Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Přednosta Neurologické kliniky

Útvar: Neurologická klinika
Pracoviště: Bohunice
Typ: Výběrové řízení, kategorie:
Přidáno: 1.4.2021

Ředitel Fakultní nemocnice Brno a děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity vyhlašují výběrové řízení na pozici přednosty pro níže uvedenou kliniku:

Neurologická klinika

Neurologická klinika je léčebné, vzdělávací a výzkumné pracoviště FN Brno a Lékařské fakulty MU. Neurologická klinika je díky modernímu přístrojovému vybavení, diagnostickému komplementu neurofyziologických, neuroradiologických a neuroimunologických laboratoří i vynikající intelektuální kapacitě pracovníků špičkovým diagnosticko-terapeutickým, vzdělávacím a výzkumným pracovištěm FN Brno a LF MU. Klinika úzce spolupracuje s Psychiatrickou klinikou, Neurochirurgickou klinikou, Oddělením klinických psychologů a taktéž s Rehabilitačním oddělením. Po stránce léčebně-preventivní plní Neurologická klinika úlohu primární všeobecné neurologické péče v rozsahu své spádové oblasti (včetně konsiliární činnosti pro všechna lůžková zařízení NBP), tak úlohu superkonziliární péče v kraji. Krom jednotky intenzivní péče disponuje i intenzivními lůžky na Iktové jednotce, která je integrální součástí Komplexního cerebrovaskulárního centra. Neurologická klinika se krom cerebrovaskulárního programu zaměřuje na výzkum v oblasti nervosvalových onemocnění, roztroušené sklerózy, spánkové medicíny či onemocnění páteře.

Kandidát na přednostu musí být respektovaným odborníkem v oblasti neurologie se zkušenostmi s řízením pracovního kolektivu a vědeckou prací v oboru a se zkušeností se vzděláváním na pregraduální i postgraduální úrovni.

Přednosta kliniky bude odpovědný za řízení kliniky, pregraduální vzdělávání studentů, postgraduální studium, publikační činnost a koordinaci vědecko-výzkumné činnosti kliniky. V průběhu výběrového řízení bude kandidát na přednostu prezentovat svoji představu o naplnění výše uvedeného.

Předpoklady pro vyhlášenou pozici jsou:

 • VŠ vzdělání v oboru všeobecné lékařství nebo ekvivalentní vzdělání dosažené v zahraničí;
 • způsobilost k samostatnému výkonu povolání lékaře v příslušném oboru dle § 5 zákona č. 95/2004 Sb.;
 • akademický titul Ph.D. nebo vědecká hodnost CSc.;
 • habilitace ve smyslu zákona o vysokých školách v platném znění, vědecko-pedagogický titul profesora je výhodou;
 • osobnostní a profesionální předpoklady pro řízení zdravotnického a akademického týmu kliniky;
 • zkušenosti s výukou a připravenost garantovat odborné předměty vyučované na pracovišti;
 • vědecká a publikační činnost v oboru;
 • morální a občanská bezúhonnost;
 • splnění předpokladů dle zákona č. 451/1991 Sb. (tzv. Lustrační zákon); nemusí dokládat osoby narozené po 1. 12. 1971.

 

Nabízíme:

 • práci v inspirativním intelektuálním prostředí s důrazem na multioborovou spolupráci;
 • práci na špičkovém zdravotnickém a vzdělávacím pracovišti, zapojení do výuky v unikátním simulačním centru;
 • profesní růst a možnost kontinuálního vzdělávání;
 • zajímavé platové podmínky a zaměstnanecké benefity.

 

Přihlášky doložené:

 • strukturovaným životopisem,
 • přehledem vědecké a publikační činnosti,
 • fotokopiemi dokladů o kvalifikaci,
 • výpisem z rejstříku trestů,
 • osvědčením dle zákona 451/1991 Sb. (tzv. Lustrační zákon, nemusí dokládat osoby nar. po 1. 12. 1971),

doporučením nejméně dvou odborných ručitelů zašlete na personální oddělení Lékařské fakulty MU, Kamenice 5, 625 00 Brno, příp. elektronickou formou (viz e-přihláška níže). Bližší informace podá Ing. Ivana Janáčková na tel. čísle 549 49 5730 nebo e-mailu .

Odpovědět na nabídku
* Ochrana proti robotům
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji