Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA; doc. RNDr. Jana Žáková, Ph.D.: 35. výročí narození prvního dítěte ze zkumavky v České republice

První dítě ze zkumavky se v České republice, resp. v tehdejší ČSSR a zároveň v bývalé východní Evropě, narodilo na I. Gynekologicko-porodnické klinice v Brně 4. listopadu 1982. Byl to velký úspěch brněnského týmu Katedry histologie a embryologie LF MU vedené prof. Milanem Dvořákem a I. Gynekologicko-porodnické kliniky pod vedením prof. Ladislava Pilky. Metoda umělého oplodnění totiž byla v té době celosvětově teprve v počátcích.

Průkopníci metody in vitro fertilizace a transferu embrya (IVF/ET) Robert Edwards a Patrick Steptoe dosáhli v roce 1975 implantace embrya, ale těhotenství skončilo jako mimoděložní. Teprve v roce 1978 se díky této metodě narodila Luisa Brownová, první dítě ze zkumavky na světě.  

Ve stejném roce byl ve Fakultní porodnici v Brně neoficiálně zahájen program IVF/ET, který iniciovala pracovní schůzka prof. Milana Dvořáka, prof. Pavla Trávníka a prof. Ladislava Pilky na Katedře histologie a embryologie. Již v tomto roce bylo dosaženo prvního odběru oocytu pomocí laparoskopu a následně jeho oplození in vitro.

K řešení náročných úkolů se v letech 1979 až 1981 připojovali další lékaři a odborní pracovníci (MUDr. Tesařík, prof. Čupr, prim. Soška, staniční sestry Koktavá a Šlezingerová, prof. Ventruba a další). Postupně byly uvolňovány a upravovány prostory pro operační sálek, embryologickou a andrologickou laboratoř a ultrazvukovou ambulanci. Další závažný problém, který byl řešen na počátku rozvíjení programu IVF, byla materiálně technická vybavenost. Žádné z potřebných zařízení se u nás průmyslově nevyrábělo, takže vývoj instrumentária, kultivační komůrky, aspiračních a transferových souprav byl dosti složitý. Zužitkováním získaných zkušeností a odborných znalostí byly původní jednoduché pomůcky, média a přístroje konstrukčně zlepšovány. Postupně bylo nově vzniklé praco­viště vybaveno i špičkovou přístrojovou technikou, kultivační komůrkou, laparoskopy a ultrazvukem s vaginální a abdominální sondou. Již v roce 1981 bylo dosaženo oplození oocytu, rýhujícího se do dvoubuněčného stádia a posléze i vývoje lidského embrya do stádia moruly.

Metoda anglických zakladatelů IVF Patricka Steptoa a Roberta Edwardse spočívala v oplodnění odebraných vajíček ve zkumavce spermiemi, jejich kultivaci a vrácení vzniklých embryí do dělohy. Odběr vajíček byl prováděn pomocí laparoskopie.

Naše počáteční nedostatečné přístrojové vybavení pro odběr vajíček a kultivaci jsme se snažili nahradit odběrem vajíček při mikrochirurgii, jejich okamžitým oplozením a zavedením zpět do vejcovodu před koncem operace. Takto jsme dosáhli našeho prvního těhotenství a 4. listopadu 1982 i prvního porodu dítěte ze zkumavky (chlapec 3650 g/51 cm – porod císařským řezem).

Technika popsaná jako OIVI-TT (oocyte in vitro insemination and tubal transfer) MUDr. Janem Tesaříkem, CSc., a kol. (Fertil Steril, 39, 1983, s. 472 – 475) byla v roce 1991 uznána světovou prioritou metody GIFT (transferu gamet do vejcovodu).

Naše pracoviště ale dosáhlo úspěchu také v metodě IVF, kdy dochází k oplození vajíčka mimo organismus ženy a následně k jeho dvoudenní kultivaci v inkubátoru. První dítě, které bylo počato metodou IVF, se na našem pracovišti narodilo 29. října 1984 a jednalo se o celorepublikové prvenství.  Do prosince 1987 se na našem pracovišti, a tedy i v České republice, narodilo 7 dětí a dalších 5 žen bylo těhotných, z toho u jedné byla diag­nostikována dvojčata.

 

Asistovaná reprodukce od svého prvopočátku dosáhla velkého rozmachu metod a technik, jak po stránce gynekologické, tak po stránce laboratorní – embryologické a andrologické, v současnosti dokáže řešit téměř všechny problémy poruch plodnosti u ženy i u muže. Kromě medicínských otázek se však do popředí dostávají stále více otázky etické, organizační, ekonomické a legislativní.

 

prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA; doc. RNDr. Jana Žáková, Ph.D.

Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN Brno

 

Úspěchy Centra asistované reprodukce

1982

porod prvního dítěte ze zkumavky v České republice a bývalé východní Evropě – světová priorita metody GIFT – transferu gamet do vejcovodu

1984

porod prvního dítěte po metodě IVF v České republice

1992

zahájen program kryokonzervace embryí 

v březnu 1994 bylo dosaženo prvního těhotenství po transferu rozmražených embryí (KET-IVF)

1994

zavedení prodloužené kultivace embryí (jako jedni z prvních v ČR jsme mohli zavést prodlouženou kultivaci embryí za hranici 48 hodin díky řešení grantu IGA MZ ČR 1820-2 Kokultivace embryí s lidskými tubárními epiteliemi)
 

1994

začátek standardního provádění asistovaného hatchingu
(díky řešení grantu IGA MZ ČR 1821-2 Asistovaná fertilizace – mikromanipulace v oblasti zona pelucida jsme získali mikromanipulační zařízení). Skleněné mikropipety jsme si vyráběli sami. 

porod prvního dítěte po asistovaném hatchingu

1995

zavedení techniky intracytoplasmatické injekce spermií (ICSI) grant IGA MZ ČR 1821-2 Asistovaná fertilizace – mikromanipulace v oblasti zona pelucida

porod prvního dítěte po ICSI

1996

porod prvního dítěte po transferu rozmražených embryí po ICSI (KET- ICSI)

narození prvního občánka Slovenské republiky po transferu rozmražených embryí a současně první dítě po technice KET- ICSI

1997

zahájen program dárcovství oocytů a embryí 

2001

klinické provádění preimplantační genetické diagnostiky (PGD) – první těhotenství po PGD

2002

získání mezinárodního certifikátu kvality ISO 9001:2000

2010

zavedení techniky PICSI – výběr zralé spermie

2011 instalace a zahájení používání PrimoVision systému, který slouží ke kontinuálnímu sledování vývoje embryí – monitoring vývoje embryí
 2013 zahájeno provádění preimplantačního genetického screeningu pomocí mikročipové metody tzv. microarrays, která umožňuje vyšetřit všech 24 chromozomů

2016

zavedení nové metody – vyšetření integrity DNA spermií metodou SCSA

metoda selekce spermií pomocí magnetu (MACS)

Další informace naleznete na: http://www.ivfbrno.cz/

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji