Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Podmínky pro umožnění návštěv pacientů naleznete zde. *** Informace o testování na koronavirus zde.

Projekt Centrum komplexní psychiatrické péče Brno pokračuje

Na jaře 2019 byla zahájena realizace projektu Centrum komplexní psychiatrické péče Brno. Důvodem byl nevyhovující technický stav pavilonu G, který Psychiatrická klinika FN Brno a LF MU využívá již od roku 1962. V současnosti (červen 2020) v rámci II. etapy výstavby probíhají bourací práce, statické ztužení objektu a montáže páteřních tras technického zařízení budov.  

 

Věříme, že realizace projektu povede k vybudování důstojných a bezpečných podmínek, které umožní další rozvoj a zvýší dostupnost našich služeb,“ řekl přednosta Psychiatrické kliniky prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.

 

Pavilon G, který již od roku 1962 slouží pro provoz Psychiatrické kliniky FN v Brně Bohunicích, dlouhodobě nevyhovoval nárokům na moderní léčbu. Rekonstrukcí/dostavbou objektu dojde k rozšíření těchto prostor a jejich zkvalitnění. Nová pracoviště psychiatrie tak splní „Standard akutní lůžkové psychiatrické péče“ a „Standard péče poskytované v centrech duševního zdraví“ vydané Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Základní myšlenkou návrhu bylo ponechat v co největší míře stávající pavilon G, tak jak byl původně navržen a rozšířit jej o dvojici nízkopodlažních hmot, která vytvářejí uzavřená atria. Tímto řešením zůstane plně zachováno využití stávajícího objektu, který po komplexní rekonstrukci bude i nadále vyhovovat pro daný provoz a současně dojde k vytvoření nových kapacit pro zkvalitnění poskytované péče. Do návrhu se mimo jiné promítá nutnost etapizace výstavby a řešení dočasného umístění vybraných provozů, ekonomika výstavby a současné požadavky na energetickou úspornost staveb.

Významným požadavkem je umístění lůžkových jednotek tak, aby byla možná jejich přímá vazba na park, který je také součástí realizované investice. V případě psychiatrické péče hraje možnost využití exteriéru významnou roli, což se ve značné míře promítá do celkové koncepce uspořádání stavby a jejího provázání s parkovými a terénními úpravami.

Rekonstrukce stávajících objektů se pak zaměřuje na eliminaci velmi špatného technického stavu objektu. V havarijním stavu byly např. hydroizolace, výplně otvorů (v objektu docházelo ke značnému přehřívání resp. v zimě k vysokým provozním a energetickým nárokům), dále havarijní stavy veškerých vnitřních rozvodů (vody, kanalizace, poddimenzované rozvodů elektro).

Dostavbou /rekonstrukcí bude zvýšena kvalita prostředí, která má pro psychiatrické pacienty přímý vliv na úspěšnost léčby. Budou doplněny schodišťové věže s výtahy.

 

 

Technické údaje

Název projektu: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0002537

Identifikační číslo projektu: 135V111000022

 

Financování

vlastní zdroje: 50,236 mil. Kč

dotace státního rozpočtu: 136,936 mil. Kč

dotace z evropských fondů: 491,300 mil. Kč

celkem: 678,472 mil. Kč

 

Etapy realizace stavebních prací

0. etapa zahájena 15. 4. 2019 a ukončena 30. 7. 2019.

1. etapa zahájena  31. 7. 2019 ukončení dle SoD 30. 4. 2020

2. etapa zahájena  11. 5. 2020 ukončení dle SoD 1. 3. 2021

3. etapa zahájena  1. 3. 2021 ukončení dle SoD 29. 9. 2021

 

Aktuálně

Po dokončení 1. etapy výstavby Psychiatrické kliniky bylo přistoupeno k postupnému poměrně náročnému stěhování fungujících provozů z objektu G část A, která je plánována k celkové rekonstrukci v rámci 2. etapy výstavby, do části F a D.

  • oddělení akutní a intenzivní péče (odd. 25)  v nových prostorách objektu G části F, celkem 12 lůžek, z toho 2 pro JIPP PK
  • uzavřené oddělení 23 – funguje plně v nových prostorách objektu G části F
  • Krizové centrum s nepřetržitým provozem – funguje plně v nových prostorách objektu G části F
  • dětské a dorostové oddělení 21 – funguje plně v nových prostorách objektu G části F
  • otevřené psychoterapeutické oddělení 24 přestěhováno do 5. patra lůžkového traktu obj L celkem 18 lůžek

 

V tomto režimu bude Psychiatrická klinika do předání zrekonstruovaných prostor stávající budovy pavilonu G část A a následně bude přistoupeno k realizaci 3. etapy - rekonstrukci objektu F, části B a C.

 

 

 

Centrum komunikace

Fakultní nemocnice Brno

tel. +420 532 232 193

e-mail: 

 

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji