Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Novinky týdne 10. - 14. 2. 2003

 • Ve dnech 6. - 8. února se v Římě uskutečnil prestižní mezinárodní kongres Evropské společnosti pro refrakční a kataraktovou chirurgii (ESCRS), na kterém prim. MUDr. Rudolf Autrata, CSc. z Dětské oční kliniky FN Brno prezentoval 2 práce (autorů R. Autrata, J. Řehůřek), a to  LASEK versus PRK for Correction of Hyperopia - A prospective comaparative study a  Correction of high myopic anisometropia  with amblyopia in preschool children - PRK and LASEK  versus conventional tretament - A prospective comparative study. Uvedené práce byly odbornou komisí ( předseda Prof. Epstein) posouzeny jako první seriozní studie v těchto kontrétních tématech na světě. Druhá z těchto prací byla oceněna druhým místem v soutěži o nejhodnotnější vědecký a klinický přínos prezentace ("Honorary mention"). Blahopřejeme k dosaženému úspěchu.
 • Dne 10. února proběhlo třetí kolo kolektivního vyjednávání. Dosud nedošlo k dohodě ohledně stanovení období a způsobu proplácení odměn za úspory pohotovostních služeb. Tento problém by měl být uzavřen na příštím jednání, které se uskuteční 19. 2. Zároveň by mělo být dopracováno přesné znění ustanovení kolektivní smlouvy, které omezuje opakované uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou. Ve všech ostatních projednávaných bodech kolektivní smlouvy již mezi odbory a vedením FN Brno došlo k dohodě.
 • Dne 12. února se na Pracovišti reprodukční medicíny konala tisková konference na téma vývoj porodnosti v Jihomoravském kraji v roce 2002. O vývoji porodnosti a analýze výsledků v oblasti neonatologie podali informace zástupce přednosty Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc., regionální perinatolog JMK a primář neonatologického oddělení FN Brno MUDr. Ivo Borek, regionální neonatolog JMK. Akce se setkala s velkým zájmem médií.
 • Dne 13. února proběhla ve FN Brno konference o strategi FN Brno za účasti prof. dr. Součka, DrSc. Prim. Voháňka předložil přehled mnejvýznamnějších strategickcýh operací do roku 2007. Dále předsedové strategických komisí předložili k veřejné diskusi vizi rozvoje jednotlivých klinik do roku 2007. Obdobně byla veřejně diskutována problematika dostavby FN Brno. Ing. Kmínek informoval o investičních akcích pro jednotlivé roky. Ing. Koška za strategickou komisi OHTS, EO, OPV, OSLN, CI informoval o rozvoji informačních technologií a modelu spolupráce jednotlivých útvarů.  Jednotlivé strategické operace jsou zveřejněny v db. Strategie ve VIS ajsou veřejně přístupné pro zaměstnance nemocnice. V závěru konference bylo rozhodnuto, že ke strategickým operacím s celonemocniční působností budou uskutečněny veřejné konference. Závěry z těchto konferencí mají za cíl upřesnit
  realizační postup, finanční prostředky a lidské zdroje nutné k naplnění. Harmonogram těchto konferencí bude předložen cestou správce strategie prim. Voháňky.
 • Stavba Diagnosticko-terapeutického centra a probíhají dle harmonogramu práce. V současné době probíhá přejímací řízení a kolaudace se uskuteční dne 21. 2.2003 za přítomnosti zástupce FN Brno, zástupce S-Investu, zástupce stavebního úřadu MČ Brno - Bohunice a projektanta stavby. 
 • Jakost po kapkách
  Certifikace SŘJ dodavatele (supplier QMS certification) - prostředek pro ubezpečení, že certifikovaný dodavatel je schopen dodávat výrobky nebo poskytovat služby, které odpovídají stanoveným požadavkům. Certifikáty systému řízení jakosti dosvědčují, systematické a průzračné řízení organizace zaměřené na neustálé zlepšování činností.
  Certifikace pracovníků (employee certification) - potvrzení na základě posouzení a následného dozoru, že pracovník je způsobilý poskytovat stanovené služby. Cíle jakosti (quality objectives) - něco, oč se usiluje či na co se někdo zaměřuje ve vztahu k jakosti. Časově ohraničený plán tvorby, údržby a zlepšování jakosti plnění požadavků a očekávání zákazníků pro poskytovanou službu se stanovením odpovědnosti za jednotlivé cíle.
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji