Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Základní škola při FN Brno

 

1. Základní charakteristika školy

 Jsme Speciální základní škola při fakultní nemocnici Brno, pracoviště dětská nemocnice, Černopolní 9. Naším zřizovatelem je Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám3/5, 601 82, Brno. Ředitelkou školy je Mgr. Marie Plevová.   Naše škola byla jako právní subjekt zařazena do sítě škol 24.5.1996. Celková kapacita školy je 200 žáků školy a 180 dětí školní družiny. Vzdělávacím programem naší školy je " Základní škola" č.j: 16847/96-2, který je vždy přizpůsoben individuálním potřebám nemocných dětí. Pokud je dítě vzděláváno v jiném programu, je navázán ještě užší kontakt s kmenovou školou, a plynule se pokračuje ve vzdělávání dítěte. Škola zajišťuje vzdělávání hospitalizovaných dětí na 19 odděleních dětské nemocnice FN Brno.Výuka probíhá rovněž v I. a II. ortoptické třídě. Dětská nemocnice má spádový charakter a jsou v ní hospitalizovány děti z celé oblasti  Moravy, jejichž zdravotní stav není možné z důvodu vysoce specializované léčebné péče realizovat v místě bydliště.  Naše děti jsou mnohdy dlouhodobě nebo opakovaně léčeny a mají časté absence ve svých kmenových školách, které pak ohrožují kontinuitu vzdělávacího procesu, čemuž se snažíme zabránit. Přímo v areálu nemocnice je 16 tříd, které zpravidla odpovídají 1-2 oddělením. Počet oddělení ve školní družině je nižší a odpovídá počtu vychovatelek, kdy pedagogové pracují i na třech odděleních současně. Víme, že situace není zcela uspokojivá, ale snažíme se saturovat potřeby všech dětí a bránit u nich mimo jiné projevům hospitalismu.

 

2. Historie školy

První písemné zprávy o vyučování hospitalizovaných žáků v brněnských zdravotnických zařízeních se objevily už v 19. století. Podle nich se pravděpodobně vyučovali již děti v první dětské nemocnici - v Kinderschpitalu zu Cyril und Methud, která stála v dnešní Kounicově ulici, již r. 1846. " Ředitelství této nemocnice se postaralo o to, aby vzrostlé děti, pokud to jejich zdravotní stav připouštěl, zvláště rekonvalescenti, měli dvakrát týdně kromě duchovního vyučování také současně opakování v předmětech, v nichž byli vyučováni ve škole." (Moravia. 10. 1847) Tato pravděpodobně první škola v nemocnici na území města Brna však brzy pro nepochopení nadřízených úřadů zanikla.

V dětské nemocnici byla ustavena první třída základní školy ve školním roce 1953 - 54, kdy z podnětu MUDr. V. Kludsky, přednosty infekčního oddělení a na doporučení ředitele nemocnice MUDr. V. Mazala, bylo školským odborem MNV v Brně povoleno vyučování na interním oddělení. Vyučovat se začalo 1. února 1954 v jedné třídě, ale již v příštím roce byly povoleny dvě další třídy na ostatních lůžkových odděleních. První dva roky škola neměla své ředitelství, třídy byly pouze expoziturou zvláštní školy na Traubově ulici v Brně. Teprve 1. září 1955 začíná opravdový rozvoj školy v Krajské dětské nemocnici v Brně, Černých Polích, protože k tomuto dni byla zřízena samostatná škola s vlastním ředitelstvím a devíti učiteli. První ředitel Josef Juda tu působil až do roku 1967, poté tři roky byl tři roky ředitelem Oldřich Siegel, po něm následovaly Josefa Čermáková a Anna Janišová, od roku 1990 do roku 1997 Marie Míčková a v současnosti je ředitelkou Mgr. Marie Plevová. Z původních devíti tříd na lůžkových odděleních se postupně podle potřeby rozrostla škola na dvacet tříd lůžkových oddělení a dvacet jedna oddělení školní družiny. Nyní má škola 18 učitelů a 13 vychovatelek. Skladbu základní školy doplňují první a druhá třída ortoptická. Jsou do nich zařazováni žáci brněnských škol trpící tupozrakostí, kteří jsou zároveň ambulantními pacienty očního oddělení. Do tříd docházejí denně po celý školní rok. Vedle nezkrácené výuky se pravidelně zúčastňují rehabilitačního cvičení v nemocnici a během roku se někteří z nich podrobují léčení na očním oddělení včetně složitých očních operací. Žáci se z ortoptických tříd vracejí zpět do svých kmenových škol.

Ke dni 24.5.1996 byla Spec. ZŠ při FN Brno, Černopolní 9, zařazena jako právní subjekt do sítě škol.

 

3. Škola, kde se děti rády učí

 Před více než čtyřiceti lety byla založena základní škola při dětské nemocnici v Brně. Ke vzniku tohoto výchovně vzdělávacího zařízení přispěla skutečnost, že si zdravotničtí pracovníci a přednostové klinik začali uvědomovat nutnost poskytnout hospitalizovanému dítěti nejen odbornou a ošetřovatelskou péči, ale také udržet v dobrém stavu psychiku, která se výrazně podílí na zlepšování zdravotního stavu.

Pacienti školního věku nejsou ponecháni neveselým myšlenkám o vývoji nemoci nebo nekonečnému sledování televizních pořadů. Přichází za nimi učitelka a vychovatelka základní školy. Vychovatelka se ve školní družině snaží dítěti vytvořit prostředí podobné domovu, zaměstnat je a nepřipustit, aby se zabývaly svojí nemocí. Zaměstnání v družině navazuje na školní práci, zajišťuje plnou duševní aktivitu dítěte, rozvíjí zájmovou činnost ve výtvarné, estetické, hudební a pracovní výchově.

Paní učitelce ze základní školy se pyšní prvňáčci rádi pochlubí svými dovednostmi a houževnatě usilují o pokračování v učivu. Žáci vyšších ročníků se mnohdy obávají zameškání učební látky a vítají školní práci s nadějí, že to " přece jen po návratu do školy nebude tak zlé". Učitelé samozřejmě přihlížejí k vývoji zdravotního stavu a kladou přiměřené nároky. Díky individuálnímu přístupu, který je zde základní vyučovací metodou, dosahují děti mnohdy lepších učebních výsledků, než v kmenové škole. A tak se nedivme, že nezřídka zazní otázka: " Paní učitelko, kdy se zase budeme učit?

 

4. Specifika školy při zdravotnickém zařízení

Speciální školy při zdravotnických zařízeních definuje školský zákon č. 29/1984 Sb. o  soustavě základních a středních škol ve znění pozdějších předpisů. Podmínky působení jsou stanoveny vyhláškou MŠMT ČR č. 127/1997 Sb. o speciálních školách a speciálních mateřských školách.

Doba přímé speciální pedagogické péče se řídí individuálně zdravotním stavem žáků. Koncepce škol při nemocnicích vyplývá ze specifiky tohoto zařízení, kdy jde především o nové pojetí zdravotní péče a přirozené potřeby nemocných a zdravotně oslabených dětí. Všechna zdravotnická zařízení a rovněž i dětská nemocnice směřují ke zkracování pobytu dětí na lůžkových odděleních a převádění péče o ně do domácího či ambulantního léčení.To se týká jak dětí chronicky a dlouhodobě nemocných tak jednorázově krátkodobě nemocných nebo zdravotně oslabených. Tyto dvě základní skupiny léčených dětí vyžadují zcela odlišný přístup pedagogů a jiný způsob organizace činnosti.Z hlediska pedagogického však není rozhodující délka pobytu ve zdravotnickém zařízení, výchovu a vzdělávání je bezpodmínečně nutné zajistit vždy. Částečný přenos léčebné péče do domácího prostředí přináší řadu úkolů pro speciální pedagogy naší školy a vede k těsnější spolupráci s kmenovými školami, odborníky SPC, pediatry a je otázkou další legislativy a možností finančních prostředků vytvoření funkce ambulantního speciálního pedagoga. Speciální pedagogové respektují přirozené potřeby nemocných dětí. Jejich působení je organickou součástí komplexní rehabilitační péče, která zahrnuje různé profesní oblasti. U nemocného dítěte se soustřeďuje péče zdravotnická, rehabilitační, psychologická, logopedická, pedagogická, případně další. Za primární je třeba považovat péči léčebnou, od které však nelze oddělovat ostatní složky, které na sebe navazují, ovlivňují se a navzájem se doplňují. V případě absence některé z nich je narušen celý léčebně výchovný systém. Význam výchovy a vzdělávání je proto značný. Speciální pedagog zabezpečuje ve škole při zdravotnickém zařízení následující funkce:

  • pedagogickou - tzn. zajištění kontinuity výchovy a vzdělávání,
  • léčebnou - odvádí pozornost od nemoci, čímž pozitivně ovlivňuje celkový zdravotní stav dítěte,
  • psychologickou - usnadňuje adaptaci ve zdravotnickém zařízení, umožňuje zprostředkování kontaktu s okolním světem. Vytváří citové zázemí v cizím neznámém prostředí, reguluje citovou labilitu,
  • sociální - umožňuje získat ucelené vzdělání, čímž utváří lepší předpoklady pro uplatnění v životě.

Předpokladem správného výchovného působení je diagnostická činnost speciálního pedagoga a informovanost o prognóze zdravotního stavu dítěte. Speciální pedagog má tak možnost upravovat výchovné a vzdělávací metody a prostředky podle potřeb a možností dítěte.  Cílem pobytu dítěte ve zdravotnickém zařízení je jeho léčení a uzdravení. Tomuto cíli se podřizuje výchova a vzdělávání. Léčebné zákroky nelze tedy chápat jako narušování výchovně vzdělávací práce s dítětem. Speciální škola při zdravotnickém zařízení plní dále důležitý úkol v prevenci projevů hospitalismu, v indikovaných případech působí terapeuticky s využitím reedukačních a kompenzačních metod práce. Základem úspěšnosti práce speciálního pedagoga je kvalita jeho osobnosti a odborná kvalifikace. Kromě obecných požadavků vyplývají z obsahu jeho práce i specifické úkoly jako je humánní vztah k nemocným dětem, svědomité plnění povinností učitele a vychovatele a celkové pozitivní ladění.

 

 

5. Oblast výběru a odborné přípravy speciálních pedagogů

 Předpokladem pro pedagogickou práci ve speciální základní škole při nemocnici je vysokoškolsky vzdělaný speciální pedagog, který je velmi kreativní, má výborné organizační schopnosti a je schopen obsáhnout výuku celé základní školy. Jeho morálně volní vlastnosti by měly být nadprůměrné. Jejich vzdělání není nikdy ukončeno, neboť změny v léčebném režimu a nové pedagogické metody přinášejí změny v jejich pedagogické práci a nutí je k celoživotnímu vzdělávání. Pravidelně se účastní seminářů pořádaných CDVÚ, ŠÚ, MŠMT, pedagogickými fakultami, zahraničními lektory i jinými organizacemi.

Specifikou vzdělávání školy při zdravotnickém zařízení je i vzdělávání pedagogů obzvl. vychovatelů v oblasti herní terapie. Je otevřeno třísemestrové studium na UP v Olomouci, kam se již naši pedagogové přihlásili..

Herní specialista prostřednictvím hry pomáhá dítěti porozumět důvodu jeho hospitalizace, objasňuje neznámé diagnostické a léčebné procedury a tím odstraňuje obavy z neznámého. Hra je přirozená řeč dětství. Nemocniční herní specialista především naslouchá dětem a umožňuje jim hrou vyjádřit to, co dítě cítí, co potřebuje sdělit v tomto těžkém údobí jejich života. Pomáhá jim odreagovat se od nemoci a snaží se o udržení dobrého psychického stavu, který kladně ovlivňuje léčebný proces.

 

6. Oblast preventivní

Speciální základní škola při Fakultní nemocnici Brno spatřuje svou preventivní činnost ve spolupráci se kmenovými školami, což jsou školy celé spádové oblasti Moravy, s odborníky ze SPC, obzvl. SPC Sekaninova ul. v Brně při vřazování dětí do první ortoptické třídy, s psychology a psychiatry jednotlivých lůžkových oddělení, zejména onkologie a interny, pediatry a všemi dalšími pracovníky nemocnice.

Důležitá je poradenská práce s rodiči nemocných dětí, navazování kontaktů s dítětem a rodinou, práce v rodině, příprava dítěte a rodiny před vstupem do zdravotnického zařízení, zabezpečení výchovně vzdělávacího procesu po propuštění do domácí péče. Upřednostňujeme práci prostřednictvím herní terapie s loutkami Péťou a Petruškou. Pomoc speciálního pedagoga kmenovým školám, vzájemné kontakty a informovanost o žácích propuštěných z léčebného pobytu, odborná pomoc učitelům kmenových škol při zajišťování výuky či při návratu dítěte do kmenové školy tak, aby byly naplňovány povinnosti vyplývající ze školského zákona o docházce a vyučování dlouhodobě nemocného dítěte v domácím prostředí.

Naše škola se podílí a úzce spolupracuje na projektech dětské nemocnice " Strategická operace", " Jak být baby friendly", "Nemocnice pro děti", kdy rodiče jsou hospitalizovány s dětmi společně na odděleních, nejsou omezeny návštěvní hodiny, rodiče i pedagogové - herní specialisté mohou dítě doprovázet až na operační sál. Mění se celý vzhled i struktura organizace ku prospěchu samotných dětí. Škola pořádá ve spolupráci s nemocnicí a širokou veřejností množství aktivit majících dnes již periodický charakter, jako je např. Dětský den s atraktivním programem, návštěvy dětí v ZOO a naopak návštěvy zvířátek ze ZOO v dětské nemocnici, výstavy výtvarných prácí s vernisážemi " Střepy štěstí", "Olympijské dny", divadelní představení loutkového divadla Radost atp.

 

7. Materiální vybavení

V této oblasti je třeba pamatovat kromě běžných požadavků na školní prostředí zejména na dostatek podnětů a stimulujících prvků, motivujících nemocné dítě. Naše škola co se týče oblasti učebních pomůcek má velmi dobrou úroveň, na všech odděleních mají děti k dispozici počítač s výukovými programy. Každé oddělení je zabezpečeno vlastní knihovnou obsahující všechny potřebné učebnice nutné pro výuku. Učitelská knihovna je pravidelně doplňována o nové tituly především pedagogického směru. Výchovně vzdělávací proces je zabezpečen v celodenním režimu. Vychovatelky mají k dispozici barevné televizory, videa, radiomagnetofony, hry, hračky, speciální pomůcky pro herní terapii, materiál pro výtvarnou práci včetně keramické pece. Složitější je situace s prostory pro samotnou výuku, neboť ta je organizována většinou individuálně u lůžek dětí, jen na některých odděleních v jídelnách, což samozřejmě není nejvhodnější Dvě ortoptické třídy jsou umístěny v areálu Dětské nemocnice. Jedná se o vyhovující prostory, které jsou však nevhodně umístěny mimo areál v budově, na níž jsou uplatňovány restituční nároky. Vedení nemocnice nám nabídlo překrásné prostory přímo v areálu dětské nemocnice v bezbariérové budově a zadalo projekt, došlo k úspěšnému jednání mezi vedením nemocnice a školským úřadem a realizaci stavby. Školní rok 2000/2001 byl zahájen v nové škole.

 

8. Oblast metodická

 V oblasti metodické je žádoucí vyučovat každého žáka podle vzdělávacího programu jeho kmenové školy a na jeho základě stanovit individuální výchovně vzdělávací plán s určením základních požadavků a rozsahu výuky vzhledem k individuálním potřebám a schopnostem každého z žáků. Obsah výuky a vzdělávání je podmíněn tvořivou prací speciálního pedagoga. Plán a jeho aktivity se mění vždy v závislosti na zdravotním stavu dítěte.  Obsahová náplň práce všech pedagogických pracovníků závisí na charakteru onemocnění pacienta ( každé oddělení má svá specifika) , na věku dítěte, na jeho možnostech. Speciální pedagog musí hospitalizovaným žákům poskytnout základ všeobecného vzdělání v rozsahu závislém na jejich zdravotním stavu, léčebném režimu a materiálních podmínkách zdravotního zařízení. Současně se zaměřujeme na formování osobnosti jednotlivých nemocných žáků, při změněném zdravotním stavu a se zřetelem na jejich další životní perspektivu. Didaktická práce ve škole se vyznačuje úpravou obsahu a metod vyučování i zvláštnostmi v organizaci vyučování.  Nedílnou a velmi podstatnou součástí práce speciálního pedagoga je psychologické působení na malého pacienta. Často pouze učitel je pro dítě jediným kontaktem a spojením se světem a děním mimo nemocnici. Proto si pedagog musí najít čas s dítětem popovídat o jeho problémech, podpořit práci lékařů a sester tím, že dítěti vysvětlí jejich počínání, odůvodní nepříjemné zákroky pomocí herní terapie. V posledních dvou letech naše škola důsledně uplatňuje na všech odděleních při práci speciálních pedagogů nově zaváděný program " Herní specializace", který prolíná celým výchovně vzdělávacím procesem. Jde o snahu pochopit psychiku hospitalizovaných dětí a jejich rodičů. Velmi důležitým úkolem herní specializace je příprava dětí před pobytem v nemocnici, příprava při příchodu hospitalizovaného dítěte do nemocnice a příprava před zákroky a vyšetřeními. Vše se realizuje pomocí dramatické výchovy se dvěma loutkami Peťou a Petruškou, kteří se stávají kamarády nemocných dětí a jejichž prostřednictvím se děti vše dovídají. Nezbytnými pomůckami jsou pak lékárničky, fotoalba, foto seriály, videa, dobrá spolupráce s personálem nemocnice a dodržování několika zásad:

  • herní specialista musí dětem vždy podávat pravdivé informace, protože jenom tak si získá důvěru pro další práci,
  • vychází z dobrých znalostí diagnóz získaných studiem, konzultacemi s lékaři, účastí na vizitách, osobním seznámením se zákroky a vyšetřeními,
  • respektuje právo dítěte na soukromí (informace),
  • velmi úzká spolupráce se zdravotníky a společné vytváření podmínek pro úspěšný léčebný proces.

Vědomosti a znalosti oboru herní specializace získáváme účastí na studijních stážích (Pardubice, Hradec Králové ), seminářích ( Praha, Pardubice ), samostudiem, výměnou zkušeností s jinými herními specialisty v ČR i zahraničí ( Anglie ). Herní terapie je velmi cennou a uznávanou součástí komplexní léčebné péče. Základní činností žáků naší školy přes všechny aktivity a nové formy práce zůstává učení, kde jde často o práci s jednotlivými dětmi. Individuálními výchovně vzdělávacími metodami volíme takové postupy, které přinášejí dětem radost z dosažených výsledků. Někdy je třeba doučit potřebnou látku. Děti se současně připravují na úspěšné pokračování ve své kmenové škole. Často po velmi dlouhé době nespokojenosti kmenových učitelů a rodičů dětí, dochází k rozvoji kladné motivace a pozitivnímu vztahu k učení. Tvoří se učební a studijní návyky, které jsou pro ně  do budoucna velikou životní pomocí. Dosáhnout kladných reakcí malých pacientů na nabízené aktivity dává předpoklady pro účinné a soustavné působení speciálního pedagoga.

"Úmluva o právech dítěte" ratifikovaná FS ČSFR dne 16.11.1990 v článku 28 odst. 1 uvádí, že smluvní strany uznávají právo dítěte na vzdělání a činí základní vzdělání povinným a bezplatně dostupným pro všechny.

Doufám, že naše škola splní všechny úkoly, které má před sebou a bude i nadále životaschopnou institucí, která je přínosem nejen pro všechny naše děti, ale i pro celou společnost.

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji