Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Podmínky pro umožnění návštěv pacientů naleznete zde. *** Informace o testování na koronavirus zde.

Přednosta Kliniky úrazové chirurgie

Útvar: Klinika úrazové chirurgie
Pracoviště: Bohunice
Typ: Výběrové řízení, kategorie: Lékař, zubař, farmaceut
Přidáno: 3.7.2020

Ředitel Fakultní nemocnice Brno a děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity vyhlašují výběrové řízení na pozici přednosty pro níže uvedenou kliniku:

Klinika úrazové chirurgie

Klinika úrazové chirurgie je léčebné, vzdělávací a výzkumné pracoviště FN Brno a Lékařské fakulty MU. Poskytuje komplexní diagnostickou a léčebnou péči v oblasti traumatizovaných pacientů ve spolupráci s ostatními specializovanými pracovišti FN Brno. Kromě toho se podílí i na chodu Traumacentra FN Brno.

Kandidát na přednostu musí být respektovaným odborníkem v oblasti traumatologie, se zkušenostmi s řízením pracovního kolektivu, vědeckou prací v oboru a se zkušeností se vzděláváním na pregraduální i postgraduální úrovni.

Přednosta kliniky bude odpovědný za řízení provozu a ekonomiky kliniky, pregraduální vzdělávání studentů, postgraduální studium, publikační činnost a koordinaci vědecko-výzkumné činnosti kliniky. V průběhu výběrového řízení bude kandidát na přednostu prezentovat svoji představu o naplnění výše uvedeného.

 

Předpoklady pro vyhlášenou pozici jsou:

 • VŠ vzdělání v oboru všeobecné lékařství nebo ekvivalentní vzdělání dosažené v zahraničí
 • způsobilost k samostatnému výkonu povolání lékaře v příslušném oboru dle § 5 zákona č. 95/2004 Sb.
 • akademický titul Ph.D. nebo vědecká hodnost CSc.
 • habilitace ve smyslu zákona o vysokých školách v platném znění.
 • osobnostní a profesionální předpoklady pro řízení zdravotnického a akademického týmu kliniky
 • zkušenosti s výukou a připravenost garantovat odborné předměty vyučované na pracovišti
 • vědecká a publikační činnost v oboru
 • morální a občanská bezúhonnost
 • splnění předpokladů dle zákona č. 451/1991 Sb. (tzv. Lustrační zákon); nemusí dokládat osoby narozené po 1. 12. 1971

Nabízíme:

 • práci v odborném prostředí s důrazem na multioborovou spolupráci
 • práci na špičkovém zdravotnickém a vzdělávacím pracovišti, zapojení do výuky v unikátním simulačním centru
 • profesní růst a možnost kontinuálního vzdělávání
 • zajímavé platové podmínky a zaměstnanecké benefity

Přihlášky doložené

 • strukturovaným životopisem
 • přehledem vědecké a publikační činnosti
 • fotokopiemi dokladů o kvalifikaci
 • výpisem z rejstříku trestů
 • osvědčením dle zákona 451/1991 Sb. (tzv. Lustrační zákon, nemusí dokládat osoby nar. po 1. 12. 1971)
 • doporučením nejméně dvou odborných ručitelů

zašlete na personální oddělení Lékařské fakulty MU, Kamenice 5, 625 00 Brno, příp. elektronickou formou (viz e-přihláška níže). Bližší informace podá Ing. Ivana Janáčková na tel. čísle 549 49 5730 nebo e-mailu 

 

 

Director of the University Hospital Brno and Dean of the Faculty of Medicine of Masaryk University announces a selection procedure for the position a Department Head for:

Department of Trauma Surgery

The Department of Trauma Surgery is a medical, educational and research institution of the University Hospital Brno and the Medical Faculty....

The candidate for the position of a Department Head must be a respected expert in the field of surgery, with experience of working in a given field and with expertise in pre-graduate and postgraduate education.

The Head of the department will be responsible for the management of the clinic, undergraduate medical education, doctoral studies, publishing and coordination of research conducted at the clinic. The Candidate for Department Head will present his/her idea of fulfilling the above during the selection process.

Requirements for a declared position:

 • University education in general medicine or equivalent education acquired abroad
 • Eligibility to pursue the profession of physician in the relevant field in accordance with Section 5 of Act No. 95/2004 Coll.
 • Academic degree PhD or scientific rank of CSc.
 • Habilitation within the meaning of Act No. 111/1998 Coll., on Higher Education, as amended, or a prerequisite for achieving it within three years
 • Personal and professional requirements for managing the medical and academic team of the clinic
 • Teaching experience and readiness to guarantee vocational subjects taught at the workplace
 • Scientific and publishing activities in the given field
 • Moral integrity
 • Fulfillment of prerequisites according to Act No. 451/1991 Coll. (the Lustration Act); does not have to document persons born after 1 December 1971

We offer:

 • Work in an inspiring intellectual environment with an emphasis on multi-disciplinary cooperation
 • Work in a top medical and educational workplace, involvement in teaching in a unique simulation center
 • Professional growth and the possibility of continuous education
 • Motivating financial remuneration
 • Supplementary pension insurance and other benefits

Applications together with

 • a structured CV
 • an overview of scientific and publishing activities
 • photocopies of qualification papers and diplomas
 • a criminal record
 • certificate according to Act No. 451/1991 Coll.
 • recommendations by two professional guarantors

should be sent to the HR department of the Faculty of Medicine, through e-Application (see below). For more information contact Ing. Ivana Janáčková at 549 49 5730 or e-mail

Odpovedět na nabídku
* Ochrana proti robotům
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji