Výzkum

Klinický výzkum

Předmětem zájmu lékařů GO jsou zejména specifické geriatrické syndromy. Průběžně je sledována problematika imobility, instability, pádů, inkontinence, intelektových a některých dalších poruch ve stáří, které spolu vytváří uvedené významné geriatrické syndromy. Cíleně je také sledována problematika diabetu ve vyšším věku a jeho komplikací; problematika inzulinoterapie u diabetiků nad 75 let věku; anemický syndrom; imobilizační syndrom a problematika delirantních stavů a Alzheimerovy demence.
Pozornost na klinice je věnována otázkám polyfarmakoterapie ve stáří, zejména jejím nežádoucím účinkům a interkacím ve vztahu k polymorbiditě a věku, včetně možných lékových interakcí.

 

Laboratorní výzkum

Vitamin D a cévní změny u diabetiků Narůstajícím problémem je compliance starších nemocných s diabetem mellitem a následné epizody zhoršení kompenzace diabetu urychlující nástup chronických komplikací diabetu na podkladě mikrovaskulopatie.

Vliv vitaminu D na celkový zdravotní stav seniorů - je stále v centru pozorností s ohledem na prokazované deficity napříč generacemi. Dlouhodobě nízká hladina může znamenat ve vyšším věku urychlení kognitivního deficitu, vyšší výskyt depresí, urychlení osteoporózy a sarkopenie, snížení soběstačnosti apod.

Pády v geriatrii - základní problém geriatrické medicíny Pády starších nemocných jsou faktorem ovlivňujícím zásadním způsobem jejich soběstačnost a schopnost setrvání ve vlastním prostředí. Instabilitu a pádu je nutno posuzovat v souvislosti s užívanými farmaky, zejména bradykardizujícími medikamenty a jejich podávání při thyreopatii.

Geriatrie a paliativní přístupy Hranice mezi kurativním a paliativním přístupem v geriatrii je mnohdy velmi nejasná, zejména u nemocných, u kterých je již zavedena některá z metod nahrazujících fyziologické funkce jako je hemodialýza, oxygenoterapie a zejména kardiostimulace. Okolnosti a pravidla rozhodnutí o přerušení hemodialýzy či deaktivaci kardiostimulátoru u nás zatím nejsou propracovány.

Dalším významným aspektem je komunikace s nemocným a jeho blízkými – kvalita komunikace rozhoduje významně o kvalitě života nemocného i jeho blízkých.

Farmakoterapie u seniorů stojí v centru pozornosti z mnoha důvodů, v plánovaném projektu bude věnována pozornost užívání nesteroidních antirevmatik z hlediska nežádoucích vedlejších účinků a lékových interakcí, protože řada nesteroidních antirevmatik je volně prodejných, a tedy hrozí riziko kumulace jejich užívání.

Infekční komplikace a jejich zdroje Infekční komplikace ve vyšší věku znamenají vždy zhoršení kvality života, zhoršení prognózy nemocného, prodloužení hospitalizace a v neposlední řadě u zvýšení nákladů. Mikrobiologické přehledy geriatrického lůžkového oddělení ve vztahu k nozokomiálním nákazám musí být základním informačním zdrojem při řešení tohoto problému.


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001