Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Vysoce specializované centrum pneumoonkochirurgie Brno

Centrum BABÁK

Vysoce specializované centrum pneumoonkochirurgie ve Fakultní nemocnici Brno, CENTRUM BABÁKOVO, spojuje chirurgické, fyziologické, interní, onkologické a pneumologické poznatky do dynamického celku.


Našim úkolem i potešením je rozvoj vědomostí a dovedností v operační hrudní onkologii a jejich ušlechtilé a odvážné uplatňování v péči o nemocné.

Doc. MUDr. Teodor Horváth, CSc.

tel: 53 223 2965
email:


 

Centrum Babák

OBSAH

 

Onkochirurgie

Onkochirurgie patří mezi nejkomplexnější dovednosti. Její existence podporuje oprávněnost konceptu jednoty poznání. Zahrnuje delikátní nakládání s cílovými tkáněmi, orgány i s celou bytostí pacienta. Souzní v ní poznání mnohovrstevné pestrosti biologických nádorových procesů kategorizované medicínou a dalšími vědami, přírodními i humánními, s důležitou účastí technologií, s nezanedbatelnými rolemi intuice a empirie – včetně práce rukou. Je tvárněna zpětnými vazbami vlastními chirurgii a interně v nejširším slova smyslu, statistikou, ekonomií, sociologií a zřejmě i politikou. Její jednotlivé kapitoly existují o sobě – zároveň, nezávisle, na stejné hladině důležitosti – bez nadřazenosti nebo podřazenosti, bez splývání nebo rozdělování – tvoříce jediný integrální celek charakterizovaný vysokou odlišností a hlubokou rovností svých složek. Přestože každá z nich reprezentuje specifickou problematiku, onkochirurgií jsou všechny.

Onkochirurg je svébytným článkem pestrého společenství razantně angažovaných v zápase se smrtící nemocí. Ví, že řetěz má sílu nejslabšího článku, protože chirurgie je týmová práce par excellence. Ve sférách, v nichž pesimista pláče, je to horší, než vůbec chci vědět, kde optimista bezelstně naráží na novou lstivou výzvu nemoci, má se jako realista vždy znovu rozpamatovat na tajemství úspěchu – jeden za všechny, všichni za jednoho – zařizovat věci podle toho a řetěz je k nepřetrhnutí. 

Onkochirurg profesně dbá na šetření tkání, aby systémová zánětlivá odpověď na operaci byla co nejmenší. Sleduje vývoj disciplíny a vítá každé zlepšení péče o pacienta jako osobní pozvání. Uveďme mnohostranný příklad non-intubační videoasistované hrudní chirurgie (NIVATS), v níž se prolínají poznatky moderní anatomie, fyziologie, farmakologie a přístrojové technologie s odvahou starých mistrů. Skrze ně je realizována fyziologická operativa respektující funkci orgánů a tkání. Navzdory tomu, že pramení z původní chirurgické tradice je radikálně nová. Tím přináší podněty pro další zjemňování chirurgie i anesteziologie k vzájemnému prospěchu obou. Protagonisty metody to ani nepřekvapuje, ani neodrazuje. Naopak, tato skutečnost otevírá prostor k uplatnění příslušných argumentačních nástrojů: zdrženlivosti, slušnosti a pravdivosti. Zejména, když si uvědomíme, že (zdánlivý) rozpor intubační a nonintubační představuje pouze dva odlišné akcenty jediné skutečnosti: Salus aegroti suprema lex.

 

Onkochirurgie má čtyři kapitoly.

 1. Chirurgie premalignity
 2. Léčba „chirurgického“ stadia nádorového onemocnění
 3. Chirurgie místně pokročilého onemocnění: paliace, sanace, devitalizace, metaintervence
 4. Chirurgická léčba metastatického onemocnění:
  a – chirurgie solitární metastázy se strategií identickou s kapitolou II
  b – chirurgie generalizované nemoci, řešící lokální problém celkového dosahu se strategií podobnou sanačním a paliativním procedurám kapitoly III

 

CHIRURGIE PREMALIGNITY

Odstranit ložisko dříve, než vznikne rakovina. Pokročilé premaligní změny znamenají riziko vzniku rakoviny ve tkáni. Bioptický průkaz těžké dysplazie nutí uvažovat přítomnost malignity v daném ložisku s veškerým příslušným chirurgickým režimem práce. Jiný scénář vyžadují lehké anebo střední těžké premalignity, v dané chvíli klinicky nevýznamné. Jejich biologický vývoj v dalším období bývá těžké odhadnout, zvláště u časnějších záchytů. V této souvislosti se musíme vyrovnat s dilematem overdiagnosis / overtreatment verus underdiagnosis / undertreatment.

Pojem overdiagnosis představuje klinicky irelevantní/bezvýznamnou diagnózu, která nevyžaduje žádnou léčbu, čili léčba takového nálezu by byla nadbytečnou – overtreatment – jak praví obecně užívaný terminus technicus. Underdiagnosis naproti tomu zahrnuje všechny druhy podcenění nálezu zpravidla ve spojení s nedostatečnou léčbou – undertreatment – se všemi příslušnými následky. Rozhodování nebývá lehké, ale chirurgická empirie principiální recept zná: Je lépe operovat zbytečně, než pozdě.

Obecným příkladem budiž diagnóza tak „prostá“ jako je appendicitis; speciálním pak plicní mincová léze.

 

LÉČBA „CHIRURGICKÉHO“ STADIA NÁDOROVÉHO ONEMOCNĚNÍ

Předoperační poradenství v nejširším smyslu slova znamená nabídnout a získat všechny příslušné informace dříve, než získáme informovaný souhlas pacienta, to značí:

 1. komunikovat s nemocnou / nemocným respektujíce všechny její / jeho osobní (fyzické, psychické a spirituální), rodinné, profesní a sociální specifika.
 2. pěstovat stálé a úzké vztahy se všemi specialisty zobrazovacích a interních metod příslušných orgánových systémů – klinickými a radiačními onkology, patology, atd., s cílem nalézt optimální, obecně platné a speciálně přijatelné řešení. Teprve poté následují:
  1. stanovení vlastní chirurgické strategie
  2. objasnění obecné organizace chirurgického řešení a speciálních detailů týkajících se konkrétního pacienta a to vše v souladu s nejnovějším vývojem na poli chirurgického poznání jako conditio sine qua non.

Strategie soudobé onkochirurgie zpravidla doporučuje na prvním místě uvažovat nejmenší možný, biologicky přijatelný radikální výkon s dostatečným bezpečnostním lemem zdravé tkáně ve spojení s příslušnou regionální lymfadenektomií en bloc – vyjádřený termínem kurativní resekce.

 

CHIRURGIE MÍSTNĚ (VELMI) POKROČILÉHO ONEMOCNĚNÍ

Lze specifikovat jako velmi heterogenní skupinu chirurgických zákroků se společným jmenovatelem: lokálně značně pokročilé, radikálně převážně neřešitelné onemocnění. Procedury figurující v této kategorii reprezentují šance na důstojné dožití pro nevyléčitelně nemocné se zlepšením kvality života. Výjimečně mohou být kvalifikovanou snahou o jeho radikální řešení.

 1. Paliativní – klasickými příklady jsou: obejití inoperabilní překážky pasáže GIT entero-enteroanastomózou, rekanalizace bronchu obturovaného nádorovou masou, či arteficiální výztuha ureteru komprimovaného tumorem.
 2. Sanační – odstraňující nekrotické masy tumorů mohutné sekrece, pronikavého zápachu, hrozící vykrvácením, a to (někdy) i navzdory generalizaci nádoru.
 3. Devitalizační – pokoušející se o řešení rozsáhlých inoperabilních nádorů přerušením jejich cévního zásobení. I když je argumentace přívrženců devitalizace z onkologického hlediska v některých směrech neúplná, výsostně chirurgický étos ji upřít nelze. Stejně jako metaintervenci. Jistě za předpokladu nil nocere. Zatímco indikace paliace a sanace jsou více-méně jasné, devitalizace stále představuje enfant terrible.
 4. Radikální zákrok ve vybraných případech lokálně extrémně pokročilé nemoci s lege artis vyloučením jejich vzdálených projevů představuje relativní novum. Vyžaduje transanatomickou technickou ekvilibristiku často s využitím (auto)transplantace anebo arteficiálních materiálů pro náhradu infiltrovaných magistrálních struktur. Je speciální záležitostí ostřílených i v sehraných týmech špičkových center. Má zastánce i odpůrce. Indikace jsou individuální. V podstatné argumentaci se zde setkávají technická realizovatelnost s biologickou oprávněností. Vnitřní napětí tohoto typu počínání lze snad vyjádřit pojmem metaintervence.

Zásadním a globálním motivem také této kapitoly je prodloužení života a zlepšení jeho kvality s postojem, nikoliv formálním, důležitým v jakémkoliv stadiu onemocnění: pomoc je možná. Nejtragičtější vyjádření neporozumění našemu povolání a za žádných okolností neutuchajícího plného nasazení onkochirurgie zní: Chirurg nevěděl, co má dělat.

 

CHIRURGICKÁ LÉČBA METASTATICKÉHO ONEMOCNĚNÍ

a) Přístup k léčbě solitárních, metachronních snad ještě více než synchronních, metastáz připomíná strategii druhé kapitoly onkochirurgie – čili měl by představovat kompletní resekci s kurativním záměrem. Jiní soudí na vhodnost prosté excize léze. Validní data chybí, takže východisko směrem dolů není automaticky omluvitelné a každý případ nutno posuzovat individuálně ve všech daných souvztažnostech.

b) Chirurgie generalizovaného nádoru, kupříkladu laserová exstirpace deseti plicních metastáz sarkomu anebo radiofrekvenční ablace pěti metastatických ložisek v játrech v rámci zmenšení nádorové masy, například před perfuzní chemoterapií, zůstávají otevřené. Mají své obhájce i protivníky. Tato kategorie zahrnuje též paliativní abdominocentézu pro nádorový ascites, či talkáž interpleurálního prostoru pro metastatickou pleurální efuzi, jež se jindy řadí k výkonům předchozího (třetího) oddílu v rámci chirurgické paliace projevů lokálně pokročilé rakoviny příslušných orgánů.

 

Žádná kolektivní autorita specializované indikační komise z beder chirurga osobní zodpovědnost za aktuální léčbu šitou na míru pacientovi – personalizovanou – nesejme.

Kolikrát se musíme definitivně rozhodnout až v nejdramatičtějším okamžiku operace. V tomto smyslu, a v souladu se vším výše uvedeným, je chirurg tedy nejenom součástí rozhodovacího řetězce, ale jako výkonný článek je nezávislý. Čím více je erudován, tím je nezávislejší a svobodnější činit přiléhavá rozhodnutí. Byť někdy nosí kůži na trh právě proto, že ví, nikoliv proto, že by nevěděl. To jej neoslabuje. Chirurgie nikdy neznamenala defenzivu. Chirurgie, cheir ergein, znamená mimo jiné informovanou, tedy zdrženlivou, ale pevnou a činorodou odvahu konat.

Telefon:

Sekretariát: 532 232 983/688

E-mail:

Kontakty:

Chirurgická ambulance – nepřetržitě - tel. 532 232 847

Ambulantní doba:

Ambulance všeobecné chirurgie: pracovní dny 7:00 – 14:30 (pavilon X)
Kartotéka a evidence 532 232 869

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji