Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Politika kvality a environmentu

Politika kvality a environmentu OHTS vychází z aktuální Politiky kvality  FN Brno, strategie a kontextu OHTS a rozvádí ji v oblasti hospodářsko-technické správy.          

Záměrem je zajistit provozní a technické podmínky pro činnost FN Brno s důrazem na stravování pacientů a zaměstnanců, prádelenské ošetření veškerého prádla, plynulé dodávky médií, materiálně-technické zásobování, zajištění dopravy v rámci celé FN Brno dle potřeb zdravotnických a nezdravotnických útvarů, zabezpečení správy majetku, investiční výstavbu, hospodárné využívání získaných finančních prostředků a zajištění bezpečnosti a požární ochrany ve FN Brno.

Pro naplnění výše uvedeného záměru stanovuje OHTS tuto politiku kvality a environmentu:

 1. Uspokojit potřeby a očekávání zaměstnanců medicínských a nemedicínských útvarů v oblasti zajišťování provozních a technických podmínek nutných pro jejich činnost.
 2. Zajistit vyrovnaný ekonomický výsledek hospodaření OHTS.
 3. Vytvořit příznivé pracovní podmínky a motivovat zaměstnance k odvedení kvalitní práce.
 4. Vytvořit podmínky pro dodržování ochrany životního prostředí, PO a BOZP
 5. Zajistit vykonávání činností OHTS v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů a jiných požadavků a závazných povinností, ke kterým se FN Brno zavázala, a které se vztahují k jejím environmentálním aspektům.
 6. Neustálé zlepšování a prevenci znečištění, včetně stanovování optimálních cílů kvality a environmentu.
  Vedení OHTS přijímají odpovědnost za efektivní systém řízení kvality a environmentu, zavazuje se vytvářet podmínky a zdroje pro naplnění politiky a cílů kvality a environmentu a dále zabezpečovat funkčnost a neustálé zlepšování systému řízení kvality a environmentu ve všech činnostech a procesech ovlivňujících kvalitu poskytovaných služeb. Využitím zpětné vazby budou monitorovány výsledky činností.
   
  Vedení OHTS očekává od svých zaměstnanců:
 • Aktivní podporu při naplňování Politiky kvality a environmentu.
 • prostřednictvím jednotlivých cílů kvality a environmentu a dílčích úkolů.
 • Optimální využití zdrojů, kvalifikace a odborných znalostí pro plnění svých povinností.
 • Aktivní přístup k neustálému zlepšování vykonávaných činností.
   
  Dne: 18. 2. 2020
   
  Jiří Novotný
  představitel vedení OHTS pro kvalitu a environment
   
  Ing. Michal Doležal
  náměstek pro HTS

 

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji