Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Přednosta Pediatrické kliniky

Útvar: Pediatrická klinika
Pracoviště: Dětská nemocnice
Typ: Výběrové řízení, kategorie: Lékař, zubař, farmaceut
Přidáno: 29.1.2019

Ředitel Fakultní nemocnice Brno a děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity vyhlašují výběrové řízení na pozici přednosty a souběžně na pracovní pozici akademického pracovníka pro níže uvedenou kliniku:

Pediatrická klinika

Předpoklady pro vyhlášenou pozici jsou:

 • VŠ vzdělání v oboru všeobecné lékařství nebo ekvivalentní vzdělání dosažené v zahraničí
 • způsobilost k samostatnému výkonu povolání lékaře v příslušném oboru dle § 5 zákona č. 95/2004 Sb.
 • akademický titul Ph.D., vědecká hodnost CSc. nebo akademicko-vědecký titul Dr. vítán
 • splnění předpokladů dle zákona č. 451/1991 Sb.; nemusí dokládat osoby narozené po 01.12.1971
 • osobnostní a profesionální předpoklady pro řízení zdravotnického a akademického týmu kliniky
 • vědecká a publikační činnost v oboru
 • morální bezúhonnost

Přihlášky doložené strukturovaným životopisem, fotokopiemi dokladů o kvalifikaci, výpisem z rejstříku trestů, osvědčením dle zákona 451/1991 Sb., přehledem vědecké a publikační činnosti, specifikace mezinárodní relevance výzkumného profilu uchazeče a doporučením nejméně dvou odborných ručitelů zašlete do 30 dnů od zveřejnění na internetových stránkách Masarykovy univerzity na personální oddělení Lékařské fakulty MU, Kamenice 5, 625 00 Brno, příp. formou e-přihlášky (viz níže). Bližší informace na tel. čísle 549 49 5730 nebo e-mailu 

 

 

Director of the University Hospital Brno and Dean of the Faculty of Medicine of Masaryk University announces a selection procedure for the position a Department Head and concurrently as an Academic Worker for

Department of Pediatrics

Required qualification:

 • A University degree in general medicine, respectively equivalent education acquired abroad
 • The capacity to pursue a profession of a doctor in the field pursuant to Section 5 of Act No. 95/2004 Coll.
 • Academic degree PhD or scientific rank of CSc. is welcome
 • Fulfillment of the prerequisites according to Act No. 451/1991 Coll., the persons born after December 1, 1971 do not have to prove
 • Personality and professional preconditions for the management of medical and academic team of the department
 • Scientific and publishing activities in the given field
 • Moral integrity

Applications together with a structured CV, photocopies of qualification papers and diplomas, a criminal record, certificate according to Act No. 451/1991 Coll., an overview of scientific and publishing activities, specification of the international relevance of the applicant's research profile and recommendations by two professional guarantors should be sent within 30 days from the publication of this announcement on the websites of the Masaryk University to HR department of the Faculty of Medicine, through e-Application (see below). More information on email: .

 

 

Odpovedět na nabídku
* Ochrana proti robotům
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji