Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Informace pro lékaře

  • Pacienti jsou  objednáváni buď telefonicky, e-mailem nebo osobně, kdy jsou objednáni SZP na nejbližší volný termín. Výjimku tvoří akutní vyšetření, která jsou řešena telefonicky a o jejichž provedení rozhoduje lékař.
  • Po příchodu je klient zaregistrován odpovědnou pracovnicí na evidenci do elektronického informačního systému a je odeslán do čekárny, společné pro ultrazvukovou i mammografickou vyšetřovnu.
  • Mamografické vyšetření : Po příchodu klienta na vyšetřovnu zkontroluje RA datum posledního vyšetření, zkontroluje identitu klienta a  zapíše ho do provozního denníku. Na mammografické vyšetřovně provede RA vyšetření, obrazová dokumentace automaticky odchází do digitálního archivu (přímá digitalizace) a na pracovní stanici lékaře, zapíše parametry vyšetření do karty klienta (kV, mAs, velikost ohniska, filtry, ohniskovou vzdálenost, sílu komprese).
  • Ultrazvukové vyšetření : Vyšetření provádí lékař za asistence zdravotní sestry.
  •  Nálezy jsou vydávány po skončení vyšetření s termínem další kontroly nebo event. doporučení  dalších doplňujících vyšetření.
  • Provoz na RDK je plně digitální, veškerá snímková dokumentace je uložena v digitálním archivu FN Brno.
  • Snímková dokumentace může být uložena na datovém nosiči a může být zapůjčena pověřeným osobám na základě žádanky o zapůjčení snímkové dokumentace nebo na žádost samotného pacienta ( pro osobní potřebu ) proti příslušné platbě, viz.  „Podklad pro platbu v hotovosti dle ceníků FN Brno“ ( S/G/02999/15D25-2 ). Další forma přenosu dat do jiných zdravotnických zařízení je cestou „datové sítě“, a to rovněž na základě žádosti ošetřujícího lékaře. Toto provádí pověřený a zaškolený pracovník, a to v pracovní době od 7.00 do 15.00 hod. Žádosti na zhotovení CD nebo o odeslání dat cestou sítě do jiných zdravotnických zařízení se evidují na jednotlivých pracovištích. Nedílnou součástí žádosti o zapůjčení je i podpis přebírající osoby.
  • Navrácená obrazová dokumentace je archivována 5 let a poté skartována.

Vyšetření prsu (mammografie a ultrazvukové vyšetření

  • se neplatí, pokud má žena žádanku a v případě, že jde o preventivní (screeningové) vyšetření od 45. roku prováděné jedenkrát za dva roky podle vyhlášky o preventivních prohlídkách a na pracovišti doporučeném MZ ČR k provádění screeningu.

se platí, pokud žena nemá žádanku (samoplátkyně, vyšetření na žádost ženy) a v případě, že jde o preventivní vyšetření mimo výše uvedený interval daný vyhláškou (roční kontroly,  preventivní ultrazvukové vyšetření u mladých žen apod.). Jednotlivé zdravotní pojišťovny mohou v rámci svých nadstandardních programů hradit vyšetření i nad rámec vyhlášky. Ženy platí v každém případě preventivní mamografické vyšetření na pracovišti bez doporučení MZ ČR (a tedy bez smlouvy s příslušnou zdravotní pojišťovnou na preventivní vyšetření prsu).

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji