SOUHRNNÝ PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011

náklady hlavní činnosti 6.014.101.880
výnosy hlavní činnosti 6.009.220.404
HV z hlavní činnosti –4.881.476
náklady hospodářské činnosti 39.276.480
výnosy hospodářské činnosti 45.033.765
HV z hospodářské činnosti 5.757.285
celkový zisk 875.809
neuhrazená ztráta z minulých let –140.575.092

Porovnání dosažených výsledků hospodaření ve FN Brno

  2009 2010 2011
spotřeba materiálu a energie 2.441.142.905 2.611.493.204 2.538.338.777
služby 235.090.961 232.473.031 243.377.134
osobní náklady 2.118.544.189 2.279.540.641 2.447.898.838
odpisy 239.074.515 305.641.604 312.800.956
ostatní náklady 519.246.549 528.068.982 510.962.655
náklady celkem 5.553.099.119 5.957.217.462 6.053.378.359
výnosy od ZP 4.392.265.020 4.781.062.250 4.845.530.909
ostatní výnosy 1.162.194.329 1.176.263.027 1.176.263.027
výnosy celkem 5.554.459.349 5.957.325.277 6.054.254.169
hospodářský výsledek 1.360.230 107.815 875.809
nákladová rentabilita 0,02% 0,002% 0,014%
pohledávky z obch.styku* 753.454.512 528.539.657 867.089.539
závazky z obch.styku 868.988.500 808.701.259 819.342.076

Vybrané ekonomické ukazatele (v Kč)

rok hospodářský výsledek pohledávky z obch. styku k 31. 12. závazky z obch. styku k 31. 12.
1999 1.048.911 330.949.939 210.772.687
2000 36.011.179 392.880.913 261.793.349
2001 1.909.149 322.021.152 342.912.294
2002 5.278.640 494.520.600 271.425.553
2003 –29.898.699 436.392.110 509.650.444
2004 164.872.075 544.547.003 429.722.166
2005 4.025.688 627.784.576 553.508.892
2006 4.536.380 682.083.197 579.522.269
2007 1.258.074 607.077.639 693.676.002
2008 2.198.886 848.592.361 760.740.726
2009 1.360.230 753.454.512 868.988.500
2010 107.815 528.539.657 808.701.259
2011 875.809 867.089.539 819.342.076

Přehled všech druhů dotací a zúčtovatelných příspěvků poskytnutých v roce 2011 (v Kč)

  Výše dotace
v tis. Kč
Čerpání ČNB
v Kč
Při zúčtování
odvede v Kč
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVKY CELKEM: 82 605,73 64 143 438,00 3 287 412,10
z toho:      
a) Účelové příspěvky poskytnuté MZ ČR na vybrané činnosti 10 928,18 10 928 176,00 612 647,08
Programy spolufinancované z prostředků EU      
   v tom: ze SR      
   kryté příjmem z EU      
Společné projekty zčásti financové z prostředků finančních mechanismů      
   v tom: ze SR      
   kryté příjmem z finančních mechanismů      
Zajištění přípravy na krizové situace 1 515,00 1 515 000,00 14 767,08
Zdravotnické programy 9 413,18 9 413 176,00 597 880,00
   Program protidrogové politiky      
   Prevence HIV/AIDS      
   Pomoc zdravotně postiženým 130,00 130 000,00  
   Národní program zdraví      
   Zahraniční rozvojová spolupráce      
   Program sociální prevence a prevence kriminality      
   Ostatní zdravotnická péče 9 283,18 9 283 176,00 597 880,00
  v tom – Rezidenční místa 9 086,99 9 086 985,00 573 880,00
   – Vzdělávání lékařů  115,19  115 191,00 24 000,00
   – NLZP – úhrada atestační zkoušky  81,00  81 000,00  
b) Příspěvky na provoz organizace      
   Magistrát města Brna  1 490,00    
   Sociální lůžka (MPSV)  409,50    
   JmK (příspěvek na psychiatrický sjezd)  50,00    
c) Neinvestiční prostředky poskytnuté MZ 48 208,00 48 208 000,00 2 674 765,02
   na výzkum, vývoj a inovace celkem      
   v tom: Institucionální podpora celkem      
   Účelová podpora celkem 48 208,00 48 208 000,00 2 674 765,02
   z toho:      
   Účelová podpora na program aplikovaného výzkumu 48 208,00 48 208 000,00 2 674 765,02
   Institut. podpora podle zhodnocení výsledků      
d) Neinvestiční prostředky na výzkum a vývoj      
od jiných poskytovatelů (kromě MZ) 14 165,05    
– GAČR 1 139,25    
– MŠMT 11 373,00    
– projekt CZ0124 FM EHP/Norska 1 433,06    
– projekt Mentoři z EU 96,94    
– projekt Péče o pacienty se svalovou dystrofií z EU 122,80    
e) Neinvestiční prostředky v rámci ISPROFIN celkem:  7 355  5 007 262,00  
13532C – 0625 FN Brno – Modernizace a obnova přístrojové vybavení popáleninového centra IOP  213  200 430,00  
13532R – 0602 FN Brno – Modernizace přístrojového vybavení bariérového operačního sálu a perinatologického centra SR  14  7 075,00  
13532R – 0602 FN Brno – Modernizace přístrojového vybavení bariérového operačního sálu a perinatologického centra EU  83  40 091,00  
13532C – 0717 FN Brno – Komplexní řešení dětské úrazovosti v ČR SR  1 269  1 003 059,00  
13532C – 0717 FN Brno – Komplexní řešení dětské úrazovosti v ČR EU  4 753  3 756 607,00  
23531C – 0634 FN Brno – Expertní NIS integrující řízení ve FN Brno  428  0,00  
13532C – 0624 FN Brno – Modernizace a obnova kardiovaskulárního centra  213  0,00  
13532C – 0702 FN Brno – Posílení prevence v oblasti nozkomiálních infekcí  191  0,00  
13532C – 0705 FN Brno – Modernizace a inovace přístrojového vybavení oddělení rehabilitační péče  191  0,00  
f) Jiné neinvestiční příspěvky      
  Výše dotace Čerpání ČNB  
  v tis. Kč v Kč  
INVESTIČNÍ DOTACE CELKEM: 52 934 52 721 226,34  
z toho:      
a) Systémové investiční dotace (916) 52 642 52 581 226,34  
23531C – 0634 FN Brno – Expertní NIS integrující řízení ve FN Brno 6 736 6 735 916,00  
13532C – 0625 FN Brno – Modernizace a obnova přístrojového vybavení popáleninového centra IOP 41 742 41 742 446,00  
13532R – 0602 FN Brno – Moderní přístrojového vybavení      
bariérového operačního sálu a perinatologického centra SR 625    
615 430,14      
13532R – 0602 FN Brno – Modernizace přístrojového vybavení bariérového operačního sálu a perinatologického centra EU 3 539 3 487 434,20  
b) Investiční dotace na V+V (924)  292  140 000,00  
c) Individuální investiční dotace z účtu 908      
 10903      
d) Jiná investiční dotace      
Investiční dotace poskytnuté mimo MZ Výše dotace v tis. Kč Čerpání mimo ČNB  
Celkem:  1.217  1 217 259,84  
Norské fondy – Laboratoř chůze  1.160  1 160 407,12  
Masarykova univerzita – Centrifuga – grant  57  56 852,72  

Rozvaha FN Brno v Kč – aktiva

aktiva K 31. 12. 2009 K 31. 12. 2010 K 31. 12. 2011
STÁLÁ AKTIVA 4.676.744.763 4.619.772.965 4.387.615.807
nehmotný majetek 288.886.819 298.600.392 302.319.297
oprávky k DNM –242.416.124 –262.711.626 –287.896.440
hmotný majetek 8.272.665.867 8.442.834.318 8.411.007.769
oprávky k DHM –3.642.491.799 –3.865.824.798 –4.046.927.695
finanční investice 100.000 0 0
OBĚŽNÁ AKTIVA 1.274.861.815 1.197.971.660 1.306.037.502
Zásoby 110.550.607 114.115.572 152.600.553
Pohledávky 762.228.905 713.224.583 878.392.412
finanční majetek 168.239.046 370.631.506 275.044.537
přechodné účty aktivní 233.843.257 0 0
úhrn aktiv 5.951.606.579 5.817.744.625 5.693.653.310

Rozvaha FN Brno v Kč – pasiva

pasiva K 31. 12. 2009 K 31. 12. 2010 K 31. 12. 2011
VLASTNÍ ZDROJE 4.669.537.902 4.668.548.330 4.555.203.083
majetkové fondy 4.588.393.425 4.584.798.587 4.419.872.006
finanční fondy 221.827.384 224.324.835 275.030.359
hospodářský výsledek –140.682.907 –140.575.092 –139.699.283
HV běžného úč. období 1.360.230 107.815 875.809
neuhrazená ztráta let minulých –142.043.137 –140.682.907 –140.575.092
CIZÍ ZDROJE 1.282.068.677 1.149.196.295 1.138.450.227
rezervy 0 0 0
dlouhodobé závazky 182.540.248 96.960.633 38.872.797
krátkodobé závazky 1.073.147.423 1.052.235.662 1.099.577.430
bank. výpom. a půjčky 0 0 0
přechodné účty pasivní 26.381.006 0 0
pasiva celkem 5.951.606.579 5.817.744.625 5.693.653.310

Pohyby dlouhodobého, drobného dlouhodobého a drobného hmotného a nehmotného majetku v roce 2011

Dlouhodobý majetek*

  Stav k 31. 12. 2010 Přírůstky za rok 2011 Úbytky za rok 2011 Stav k 31. 12. 2011
Nehmotný majetek 291 328 192,32 3 079 977,00 –485 378,00 293 922 791,32
Budovy a stavby 3 918 076 609,33 22 412 140,00 –149 836,00 3 940 338 913,33
Zdravotnická a laboratorní technika 2 671 152 652,00 95 779 783,00 –106 927 159,00 2 660 005 276,00
Stroje a přístroje provozní 894 943 165,00 14 624 512,00 –43 147 047,00 866 420 630,00
Dopravní prostředky 16 929 592,00 1 344 047,00 –437 085,00 17 836 554,00
Výpočetní technika 236 299 526,20 5 370 780,00 –31 633 760,20 210 036 546,00
Inventář – vnitřní vybavení 19 997 000,00 42 926,00 –36 873,00 20 003 053,00
Ostatní samostatné movité věci a soub. 101 660 019,00 255 200,00 0,00 101 915 219,00
Pozemky 133 511 539,00 682 113,00 –3 040 769,00 131 152 883,00
Umělecká díla 620 681,00 0,00 0,00 620 681,00
Celkem 8 284 518 975,85 143 591 478,00 –185 857 907,00 8 242 252 546,65

Drobný dlouhodobý majetek*

  Stav k 31. 12. 2010 Přírůstky za rok 2011 Úbytky za rok 2011 Stav k 31. 12. 2011
Zdravotnická a laboratorní technika 135 632 709,00 13 149 227,00 –3 697 180,00 145 084 756,00
Stroje a přístroje provozní 60 252 860,00 3 692 218,00 –2 735 555,00 61 209 523,00
Drahé kovy 2 710,84 0,00 0,00 2 710,84
Výpočetní technika 69 452 623,00 4 250 227,00 –5 960 011,00 67 742 839,00
Inventář – vnitřní vybavení 129 890 922,00 4 699 025,00 –2 781 148,00 131 808 799,00
Ostatní samostatné movité věci a soub. 28 663 126,00 1 438 056,00 –756 752,00 29 344 430,00
Prádlo ložní. stolní 1 914 214,00 283 113,00 –749 566,00 1 447 761,00
Prádlo pro pacienty 116 122,00 134 053,00 –111 500,00 138 675,00
OOPP 3 451 729,00 367 516,00 –437 827,00 3 381 418,00
Nehmotný majetek 7 155 395,00 435 433,00 –125 125,00 7 465 703,00
Celkem 436 532 410,84 28 448 868,00 –17 354 664,00 447 626 614,84

Drobný majetek vedený na podrozvahových účtech*

  Stav k 31. 12. 2010 Přírůstky za rok 2011 Úbytky za rok 2011 Stav k 31. 12. 2011
Zdravotnická a laboratorní technika 3 936 000,00 140 400,00 –114 300,00 3 962 100,00
Stroje a přístroje provozní 605 900,00 35 050,00 –57 900,00 583 050,00
Výpočetní technika 778 100,00 76 100,00 –50 700,00 803 500,00
Inventář – vnitřní vybavení 2 025 800,00 39 150,00 –185 300,00 1 879 650,00
Ostatní samostatné movité věci a soub. 3 863 550,00 387 350,00 –233 050,00 4 017 850,00
Prádlo ložní. stolní 6 691 450,00 1 546 650,00 –1 286 250,00 6 951 850,00
Prádlo pro pacienty 3 124 000,00 531 000,00 –597 050,00 3 057 950,00
OOPP 15 047 050,00 1 638 100,00 –1 500 450,00 15 184 700,00
Nehmotný majetek 2 400,00 0,00 0,00 2 400,00
Celkem 36 074 250,00 4 393 800,00 –4 025 000,00 36 443 050,00
Hospodaření