Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Přednosta Kliniky dětské neurologie

Útvar: Klinika dětské neurologie
Pracoviště: Dětská nemocnice
Typ: Výběrové řízení, kategorie: Lékař, zubař, farmaceut
Přidáno: 23.4.2021

Ředitel Fakultní nemocnice Brno a děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity vyhlašují výběrové řízení na pozici přednosty pro níže uvedenou kliniku:

Klinika dětské neurologie 

Klinika dětské neurologie je léčebné, vzdělávací a výzkumné pracoviště FN Brno a Lékařské fakulty MU. Předmětem činnosti KDN je péče o dětské a adolescentní pacienty s celým spektrem neurologických onemocnění. Jedná se o vysoce specializované pracoviště především na komplexní diagnostiku a terapii epilepsií, nervosvalových onemocnění a neurovývojových poruch, zvl. poruch autistického spektra.  V oblasti epileptologie, epileptochirurgie a nervosvalových poruch má klinika statut Evropského referenčního centra (ERN) a republikového centra, poskytuje specializované zdravotnické služby nejen pro pacienty z České republiky, ale i ze zahraničí. Výrazně se profiluje v dětské klinické elektrofyziologii a vývojové neurologii. Kromě zdravotnických služeb je na klinice realizována rozsáhlá pregraduální i postgraduální výuka a vědeckovýzkumná práce.

Kandidát na přednostu musí být respektovaným odborníkem v oblasti dětské neurologie se zkušenostmi s řízením pracovního kolektivu a vědeckou prací v oboru a se zkušeností se vzděláváním na pregraduální i postgraduální úrovni.

Přednosta kliniky bude odpovědný za řízení kliniky, pregraduální vzdělávání studentů, postgraduální studium, publikační činnost a koordinaci vědecko-výzkumné činnosti kliniky. V průběhu výběrového řízení bude kandidát na přednostu prezentovat svoji představu o naplnění výše uvedeného.

Předpoklady pro vyhlášenou pozici jsou:

 • VŠ vzdělání v oboru všeobecné lékařství nebo ekvivalentní vzdělání dosažené v zahraničí;
 • způsobilost k samostatnému výkonu povolání lékaře v příslušném oboru dle § 5 zákona č. 95/2004 Sb.;
 • akademický titul Ph.D. nebo vědecká hodnost CSc.;
 • habilitace ve smyslu zákona o vysokých školách v platném znění nebo předpoklad jejího brzkého dosažení;
 • osobnostní a profesionální předpoklady pro řízení zdravotnického a akademického týmu kliniky;
 • zkušenosti s výukou a připravenost garantovat odborné předměty vyučované na pracovišti;
 • vědecká a publikační činnost v oboru;
 • morální a občanská bezúhonnost;
 • splnění předpokladů dle zákona č. 451/1991 Sb. (tzv. Lustrační zákon); nemusí dokládat osoby narozené po 1. 12. 1971.

Nabízíme:

 • práci v inspirativním intelektuálním prostředí s důrazem na multioborovou spolupráci;
 • práci na špičkovém zdravotnickém a vzdělávacím pracovišti, zapojení do výuky v unikátním simulačním centru;
 • profesní růst a možnost kontinuálního vzdělávání;
 • zajímavé platové podmínky a zaměstnanecké benefity.

Přihlášky doložené

 • strukturovaným životopisem,
 • přehledem vědecké a publikační činnosti,
 • fotokopiemi dokladů o kvalifikaci,
 • výpisem z rejstříku trestů,
 • osvědčením dle zákona 451/1991 Sb. (tzv. Lustrační zákon, nemusí dokládat osoby nar. po 1. 12. 1971),
 • doporučením nejméně dvou odborných ručitelů

zašlete na personální oddělení Lékařské fakulty MU, Kamenice 5, 625 00 Brno, příp. elektronickou formou (viz e-přihláška níže) do 23. 5. 2021. Bližší informace podá Ing. Ivana Janáčková na tel. čísle 549 49 5730 nebo e-mailu .

Odpovědět na nabídku
* Ochrana proti robotům
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji