Vážené dámy, vážení pánové,


 

rok 2013 byl z pohledu ekonomického řízení nemocnice nejtěžším za posledních sedm let. Naprosto zásadním faktorem, který ovlivnil účetní hospodářský výsledek, byla úhradová vyhláška. V důsledku jejích ustanovení jsme úhrnem od všech zdravotních pojišťoven obdrželi o 180 miliónů korun méně než v roce 2012. Konečné vyúčtování dostaneme nejdříve v červnu tohoto roku, nicméně navýšení příjmů nelze očekávat.

Již na začátku roku 2013 po modelaci a predikci hospodářského výsledku pro tento rok jsme informovali našeho zřizovatele, že předpokládáme negativní výsledek přibližně ve výši 420 miliónů korun. Kromě vyhlášky v této bilanci hrálo roli i navýšení DPH. Neprodleně jsme přijali řadu opatření – celkem 32, abychom předpokládanou ztrátu co nejvíce redukovali. Jedním z nezbytných kroků bylo ve 2. pololetí bohužel i odebrání 6,25 % z platů zdravotnických pracovníků. Dlužno připomenout, že doporučené navýšení právě těchto platů o zmíněná procenta naším zřizovatelem nebylo nikdy navýšením příjmů pokryto.
Měli jsme i možnost snížit aktivitu, produkci FN Brno o 5 %. Při našem zaměření, kdy většina poskytované péče je akutní, si však nedovedu představit manažerské opatření, které by to umožnilo a přitom nepoškodilo pacienty a v neposlední řadě i naše dobré jméno.

Podařilo se snížit náklady na běžné léky i zdravotnický materiál, udržet cenu energií na stejné výši a nezvýšit nároky na osobní náklady. Z investic byly realizovány jen havarijní stavy a kofinancování evropských projektů.
Naopak došlo k nárůstu spotřeby tzv. „centrových léků“ a antihemofilických preparátů, a to dohromady o 140 miliónů korun. Vzhledem k jasně daným indikačním kritériím těchto preparátů nebylo možné jejich použití omezit. Specializovaná léková centra považuji za velký ekonomický problém českého zdravotnictví, zvláště v segmentu fakultních nemocnic a dalších superspecializovaných zařízení.

To vše vedlo k hospodářskému výsledku za rok 2013 ve výši -283 miliónů korun. K jeho úpravě jsme nepoužili žádné účetní manévry kromě nenaplněného fondu reprodukce.

I přes tyto obtíže jsme v rámci realizace IOP Modernizace a dovybavení komplexních kardiovaskulárních center zrekonstruovali a rozšířili Pracoviště invazívní a intervenční kardiologie IKK tak, aby mohla být instalována nejmodernějších technika pořízená z tohoto dotačního programu. Stejně tak byl pořízen Expertní NIS integrující řízení procesů ve FN Brno. Z dalšího dotačního programu byla realizována terapeutická zahrada Psychiatrické kliniky. Proběhla opakovaná cvičení Traumatýmu ČR, vždy velmi pozitivně hodnocená. Na KDORL proběhla první operace a aplikace kochleárního implantátu na Moravě u dětského pacienta.

Závěrem tohoto úvodníku bych rád vyslovil své poděkování všem zaměstnancům, kteří za těchto obtížných podmínek svým mimořádným nasazením naplňují vizi naší nemocnice.

 
MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno

 

 

Úvodní slovo