Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

XXIV. BRNĚNSKÝ GERIATRICKÝ DEN

/15. 6. 2022/ Po epidemiologických přestávkách a změnách termínu se mohli 14. června 2022 konečně sejít odborníci z řad geriatrie, poprvé se tento den konal 17. března 1999. Letošní 24. Brněnský geriatrický den a 14. Brněnsko – bratislavské gerontologické sympozium hostila Fakultní nemocnice Brno.  

Úvodní slovo pronesl koordinátor a odborný garant akce prof. MUDr. Pavel Weber, CSc., z Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství FN Brno a LF MU. Zmínil, že na těchto dnech již přednášelo více jak 500 předních odborníků nejen z geriatrie, interny, všeobecného lékařství, ortopedie, kardiologie a dalších odborností. „Já si velmi vážím, že jsem mohl být i v minulých letech součástí některých přednáškových bloků tohoto programu a chtěl bych panu profesoru Weberovi za ta léta pořádání tohoto sympozia poděkovat,“ řekl v úvodu děkan Lékařské fakulty MU Brno prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D. Připomněl také důležitou provázanost geriatrického oboru se vzděláváním. Vzhledem k tomu jak populace, i díky úspěchům medicíny, bude pomaleji stárnout, je potřeba posouvat znalosti o tom, jak pečovat o starší generace. Na to navázal i ředitel Fakultní nemocnice Brno MUDr. Ivo Rovný, MBA: „Pacientů staršího věku s komplikovanými diagnózami je čím dál víc, věřím, že taková setkání přispějí k tomu, že záchyt některých onemocnění bude stále úspěšnější a samotná včasná léčba a prevence určitých stavů dají možnost, jak zvládnout epidemii stáří, která nás čeká a je jasně definovaná v demografických vývojích ve společnosti.“

Záštitu nad akcí také převzali hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Jan Grolich, primátorka statutárního města Brna JUDr. Markéta Vaňková, brněnský biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle. Brněnský geriatrický den představuje také přesah z lékařských témat díky záštitám i do oblastí sociálních, duchovních nebo výživových. Po ukončení hlavního programu následoval workshop na téma: Pacient se souběhem kognitivní poruchy a somatických komorbidit na akutním lůžku, na následném lůžku a v geriatrické ambulanci. Jaké výzvy jsou před námi?

Důležitost zaměstnanců Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství Fakultní nemocnice Brno vyzdvihl přednosta prof. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D.: „Jsou to právě ty základní stavební kameny, na které spoléháme, a jsou to nejen lékaři, ale především nelékařský zdravotnický personál, o který my se neustále opíráme a pomocí kterého pečujeme o naše pacienty. Ten kolektiv je relativně stabilní, u lékařů mladý a perspektivní, takže si myslím, že máme v současné době na čem stavět a co rozvíjet.“ Mimo jiné uvedl, že snahou kliniky bude vést geriatrické pacienty k prevenci a udržet je co nejdéle v domácím prostředí. Jihomoravský kraj má druhý nejvyšší věkový průměr v ČR a lze očekávat, že nemocnice bude o seniory pečovat čím dál více.

 

 

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji