Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Novinky týdne 5. - 9. 10. 2009

 

Dny ambulantní chirurgie

 

Chirurgická klinika FN Brno pořádala ve dnech 8. a 9. října 2009 na zámku v Mikulově pod záštitou děkana LF MU prof. MUDr. Jana Žaloudíka, CSc., a ředitele FN Brno MUDr. Romana Krause, MBA Dny ambulantní chirurgie. Témata konference byla hojení ran, organizace ambulantní chirurgické péče, prevence TEN a traumatologie v ambulantní praxi. Autoři z řad sester i lékařů z ChK přednesli sedm sdělení a z KÚCH osm sdělení. Jednání bylo zaměřeno na aplikaci praktických zkušeností do každodenního života chirurgické ambulance.

 

Mezinárodní konference neurologických všeobecných sester

 

V pondělí 5. října 20Na návštěvě 60 sester ze Srbska_M_120.jpg09 se v kinosále na PMDV FN Brno uskutečnila Mezinárodní konference neurologických všeobecných sester. Akce se zúčastnilo i 60 neurologických sester z pěti srbských nemocnic.

 

 

 

 

16. národní kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

 

Ve dnech 1. - 3. října 2009 se v Českých Budějovicích konal 16. národní kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Na kongresu v sekci algeziologie zazněly dvě vyžádané přednášky z dílny našich lékařů. Prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. přednesl stěžejní přenášku o nových poznatcích a využití opioidů v léčbě chronické nádorové i nenádorové bolesti, byl rovněž spoluautorem další vyžádané přednášky MUDr. Marka Hakla, PhD. o novinkách v léčbě bolesti. Prim. MUDr.Olga Haklová přednesla vyžádanou přednášku kolektivu našeho Oddělení léčby bolesti na téma Komplexní regionální bolestivý syndrom, v níž mimo jiné shrnula i poznatky z léčby souboru 201 pacientů.

Velkou radost přinesl mimořádný úspěch, kdy kolektiv lékařů KARIM vedený MUDr. Petrem Štouračem (MUDr. Křikava, MUDr. Štoudek, MUDr. Smejkalová, MUDr.Zemanová) obdržel Národní cenu za nejlepší práci v anesteziologii za rok 2009. Cena byla udělena za soubor projektů kolem portálu AKUTNĚ.CZ.

 

 

Urologická klinika aktivně v celoevropské studii

 

Urologická klinika FN Brno byla vědeckým výborem vyzvána, aby se aktivně zapojila do celoevropské multicentrické studie CROES PCNL, která si klade za cíl zhodnotit výsledky a komplikace perkutánního odstraňování konkrementů na obrovském statistickém souboru, který může úspěšně konkurovat největším studiím z USA. UK do studie přispěla zařazením výsledků více než 60 pacientů, na čem se podíleli především prim MUDr. A. Čermák, MUDr. P. Sikora a prof. MUDr. D. Pacík, CSc.. První předběžné výsledky celého souboru byly na 27. World Congress on Endourology and SWL v Mnichově prezentovány předsedou vědeckého výboru CROES profesorem Jean J.M.C.H. DelaRosette z Amsterodamu a budou předmětem dalších významných publikací. Pro kvalitně zpracovaná a přínosná data byla UK FN Brno vyzvána k účasti na dalších dvou multicentrických studiích hodnotících výsledky ureteroskopického odstraňování konkrementu a parciálních resekcích ledvin pro nádor.

Profesor Pacík na výše uvedeném kongresu v Mnichově byl vědeckým výborem vyzván k účasti na „live surgery“ perkutánního odstranění konkrementu.

 

 

Návštěva z Prahy

Dne 24. září 2009 proběhla na PMDV FN Brno oficiální návštěva zástupců FN Motol. Delegace byla složená z vedoucího Oddělení řízení kvality a bývalého letitého primáře Oddělení urgentního příjmu MUDr. Otakara Budy, MBA, a dvou krizových manažerů Ing. Sornase a Ing. Pokorného. Zástupcům FN Motol byl představen běžný provoz na Oddělení urgentního příjmu KARIM a možnosti rychlého převedení do krizového režimu pomocí systému EMOFF, včetně další materiální výbavy a technické podpory. V rámci této prezentace proběhla živá diskuze o využití našich poznatků a zkušeností pro prostředí FN Motol. Dále pracovníci FN Motol navštívili Útvar krizového řízení, kde se podrobně seznámili s interní dokumentací plánu krizové připravenosti FN Brno v novém informačním systému EMOFF.

Závěrem návštěvy se obě strany dohodly na vzájemné spolupráci v oblasti krizové připravenosti, včetně nastavení jednotných operačních postupů, které vychází z praxe a zkušeností jednotlivých zařízení.

 

 

Ze slovníku krizového řízení

 

Evakuace

je souhrn organizačních a technických opatření zabezpečujících přemístění osob, zvířat a věcných prostředků v daném pořadí priority z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, ve kterých je zajištěno pro osoby náhradní ubytování a stravování (nouzové přežití), pro zvířata ustájení a pro věcné prostředky uskladnění. (Vyhláška Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva).

 

 

 

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji