Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Rozhovor s Mgr. Marií Plevovou – ředitelkou Základní školy při FN Brno

Prázdniny skončily a děti nastupují do každodenního rytmu povinné školní docházky. Děti, které jsou hospitalizované v Dětské nemocnici, ale to štěstí nemají, a na začlenění do svého třídního kolektivu si budou muset ještě nějakou dobu počkat. Školu přesto nezameškají. Při Fakultní nemocnici Brno totiž funguje Ahoj škola – základní škola, která má v rámci České republiky poměrně dlouhou tradici a unikátní postavení. Na podrobnosti jsme se zeptali ředitelky Mgr. Marie Plevové.

Paní ředitelko, jak dlouho již Základní škola při FN Brno funguje a v čem je podle Vás výjimečná?

Základní škola oslavila před třemi lety šedesát let svého trvání. Její výjimečnost spočívá v tom, že ji navštěvují hospitalizovaní žáci v Dětské nemocnici, kteří sem přichází z různých typů škol z celého Jihomoravského kraje a pobývají zde různě dlouhou dobu.  Škola plní nejen funkci pedagogickou, tedy zajišťuje výchovně-vzdělávací proces, ale i funkci psychologickou, kdy pomáhá s adaptací žáků na nové prostředí a jejich lepší vyrovnávaní se s různými fázemi nemoci. Žáci se navrací do svých kmenových škol bez ztráty znalostí. Součástí školy je školní družina. Paní vychovatelky pracují i o prázdninách, protože v nemocnici jsou děti stále.

Jak probíhá běžný „školní den“ hospitalizovaných dětí? Jak je výuka organizovaná?

Ve škole při nemocnici nezvoní školní zvonek J. Děti čekají ve svých postýlkách, až paní učitelka nebo paní vychovatelka za nimi přijde na pokoj. Výuka tedy probíhá buď přímo u lůžka (individuálně), nebo jsou chodící pacienti pozváni na výuku do jídelny na oddělení (skupinově). Paní učitelka přichází v 8.30 hod. Každý den jsou v rozvrhu školy dva předměty. Jeden hlavní (český jazyk, matematika, cizí jazyk) a jeden vedlejší předmět (zeměpis, dějepis, přírodopis, vlastivěda, prvouka, fyzika, chemie). Potřebuje-li však žák pomoc i v jiném předmětu, učitel mu vychází vstříc. Výsledky výuky (záznam o výuce žáků) se posílají elektronicky na kmenové školy. Zde je přihlédnuto ke klasifikaci z nemocnice a žák nemusí opakovat ročník, či se hned po příchodu z nemocnice podrobit přezkoušení. Školy nám zpět posílají vyrozumění, s jakými úspěchy se žák zařadil do výuky.

Výuka žáka se každý den řídí doporučením lékaře s ohledem na jeho zdravotní stav. Je samozřejmě doplněna výukou na počítači, oživena zajímavými pomůckami, knihami a encyklopediemi, tím je pro děti zajímavější a poutavější.  V 10 hod. přichází na oddělení paní vychovatelky, které s mladšími žáky dokončují výuku a pak nabízí všem pacientům zajímavé činnosti, hry, hračky. Školní den v nemocnici se uzavírá kolem 16. hodiny, kdy se pedagog u lůžka střídá s návštěvou rodičů.

Jakým aktivitám se děti převážně věnují?

Základem je výuka, aby se děti vrátily do kmenových škol bez ztráty znalostí. Jak už to přináší dnešní doba, rády pracují na počítači, kde máme zajímavé výukové programy a hry. V odpoledních hodinách se věnují různým tvořivým činnostem. Z výchov zde nejčastěji mají výtvarné a pracovní chvilky. Krásné obrázky se dostávají do výstavních prostor města. Dnes se s nimi můžete setkat v Městském divadle nebo na hradě Bítov. Máme i tvořivé dny ve sborovně školy, např. podzimní a jarní tvoření s ochutnávkou, zdobíme perníčky, vytváříme zdravé pokrmy. Žákům je nabízena škála výtvarných technik, aby se dílo vždy podařilo a měli radost. Vytváříme i krásné šperky z korálků, drátků, sklíček, látek, které můžete v těchto dnech vidět ve vinotéce Na Stopce. Odděleními zní i hudební výchova. Žáci si oživují znalosti z oblasti dopravní a ekologické výchovy. Hodně se při stanovení cíle dbá na prevenci a ochranu zdraví. Samozřejmě v nemocnici nesmí chybět ani kniha. Do literární výchovy se zapojili i studenti v projektu Čteme dětem. Dětem i rodičům jsou volně přístupné knihy v knihovničkách na odděleních.

Na jaké kliniky či oddělení paní učitelky docházejí a s jakými dětskými úrazy se nejvíce setkávají?

Pedagogové pracují na 23 odděleních. V rámci Fakultní nemocnice Brno naše škola působí v Dětské nemocnici a v nemocnici v Bohunicích. V Dětské nemocnici naše učitelky a vychovatelky vzdělávají dětské pacienty na Klinice dětských infekčních nemocí, velmi důležitá je také pomoc žákům dlouhodobě hospitalizovaným, ti jsou především na dětské onkologii, neurologii, poúrazových chirurgiích, na dialýzách jednotek intenzivní péče apod. Často se setkáváme s úrazy z dopravních nehod či ze sportu, úrazy jsou spojeny především s obdobím prázdnin. V bohunické nemocnici se podílíme na výuce dětských pacientů na Klinice popálenin a rekonstrukční chirurgie, Ortopedické klinice (kde jsme se podíleli na zbudování nové učebny, která je využívána i zdravotníky a rodiči) a Psychiatrické klinice – na Oddělení dětské psychiatrie.

Můžete prosím popsat specifika práce s dětmi hospitalizovanými na Psychiatrické klinice?

Na Psychiatrické klinice pobývají děti delší dobu a často se sem vrací. Výuka zde probíhá ve dvou klasických třídách od 8.30 hod. do 16 hod. Zde je vidět, jak se léčba (nasazená medikace) odrazí přímo ve školním procesu. Pedagogové úzce spolupracují se zdravotnickým personálem. Odpolední činnosti zajišťuje paní vychovatelka. Žáci mohou chodit na procházky, popřípadě využívat zahradu, kterou škola vybavuje posilovacími stroji a sportovním náčiním. Třídy jsou vybaveny počítači, interaktivní tabulí, promítacím zařízením. Nyní se pořizuje malá kuchyňka, kde by si žáci mohli vyzkoušet přípravu zdravé stravy a zapojit se do projektu Typická jídla naší země se stuttgartskou nemocnicí.

V čem je podle Vás zásadní potřeba vzdělávání dětí i během jejich pobytu v nemocnici?

Děti, které jsou dlouhodobě hospitalizované ve Fakultní nemocnici Brno, mají často narušenou docházku do kmenové školy. Částečně se léčí doma a vrací se zpět na naše kliniky. Onkologičtí pacienti nechodí do své školy mnohdy i dva roky a více. Proto je důležité, aby jim bylo umožněno vzdělání. Následně nemusí opakovat ročníky a cítí se po psychické stránce spokojeni, že zvládli nemoc i školní povinnosti. Škola v nemocnici navíc nabízí akce a činnosti, které jim dávají zapomenout na nemoc a odloučení od rodin, což dětem umožňuje odreagovat se. A právě v tom viděl pan profesor Kluska před šedesáti lety, kdy si pozval první učitele na infekční kliniku, přínos školy v nemocnici. Psychická podpora posílí i ozdravovací proces.

V čem spatřujete největší poslání své práce?

Tak pro mne je to celoživotní odpověď – pomáhat druhým. Člověk nežije na světě sám. Navíc školní děti jsou ještě často malé, neví si v neznámém prostředí rady, teskní. Podporu však potřebují často i rodiče, kteří jsou s nimi hospitalizováni a jsou zaskočeni nenadálou situací. Líbí se mi i spolupráce se zdravotním personálem, protože sdílíme stejný cíl, aby se děti dostaly zdravé domů a nestrádaly ani po stránce vzdělání. Ráda zvu do nemocnice hosty s programy, protože vím, že to dětem psychicky pomůže (divadýlka, cestovatelé, herci, žáci z průmyslové školy chemické, pedagogické, kteří nám připravují Den dětí, muzikoterapie, preventivní programy – např. Poznej svého psa aj.). Zapojuji studenty z pedagogických a lékařských fakult do projektů pro děti, aby i oni dokázali v životě pomáhat potřebným.

Vím, že máte řadu zajímavých projektů, kterými se snažíte děti zaujmout, můžete nám některé z nich přiblížit?

Po nástupu do vedení školy jsem pochopila, že dnešní děti potřebují taky zážitkovou výuku, nikoliv jen s učebnicí. Obzvláště v prostorách uzavřené nemocnice. A tak jsme některé učivo začali prezentovat formou projektů – jako např. projekt o Karlu IV., který mohou zhlédnout s dětmi i rodiče. Byl prezentován i na dalších školách, např. v Jedličkově ústavu v Praze.  Sami žáci, kteří jsou dlouhodobě hospitalizováni, se zapojují se svými učiteli do různých projektů – Zdravá škola, Čteme dětem, ekologické projekty apod. Za E twinningový projekt Game 5, kde bylo zapojeno 5 nemocnic z 5 zemí, jsme minulý rok na zámku Štiřín obdrželi Cenu kvality. Jedna žákyně dostala od ministryně školství Cenu Fair Play za rok 2016. A to je velké povzbuzení pro nemocného pacienta. Nyní jsme ve velkých vzdělávacích inkluzivních projektech MAP (místní akční plán rozvoje vzdělávání) a KAP (krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihomoravském kraji).  Žáci z Psychiatrické kliniky připravují již zmiňovaný projekt se stuttgartskou školou při nemocnici s názvem Tradiční jídla našich zemí. Chceme, aby děti zažívaly i v odloučení taky něco málo z rodinné atmosféry. Pro další období jsme obdrželi finanční příspěvek, chceme uspořádat i besedy pro rodiče hospitalizovaných dětí, aby se odreagovali a mohli více podpořit své nemocné děti. A protože máme v nemocnici více dětí mimobrněnských, dlouhodobě realizujeme projekt Poznáváme Brno. Zveme si zajímavé osobnosti města, které dětem přibližují historii, architekturu, současnou malbu apod. Našimi hosty byli např. Milena Flodrová, Vlasta Švejdová, Stanislav Sedláček, sportovci a jiní. Rádi přijmeme další hosty (je možné nás kontaktovat na adrese ).

Přála bych dětem, aby jim škola při nemocnici mohla nabídnout nejen kvalitní a zajímavou výuku, ale i spoustu zážitků. Aby čas strávený se školou v nemocnici rychle ubíhal a někdy si vzpomněly na hezký zážitek.

Pro bližší informace o všech našich aktivitách doporučuji navštívit naše webové stránky na www.ahojskola.cz.

 

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji