Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Epidurální analgezie

Základní informace před výkonem v anestézi

Připravujete se k lékařskému výkonu, který bude proveden v anestézii, za použití některého z níže popsaných postupů, které zajišťují vyloučení vnímání bolesti, zabraňují rozvoji stresu a nechtěných reakcí organizmu, které by znemožnily provést daný výkon nebo by Vás mohly ohrozit na zdraví či životě.

Před výkonem v anestézii musíte podstoupit důkladné předoperační interní vyšetření včetně laboratorních krevních testů. Anesteziolog (lékař se specializací v tomto oboru) prostuduje a zhodnotí všechna vyšetření a všechny dostupné informace o Vašem zdravotním stavu (prosím poskytněte nám všechny informace - je to první předpoklad pro bezpečné provedení Vaší anestézie). Určí míru rizika a vyhodnotí, který typ anestézie je pro Vás nejvhodnější, případně navrhne další nutná doplňující vyšetření. Současně rozhodne o Vaší premedikaci. Jde o podání léků před lékařským výkonem (většinou ve formě tablet nebo injekce), které vede ke zklidnění, působí proti bolesti a usnadní úvod do anestézie.

Volba typu anestézie závisí na rozsahu lékařského výkonu, Vašem zdravotním stavu, požadavcích operatéra a také na Vás. Budou-li Vaše přání ohledně anestézie reálná, určitě k nim anesteziolog přihlédne. Platí zásada, že vždy je zvolen takový způsob anestézie, který je pro pacienta nejvíce bezpečný.

Celková anestézie

narkóza je uměle navozená ztráta vědomí. Současně jsou farmakologicky vyřazeny pocity bolesti. Při některých operacích je vyřazeno samovolné dýchání a do dýchacích cest je zavedena speciální rourka (výkon se označuje jako intubace). Tato rourka je napojena na dýchací přístroj, který po dobu operace zajišťuje umělé dýchání. Úvod do celkové anestézie a celý její průběh je umožněn léky podávanými do žíly nebo vdechováním anesteziologických plynů. V průběhu celého výkonu budou vaše základní životní funkce sledovány anesteziologickým týmem a moderní monitorovací technikou.

Místní anestézie

jde o skupinu technik, které po určitou dobu vyřadí vnímání bolesti v různých částech těla. Provádí se tak, že do okolí nervu nebo nervové pleteně se jehlou a stříkačkou podají léky (lokální anestetika, analgetika), které dočasně zablokují převod bolestivých nervových vzruchů. Mezi nejčastěji používané techniky místní anestézie patří subarachnoidální a epidurální anestézie. Lokální anestetikum se podává speciálními jehlami do prostorů páteřního kanálu. Tyto anesteziologické techniky jsou vhodné především u operačních výkonů na dolní polovině těla. U některých typů výkonů na horní nebo dolní končetině je možné provádět periferní blokády, které přeruší vedení vzruchů z operované končetiny. V průběhu místní anestézie je pacient při vědomí, nebo - je-li to pro něj nepříjemné - je možné podat lehký uspávací prostředek, v tomto případě hovoříme o sedaci.

V některých případech je vhodné obě techniky (celkovou a místní anestézii) kombinovat. Techniky místní anestézie je potom možné využít pro tlumení bolesti v pooperačním období.

Analgosedace

(monitorovaná anesteziologická péče) je stav sníženého vnímání bolesti a útlumu vědomí po aplikaci sedativ a analgetik, ze kterého je pacient probuditelný silným podnětem. Nejčastěji se užívá u nepříjemných vyšetřovacích metod.

Transfúze –Některé typy operačních výkonů jsou spojeny s krevní ztrátou. Máte-li nachystánu autotransfúzi bude Vám v průběhu operačního výkonu nebo v krátkém časovém intervalu po něm podána. V případě větších nebo neočekávaných krevních ztrát bude situace vyřešena podáním náhradních roztoků, transfúzních přípravků či krevních derivátů.

 

Rizika anestézie

Neexistuje žádný způsob anestézie bez rizika. Odhad rizika vychází ze zhodnocení Vašeho celkového zdravotního stavu, zhodnocení zátěže Vašeho organismu plánovaným operačním zákrokem a zvoleným způsobem anestézie.

K nejčastějším komplikacím celkové anestézie patří:

 • nevolnost a zvracení (až 10% celkových anestézií)
 • škrábání a dočasná bolest v krku (do 10% celkových anestézií)
 • pokles krevního tlaku (3% celkových anestézií)
 • poruchy srdečního rytmu (1% celkových anestézií)
 • zvýšení krevního tlaku (1% celkových anestézií)
 • srdeční infarkt (méně než 1% celkových anestézií)
 • smrt v průběhu anestézie (0,009% celkových anestézií, týká se především pacientů v kritickém stavu bezprostředního ohrožení života například při těžkých úrazech, kteří musí podstoupit operační výkon v anestézii).

K nejčastějším komplikacím místní anestézie patří:

 • technické problémy při lokalizaci správného místa pro provedení místní anestézie s nutností provést operační výkon v celkové anestézii
 • bolesti v zádech
 • bolest hlavy (méně než 2% u subarochnoidální blokády)

Co bude uděláno pro Vaši bezpečnost?

Zavedení monitorovacích technik učinilo anestézii velmi bezpečnou. Během operace anesteziolog vždy sleduje krevní tlak, EKG záznam srdeční činnosti, sycení krve kyslíkem pomocí nebolestivého prstového klipu, složení vdechovaných a vydechovaných plynů. U velmi náročných operací nebo v případě komplikací během operačního výkonu je monitorace rozšířena o invazivní sledování a měření. Vždy jde o individuální volbu daných sledovacích technik (např. tlaku v centrálním žilním řečišti, v tepenném řečišti).

POKYNY

Každá anestézie je zásahem do organismu. Pro bezpečný průběh Vašeho operačního výkonu v anestézii dodržte prosím následující pokyny:

 • V akutním stavu infekčního onemocnění bude Váš operační výkon odložen; obdobně pokud proděláte 14 dnů před plánovaným výkonem nějaké akutní infekční onemocnění (např. angína, chřipka).
 • Pokud kouříte, omezte několik dní před výkonem kouření a nejméně den před výkonem nekuřte vůbec.
 • Dodržte prosím náš požadavek lačnění před výkonem. Na oddělení budete přesně instruováni kdy můžete naposledy jíst a pít. Tímto opatřením předejdete riziku zvracení během anestézie a nebezpečí zatečení žaludečního obsahu do dýchacích cest.
 • Před výkonem sejměte zubní protézu, oční čočky, protézy a brýle, šperky včetně piercingu, sponky a vlasové paruky. Delší vlasy si stáhněte gumičkou.
 • Tetováž v místě aplikace svodné anestézie může být důvodem odmítnutí tohoto způsobu znecitlivění
 • Před anestézií nepoužívejte make-up, oční stíny, oční linky, řasenku - hrozí riziko zánětu očních spojivek, lak na nehty – znemožňuje Vaše monitorování během výkonu.
 • Je-li plánováno Vaše propuštění z nemocnice do domácí péče v den operačního výkonu či vyšetření, nesmíte tento den řídit motorová vozidla, provádět právní úkony, činit důležitá rozhodnutí a je vhodné se vyvarovat práce s nebezpečnými nástroji či přístroji. Zajistěte si již dopředu doprovod dospělou osobou do domácí péče a její dohled nad Vámi do následujícího dne.

 

V Brně dne: .....................                                       četl: ...............................................

                                                                                        jméno pacienta (zákonného zástupce)

                                                                                       podpis: .............................................

                                                                                       pacient (zákonný zástupce)

 

Základní informace před zavedením epidurální analgezie k porodu

Vážená paní,

připravujete se k zavedení epidurální analgezie. Jedná se o jednu z metod určených ke zmírnění porodních bolestí. Na našem pracovišti je léčba bolesti pomocí epidurální analgezie již dlouhodobě zavedena, dobře ověřena a pro svoji vysokou efektivitu u porodu nejčastěji používána. Epidurální analgezie je podávána více jak třetině rodiček, ve FN Brno tedy asi 2000 pacientek ročně.

 

Epidurální anestezie/analgezie

se dosáhne podáním malého množství místního anestetika a silného analgetika do epidurálního prostoru. Tím dojde ke zmírnění vnímání porodních bolestí. Celkový stav rodičky je ovlivněn jen minimálně. Vhodnou dobu pro zavedení epidurální anestezie (nejčastěji ještě před vznikem nejsilnějších porodních bolestí) určuje porodník. Vlastní provedení a zahájení léčby je v rukou anesteziologa.

 

Způsob podání

Pro správné a rychlé zavedení epidurální anestezie je především nutná Vaše dobrá spolupráce. Porodní asistenka Vám zajistí přístup do žilního řečiště, zavede infúzi s roztokem minerálů  a změří krevní tlak. Nyní Vás přebírá do péče anesteziologický tým. V poloze na levém boku nebo vsedě (sestra Vám pomůže vyhrbit záda – udělat „kočičí hřbet“)  za sterilních podmínek v lokální anestezii je speciální jehlou detekován epidurální prostor, který se nachází mezi obratlovým obloukem a tvrdou míšní plenou. Po zavedení jehly je do tohoto prostoru podáno místní anestetikum a zasunuta tenká speciální hadička (katétr). Do ní bude dále  podávána směs místního anestetika se silným analgetikem. Místo vpichu se sterilně zalepí a ke kůži na zádech se přilepí i katétr. Potom se otočíte zpět na záda do pohodlnější polohy. Tento výkon trvá zpravidla několik minut.

 

Výhody epidurální analgezie

 • přináší dobrou analgezii pro matku a nemá žádný negativní vliv na dítě
 • epidurální analgezii je možné přidáním silnějšího anestetika do katetru změnit na epidurální anestezii (např. při potřebě císařského řezu)
 • je výhodná u rizikových rodiček (s vysokým krevním tlakem, bronchiálním astmatem, myastenií apod.)

 

Účinek, další postup

Za 10 až 15 minut po zavedení epidurální analgezie pocítíte zmírnění porodních

bolestí. Děložní stahy budete vnímat spíše jako tlak. Úplné znecitlivění (anestezie) není vhodné, protože by zpomalilo průběh porodu. Porod tedy nebude zcela bezbolestný, ale mnohem méně bolestivý a mnohem snesitelnější. Jedna dávka působí asi 60 až 120 minut. Do epidurálního katetru je možno během porodu místní anestetikum v těchto intervalech přidávat nebo jej podávat kontinuálně speciální infúzní pumpou.

Se zavedeným epidurálním katetrem můžete během I. doby porodní měnit polohu na porodním lůžku, chodit, využít relaxační sprchu nebo balon, vždy ovšem s pomocí porodní asistentky nebo  Vašeho doprovodu. Pozor!! nesmíte ovšem sprchovat záda nebo používat vanu z důvodu rizika vstupu infekce v místě zavedení epidurálního katetru.

Epidurální analgezie neovlivní Vaši schopnost „tlačit“ během II. doby porodní, ale je časté, že úleva od bolesti již není tak výrazná. Na druhou stranu ale může epidurální analgezie v této fázi porod urychlit uvolněním svalstva pánevního dna.

Pokud bude třeba těsně po porodu ošetřit porodní poranění, je možné do katetru přidat místní anestetikum a toto ošetření provést bezbolestně pouze v místním znecitlivění. 

Epidurální katetr je zpravidla vytažen před Vaším odchodem z porodního sálu na oddělení šestinedělí.

 

Možné komplikace

Žádný lékařský zákrok není bez rizika. Při zavádění epidurálního katetru a v průběhu aplikace epidurání analgezie jsou komplikace sice velmi vzácné, ale přesto Vás na ně musíme upozornit. Jsou to:

(v 1-3% může dojít k proniknutí jehly do mozkomíšního moku;  v tomto případě se mohou po porodu objevit silnější bolesti hlavy. Důležité je, abyste včas informovala ošetřující personál o objevení se takovýchto potížích, a mohla být zahájena léčba.)

 1. bolestivost v místě vpichu, která většinou rychle odezní
 2. pokles krevního tlaku
 3. ostatní komplikace, jako je útlum dýchání, bolesti zad, toxická nebo alergická reakce na místní anestetikum, poškození nervových pletení, krvácení do páteřního kanálu, zánětlivé i nezánětlivé postižení míšního prostoru, poruchy citlivosti a brnění dolních končetin, jsou sice možné, ale naštěstí velmi vzácné

 

Odmítnutí epidurální analgezie

Je plně v kompetenci anesteziologa. Existují stavy, ve kterých je použití této metody zcela (alergie na místní anestetikum, poruchy srážlivosti, tetováž nebo infekce v místě vpichu..) nebo relativně (neurologická onemocnění matky, extrémní obezita, drogová závislost matky..) kontraindikováno. V tomto případě Vás o důvodech bude anesteziolog informovat a provede o tomto zápis do dokumentace. Samozřejmě Vám bude nabídnuta jiná možnost léčby bolesti (například podání léků tlumících bolest do žíly).

Odmítnout epidurální analgezii samozřejmě můžete i Vy.

 

Vážená paní,

naše informace nemůže být zcela vyčerpávající. Podrobnější vysvětlení Vám podá lékař - anesteziolog, který Vám bude porodní analgezii aplikovat. Ptejte se proto, prosím,  porodních asistentek i lékařů na všechno, co Vás ve vztahu k  plánovanému výkonu zajímá. Ujišťujeme Vás, že učiníme vše pro to, aby konec Vašeho těhotenství i porod proběhl bez komplikací.

 

V Brně dne: .....................   

             

četl .............................................                               podpis:.............................................

jméno pacienta (zákonného zástupce)                                   pacient (zákonný zástupce)

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji