlampa, P., Bolješíková, E., Novák, Z., Fadrus, P., Doležal, T., Kadrnál, V., Lakomý, R., Kalina, P., Kvěch, J., Mačingová, Z., Janíčková, N., Svoboda, T., Pavelka, Z. Průběh a závěry mezioborového setkání „Winter GLIO TRACK Meeting“ 2011. Onkológia, 2011, roč. 6, č. 2, s. 152-154.

Šlampa, P., Bolješíková, E., Novák, Z., Fadrus, P., Doležal, T., Kadrnál, V., Lakomý, R., Kalina, P., Kvěch, J., Mačingová, Z., Janíčková, N., Svoboda, T., Pavelka, Z. Průběh a závěry mezioborového setkání „Winter GLIO TRACK Meeting“ 2011. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie , 2011, roč. 74/107, č. 2, s. 226-227.

Šlampa, P., Bolješíková, E., Novák, Z., Fadrus, P., Kadrnál, V., Lakomý, R., Kalina, P., Kvěch, J., Mačingová, Z., Janíčková, N., Svoboda, T., Pavelka, Z. Průběh a závěry mezioborového setkání „Winter GLIO TRACK Meeting“ 2011. Klinická onkologie, 2011, roč. 24, č. 2, s. 152-154.

Vybíhal, V. Normotenzní hydrocefalus. Neurologie pro praxi, 2011, roč. 12, č. 6, s. 411-417.

Přednáška bez publikovaného abstraktu

Bohátková, H., Zunková, M. Nádory mozku u dětí. Brněnské neurochirurgické dny, Seminární hotel Akademie, Velké Bílovice, 10.11.2011.

Borýsková, H., Pajtlová, M. Otazníky nad sdělovaním onkologické diagnózy. Brněnské neurochirurgické dny, Seminární hotel Akademie, Velké Bílovice, 10.11.2011.

Borýsková, H., Zapletalová, E. Využití Bazální stimulace. Intenzivní péče v neurochirurgii, Bobycentrum Brno, 03.03.2011.

Fadrus, P. Klasifikace mozkvých nádorů a nové trendy v terapii. Terapie mozkových nádorů, Hotel International, Brno, 28.04.2011.

Hrabovský, J., Machová, Z. Kazuistika u pacienta s tumorem Th páteře. Brněnské neurochirurgické dny, Seminární hotel Akademie, Velké Bílovice, 10.11.2011.

Juráň, V., Líšková, M., Dostálová, L. Subarachnoidální krvácení - péče na JIP. Intenzivní péče v neurochirurgii, Bobycentrum Brno, 03.03.2011.

Juráň, V., Malá, H. Management TK v neurointenzivní péči. Intenzivní péče v neurochirurgii, Bobycentrum Brno, 03.03.2011.

Kryštofová, S., Pajtlová, M. Péče o operační ránu v neurochirurgii. Intenzivní péče v neurochirurgii, Bobycentrum Brno, 03.03.2011.

Kupská, I., Netoušková, J. Sousedská výpomoc a právní odpovědnost sestry. Brněnské neurochirurgické dny, Seminární hotel Akademie, Velké Bílovice, 10.11.2011.

Máca, K., Králová, K. Kraniocerebrální poranění - péče na JIP. Intenzivní péče v neurochirurgii, Bobycentrum Brno, 03.03.2011.

Máca, K., Vidlák, M. Přední přístup k C-páteři, indikace fúze a arthroplastiky. Spinal Cadaver Workshop, Neurochirurgická klinika FN Brno, 24.10.2011.

Máca, K., Vybíhal, V. Endoskopie v neuroonkologii. Terapie mozkových nádorů, Hotel International, Brno, 28.04.2011.

Malatová, M., Podborská, V. 24 hodin v roli pacienta. Brněnské neurochirurgické dny, Seminární hotel Akademie, Velké Bílovice, 10.11.2011.

Mrlian, A., Zouharová, P. Monitoring v neurointenzivní péči. Intenzivní péče v neurochirurgii, Bobycentrum Brno, 03.03.2011.

Musil, J., Bezrouková, J. Etická pravidla práce na JIP. Intenzivní péče v neurochirurgii, Bobycentrum Brno, 03.03.2011.

Neuman, E. Peroperační neurofyziologický monitoring v neuroonkologii. Terapie mozkových nádorů, Hotel International, Brno, 28.04.2011.

Prouzová, E., Bugnerová, K. Vliv vážného onemocnění na rodinu a společnost. Brněnské neurochirurgické dny, Seminární hotel Akademie, Velké Bílovice, 10.11.2011.

Přibáň, V. Hemorhagický a ischemický mozkový iktus - péče na JIP. Intenzivní péče v neurochirurgii, Bobycentrum Brno, 03.03.2011.

Smrčka, M. DuraSeal usage in cranial surgery - presentation, videos, open discussions. Preventing cerebrospinal fluid leakage in skull base surgery and spinal surgery - Covidien workshop, Praha, 27.09.2011.

Smrčka, M. Chirurgická léčba nádorů mozku. Terapie mozkových nádorů, Hotel International, Brno, 28.04.2011.

Smrčka, M. Možnosti monitorování intrakraniální hypertenze u pacientů s kraniotraumatem. Seminář Neurologické kliniky FN Ostrava - téma Neurotraumatologie, Domov sester FN Ostrava, 31.10.2011.

Smrčka, M. Obecné zásady neurointenzivní péče - pohled neurochirurga. Intenzivní péče v neurochirurgii, Bobycentrum Brno, 03.03.2011.

Smrčka, M. Organizace neuroonkologické péče v Brně. Terapie mozkových nádorů, Hotel International, Brno, 28.04.2011.

Smrčka, M. Patofyziologie degenerativního onemocnění C-páteře. Spinal Cadaver Workshop, Neurochirurgická klinika FN Brno, 24.10.2011.

Smrčka, V. Chirurgická anatomie páteře. Spinal Cadaver Workshop, Neurochirurgická klinika FN Brno, 24.10.2011.

Sova, M., Dostálová, L. Poloha pacienta v neurointenzivní péči. Intenzivní péče v neurochirurgii, Bobycentrum Brno, 03.03.2011.

Svoboda, T. Možnosti navigace a peroperačních zobrazovacích metod u operací mozkových nádorů. Terapie mozkových nádorů, Hotel International, Brno, 28.04.2011.

Svoboda, T., Krajčířová, J., Lacíková, J. Stavy po náročných neurochirurgických operacích. Intenzivní péče v neurochirurgii, Bobycentrum Brno, 03.03.2011.

Vorbová, H., Šmerdová, V. Duševní hygiena sestry. Brněnské neurochirurgické dny, Seminární hotel Akademie, Velké Bílovice, 10.11.2011.

Vybíhal, V., Borýsková, H., Zapletalová, E. Drény a další vstupy v neurointenzivní péči. Intenzivní péče v neurochirurgii, Bobycentrum Brno, 03.03.2011.

Watzingerová, G., Sedlářová, L. Etika v neurointenzivní péči - kasuistika. Intenzivní péče v neurochirurgii, , 03.03.2011.

Watzingerová, G., Tlačbabová, V. Tajemno nádorů postranních komor mozku . Brněnské neurochirurgické dny, Seminární hotel Akademie, Velké Bílovice, 10.11.2011.

Zapletalová, E. Příběh plný emocí. Brněnské neurochirurgické dny, Seminární hotel Akademie, Velké Bílovice, 10.11.2011.

Příspěvek do odborné knihy

Doleželová, H., Svoboda, T. Neurinom akustiku. In Šlampa, P. Radiační onkologie v praxi. 3. vyd. Brno : Masarykův onkologický ústav, 2011. s. 224-225.

Fadrus, P., Hynková, L. Mozkové metastázy. In Šlampa, P. Radiační onkologie v praxi. 3. vyd. Brno : Masarykův onkologický ústav, 2011. s. 285-289.

Hynková, L., Čoupková, I., Fadrus, P. Meningeomy. In Šlampa, P. Radiační onkologie v praxi. 3. vyd. Brno : Masarykův onkologický ústav, 2011. s. 213-215.

Navrátil, O., Laakso, A., Hernesniemi, J., Navrátil, O. After a one - year fellowship - Ondřej Navrátil (Brno, Czech Republic). In Lehecka, M., Laakso, A., Hernesniemi, J. Helsinki Microneurosurgery Basics and Tricks. 1. vyd. Germany : Aesculap - B.Braun company, 2011. s. 296-298.

Příspěvek do sborníku

Fadrus, P., Lakomý, R., Šlampa, P., Smrčka, M., Michálek, J. Nové trendy v terapii HGG. In Sborník - XVIII. postgraduální kurz v neurochirurgii. Hradec Králové : Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP ve spolupráci s NCH klinikou FN Hradec Králové, 2011. s. 19-20.

Křen, L., Slabý, O., Lakomý, R., Múčková, K., Lžičařová, E., Sova, M., Vybíhal, V., Svoboda, T., Fadrus, P., Smrčka, M., Vaňhara, P., Michálek, J. Exprese imunomodulatorních neklasických molekul HLA-G a HLA-E tumor nádorovými buňkami u glioblastomů: neočekávaný prognostický význam? In Edukační sborník - XXXV. Brněnské onkologické dny. Brno : Masarykův onkologický ústav, 2011. s. 315-317.

Smrčka, M. Monitoring a neurointenzivní péče o pacienta po nitrolebním poranění. In Komplexní přednemocniční péču u Traumat - III. Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství. Brno : 2011. s. 22-24.

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji