Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Mateřská škola při FN Brno

   

Historie a vznik Mateřské školy při FN Brno

Podstatu výchovně vzdělávacího procesu ve Speciální mateřské škole při Fakultní nemocnici v Brně, pracoviště dětská nemocnice (dále jen SMŠ při FN) plně vystihují slova J.A.Komenského: "Všechno samo sebou plyň - nic násilím nevymáhej". To znamená, že učitelka se věnuje se zvýšenou mírou rozvoji individuality nemocného dítěte na základě citovosti a mravnosti a ani v minulosti tomu nebylo jinak.

SMŠ při FN vznikla 1.11.1956 na podnět přednosty infekčního oddělení doc.MUDr. Vladimíra Klusky. Nemocnice se tímto stala nejen místem léčby, ale i prostředím výchovy. Medicína i školství došlo k poznání, že léčebný proces probíhá rychleji a příznivěji, je-li dítě v dobré psychické kondici a jeho myšlení je odpoutáno od nemoci.

S vyučováním bylo započato v jedné třídě na sedmi odděleních infekčního pavilonu. Průměrně bylo zaměstnáno 17 dětí. Škola měla až do roku 1960 stále jednu třídu, ročně jí prošlo 148 dětí.

Ve školním roce 1960 až 1961 se SMŠ rozrůstá o další dvě třídy na kožním a očním oddělení FN. I počet dětí se tímto prudce zvyšuje. Za tento školní rok již SMŠ prochází 465 dětí.

Od září 1961 se na chirurgickém oddělení FN otevírá již čtvrtá třída SMŠ a dětí za rok je 581.

Na další rozšíření si SMŠ počkala do roku 1963, kdy se otevírají i třídy na ortopedii a neurologii. Zdravotníci velice kladně hodnotí práci učitelek. A právě z podnětu zdravotníků se škola koncem šedesátých let dále rozrůstá o další třídy na odděleních ORL, kardiologii, VÚP a dalších. Pro specifičnost výchovně vzdělávací práce je již od roku 1965 na učitelky kladen požadavek studia speciální pedagogiky.

 

Po roce 1990 je škola zařazena do soustavy speciálních škol. Nyní je SMŠ při FN největším zařízením svého typu v České republice, má širokou regionální působnost. Od 1.1.1995 má škola právní subjektivitu a zřizovatelem je Školský úřad města Brna. V současné době má škola 13 tříd a 13 učitelek, speciálních pedagogů, kteří vyučují na 22 odděleních nemocnice. I když klesá obložnost na odděleních, prošlo ve školním roce 1998/99 školou 4595 dětí.

První ředitelkou školy byla od roku 1956-1964 paní Marie Musilová, promovaný pedagog. Za svoji příkladnou práci byla vyznamenána čestným titulem "Zasloužilý učitel". Po paní Musilové ve funkci ředitelky pokračovala paní Vlasta Jelínková 1964-1970. Další ředitelkou se stala paní Nina Zelená 1970-1990. V současné působí ve funkci ředitelky SMŠ při FN PaedDr. Jana Stěničková.

 

Současná výchovně vzdělávací činnost Mateřské školy při FN Brno

Výchovně vzdělávací program SMŠ vychází z Kurikula pro mateřské školy. Kurikulum je upraveno pro naše podmínky a od 1.9.1998 mají všechny učitelky zpracovány nové týdenní plány výchovně vzdělávací práce s dětmi, které jsou tématicky rozděleny pro : JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMU a doplněny vlastními pomůckami. Všechny plány jsou ještě rozšířeny o zvláštnosti individuálního přístupu k dětem na jednotlivých odděleních – např. dlouhodobě nemocní, zrakově postižení ….

Vlastní výuka malých pacientů probíhá čtyřmi způsoby:

 1. učitelka pracuje s dětmi pouze u postýlek
  tato forma výuky je pro učitelku nesmírně náročná, protože každému dítěti vše nové vysvětluje individuálně, tudíž u každého lůžka stále dokola. Tento typ výuky je aplikován např. na infekčním oddělení, oddělení JIP, ortopedii, pooperační chirurgii;
 2. výuka probíhá v samostatné místnosti – “třídě”
  jedná se o místnost, která je velice hezky vybavená všemi dostupnými pomůckami – od herního koberce až po magnetickou tabuli. Zaměstnání dětí je zde téměř totožné s běžnou mateřskou školou, vše probíhá vesele a radostně, často za přítomnosti maminek dětí. Výuka tohoto typu je např. na onkologii, ORL;
  Do této skupiny výuky se dá zařadit i improvizovaný herní koutek = v běžném nemocničním pokoji je část zařízena a vybavena jako herna v mateřské škole – příkladem může být chirurgie 8, interna 67, neurologie;
  Tyto typy výuky jsou pro děti nejvýhodnější, ale jejich realizace je často omezena buď prostorovými nebo organizačními důvody jednotlivých oddělení;
 3. kombinovaný způsob výuky
  část dětí může být zaměstnána ve “třídě” viz. bod 2, zbytek dětí zůstává, z rozhodnutí lékaře, na lůžku viz. bod 1.
  Výuka tímto způsobem probíhá např. na chirurgii 10, interně 46, onkologii;
 4. výuka probíhá v jedné místnosti současně se Základní školou při FN Brno.

Společnou místností je nejčastěji jídelna oddělení. Tento typ práce vyžaduje značnou míru tolerance z obou stran a je uplatňován např. na chirurgii 10, onkologii 69 ….

 

Každý výše uvedený typ výuky je něčím specifický, ale vždy záleží především na učitelce, jak si poradí v dané situaci a hlavně, jak naváže kontakt s malým pacientem. Pokud se v očích dítěte objeví alespoň jiskřička zájmu a náznak úsměvu, tak bývá většinou vyhráno. K tomu učitelky využívají speciální techniky z oblasti ergoterapie, muzikoterapie, psychoterapie, arteterapie ... Též uplatňují další postupy vhodné pro nemocniční prostředí. Všechny terapie se velice úzce prolínají. Například v ergoterapii lze dělat téměř vše - děti vyrábějí dárečky pro rodiče - přání k vánocům, velikonocům, peče se vánoční cukroví a vánoční perníčky pro zdravotnický personál. Hodně využíváme netradičních technik, které děti neznají - např. tavení barevných vosků, práce s textilem, vypichování a prostřihování barevných obrázků pro výzdobu oken, otisky pórovité houby .... Zcela běžně děláme s dětmi keramiku.

Po domluvě se zdravotníky nabídneme dětem i přírodní materiál - zdobí se větve, které jsou zavěšeny na chodbách oddělení (vánoce, velikonoce). Dělají se i květinové vazby. Dokonce i infekční oddělení je pestře vyzdobeno pomalovanými květináčky s živými květinami. Také děti pracují s nejrůznějšími modelovacími hmotami, kromě hlíny používáme i zdravotně nezávadnou plastelinu JOVI, se kterou mohou tvořit i malí pacienti na kožním oddělení. Ergoterapie se velice úzce prolíná s arteterapií. K tomuto účelu využíváme hlavně barvy, nejvíce prstové. Děti je milují, mohou s nimi pracovat i pacienti s infuzí, s braunilou a všichni mají ten nezapomenutelný hmatový prožitek z kontaktu s barvou. Malí pacienti tvoří pomocí otisku prstů či jiných částí těla nejrůznější obrazy a obrázky. Také pracujeme s keramickou barvou, malujeme na porcelán, kreslíme obrázky plastelínou .....

V této oblasti lze připomenout výstavu obrázků malovaných na sklo "STŘEPY ŠTĚSTÍ" a také výstavu malovaných květináčů “KDE KYTKY BYDLÍ …”, která se uskutečnila v dubnu 2000. Obě tyto výstavy měly po Brně velice kladnou odezvu.

Při výtvarné činnosti často s dětmi zpíváme a muzikoterapie se vlastně využívá téměř ve všech výchovně vzdělávacích činnostech, neboť hudba podporuje aktivitu. Máme hodně pomůcek - elektronické varhany jsou na všech odděleních, písničky a pohádky pouštíme z kazetových magnetofonů hlavně před operačním zákrokem nebo v případě, že je dítě upoutáno na lůžko.Také s dětmi často při rytmizaci využíváme nejrůznější hrací nástroje.

Pro obveselení dětí i zdravotníků pravidelně obcházejí všechna oddělení paní učitelky s maňáskovým divadlem a hrají dětem jejich oblíbené pohádky.

Také uskutečňujeme akce vyjímečného typu - např. ke Dni dětí jezdí do FN nejrůznější zvířátka ze ZOO a poníci z Domašova. Akce se uskutečňují na nádvoří infekční kliniky, kde si děti mohou pohladit lištičku nebo se svézt na poníkovi. Vedení FN dokonce umožnilo, že se zvířata dostala i k postýlkám na oddělení - pes, želva.

 

Další takovou akcí byl půldenní výlet dlouhodobě nemocných dětí s rodiči a sourozenci parníkem po Brněnské přehradě. Běžně pro děti děláme další zábavné akce- Mikuláš, soutěže ke Dni dětí, Karkulka, Ferda Mravenec .... S organizací těchto akcí nám pomáhá ZUŠ Veveří a SPGŠ Lerchova. Všechny tyto zábavné akce pro děti jsou natočeny na videokazety a archivovány v několika fotoalbech. V této dokumentační činnosti budeme pokračovat i v budoucnu.

Aby nám tohle všechno kapalo, je nezbytná úzká spolupráce se zdravotníky, na kterou si naše škola nemůže stěžovat. Učitelka se radí s ošetřujícím lékařem, jak na dítě shodně působit. Jedině vzájemnou spoluprací školy a zdravotníků pak proběhne léčení úspěšně.

K úspěchu léčby napomáhá i prostředí, které dítě obklopuje. Právě v této oblasti spolupracujeme se zdravotníky velice úzce. Často se vrchní sestry obracejí na učitelku s požadavkem na výzdobu oddělení. Při této práci se nám nejvíce osvědčily barevné samolepící fólie, ze kterých se snadno vystřihují nejrůznější pohádkové postavičky, které se lepí na skla nebo na dveře pokojů a ještě se dají snadno omývat. Pak se na děti usmívá třeba Ferda, princezna nebo další známí kamarádi.

 

Na požádání vedení FN jsme též společně se Speciální základní školou při FN vyzdobili dětskými výkresy prostory ambulancí v nově postaveném pavilonu G.

Za účelem ještě radostnější léčby jsme začaly od loňského roku provádět na všech odděleních tzv. HERNÍ TERAPII. K tomu nám slouží plyšový medvídek, lékařský kufřík, obrázkový a fotografický materiál o lidském těle a léčebných zákrocích. Ve vhodném okamžiku učitelka ukáže dětem na méďovi co je čeká a děti si to na něm sami vyzkouší. Předcházíme tím stresům při skutečném vyšetření dítěte. Herní terapie je zpracována pro každou učitelku v přehledném metodickém návodu. Po ročních zkušenostech s herní terapií se stal "nemocný méďa" nedílnou součástí výuky na každém oddělení a děti ho milují. Vždyť logem naší školy je "méďa s ovázanou tlapkou".

 

Škola se také snaží o prezentaci na veřejnosti. V rámci možností se zúčastňujeme nejrůznějších výtvarných soutěží - např. Brněnské vánoce, Oblíbený pohádkový hrdina, Prázdniny …. Také se pravidelně zapojujeme do "Brněnské spirály" a posíláme výkresy do nadace "Na vlastních nohou". Za tuto akci škola obdržela osobní poděkování od paní B. Jensen, prezidentky nadace. Pro Svaz chovatelů děti kreslí nejrůznějšími technikami kočky, které zdobí interiéry Mezinárodních výstav ušlechtilých koček. Tyto práce jsou výtvarníkem vyhodnoceny a děti odměněny pěknými cenami.

 

Budoucnost a trendy Mateřské školy  při FN Brno

Díky pochopení ze strany Školského úřadu města Brna a výborné spolupráci se zdravotníky by se škola měla i v budoucnu nadále otevírat veřejnosti. V rámci projektu “Nemocnice pro děti” chceme uskutečňovat pravidelné návštěvy zdravých dětí v naší SMŠ a pomocí “Médi” je seznamovat s prostředím nemocnice.

Od září roku 2000 bude ředitelství SMŠ přestěhováno do areálu dětské nemocnice, tato skutečnost je pro nás velice potěšující a měla by napomoci k větší vzájemné spolupráci mezi učiteli a zdravotníky.

V oblasti výtvarné výchovy, která je doménou naší výchovně vzdělávací práce, chceme začít s malováním na hedvábí, na kachličky, s výrobou kašírovaných loutek a s jinými netradičními technikami.

Prostě máme toho naplánováno hodně a věříme, že se nám naše (mnohdy až příliš odvážné a netradiční) nápady podaří realizovat.

Vždyť nám všem by mělo jít především o to, aby malý pacient měl na svůj pobyt v nemocnici alespoň jednu pěknou a zajímavou vzpomínku. Doufáme, že naše škola k tomu trochu napomůže.

 

PaedDr. Jana Stěničková - ředitelka Mateřské školy při FN Brno

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji