Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Od soboty 2. února 2019 platí ve všech areálech Fakultní nemocnice Brno (areál Bohunice, Dětská nemocnice a Porodnice na Obilním trhu 11) zákaz návštěv. Děkujeme za pochopení. Chráníme naše pacienty!

Historie Porodnice

 

Dne 8. listopadu 1888 byla v městě Brně dokončena stavba významného zdravotnického zařízení - Zemské porodnice a město získalo porodnický ústav, který měl zcela nadčasový charakter a byl ve své době jedním z nejmodernějších v rakousko – uherské monarchii. Ústav byl vybaven celkem 107 lůžky: měl 7 postelí pro rodičky, 50 pro šestinedělky, 26 pro těhotné, 18 pro gynekologicky nemocné a 7 pro septické případy. Již v roce 1897 se počet lůžek zvýšil na 128, v roce 1914 na 150 a v období protektorátu na 180.

 

Mezi I. a II. světovou válkou byl po odchodu profesora MUDr. Huberta Riedingera do penze byl vedením Zemské porodnice v Brně pověřen prof. MUDr. Jiří Trapl. Vyhlášením Československé republiky byly realizovány dřívější předpoklady pro založení univerzity v Brně, jejíž součástí měla být lékařská fakulta. Dne 28.1.1919 byl podepsán zákon o zřízení lékařské fakulty. Zemská porodnice byla určena za místo výuky porodnictví a gynekologie, a tak v roce 1919 vznikla gynekologicko - porodnická klinika jako zakládající pracoviště lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Přednostou kliniky a současně profesorem a ředitelem byl jmenován MUDr. Antonín Ostrčil. Prof. Ostrčil zajistil přístavbu fyzikální léčby, rentgenu, operačních sálů a velké posluchárny. Nadstavbu třetího patra hlavního traktu, zvažovanou již v předcházejících letech prof. Riedingerem, provedl jen z malé části a umístil v ní porodní sál a internát pro studenty. Započal výstavbu klinického bloku do Falkensteinerovy (dnes Gorkého) ulice, do něhož lokalizoval ambulance, laboratoře a klinická lůžka. V září 1925 převzal Zemskou porodnici prof. MUDr. Gustav Műller. Dokončil nejprve vnitřní úpravy nového klinického bloku, dále rozšířil septické oddělení a zřídil onkologické oddělení a ambulanci pro onkologicky nemocné. Činnost prof. Műllera končí tragickými politickými událostmi na sklonku 30. let.

 

Dor. H. Riedinger.png

 

 

Po odchodu prof. Műllera na zdravotní dovolenou v dubnu 1939 byl vedením kliniky pověřen prof. Havlásek. Mezi tím byl již bez vědomí Zemského úřadu vypsán v německém odborném časopise konkurz na místo ředitele Zemské porodnice v Brně. Pod nátlakem byl nakonec Zemský úřad nucen s platností od 1. května 1940 jmenovat novým ředitelem porodnice prof. Herberta Rossenbecka.

 

Celé poválečné období na brněnské gynekologické klinice bylo úzce spjato s osobností profesora Havláska, který převzal vedení kliniky necelý rok po osvobození. V roce 1948 vzniklo tzv. III. zemské oddělení, k jehož založení vedla potřeba rozdělit příliš velký a organizačně těžko zvládnutelný ústav s více než 300 lůžky. Do funkce ředitele porodnice a přednostou III. zemského oddělení byl jmenován prim. MUDr. Černoch.

 

O rok později, v roce 1949, vznikla vzhledem k nárůstu počtu studentů II. gynekologicko – porodnická klinika a jejím přednostou byl jmenován prof. Horálek. Klinika získala potřebné prostory ve Fakultní nemocnici na Pekařské ulici, byla však torzem, bez porodnické části. Teprve roku 1954 získala klinika vlastní porodnické oddělení, bývalé Šilhanovo sanatorium na ulici Veveří v Brně. Rokem 1960, po zrušení III. zemského oddělení, byla II. klinika převedena do areálu Fakultní porodnice a na místo přednosty nastoupil prof. MUDr. Miloslav Uher. V roce 1964, po úmrtí prof. Havláska, vyhověl prof. Uher jako odchovanec I. kliniky žádosti bývalých spolupracovníků a vrátil se zpět na I. gynekologicko – porodnickou kliniku jako její přednosta.

 

Ve funkci přednosty I. gynekologicko – porodnické kliniky se postupně od roku 1979 vystřídali doc. MUDr. Jaromír Martinčík, doc. MUDr. Miloslav Sládek, prof. MUDr. Miloslav Uher a poté prof. MUDr. Zdeněk Čupr. Od roku 1993 do srpna 1998 zastával funkci přednosty kliniky prof. MUDr. Pavel Ventruba.

 

 

Prof. Čupr_prof. Pilka_prim. Soška.png

 

 

Přednostou II. gynekologicko - porodnické kliniky se stal v roce 1965 prof. MUDr. Jaroslav Staníček (přednosta I. kliniky v letech 1964 – 65), roku 1973 prof. MUDr. Miloslav Uhlíř a v roce 1983 doc. MUDr. Miloslav Sládek. Od začátku roku 1988 do srpna 1998 byl přednostou kliniky prof. MUDr. Ladislav Pilka, DrSc.

 

 

Novodobá historie porodnice od počátku 90. let do dneška byla provázena mnoha proměnami jak ve zdravotnictví tak i ve školství. Fakultní porodnice byla z hlediska organizačního začlenění do roku 1992 součástí FN U sv. Anny. V průběhu nové strategie organizace racionální zdravotnické péče došlo v roce 1992 nejprve k osamostatnění a následně v roce 1998 k jejímu sloučení s dvěma velkými nemocničními centry - FN Bohunice a Fakultní dětská nemocnice. Ředitelem komplexu nemocnic byl jmenován MUDr. Jan Burian.

 

V průběhu srpna 1998 došlo  v brněnské porodnici z ekonomicko – provozních důvodů ke sloučení I. a II. gynekologicko – porodnické kliniky. Po téměř 50-ti letém trvání tak zaniká II. gynekologicko – porodnická klinika založená prof. Horálkem. Přednostou sloučené gynekologicko – porodnické kliniky v porodnici se stal od září 1998 prof. MUDr. Pavel Ventruba.

 

 

V současnosti je gynekologicko – porodnická klinika LF Masarykovy univerzity a FN Brno lokalizována na dvou místech – v porodnici na Obilním trhu (pracoviště reprodukční medicíny, PRM) a v areálu FN Brno v Bohunicích (pracoviště medicíny dospělého věku, PMDV).

 

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji