Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Novinky týdne 3. - 7. 2. 2003

 • V Centru molekulární biologie a genové terapie Interní hematoonkologické kliniky FN Brno se podařilo zavést technologii transfekcí do nádorových buněk pomocí nového zařízení nazývaného Nukleofektor vyvinutého firmou   Amaxa Biosystems. Transfekcí se rozumí přenos specifických genů (tj.sekvencí DNA zpravidla začleněných v plasmidovém vektoru) do buněk, které tím získají novou žádanou genetickou informaci. Jde o nevirovou transfekční metodu založenou na kombinaci elektrických parametrů a typově specifických buněčných reagencií s velkou účinností přenosu DNA přímo do jádra buňky. Již naše první experimenty provedené se sarkomovou buněčnou linií prokázaly trojnásobně vyšší účinnost nukleofektoru ve srovnání se standartními transfekčními metodikami. Vysoce účinná transfekční metodika je nezbytným předpokladem pro rozvoj genové terapie.
 • Dne 24.1. byla ve FN Brno, PMDV provedena jako na prvním pracovišti v ČR současná intraoperační monitorace míchy pomocí somatosenzitivních a motorických evokovaných potenciálů u operace skoliózy. Technika slouží k sledování poruch hybnosti a cítivosti, tedy poškození míchy, během operace. Zavedení metodiky IOM je dílem týmu pracovníků Neurologické a Ortopedické kliniky a ARO (jmenovitě prof. Bednařík, doc. Krbec, doc. Čundrle, dr. Leznar, dr.Mokrá, dr.Němec) a odpovídá světovému standardu. Metoda vede k časnému záchytu možných komplikací a zvyšuje bezpečnost chirurgické léčby. Projekt je podporován interním grantem FN Brno.
 • V sobotu 1. 2. byl pod patronací vedení FN Brno na Klinice dětské radiologie zahájen program neurochirurgických výkonů s využitím magnetické rezonance. Vedoucími pracovního kolektivu jsou p. prof. Smrčka, p. doc. Procházka, as. MUDr. J. Ventruba a doc. Štěrba. Operovány budou děti a dospělí vždy za účasti operatérů z Neurochirurgické kliniky, doc. Procházky a dr. Ventruby.Jde o 2 druhy výkonů: jednak o neurochirurgické výkony s peroperační MR kontrolou, jednak o intervenční výkony prováděné pod kontinuální MR kontrolou (tzv. MR skiaskopie). Prvním výkonem tohoto druhu byla punkce abscesu u pacientky Kliniky dětské onkologie. Přiložené obrázky ukazují MR vyšetřovnu na KDR a s využitím tzv. MR intervenčního kitu dokládají první výkon tohoto druhu v ČR.
 • Neurochirurgická klinika FN Brno navázala spolupráci s Masarykovým onkologickým ústavem v oblasti brachycurietherapie mozkových nádorů a obě strany se dohodly na postupném zprovoznění přístroje LINAC.
 • Na stavbě Diagnosticko-terapeutického centra dále pokračují práce na podlahových krytinách, nátěrech, montáži výtahu, kompletací ústředního topení, medicinálních plynů, kompletaci měření a regulace. Ve výměníkové stanici probíhá zkušební provoz. Práce spojené s potrubní poštou jsou před dokončením. Rekonstrukce příjmu v lůžkovém traktu v tomto týdnu pokračovala prováděním rozvodů elektro, ZTI a mediplynů, omítek, sádrokartonových konstrukcí.
 • Na základě dotazů v rámci provozních porad lékařů některých klinik na PMDV informujeme o příčinách výměny protipožárních dveří, které probíhají v lůžkovém traktu v Bohunicích. Výměnu jsme povinni provést na základě nařízení HZS. Kontrolou Hasičského záchranného sboru v Brně bylo zjištěno, že stávající protipožární uzávěry (protipožární dveře) v lůžkovém traktu PMDV neodpovídají současným bezpečnostním normám. Pokud by nemocnice tuto výměnu neprovedla, mohl by být provoz v této části nemocnice uzavřen a nemocnice by byla finančně sankcionována až do výše 1 mil. Kč. Ve 3. patře lůžkového traktu PMDV byla zprovozněna výdejna léků na recepty. Otevírací doba je v pracovních dnech od 8,00 do 17,00 hodin.
 • Dne 4.2.2003 se uskutečnilo v praze na Žofíně slavnostní předání ocenění SESTRA roku 2002. Mezi čtyřmi finalistkami z téměř 200 nominovaných byla také zdravotní sestra Martina Šímová z hemodialyzačního oddělení IGEK. I přesto, že ve finále nedosáhla na úplné vítězství, reprezentovala FN Brno velmi dobře a důstojně. Blahopřejeme jí k jejímu vystoupení a přejeme ji hodně dalších úspěchů v pracovním i osobním životě.
 • V měsící lednu bylo na KNPT zahájeno ošetřování laserem u nemocných s endobronchiálně rostoucími tumory a potížemi (dušnost, kašel, retenční pneumonie, hemoptýzy), které nereagují na cílenou onkologickou léčbu. Tímto krokem se naše bronchologické pracovišti zařadilo mezi pracoviště, která provádějí vše, co v současné době provádět lze v rámci republiky, ale i v rámci Evropy. Endobronchiální výkony by nebylo na KNPT možné provádět bez spolupráce s lékaři ARO. 
 • Dne 4. 2. proběhlo v knihovně Gynekologicko-porodnické kliniky na Obilním trhu slavnostní předání certifikátů ISO 9001 zástupcům Centra asistované reprodukce GPK a OKBH FN Brno. Certifikáty jakosti předal přednostovi GPK prof. MUDr. Ventrubovi, DrSc. a primáři OKBH panu doc. MUDr. Dastychovi, CSc. ředitel ing. Martin Ruščák z Det Norske Veritas. Součástí akce byla tisková konference.
 • V úterý 4. 2. se uskutečnil v kinosále FN Brno odborný seminář pořádaný oddělením Centrální sterilizace FN Brno na téma Validace a kontrola parních a formaldehydových sterilizačních procesů. Přednášející dr. Ulrich Kaiser, člen německé národní a mezinárodní komise pro tvorbu norem DIN, CEN a ISO v oblasti kontroly sterilizace, seznámil 115 účastníků semináře z Moravy, Čech a Slovenska s posledními poznatky výzkumu a vývoje v oblasti mikrobiologické, technické a právní problematiky a s vývojem a přípravou nových evropských norem.
 • Dne 6. 2. byl na ONM FN Brno oficiálně zahájen provoz gamakamery SPECT v ceně více než 15 mil. Kč. Jde o realizovanou strategickou operaci oborové skupiny zobrazovacích metod FN Brno. V rámci oficiálního zahájení provozu seznámil pan doc. MUDr. Jiří Prášek, CSc. přítomné s přínosem této technologie při zpřesnění a zrychlení diagnostického procesu. Součástí akce byla tisková konference.
 • Dne 7. 2. proběhla ve FN Brno návštěva ministryně zdravotnictví paní MUDr. Marie Součkové a ředitele odboru rozvoje zdravotního pojištění MZ ČR, pana MUDr. Petra Slámy. Paní ministryně v rámci návštěvy FN Brno otevřela nové pracoviště IKK. Na vlastní přání byla seznámena s Patologicko-anatomickým ústavem a stavbou Diagnosticko-terapeutického centra. Osobně se informovala o problému s odstraněním stavebních objektů na plochách, určených pro výstavbu Univerzitního kampusu. Seznámila se s požadavkem MU na přeložení heliportu v Bohunicích a s dopady případného propojení II. a III. NP lůžkového traktu s novými objekty univerzity. Následně navštívila Dětskou nemocnici, kde se seznámila s proběhlou rekonstrukcí a modernizací nemocnice. Na závěr své návštěvy uspořádala veřejně přístupnou tiskovou konferenci. Vedení FN Brno děkuje všem za vzornou reprezentaci naší nemocnice, děkuje všem hostům, kteří se akce zúčastnili.
 • Dne 7. 2. předali předseda Dozorčí rady FN Brno prof. MUDr. Leopold Pospíšil, DrSc. a ředitel FN Brno MUDr. Jan Burian písemné poděkování prof. MUDr. Jiřímu Vorlíčkovi, CSc. za spolupráci u příležitosti ukončení funkčního období děkana LF MU v Brně.
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji